• صفحه اصلی
 • �������� ��������������������
 • شماره های پیشین

  • فهرست مقالات �������� ��������������������

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر
    شکوفه جعفری فشارکی فرزاد توحیدخواه حیدرعلی  طالبی
    در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسب چکیده کامل
    در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسباتی آن‌ها و زمان بر بودن عملیت کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. در این پژوهش برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین استفاده از توابع لاگر پیشنهاد شده است. برای نشان دادن امکان پذیری و اعتبار کنترل‌کننده‌ی طراحی شده، نتایج شبیه سازی حاصل از اعمال آن روی یک مدل از ماهواره آورده شده است. همچنین مقایسه‌ای بین زمان محاسبات کنترل‌کننده با استفاده از توابع لاگر و در غیاب آن‌ها انجام گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی
    مریم امیری حسن‌ ختن‌ لو
    داده‌کاوی که به عنوان استخراج دانش از پایگاه داده‌ها نیز شناخته می‌شود، روالی برای استخراج دانش ناشناخته از داده است. کاوش اسناد بر اساس روش‌های داده کاوی به استخراج اطلاعات و دانش از اسناد می‌پردازد. خوشه‌بندی اسناد یکی از مهمترین روش‌های کاوش اسناد است که دسته‌بندی ب چکیده کامل
    داده‌کاوی که به عنوان استخراج دانش از پایگاه داده‌ها نیز شناخته می‌شود، روالی برای استخراج دانش ناشناخته از داده است. کاوش اسناد بر اساس روش‌های داده کاوی به استخراج اطلاعات و دانش از اسناد می‌پردازد. خوشه‌بندی اسناد یکی از مهمترین روش‌های کاوش اسناد است که دسته‌بندی بدون سرپرست اسناد به گروه‌های مختلف می‌باشد. سیستم‌های رایج بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی اسناد بر کلمات کلیدی استوار می‌باشند. با توجه به اینکه کلمات کلیدی مختلف می‌توانند برای توصیف یک مفهوم استفاده شوند، این سیستم‌ها می‌توانند نتایج نادرست و ناقصی را ایجاد نمایند. همچنین روابط معنایی ممکن است بین کلمات موجود باشد که شناسایی آنها نیاز به استخراج دانش دامنه مورد نظر دارد. مهمترین گام‌ها در خوشه‌بندی اسناد نحوه‌ی نمایش اسناد و معیار اندازه‌گیری شباهت بین آنها است. این تحقیق بر بهبود کارایی خوشه‌بندی اسناد تمرکز دارد. الگوریتم خوشه‌بندی اسناد در سه گام پیشنهاد شده است: نمایش اسناد، اندازه‌گیری شباهت بین اسناد، سیستم استنتاج فازی به منظور اندازه‌گیری شباهت نهایی بین اسناد. در نهایت پس از انجام این سه گام، با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی پایین به بالا خوشه‌بندی اسناد صورت می‌پذیرد. در گام اول، اسناد بر اساس دانش دامنه به صورت یک گراف آنتولوژی نمایش داده می‌شوند. این روش بر خلاف روش مبتنی بر کلمات کلیدی، بر مفاهیم دامنه استوار می‌باشد و یک سند را بر اساس مفاهیم موجود در آن، به صورت زیرگرافی از آنتولوژی دامنه نمایش می‌دهد. مفاهیم استخراج شده گره‌های گراف را تشکیل می‌دهند. برای هر گره با توجه به فرکانس مفهوم، وزن محاسبه می‌گردد. روابط موجود بین مفاهیم سند، یال‌های گراف و میزان این ارتباط اوزان یال‌ها را مشخص می‌نماید. در گام دوم برای هر سند بر اساس نمایش گرافی استخراج شده از مرحله‌ی اول، مفاهیم کلی و جزئی و یال‌های اصلی مشخص می‌گردند. شباهت بین هر جفت از اسناد در سه مقدار و بر اساس این سه عامل محاسبه می‌شود. در گام سوم سیستم استنتاج فازی با سه ورودی و یک خروجی طراحی شده است. ورودی‌ها مفاهیم کلی، مفاهیم جزئی و یال‌های اصلی می‌باشند و خروجی میزان شباهت بین دو سند است. مجموعه‌ای از قوانین فازی برای موتور استنتاج فازی در نظر گرفته شده است که بر اساس سه شباهت ورودی مقدار شباهت نهایی را تخمین می‌زند. در نهایت بر اساس ماتریس شباهت اسناد، الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتبی پایین به بالا به منظور خوشه‌بندی اسناد اعمال می‌گردد. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، نتایج با نتایج حاصل از روش‌های naïve Bayes ، دو الگوریتم مبتنی بر هستان شناسی و یک الگوریتم آماری مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که روش پیشنهاد شده مقادیر F-measure و Accuracy را بهبود می‌دهد. همچنین مقادیر FP و Error به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران
    مهرابعلی گلشنی روستا مهرابعلی  گلشنی‌روستا
    با توجه به افزایش کاربرد شبکه‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزش، امروزه مدیریت آن به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. معماری سازمانی، با توصیفی کل‌نگر و جامع از کارکردهای فنّاوری اطلاعات در سازمان‌ها سعی می‌کند که پیچیدگی استفاده از انواع فنّاوری‌ها را کاهش د چکیده کامل
    با توجه به افزایش کاربرد شبکه‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزش، امروزه مدیریت آن به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. معماری سازمانی، با توصیفی کل‌نگر و جامع از کارکردهای فنّاوری اطلاعات در سازمان‌ها سعی می‌کند که پیچیدگی استفاده از انواع فنّاوری‌ها را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر آنها در راستای نیل به‌اهداف سازمانی شود. از آنجا که به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در آموزش در اکثر کشورهای جهان هنوز مراحل مقدماتی خود را سپری می‌کند، بنابراین چارچوب و مدل استانداردی برای این منظور وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است که با ارائه چارچوب معماری مناسب، زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی ایران فراهم شود. بدین منظور در این مقاله ابتدا مفهوم شبکه‌های اجتماعی و کاربردهای آن در محیط آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تبیین مفهوم معماری سازمانی و چارچوب معماری اطلاعاتی، چارچوب زکمن به‌عنوان ابزار اصلی تحقیق برگزیده شده و آنگاه با استفاده از ابزار پرسشنامه عناصر سطر و ستون ماتریس « چارچوب معماری تحقق شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی» از دید متخصصان شناسایی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهندۀ مهمترین دلایل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی (راهبرد)، مهمترین نقش آفرینان این حوزه (انسان)، مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای تحقق شبکۀ اجتماعی آموزش (زیرساخت)، مهمترین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در این محیط (داده)و نیز مهمترین فرایندهای مورد نیاز برای تحقق شبکه اجتماعی آموزش در ایران (فرایند)است. نکته مهم در این مقاله آن است که طراحی چارچوب و شناسایی براساس اقتضائات بومی ایران است و با توجه به اینکه نظام آموزشی ایران در ابتدای راه استفاده از این فنّاوری است می‌تواند چارچوبی مناسبی را برای استفاده بهینه از این افزار به‌دست دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO
    هومان تحیری عباس محمدی عبدالعلي  عبدي پور
    در این مقاله تاثیر عدم توازن IQ[2] بر مدولاسیون تطبیقی MQAM در سیستم‌های MIMO با گیرنده تبدیل مستقیم[3]، بررسی می‌شود. مدولاسیون تطبیقی توان-پیوسته نرخ-گسسته در سیستم‌های MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال[4] در فرستنده و گیرنده، در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم تطبیق انتخاب چکیده کامل
    در این مقاله تاثیر عدم توازن IQ[2] بر مدولاسیون تطبیقی MQAM در سیستم‌های MIMO با گیرنده تبدیل مستقیم[3]، بررسی می‌شود. مدولاسیون تطبیقی توان-پیوسته نرخ-گسسته در سیستم‌های MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال[4] در فرستنده و گیرنده، در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم تطبیق انتخاب شده به این صورت است که توان ارسالی و منظومه[5] ارسالی تحت محدودیت‌های توان ارسالی متوسط و احتمال خطای بیت[6] (BER) لحظه‌ای، تغییر داده می‌شود تا بازده طیفی متوسط[7] ماکزیمم شود. در ابتدا رابطه بسته­ای برای احتمال خطای بیت مدولاسیون MQAM تحت تاثیر عدم توازن IQ معرفی می‌شود سپس تاثیر عدم توازن IQ، بر اساس روابط تحلیلی، بر نرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در MIMO بررسی می‌شود. همچنین میزان این تاثیر به ازاء تعداد مختلف آنتن فرستنده و گیرنده مشاهده خواهد شد. نتایج روابط تحلیلی حاصل از این مقاله با نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو نیز مقایسه می­شوند تا میزان صحت این روابط بررسی شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی
    لیلا ساروخانی غلامعلی منتظر
    چکیده یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است.به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالی وبانکهاست. دراین مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص ر چکیده کامل
    چکیده یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است.به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالی وبانکهاست. دراین مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص رفتارهای مشکوک و غیرمعمول کاربران در سیستم بانکداری اینترنتی را امکان‌پذیر می‌سازد. از آنجا که رفتار کاربران مختلف همراه با ابهام و عدم قطعیت است این سیستم بر اساس نظریه فازی طراحی شده تا رفتار کاربران را شناسایی کرده و رفتارهای مشکوک با شدتهای مختلف را دسته‌بندی کند. مدل طراحی شده در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای برخط کشور آزمایش شده و نتایج آن نشان دهنده موفقیت سیستم در شناسایی رفتارهای مشکوک، با درجه صحت 93% ، است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - یک روش چند عاملی جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شکل‌دهی ترافیک و تخصیص حافظه بافر در روترها
    هومان تحیری
    چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه‌های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت‌های زمانی که در الگوریتم‌های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم‌های چند عاملی و تکنیک‌های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روتره چکیده کامل
    چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه‌های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت‌های زمانی که در الگوریتم‌های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم‌های چند عاملی و تکنیک‌های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روترها و تخصیص دینامیک حافظه بافر بین پورت های مختلف یک روتر استفاده شده است. در واقع با استفاده از این مفاهیم شکل دهنده ترافیک جدیدی بر مبنای یک الگوریتم سطل نشانه‌دار توسعه داده شده است که در آن به جای آنکه نرخ تولید نشانه‌ها به طور استاتیک تخصیص داده شود به طور دینامیک و هوشمند و بر مبنای وضعیت شبکه مشخص می‌شود. این پیاده‌سازی علاوه بر آنکه به استفاده بهینه و منطقی از پهنای باند منجر می‌شود باعث می‌گردد ترافیک در دیگر نقاط شبکه نیز کاهش یابد. همچنین از این مفاهیم استفاده می‌شود تا یک روش جدید برای تخصیص هوشمند و دینامیک حافظه بافر برای پورت‌های یک روتر توسعه داده شود. این پیاده‌سازی نیز باعث می‌گردد تا نرخ افت بسته‌ها در کل شبکه به وی‍‍‍‍‍‍‍ژه در شرایطی که بار شبکه افزایش می‌یابد کاهش داده شود. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده کار آمدی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس
    مجتبی جهانبخش وحید ازهری مریم  همایونی احمد اکبری
    گستردگی و تنوع سرویس­های فراهم شده توسط شبکه­های IP[2] باعث شده تا انواع مختلف شبکه­های دسترسی به سمت استفاده از این پروتکل حرکت کنند که این خود می­تواند به مجتمع‌سازی شبکه­های دسترسی مختلف کمک نماید. پروتکل SIP[3] با توجه به امکاناتی چون متنی بودن، برقراری تماس انتها­ب چکیده کامل
    گستردگی و تنوع سرویس­های فراهم شده توسط شبکه­های IP[2] باعث شده تا انواع مختلف شبکه­های دسترسی به سمت استفاده از این پروتکل حرکت کنند که این خود می­تواند به مجتمع‌سازی شبکه­های دسترسی مختلف کمک نماید. پروتکل SIP[3] با توجه به امکاناتی چون متنی بودن، برقراری تماس انتها­به­انتها، استقلال از نوع داده انتقالی و مهمتر از همه پشتیبانی از انواع جابجایی[4]، انتخاب مناسبی برای پروتکل سیگنالینگ جهت برقراری ارتباط بین دو کاربر شبکه IP است. این مزایا موجب شده تا SIP به­عنوان پروتکل سیگنالینگ درIMS [5]، که بستر سیگنالینگ پیشنهادی برای شبکه­های نسل آینده است، درنظرگرفته شود. با همه این مزایا، عملکرد دقیق این پروتکل در صورتی که توسط کاربران میلیونی شبکه مورد استفاده گسترده قرارگیرد، مشخص نیست. در این مقاله با استفاده از بستر تست توسعه داده شده، کارایی پروتکل SIP مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته شده است و پارامترهایی چون تأخیر برقراری تماس، نرخ تماس­های ناموفق و بار پردازشی پروکسی[6] در قالب هشت پیکربندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر نوع پروتکل لایه انتقال TCP و UDP روی کارایی SIP تحلیل شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می­دهد که استفاده از SIP در شبکه­های بزرگ مستلزم بکارگیری تکنیک­هایی جهت متعادل نمودن بار پروکسی­ها و همچنین جلوگیری از اضافه بارهای موقت می‌باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران)
    مجتبي رئيس صفري مهدي  غضنفری محمد فتحیان
    امروزه فنّاوری اطلاعات یک بخش مهم واستراتژیک در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها می‌باشد و حاکمیت فنّاوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکهاست. نقش کلیدی فنّاوری اطلاعات در رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه که لازم است با دقت مورد توجه قرار چکیده کامل
    امروزه فنّاوری اطلاعات یک بخش مهم واستراتژیک در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها می‌باشد و حاکمیت فنّاوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکهاست. نقش کلیدی فنّاوری اطلاعات در رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه که لازم است با دقت مورد توجه قرار گیرد همسویی استراتژیک فنّاوری اطلاعات و کسب وکار دربانکها ست که هدف اولیه حاکمیت فنّاوری اطلاعات می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که میانگین بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در بانکهای دولتی (1،60) است. میزان بلوغ یافتگی دربکارگیری موثر فنّاوری اطلاعات و تطبیق استراتژی‌های کسب کار با استراتژی‌های فنّاوری اطلاعات در بانکهای دولتی از شرایط مناسبی برخوردار نمی‌باشد. نوع حاکمیت در بانکهای دولتی به سبب غیر رقابتی بودن صنعت بانکی در ایران و اعمال قوانین دستوری بر نظام بانکی باعث شده است بانکهای دولتی به ضرورت بکارگیری تجارت الکترونیک در فضای کسب وکار خود به عنوان یک ابزار استراتژیک توجه معطوفی نکنند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - طراحی لایه- متقاطع برای کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی در شبکه‌های بی‌سیم ad-hocبا در نظر‌گرفتن توان الکتریکی گره‌ها
    هومان تحیری
    شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc متشکل از مجموعه ای از گره‌های بی‌سیم هستند که از طریق امواج رادیویی در ارتباطند. در شبکه-بندی در محیط بی‌سیم، چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین این چالش‌ها مکانیزم نگهداری و حفظ اتصال برای مصرف توان است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه چندم چکیده کامل
    شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc متشکل از مجموعه ای از گره‌های بی‌سیم هستند که از طریق امواج رادیویی در ارتباطند. در شبکه-بندی در محیط بی‌سیم، چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین این چالش‌ها مکانیزم نگهداری و حفظ اتصال برای مصرف توان است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه چندمنظوره برای شبکه‌های بی‌سیم ad-hoc طراحی شده است که اثر توان الکتریکی گره‌ها بر کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی لایه- متقاطع را نشان می‌دهد. ابتدا محدودیت‌های نرخ و زمان‌بندی فرمول‌بندی می‌شود. در این راه، متغیرهای جریان چند‌کالایی استفاده شده‌اند. سپس تخصیص منابع در شبکه با کانال بی‌سیم ثابت و تجهیزات تک‌نرخی فرموله شده است. از آنجایی که اثر توان الکتریکی گره‌ها به عنوان موضوع جدید در این مقاله در نظر‌گرفته شده است، مسئله تخصیص منابع به صورت تابع سود‌مندی و هزینه به طور همزمان در مسئله ماکزیمم‌سازی با توجه به محدودیت-های مذکور در نظر گرفته شده است. مسئله تخصیص منابع بوسیله تجزیه دوگان به سه زیر مسئله کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی تجزیه شده است که با یکدیگر از طریق هزینه ازدحام و هزینه لینک در تعامل هستند. یک مثال به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم ارائه شده در پایان آورده شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک
    کامبیز رهبر کریم فائز ابراهیم  عطاران کاخکی
    کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی می‌تواند باشد. برخی از این پارامتر‌ها عبارتند از: ابیراهی لنز، خطای رقمی‌سازی و خطای مونتاژ سامانه. در حوزه خطای مونتاژ معمولا دو نوع خطای کلی در نظر گرفته می‌شود: 1) عدم متعامد بودن پرده تصویر و محور اپتیکی چکیده کامل
    کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی می‌تواند باشد. برخی از این پارامتر‌ها عبارتند از: ابیراهی لنز، خطای رقمی‌سازی و خطای مونتاژ سامانه. در حوزه خطای مونتاژ معمولا دو نوع خطای کلی در نظر گرفته می‌شود: 1) عدم متعامد بودن پرده تصویر و محور اپتیکی که اغلب در قالب خطای prism از آن نام برده می‌شود. 2) خطای عدم عبور محور اپتیکی لنز از مرکز تصویر که تحت عنوان خطای خروج از مرکز تصویر (de-centering) از آن یاد می‌شود. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیراهی لنز پرداخته و نقص ابیراهی آن را تواما با خطای خروج از مرکز اصلاح و جبران کند. برای این منظور ابیراهی‌های زایدل در قالب مومنت‌های اصلاح شده زرنیک مبتنی بر چند‌جمله‌ای چبیشف نوع دوم به صورت توابع مجزا روی فضای کارتزین بازنویسی می‌گردند. سپس مومنت‌های بازنویسی شده به گونه‌ای اصلاح می‌گردند که با در نظر گرفتن خطای خروج از مرکز، تابع ابیراهی فاز را نیز مدل‌ کنند. نهایتا ضرایب مدل معرفی شده جهت تخمین در دو کلاس متقارن و نامتقارن دسته‌بندی می‌شوند. سپس این ضرایب با بهره‌گیری از آنالیز چند‌طیفی تخمین زده می‌شوند. جهت تخمین ضرایب جملات متقارن از آنالیز tri-coherence و برای ضرایب جملات نامتقارن از آنالیز bi-coherence استفاده شده است. نتایج آزمایشگاهی دقت و بازدهی راه‌کار پیشنهادی را تایید می‌کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - تاثیر ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکهای
    شهریار  محمدی کيوان  کريمي دهکردي
    تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از چکیده کامل
    تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است. از تکنیکهای نوین بازاریابی می توان “بازاریابی ویروسی” و بازاریابی شبکهای را نام برد. بازاریابی ویروسی به گونه ای از بازاریابی اطلاق میشود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه، همانند یک ویروس، باشد. بازاریابی شبکهای شکل دیگری از بازاریابی ویروسی است که با تشویق خریداران، پیغام بازاریابی خود را به طور ویروسی منتشر مینماید. مطالعه حاضر به بررسی و مرور استراتژی- های مختلف و نکات کلیدی بازاریابی ویروسی و شبکهای اختصاص یافته است. در مقوله بازاریابی، ویترینگردی یکی از مهمترین مسائل مطرح به منظور انجام معاملات تجاری میباشد. در این تحقیق، ویترینگردی به معنی پرس و جو در مورد کالاها و خدمات، بدون اقدام به خرید آنها میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر پدیده اجتماعی ویترینگردی بر استراتژیهای بازاریابی ویروسی میباشد. روش تحقیق در تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است. از تکنیکهای نوین بازاریابی می توان “بازاریابی ویروسی” و بازاریابی شبکهای را نام برد. بازاریابی ویروسی به گونه ای از بازاریابی اطلاق میشود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه، همانند یک ویروس، باشد. بازاریابی شبکهای شکل دیگری از بازاریابی ویروسی است که با تشویق خریداران، پیغام بازاریابی خود را به طور ویروسی منتشر مینماید. مطالعه حاضر به بررسی و مرور استراتژی- های مختلف و نکات کلیدی بازاریابی ویروسی و شبکهای اختصاص یافته است. در مقوله بازاریابی، ویترینگردی یکی از مهمترین مسائل مطرح به منظور انجام معاملات تجاری میباشد. در این تحقیق، ویترینگردی به معنی پرس و جو در مورد کالاها و خدمات، بدون اقدام به خرید آنها میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر پدیده اجتماعی ویترینگردی بر استراتژیهای بازاریابی ویروسی میباشد. روش تحقیق در پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه
    فاطمه  ثقفي مهدی فسنقری
    پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هد چکیده کامل
    پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی برای بلوغ دولت سیار است که در آن نقاط ضعف مدلهای موجود مرتفع و سیار بودن فناوری نیز لحاظ شود. تا کنون مدلهای بلوغ فراوانی برای دولت الکترونیکی ارائه شده، ولی مدلی برای بلوغ دولت سیار ارائه نشده است. تنها دو مدل بلوغ برای ارائه خدمات سیار وجود دارد. در این مقاله، مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی و دولت سیار بررسی و تحلیل شد. سپس عناصر اصلی مدل بلوغ دولت سیار با استفاده از روش فراتلفیق و بررسی الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی دولت سیار بر پایه تجربیات سایر کشورها تعیین شد و با پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و استفاده از آزمونهای مناسب اعتبار سنجی و تایید شد. مراحل این مدل عبارتند از: اعلام حضور و انتشار اطلاعات، تعامل، تراکنش، یکپارچه سازی عمودی، یکپارچه سازی افقی، پرتال، شخصی سازی، بهینه سازی و نوآوری خدمات. سه مرحله شفافیت، پاسخگویی و دموکراسی نیز در این مدل وجود دارد که به موازات مراحل قبلی قابل اجرا است. اجرای این سه مرحله نقش واقعی دولت در تعامل با شهروندان را روشن می سازد. در صورتی که در 8 بخش قبلی شهروندان به عنوان دریافت کنندگان خدمات مدنظر بودند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی
    محمد  نيكخو مسعود شفیعی كوروش  كياني
    در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح چکیده کامل
    در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح مخابراتی ترکیبی از روشهای رمزنگاری مرسوم و روش مدولاسیون آشوبی است. نتایج تحلیلهای تئوریک و شبیهسازی با استفاده از سیگنال سینوسی و سیگنال صوتی و با وجود تاخیر انتشار ثابت نامشخص بین فرستنده و گیرنده بررسی شده است. همچنین مقاومت این طرح در برابر نویز گوسی کانال با واریانس 10^ -3 نیز بررسی شده و آنالیز امنیت این سیستم مخابراتی از نقطه نظر جستجوی بروت- فورس مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از این طرح مخابراتی طول کلید بسیار مناسبی حاصل شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی به کمک توصیه گر فازی مبتنی برتلفیق سبک یادگیری و سبک شناختی
    نفيسه  صابري  
    شناسایی اولویتها و ویژگیهای یادگیرندگان امری ضروری در شخصی سازی محیط آموزش الکترونیکی است به طوری که بدون شناخت ویژگیهای ذهنی یادگیرنده از یک طرف و رویکردهای یادگیری از طرف دیگر شخصی سازی تحقق نمییابد. هرچه این شناخت کاملتر و با دقت بیشتری انجام پذیرد، مدل یادگیرنده مبت چکیده کامل
    شناسایی اولویتها و ویژگیهای یادگیرندگان امری ضروری در شخصی سازی محیط آموزش الکترونیکی است به طوری که بدون شناخت ویژگیهای ذهنی یادگیرنده از یک طرف و رویکردهای یادگیری از طرف دیگر شخصی سازی تحقق نمییابد. هرچه این شناخت کاملتر و با دقت بیشتری انجام پذیرد، مدل یادگیرنده مبتنی بر این شناخت از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. دراین تحقیق تلاش شده تا از تلفیق نظریات مؤثر در شناسایی رویکردهای یادگیری مانند سبک یادگیری و سبک شناختی استفاده شود. برای کاهش عدم قطعیت در بیان نظریات یادگیرندگان، از منطق فازی بهره بردهایم. این تحقیق در قالب سیستم توصیه گر فازی در بطن سامانه آموزشیار هوشمند در یک نیمسال تحصیلی بر روی تعدادی از دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی در رشته مهندسی در دو مرحله اجرا شد؛ بدین ترتیب که در گام اول و بر روی نیمی از درس پارها از توصیه های مبتنی بر سبک یادگیری و در گام بعد و بر روی نیمه دوم درس پارها، از هم افزایی توصیههای مبتنی بر سبک یادگیری و سبک شناختی با هم استفاده شد. در تمامی مراحل ارائه دروس، توانمندی یادگیرندگان بر اساس نظریه پرسش -پاسخ فازی پایش و ارزیابی میشود. بعد از تلفیق توصیهها بهبود چشمگیری در معیارهای سنجش سامانه - های آموزشیار هوشمند ملاحظه میگردد که بیانگر دقت بالای توصیههای ارائه شده در زمان مناسب است، بهطوریکه زمان یادگیری مؤثر و میزان ارجاع به آموزشیار(استاد) کاهش یافته و نگرش نسبت به محیط آموزش الکترونیکی که به صورت افزایش میزان رضایت و موفقیت تحصیلی تعریف میشود رشد داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - در کاربرد تشخیص زبان گفتاری GMM-VSM در قالب سیستم GMM
    فهیمه  قاسمیان محمدمهدی همایون پور
    مدل GMM یکی از پرکاربردترین و موفق‌ترین مدل‌ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-GMM(AW-GMM) ارائه شده است. این مدل مشابه GMM است با این تفاوت که وزن مولفه‌های آن در قالب سیستم GMM-VSM بر اساس قدرت مولفه‌ها در تمایز یک زبان از چکیده کامل
    مدل GMM یکی از پرکاربردترین و موفق‌ترین مدل‌ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-GMM(AW-GMM) ارائه شده است. این مدل مشابه GMM است با این تفاوت که وزن مولفه‌های آن در قالب سیستم GMM-VSM بر اساس قدرت مولفه‌ها در تمایز یک زبان از سایر زبان‌ها تعیین می‌گردد. همچنین با توجه به پیچیدگی محاسباتی که در سیستم GMM-VSM در حالتی که توالی 2تایی مولفه‌ها در نظر گرفته شود، وجود دارد، تکنیکی برای ساخت توالی 2تایی مولفه‌ها ارائه شده است که می‌توان از آن برای ساخت توالی‌های از مرتبه بالاتر نیز استفاده نمود. ارزیابی‌های صورت گرفته بر روی 4 زبان انگلیسی، فارسی، فرانسوی و آلمانی از دادگان OGI کارایی تکنیک‌های ارائه شده را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات
    شعبان الهی ناديا  کلانتري علیرضا  حسن زاده سارا  شمس‌الهی
    افزایش پیچیدگی و هزینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات مشکلات زیادی برای شرکت‌ها در زمینه‌ زیرساخت و نیروی انسانی ایجاد نموده که با استفاده از برونسپاری این موارد کاهش یافته است. همه سازمان‌ها سعی دارند از راه‌های مختلف احتمال موفقیت پروژه‌های برونسپاری خود را افزایش دهند. یکی چکیده کامل
    افزایش پیچیدگی و هزینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات مشکلات زیادی برای شرکت‌ها در زمینه‌ زیرساخت و نیروی انسانی ایجاد نموده که با استفاده از برونسپاری این موارد کاهش یافته است. همه سازمان‌ها سعی دارند از راه‌های مختلف احتمال موفقیت پروژه‌های برونسپاری خود را افزایش دهند. یکی از دلایل شکست این پروژه‌ها خصوصا در زمینه فناوری‌اطلاعات به دلیل نقش مهم آن درکسب مزیت رقابتی انتخاب پیمانکار نامناسب می‌باشد که این انتخاب به دلیل وجود معیارهای متعدد و متناقض پیچیده است. هدف این پژوهش یافتن معیارهای مهم جهت انتخاب پیمانکار و ارائه چارچوب آن و مشخص نمودن اهمیت معیارها و در نهایت طراحی سیستم خبره فازی انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری درون مرزی فناوری‌اطلاعات می‌باشد. روش اخذ دانش از خبرگان که شامل متخصصان و مدیران فناوری-اطلاعات می باشند پرسشنامه است و جهت اعتبارسنجی سیستم به استفاده از آن در یک شرکت فناوری‌اطلاعات پرداخته شده است و نتایج حاصل حاکی از عملکرد مطلوب سیستم می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - یک الگوریتم سیل‌آسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه‌های موردی سیار
    فاطمه نورآذر مسعود صبائی
    الگوریتم سیل‌آسا، یکی از مهمترین عملیات اولیه و زیربنایی برای پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی سیار است. اما، از آن‌جایی که این الگوریتم پیغام‌های اضافی زیادی تولید می‌کند، بسیار پرهزینه بوده، باعث اتلاف پهنای باند شبکه، مصرف بیش از نیاز انرژی گره‌ها شده که در نهای چکیده کامل
    الگوریتم سیل‌آسا، یکی از مهمترین عملیات اولیه و زیربنایی برای پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی سیار است. اما، از آن‌جایی که این الگوریتم پیغام‌های اضافی زیادی تولید می‌کند، بسیار پرهزینه بوده، باعث اتلاف پهنای باند شبکه، مصرف بیش از نیاز انرژی گره‌ها شده که در نهایت ممکن است موجب طوفان همه پخشی شود. روش‌های زیادی برای بهبود الگوریتم سیل‌آسا پیشنهاد شده است که عمدتاً به دو دسته روش‌های قطعی و احتمالی تقسیم می‌شوند که دسته دوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اما این روش‌ها عمدتاً باعث افزایش تأخیر و عدم پوشش کامل می‌شوند. در این مقاله، ما یک روش جدید برای بهبود عملکرد الگوریتم سیل‌آسا پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش بازپخش احتمالی بر مبنای مشاهدات محلی می‌باشد. در این روش جدید احتمال بازپخش پیغام توسط هر گره، تابعی از مشاهدات محلی می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های مشابه ضمن کاهش قابل توجه تأخیر تحویل بسته‌ها با سربار پیغام قابل قبول پوشش کامل شبکه را فراهم می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌های زرنیک
    کامبیز  رهبر کریم فائز
    کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی از قبیل ابیرایی لنز، خطای رقمی سازی و خطای مونتاژ سامانه می باشد. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیرایی لنز پرداخته و نقص ابیرایی آن را اصلاح و جبران نماید. برای این منظور مومنت‌های زرنیک جهت م چکیده کامل
    کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی از قبیل ابیرایی لنز، خطای رقمی سازی و خطای مونتاژ سامانه می باشد. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیرایی لنز پرداخته و نقص ابیرایی آن را اصلاح و جبران نماید. برای این منظور مومنت‌های زرنیک جهت مدل سازی ابیرایی معرفی شده و ضرایب آن جهت تخمین در دو کلاس متقارن و نامتقارن دسته بندی می‌شوند. سپس این ضرایب با بهره‌گیری از آنالیز چند طیفی تخمین زده می‌شوند. جهت این مهم در تخمین ضرایب جملات متقارن از آنالیز tri-coherence و برای ضرایب جملات نامتقارن از آنالیز bi-coherence استفاده شده است. با مد نظر قرار دادن دقت نتایج حاصله در مقام قیاس با نتایج تخمین ابیرایی با بهره‌گیری از آنالیز چند طیفی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند به دقت 1/0 پیکسل دست یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده‌سازی تصاویر با استفاده از روش GSA
    مريم  ده‌باشيان سيدحميد  ظهيري
    یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش‌های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده‌است، در این میان شبکه‌های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده‌اند. متداول‌ترین روش آموزشی شبکه‌های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرایی کند و توق چکیده کامل
    یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش‌های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده‌است، در این میان شبکه‌های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده‌اند. متداول‌ترین روش آموزشی شبکه‌های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرایی کند و توقف در بهینه‌های محلی از مهمترین نقاط ضعف آن محسوب می‌شوند . رویکرد جدید محققین، استفاده از الگوریتم‌های ابتکاری در فرایند آموزش شبکه‌های عصبی است. در این مقاله، روش آموزشی نوینی مبتنی بر روش جستجوی گرانشی (GSA) معرفی می‌شود. روش جستجوی گرانشی آخرین و جدیدترین نسخه از انواع روش‌های جستجو و بهینه‌سازی هوش جمعی است. در این روش پاسخ‌های کاندید در فضای جستجو اجرامی هستند که توسط نیروی گرانش بر یکدیگر اثر گذاشته و موقعیتشان تغییر می-کند. به تدریج اجرام با برازندگی بهتر دارای جرم بیشتری می-شوند و بر اجرام دیگر تاثیر بیشتری می‌گذارند. در تحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم GSA یک شبکه عصبی MLP به منظور فشرده سازی تصاویر آموزش داده می-شود. برای ارزیابی کارایی فشرده‌ساز ارائه شده عملکرد آن با الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات و روش متداول پس انتشار خطا در فشرده‌سازی چهار تصویر استاندارد مقایسه می‌شود. نتایج نهایی گویای قابلیت چشمگیر روش GSA در آموزش شبکه‌های عصبی MLP می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته
    حبیب الله  دانیالی فردین  اخلاقیان مرتضی  مخلوقی
    با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات و گسترش اینترنت و افزایش چشمگیر جعل و کپی غیر مجاز داده‌ها، روز به روز بر ارزش نشانه‌گذاری افزوده می‌شود. در این مقاله یک روش جدید نیمه‌کور نشانه‌گذاری با استفاده از تبدیل مقدار منحصر به فرد تجزیه (Singular Value Decomposition) در حوزه چکیده کامل
    با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات و گسترش اینترنت و افزایش چشمگیر جعل و کپی غیر مجاز داده‌ها، روز به روز بر ارزش نشانه‌گذاری افزوده می‌شود. در این مقاله یک روش جدید نیمه‌کور نشانه‌گذاری با استفاده از تبدیل مقدار منحصر به فرد تجزیه (Singular Value Decomposition) در حوزه تبدیل موجک گسسته برای حفاظت از حق مالکیت ارائه شده است. در روش پیشنهادی ابتدا به تصویر اصلی K مرحله تبدیل موجک گسسته اعمال می شود پایین ترین زیر باند فرکانسی آن به عنوان تصویر مرجع انتخاب می‌گردد. سپس با اعمال یک مرحله تبدیل موجک گسسته به تصویر مرجع و تصویر نشانه، مقادیر منحصربه فرد تجزیه زیر باندهای فرکانسی تصویر تبدیل یافته نشانه در مقادیر منحصربه فرد تجزیه زیر باند های متناظر تصویر تبدیل یافته مرجع تعبیه می‌شود. از آنجا که در این روش برای بازیابی نشانه به تصویر مرجع نیاز می‌باشد و نیازی به تصویر اصلی نیست لذا یک روش نیمه کور Sem-Blind)) نامیده می‌شود. مقاومت روش پیشنهادی در برابر هجومهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در برابر هجومهای مختلف بسیار مقاوم تر از کارهای مشابه بوده و درعین حال تصویر نشانه‌گذاری شده از شفافیت بیشتری برخوردار است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP
    روح اله  برزمینی مسعود شفیعی
    پدیده ازدحام یکی از مشکلات مهم پیش روی طراحان شبکه های کامپیوتری است و در سالهای اخیر باعث کاهش کارایی شبکه‌ها شده است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور پیشگیری و کنترل این پدیده پیشنهاد شده‌اند که بر اساس تئوری کنترل می‌باشند. بدین منظور میتوان ساختار حلقه بسته فرایند ان چکیده کامل
    پدیده ازدحام یکی از مشکلات مهم پیش روی طراحان شبکه های کامپیوتری است و در سالهای اخیر باعث کاهش کارایی شبکه‌ها شده است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور پیشگیری و کنترل این پدیده پیشنهاد شده‌اند که بر اساس تئوری کنترل می‌باشند. بدین منظور میتوان ساختار حلقه بسته فرایند انتقال دادهها در شبکههای کامپیوتری را بدین صورت در نظر گرفت که در آن، کنترلکنندهای از خانواده مدیریت پویای صف (AQM) به منظور پیاده سازی در مسیر یابهای شبکه طراحی شده و بقیه شبکه از دید مسیر یاب، به عنوان سیستم هدف کنترل یا پلنت تعریف میشود. در زمینهی طراحی کنترلکننده AQM، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است و کنترلکنندههای متعددی طراحی شده است. در این مقاله کنترل مود لغزشی بعنوان کنترلکننده AQM معرفی شده است. کنترل مود لغزشی در مقابل نامعینی‌های مدل‌سازی و اغتشاشات وارد شده تا حدود زیادی مقاوم است. در کنترل مود لغزشی، مسیرهای حالت باید به یک سطح از پیش تعریف شده (سطح لغزش)، در یک مدت زمان محدود رسیده و در طول زمان در همان سطح باقی بماند. حرکت بر روی سطح لغزش، مستقل از نامعینی‌ها می‌باشد؛ لذا این تکنیک یکی از روش‌های کنترل مقاوم می‌باشد. بعد از پیاده سازی کنترل مود لغزشی بر روی مدل شبکه، به کمک نرم افزار Matlab نحوه رفتار شبکه را در حضور این کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از چند کنترل کننده دیگر مقایسه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی
    شیلا مصممی محمود مرادی اسدالله شاه بهرامی
    امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطال چکیده کامل
    امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطالعه، موفقیت یک سیستم تجارت الکترونیک بنگاه- مصرف کننده ، متاثر از عوامل متفاوتی من جمله فاکتورهای فنی- تکنیکی، فاکتورهای روانشناختی- اجتماعی و نیز فاکتورهای مدیریتی بوده که در این مقاله به بررسی و تحلیل عوامل مدیریتی پرداخته شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 344 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان بوده که رفتار خرید آنان با استفاده از پرسشنامه های دستی و آنلاین در بازه ی زمانی محدود، جمع آوری شده است که متعاقبا، در خصوص دانش استخراج شده از این پایگاه داده، بحث نموده و پیشنهادات خود را جهت مطالعات بیشتر در این زمینه ارائه خواهیم کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس
    جان محمد رجبی سعید  پارسا مسعود  باقری علی‌اکبر  عزیز‌خانی
    معماری سرویس گرا سبب ارتقاء پایداری و قابلیت عملیاتی نرم افزارها در راستای شاخص های پدافند غیرعامل می شود. شناسایی خودکار سرویس ها با استفاده از شاخص های کیفی سرویس، تضمین کننده به کارگیری موفق معماری سرویس گرا است و می تواند گام موثری در جهت تسریع فرایند تولید نرم افزا چکیده کامل
    معماری سرویس گرا سبب ارتقاء پایداری و قابلیت عملیاتی نرم افزارها در راستای شاخص های پدافند غیرعامل می شود. شناسایی خودکار سرویس ها با استفاده از شاخص های کیفی سرویس، تضمین کننده به کارگیری موفق معماری سرویس گرا است و می تواند گام موثری در جهت تسریع فرایند تولید نرم افزار سرویس گرا باشد. کم توجهی به نیازهای کیفی، عدم توجه همزمان به ارتباط فعالیت ها و موجودیت های کسب و کار و خودکار نبودن رتبه بندی کیفی سرویس های نامزد از جمله مهم ترین مشکلات روش های خودکار موجود است. روش ارائه شده در این مقاله هم فرآیندهای کسب‌وکار و هم موجودیت ها را توامان در نظر می گیرد، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک سرویس‌های نامزد براساس شاخص‌های کیفی دانه بندی، چسبندگی، پیوستگی و همگرایی مشخص می شوند. این شاخص ها از شکستن اهداف تا سطح نیازها حاصل می شوند. سرویس‌های نامزد با استفاده از روش تاپسیس بصورت خودکار رتبه‌بندی می شوند. در مطالعه موردی انجام شده با استفاده از این روش، سرویس های کسب وکار، با کمترین وابستگی به معمار شناسایی شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - اثر جایگاه منو بر توجه بصری کاریران وب سایت‌ها
    فاطمه سیف رضا  اسکویی‌زاده
    هدف: در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگی‌ها روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجه بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد. روش: 116صفحۀ چکیده کامل
    هدف: در این مطالعه به منظور تعیین میزان توجه بصری کاربران به منوی راست و به منوی چپ صفحات وب شاخص تعداد خیرگی‌ها روی منوی راست و منوی چپ با استفاده از دستگاه ردیاب چشم سنجیده شد تا مشخص گردد که کدام منو به لحاظ توجه بصری برای کاربران در ارجحیت قرار دارد. روش: 116صفحۀ حاوی دو منوی راست و چپ در قالب 3 مجموعۀ فارسی، انگلیسی و انگلیسی- فارسی برای 30 آزمودنی نمایش داده شد و آزمودنی ها ملزم به یافتن یک لغت در منوها بودند. داده های مربوط به تعداد خیرگی های کاربران روی هر منو که نشانی از میزان توجه بصری آنها به آن منو بود با استفاده دستگاه ردیاب نگاه ثبت و جمع آوری شد. یافته ها: تعداد کل خیرگی‌های کاربر بر منوهای مجموعۀ انگلیسی با توجه به جهت چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت نبود. اما تعداد کل خیرگی‌های کاربر بر منوهای مجموعۀ فارسی، مجموعۀ فارسی- انگلیسی و به طور کلی در مجموع همۀ صفحات سه مجموعه با توجه به جهش چینش منوها (راست یا چپ) متفاوت و روی منوی راست بیش از منوی چپ بود. نتیجه گیری: با توجه به بیشتر بودن تعداد خیرگی ها روی منوی راست در این مطالعه و مزیت های اثبات شدۀ منوی راست و همین طور به دلیل آنکه تا به حال مزیت قابل پیش بینی بودن منوی چپ چین در فرهنگ هایی بوده است که زبان مادریشان از چپ به راست خوانده می شود و اینکه نتایج مطالعات پیشین پیرامون سرعت بالای انجام تکالیف و تعامل با منوی چپ‌چین، متناقض است، می‌توان به طراحان وبسایت ها توصیه کرد که در طراحی وبسایت-های بومی از منوی راست چین استفاده کنند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    25 - واکاوی وضعیت موجود فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی در کشور (کاربرد روش دلفای)
    محسن حیدری
    فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری‌ترین ابزار مدیریت و اداره کشورهای جهان درآمده است. توسعه این فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در صورت داشتن برنامه‌ریزی دقیق و صحیح متناسب با با نیازهای جامعه روستایی می‌تواند مسیر توسعه روستایی را تسهیل نماید. در کشور چکیده کامل
    فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری‌ترین ابزار مدیریت و اداره کشورهای جهان درآمده است. توسعه این فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در صورت داشتن برنامه‌ریزی دقیق و صحیح متناسب با با نیازهای جامعه روستایی می‌تواند مسیر توسعه روستایی را تسهیل نماید. در کشور ما با توجه به حجم 40 درصدی جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور و نقشی که توسعه روستایی به ویژه به لحاظ اقتصادی در توسعه ملی دارد و عدم دسترسی روستاییان به امکانات و خدمات شهری، لازم است به دنبال راهکارهایی برای توسعه و استفاده موثر و متناسب با شرایط موجود روستاها، از خدمات ICT باشیم. هدف اصلی از این مطالعه بررسی مشکلات و چالش‌های وضعیت موجود ICT روستایی در کشور می‌باشد. برای این کار از تکنیک دلفای استفاده شده است. گروه متخصص در این تحقیق 30 نفر از اعضای هیئت علمی رشته توسعه کشاورزی، برنامه‌ریزی روستایی، فناوری اطلاعات و همچنین مطلعان ICT روستایی می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل، به ترتیب پنج مشکل کلی بر سر راه توسعه ICT روستایی در کشور وجود دارد که عبارتند از مشکلات زیربنایی، آموزشی، حمایتی، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی و فرهنگی و اجتماعی. با توجه به اینکه مشکلات زیربنایی و آموزشی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه توسعه ICT روستایی در کشور می‌باشد. لذا از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه روستایی انتظار می‌رود که در جهت برطرف کردن مشکلات زیربنایی ICT روستایی در کشور اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین برای روستاییان دوره‌های آشنایی با کامپیوتر و اینترنت در روستاها برگزار گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    26 - بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کرمانشاه
    حسین مومیوند
    چکیده در این تحقیق عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش به صورت مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان کرمانشاه طی انجام نظر سنجی‌های میدانی از کارکنان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش، رابطه بین هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی، نظام ف چکیده کامل
    چکیده در این تحقیق عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش به صورت مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان کرمانشاه طی انجام نظر سنجی‌های میدانی از کارکنان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش، رابطه بین هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی، نظام فرآیندهای دانش نظام فناوری اطلاعات با مدیریت دانش ضمن استفاده از نتایج بدست آمده و با به کار گیری برنامه آماری SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرا گرفته است. شرکت مخابرات استان کرمانشاه دارای تعداد 370 نفر بوده که از بین این جامعه، نمونه آماری مورد بررسی 77 نفر می باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین نظام فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، نظام فرآیندهای دانش با استقرار مدیریت دانش در حد قابل قبولی همبستگی وجود دارد که ضریب همبستگی (R) هر یک به ترتیب برابر 854/0، 915/0 و 812/0 می باشد. بین میزان تأثیر هر یک از متغیرهای نظام فرآیندهای دانش، فرهنگ سازمانی، نظام فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کرمانشاه تفاوت وجود دارد، طوری که به ترتیب نظام فرآیندهای دانش، نظام فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دراستقرار مدیریت دانش در رتبه اول، دوم و سوم قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    27 - طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
    فاطمه دانشفر بصیر  علاقه‌بند وحید  شرفی
    چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص چکیده کامل
    چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    28 - ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی
    امین نظارات مهدی  رجا غلامحسین دستغیبی فرد
    سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه ، ابزارهایی هستند که به منظور محافظت از منابع شبکه در مقابل حملات استفاده می شوند. با توجه به گستردگی حملات در فضای اینترنت و تغییر در شکل و نوع حملات از حالت متمرکز به توزیع شده ، معماری اینگونه سیستم ها نیز به سمت توزیع شدگی حرکت می کند. د چکیده کامل
    سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه ، ابزارهایی هستند که به منظور محافظت از منابع شبکه در مقابل حملات استفاده می شوند. با توجه به گستردگی حملات در فضای اینترنت و تغییر در شکل و نوع حملات از حالت متمرکز به توزیع شده ، معماری اینگونه سیستم ها نیز به سمت توزیع شدگی حرکت می کند. در این مقاله روشی مبتنی برعاملهای متحرک که به عنوان سنسورهای تشخیص دهنده حرکات غیر معتبر عمل می کنند پیشنهاد شده است. عاملهای متحرک تشخیص دهنده حمله به صورت پراکنده در شبکه در حال جابجایی از یک گره به گره دیگر می باشند و در هر زمان یک شبکه فوقانی امنیتی را ساخته و با استفاده از نوعی بازی همکارانه و برقراری ارتباط با یکدیگر ، پس از رسیدن به مقدار شیپلی می توانند میزان و منشاء حمله را تشخیص و گزارش دهند. در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که WGA در یک بازی غیرهمکارانه با عنصر مهاجم سعی در برقراری یک ارتباط مکاشفه ای جهت محاسبه مقدار نش و رسیدن به حداکثر سودمندی را دارد تا بتواند ضمن تفکیک حملات و یا درخواستهای واقعی،میزان و شدت حمله را با کمک سایر WGA بدست آورد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    29 - مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
    نرگس رضایی ملک
    با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ م چکیده کامل
    با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ مشتری، آنها را در اولویت اول برای سرمایه گذاری قرار داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه بر بهبود خدمات بانکی و وفاداری مشتریان می باشد. بانک ملت با تعداد 180 کارشناس مدیریت خدمات به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده، تعداد 130 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش گردید. تعداد 120 پرسشنامه قابل قبول ارجاع داده شد. مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب گردید. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم مدیریت دانش و بانکداری همراه بر بهبود خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    30 - ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت
    عظیمه مظفری
    هدف از انجام این پژوهش ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان بانک بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت می‌باشد. در چارچوب پیشنهادی این پژوهش پس از تعیین مقادیر شاخص‌های مدل RFM شامل تازگی مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پولی مبادله (M) برای از بین بردن عدم قطعیت حاک چکیده کامل
    هدف از انجام این پژوهش ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان بانک بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت می‌باشد. در چارچوب پیشنهادی این پژوهش پس از تعیین مقادیر شاخص‌های مدل RFM شامل تازگی مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پولی مبادله (M) برای از بین بردن عدم قطعیت حاکم بر آن‌ها، از تئوری اعداد خاکستری استفاده شده و با استفاده از یک روش متفاوت به بخش‌بندی مشتریان پرداخته شده است. به این ترتیب مشتریان بانک به سه بخش یا خوشه اصلی تحت عنوان مشتریان خوب، معمولی و بد تفکیک شده اند. پس از اعتبارسنجی خوشه‌ها با استفاده از شاخص‌های دان و دیویس بولدین، ویژگی‌های مشتریان در هر یک از بخش‌ها شناسایی شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    31 - ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران
    رحیم حضرتقلی زاده محمد فتحیان
    به طور کلی، تعریف هرزنامه در ارتباط با رضایت یا عدم رضایت گیرنده است نه محتوای نامه الکترونیکی. بر طبق این تعریف، مشکلاتی در دسته بندی نامه های الکترونیکی در بازاریابی و تبلیغات مطرح می شود. برای مثال امکان دارد بعضی از نامه های الکترونیکی تبلیغاتی، برای عده ای از کاربر چکیده کامل
    به طور کلی، تعریف هرزنامه در ارتباط با رضایت یا عدم رضایت گیرنده است نه محتوای نامه الکترونیکی. بر طبق این تعریف، مشکلاتی در دسته بندی نامه های الکترونیکی در بازاریابی و تبلیغات مطرح می شود. برای مثال امکان دارد بعضی از نامه های الکترونیکی تبلیغاتی، برای عده ای از کاربران هرزنامه و برای عده ای دیگر هرزنامه نباشد. برای مقابله با این مشکل با توجه به پروفایل و رفتار کاربران، ضد هرزنامه های شخصی طراحی می شود .به طور عادی برای دسته بندی هرزنامه‌ها، روشهای یادگیری ماشینی با دقت خوب به کار می رود. اما در هر حال یک روش منحصر به فرد موفق بر مبنای دیدگاه تجارت الکترونیک وجود ندارد. در این مقاله ابتدا پروفایل جدیدی برای شبیه سازی بهتر رفتار کاربران ، تهیه می شود .سپس این پروفایل همراه با نامه های الکترونیکی به دانشجویان ارائه شده و پاسخ آنها جمع آوری می گردد . در ادامه برای دسته بندی نامه های الکترونیکی، روشهای مشهور به ازای مجموعه داده های مختلف آزمایش می شود .سرانجام ، با مقایسه معیارهای ارزیابی داده کاوی ،شبکه عصبی به عنوان بهترین روش با دقت بالا ، تعیین می گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    32 - ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
    فائزه طالبیان حسن  ختن لو منصور  اسماعیل پور
    پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از چکیده کامل
    پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از روش های شناخته شده برای مدیریت این چالش استفاده می شو. برای یافتن مکان مناسب سرخوشه ها از الگوریتم رقابت استعماری که یکی از شاخه های هوش محاسباتی می باشد استفاده شده است. سرخوشه ها توسط مدل سه سطحی در ارتباط هستند، تا سرخوشه هایی با ظرفیت انرژی کم و دور از ایستگاه به عنوان سطح سوم شناخته شده و به طور غیر مستقیم با ایستگاه پایه به تبادل اطلاعات بپردازد. این موضوع باعث افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم می شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    33 - دسته‌بندی داده‌های دورده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات
    زهرا مصلحی مازیار پالهنگ
    یکی از زمینه‌های فعالیت در یادگیری ماشین و شناسایی الگو یادگیری با ناظر می‌باشد. در یادگیری با ناظر برچسب داده‌های آموزشی موجود است. در مسایل دورده‌ای، هدف محاسبه فرضیه‌ای است که بتواند به بهترین شکل ممکن و با کمترین مقدار خطا داده‌های با دو ردهی مثبت و منفی را از یکدیگ چکیده کامل
    یکی از زمینه‌های فعالیت در یادگیری ماشین و شناسایی الگو یادگیری با ناظر می‌باشد. در یادگیری با ناظر برچسب داده‌های آموزشی موجود است. در مسایل دورده‌ای، هدف محاسبه فرضیه‌ای است که بتواند به بهترین شکل ممکن و با کمترین مقدار خطا داده‌های با دو ردهی مثبت و منفی را از یکدیگر جدا کند. انواع روش‌های یادگیری با ناظر پیشنهاد شده است. به عنوان مثال می‌توان به درخت‌های تصمیم، یادگیر SVM و روش‌های نزدیکترین همسایه اشاره کرد. در این مقاله بر عملکرد درخت‌های تصمیم متمرکز می‌شویم. عملکرد درخت تصمیم مشابه پیدا کردن ابرصفحه‌های تقسیم‌کننده در فضای d بعدی است، بطوریکه داده‌های موجود را به درستی رده‌بندی کند و تا حد ممکن رده‌بندی صحیح داده‌های آینده را نیز بدست آورد. دیدگاه هندسی عملکرد درخت تصمیم ما را به مفهوم تفکیک‌پذیری در هندسه محاسباتی نزدیک می‌کند. از بین کلیه الگوریتم‌های تفکیک‌پذیری موجود، مساله محاسبه مستطیل با حداکثر اختلاف دو رنگ را مطرح می‌کنیم. این مساله ارتباط نزدیکی با مساله درخت تصمیم در یادگیری ماشین دارد. در ادامه الگوریتم محاسبه مستطیل با حداکثر اختلاف دو رنگ را در یک، دو، سه و d بعد پیاده سازی می‌کنیم. نتیجه پیاده‌سازی نشان‌دهنده آن است که این الگوریتم، الگوریتمی قابل رقابت با الگوریتم شناخته شده C4.5 است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    34 - ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژه های نرم افزاری مبتنی بر تراکنش منطقی
    مهرداد شهسواری
    اولین و اساسی‌ترین شرط برای ورود موفقیت‌آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می‌باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه‌های نرم‌افزاری و کم کردن پیچیدگی‌ فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می‌کنیم. این روش مناسب چکیده کامل
    اولین و اساسی‌ترین شرط برای ورود موفقیت‌آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می‌باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه‌های نرم‌افزاری و کم کردن پیچیدگی‌ فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می‌کنیم. این روش مناسب نرم‌افزارهای تراکنشی می‌باشد. با استفاده از این روش می‌توان اندازه موارد کاربرد و کل نرم‌افزار را تخمین زد. در این مقاله اثبات گردیده است که روش پیشنهادی دقیق‌تر از روش‌های مشابه مانند روش درجه موردکاربرد بوده و بدلیل شفافیت و سادگی، به کارگیری آن راحت‌تر است. مبنای اصلی ما در ارائه این روش، روش تحلیل درجه عملکردی و روش تخمین درجه موردکاربرد می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    35 - مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین
    فاطمه ثقفی مجتبی  شادمهر زینب الهدی حشمتی هادی ویسی
    رویکرد بیمار محور در حوزه سلامت به تازگی در حوزه نظام پزشکی کشور ما مطرح شده است ولی تا کنون در زمینه عوامل رضایت بیمار از پزشک تحقیق علمی منتشر شده ای وجود ندارد. مقاله حاضر قصد دارد خلاء بیان شده را با ارزیابی علمی مبتنی بر اطلاعات واقعی کسب شده از مطالعه میدانی پوشش چکیده کامل
    رویکرد بیمار محور در حوزه سلامت به تازگی در حوزه نظام پزشکی کشور ما مطرح شده است ولی تا کنون در زمینه عوامل رضایت بیمار از پزشک تحقیق علمی منتشر شده ای وجود ندارد. مقاله حاضر قصد دارد خلاء بیان شده را با ارزیابی علمی مبتنی بر اطلاعات واقعی کسب شده از مطالعه میدانی پوشش دهد.در این راستا با مرور ادبیات و مدلهای حوزه ارائه خدمات؛ پرسشنامه ای برای حوزه سلامت طراحی و با نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. به منظور کسب نظر بیماران پرسشنامه بین 500 نفر از افرادی که عمل جراحی زیبایی بینی در تهران انجام دادند، توزیع شد و 395 پرسشنامه جمع آوری شد. تعداد برای تحلیل داده ها، از سه روش درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی، استفاده شد. تحلیل نتایج بر حسب معیار صحت نشان داد که کاراترین روش، در اولویت اهمیت عوامل موثر بر رضایت بیمار؛ روش شبکه عصبی بوده است. نتایج تحلیل با این روش حاکی از آن است که موثرترین ویژگی در رضایت‌مندی بیمار از پزشک، اطلاعاتی است که بیمار انتظار دارد پزشک در اختیارش قرار دهد. نتایج رتبه بندی عوامل در مقایسه با سایر مطالعاتی که تنها از روشهای آماری برای تحلیل استفاده شده بودنشان داد که نتایج نسبتا مشابه بوده و یکدیگر را تایید می‌کردند. ولی توامندیهایی که روش شبکه عصبی در مدلسازی دارد نقطه قوت این روش نسبت به مطالعات مذکور است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    36 - ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی
    زینب الهدی حشمتی مهدی تیموری مهدی  زرکش زاده هادی زارع
    هدف سرویس‌های اورژانس پزشکی کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری‌ها و صدمات می‌باشد. اعزام سریع سرویس‌های اورژانس و کاهش زمان پاسخ، منجر به افزایش نرخ بقاء می‌شود. زمان پاسخ یکی از معیارهای مهم سنجش کارایی سرویس‌های اورژانس پزشکی می‌باشد. روش معمول در اعزام آمبولانس‌ها چکیده کامل
    هدف سرویس‌های اورژانس پزشکی کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از بیماری‌ها و صدمات می‌باشد. اعزام سریع سرویس‌های اورژانس و کاهش زمان پاسخ، منجر به افزایش نرخ بقاء می‌شود. زمان پاسخ یکی از معیارهای مهم سنجش کارایی سرویس‌های اورژانس پزشکی می‌باشد. روش معمول در اعزام آمبولانس‌ها، فرستادن نزدیک‌ترین واحد در دسترس می‌باشد که این روش به کارایی در کوتاه مدت توجه می‌کند. یکی از روش‌هایی که اخیرا در زمینه اعزام آمبولانس بیان شده است، مبتنی بر تحلیل شبکه‌های پیچیده است. هدف این روش، اعزام آمبولانس مد نظر به تماسی می‌باشد که مرکزیت بیشتری نسبت به دیگر تماسها دارد، که منجر به کارایی بهتر در دراز مدت می‌شود. دیگر روش‌ها در اعزام آمبولانس مبتنی بر پیدا کردن بهترین مسیر مناسب برای ماشین‌های سرویس‌دهنده می‌باشد که پیچیدگی زمانی این روش‌ها بسیار بالا می‌باشد. در این مقاله با استفاده از رویکردی ترکیبی و به کارگیری معیار‌های مرکزیت از تحلیل شبکه‌های پیچیده و روش‌های جستجو مبتنی بر هوش مصنوعی، روشی بهینه و نوین را برای کاهش زمان پاسخ سرویس‌های اورژانسی ارائه شده است. علاوه بر این در روش پیشنهادی، اولویت اورژانسی تماس‌ها نیز درنظر گرفته شده است، که متغیری مهم در تصمیم گیری ها می باشد. روش پیشنهادی نسبت به روش‌های قبلی از محدودیت‌های کمتری برخوردار بوده و نتایج شبیه سازی گسترده نیز بهبود معنی‌دار این روش را در مقایسه با روش های قبلی مانند روش مرکزیت و نزدیک‌ترین همسایه، مورد تایید قرار می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    37 - ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی در بازیابی اطلاعات
    آزاده شاکری الهام  قنبری
    یادگیری رتبه‌بندی که یکی از روش‌های یادگیری ماشین برای مدل کردن رتبه‌بندی است، امروزه کاربردهای بسیاری به خصوص در بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی و داده‌کاوی دارد. فعالیت یادگیری رتبه‌بندی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستم یادگیری مورد استفاده و دیگری سیستم ر چکیده کامل
    یادگیری رتبه‌بندی که یکی از روش‌های یادگیری ماشین برای مدل کردن رتبه‌بندی است، امروزه کاربردهای بسیاری به خصوص در بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی و داده‌کاوی دارد. فعالیت یادگیری رتبه‌بندی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستم یادگیری مورد استفاده و دیگری سیستم رتبه‌بندی. در سیستم یادگیری، یک مدل رتبه‌بندی بر اساس داده‌های ورودی ساخته می‌شود. در بخش سیستم رتبه‌بندی، از این مدل ساخته شده برای پیش‌بینی رتبه‌بندی استفاده می‌شود. در این مقاله یک الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی اسناد ارائه می‌شود که این الگوریتم به صورت تکراری یادگیرهای ضعیفی بر روی درصدی از داده‌های آموزشی که توزیع آنها بر اساس یادگیر قبلی عوض شده است، می‌سازد و جمعی از یادگیرهای ضعیف را برای رتبه بندی تولید می‌کند. این الگوریتم سعی می‌کند تا با ساختن رتبه‌بند بر روی درصدی از داده‌ها، سبب افزایش دقت و کاهش زمان شود. با ارزیابی بر روی مجموعه داده لتور 3 دیده می‌شود که بهتر از الگوریتم‌های دیگری در این زمینه که مبتنی بر یادگیری جمعی هستند، عمل می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    38 - تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی
    امیرشهاب شاهمیری بهاره  زمانی سعید شیری
    زبان‏های گفتاری جهان در طول هزاران سال تاریخ خود، روندی تکاملی را پیموده و به امروز رسیده‏اند. بر همین راه واژگان زبان‏های گوناگون و البته نام‏های متداول در فرهنگ‏ها و زبان‏های سراسر جهان نیز، به تکامل رسیده‏اند و این روند تکاملی را ادامه خواهند داد. برخی از این نام‌ها، چکیده کامل
    زبان‏های گفتاری جهان در طول هزاران سال تاریخ خود، روندی تکاملی را پیموده و به امروز رسیده‏اند. بر همین راه واژگان زبان‏های گوناگون و البته نام‏های متداول در فرهنگ‏ها و زبان‏های سراسر جهان نیز، به تکامل رسیده‏اند و این روند تکاملی را ادامه خواهند داد. برخی از این نام‌ها، با توجه به حس زیبایی‏شناسی افراد یک جامعه و ویژگی‌های آوایی زبانی، که بسته به زمان و مکان متغیر است، رواج بیشتری می‏یابند و تطور و گسترش بیشتری پیدا می‏کنند. در این پژوهش با شناخت واژگان و نام‏های فارسی، مدلی پیشنهاد شده که بر پایه آن نام‌هایی نو، که همراه با داشتن معنایی درخور، از نظر زیبایی‏شناسی نیز نظر افراد گوناگون را برآورده سازد، تولید شود. ساخت واژگان تازه به‌کمک پردازش تکاملی (الگوریتم ژنتیک) انجام می‌شود که در آن، تابع برازندگی را (به‌جز در نسل نخست) یک شبکه عصبی مصنوعی از نوع پیشخور پس‌انتشار با دو لایه پنهان که تا 89٪ مشابه انسان تخمین می‌زند، شبیه‌سازی می‏کند. بهترین نام تولید شده با این روش، رتبه 5 را در میان 252 نام جامعه اولیه به‌دست آورده است. بهترین نمونه‏های جامعه اولیه و داده‏های آموزشی و آزمایشی و نیز برآورد تابع برازندگی نسل نخست و سنجش زیبایی بهترین نام‌های تولید شده بدین روش، با تحلیل آماری نمونه‌های اخذ شده به‌کمک پرسش‌نامه انجام شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    39 - اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
    پیمان معلم جواد  عباس پور عليرضا  معمارمقدم مسعود  کاوش تهرانی
    یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش د چکیده کامل
    یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییرمی کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه می‌گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه ی توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان می ‌دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اینکه به کاهش خطای موقعیت یابی هدف در مقایسه با الگوریتم انتقال متوسط استاندارد می ‌انجامد، در برابر تغییرات تباین2 و الگوی تابشی هدف نیز کارایی قابل توجهی از خود نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    40 - تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک
    فرهاد صمدزادگان حديثه سادات  حسني
    امروزه تصاویر فرا طیفی به علت غنای اطلاعات طیفی یک ابزار قوی و کارامد در سنجش از دور به حساب می‌آیند و امکان تمایز بین عوارض مشابه را فراهم می‌آورند. با توجه به پایداری ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهایی با ابعاد بالا، یک گزینه مناسب در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی محسوب م چکیده کامل
    امروزه تصاویر فرا طیفی به علت غنای اطلاعات طیفی یک ابزار قوی و کارامد در سنجش از دور به حساب می‌آیند و امکان تمایز بین عوارض مشابه را فراهم می‌آورند. با توجه به پایداری ماشین‌های بردار پشتیبان در فضاهایی با ابعاد بالا، یک گزینه مناسب در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی محسوب می‌شوند. با این وجود، عملکرد این طبقه‌بندی کننده‌ها تحت تأثیر پارامترها و فضای ویژگی ورودی آن‌ها می‌باشد. به منظور استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان با بیشترین کارایی، می‌بایست مقادیر بهینه‌ی پارامترها و همچنین زیر مجموعه بهینه از ویژگی‌های ورودی تعیین گردند. در این تحقیق از توانایی الگوریتم ژنتیک به عنوان یک تکنیک بهینه‌سازی فرا ابتکاری، در تعیین مقادیر بهینه پارامترهای ماشین‌های بردار پشتیبان و همچنین انتخاب زیرمجموعه ویژگی‌های بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی استفاده شده است. نتایج عملی از به‌کارگیری روش فوق در خصوص داده‌های فرا طیفی سنجنده AVIRISنشان می‌دهند، ویژگی‌های ورودی و پارامترها هر کدام جداگانه تأثیر بسزایی بر عملکرد ماشین‌های بردار پشتیبان دارند ولی بهترین عملکرد طبقه-بندی کننده با حل همزمان آن دو بدست می‌آید. در حل همزمان تعیین پارامتر و انتخاب ویژگی، برای کرنل گوسین و پلی‌نومیال به ترتیب 5% و 15% افزایش دقت با حذف بیش از نیمی از باندهای تصویر حاصل شد. همچنین الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی تبرید تدریجی به منظور مقایسه با الگوریتم ژنتیک پیاده‌سازی شد که نتایج حاکی از برتری الگوریتم ژنتیک به ویژه با بزرگ و پیچیده شدن فضای جستجو در رویکرد حل همزمان تعیین پارامتر و انتخاب ویژگی می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    41 - تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال
    امیرحسین  فروزان رضا  آقایی زاده ظروفی یوشی نبو  ساتو ماساتوشی هوری هوری
    در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده‌است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه‌های تصویر به‌دست می-آوریم. برای ن چکیده کامل
    در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده‌است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه‌های تصویر به‌دست می-آوریم. برای نقاطی که روی محور مرکزی قرار دارند این فاصله از دوسر هر راستای دلخواه متقارن است. در این مرحله با نمونه‌برداری فاصله هر نقطه از لبه‌های تصویر در راستاهای مختلف، به نقاطی که تقارن بیشتری دارند مقدار بیشتری نسبت می‌دهیم. در مرحله بعد برای تقویت محور مرکزی لوله‌ها، از یک فیلتر براساس روش Pock استفاده می‌کنیم. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از تصاویر فانتوم دوبعدی و سه‌بعدی و داده-های پزشکی به صورت کیفی و کمی با معیارهای حداکثر خطای تعیین محور مرکزی و نرخ آشکارسازی انجام گرفته است که مزیت این روش را به روش‌های موجود نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    42 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
    مسعود شفیعی مصطفی  صادقی
    در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
    در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    43 - تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی
    سمیه آهاری
    امروزه به لطف رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، سیستم‌های یادگیری برخط قادر شده‌اند امکانات یادگیری گروهی و فضای تعامل و تبادل نظر میان یادگیرندگان را فراهم آورند. این امر مستلزم تشکیل گروه‌های یادگیری موثر و فراهم آوری ابزارهای مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های ی چکیده کامل
    امروزه به لطف رشد و توسعه فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، سیستم‌های یادگیری برخط قادر شده‌اند امکانات یادگیری گروهی و فضای تعامل و تبادل نظر میان یادگیرندگان را فراهم آورند. این امر مستلزم تشکیل گروه‌های یادگیری موثر و فراهم آوری ابزارهای مشارکت یادگیرندگان در محیط‌های یادگیری برخط است که در سیستم‌های موجود که مراکز آموزشی مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرند به ندرت مشاهده می‌شود. در این مقاله محتوا و ساختار تالارهای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل محتوایی به منظور تطابق محتوای مباحثات با اهداف تالار و استخراج حوزه‌های مورد علاقه مشارکت‌کنندگان انجام شده است. محققین ضمن بیان دستاوردهای تحلیل شبکه اجتماعی یک محیط یادگیری دانشگاهی، راهکاری برای استخراج روابط اجتماعی افراد از طریق تحلیل ساختاری تالارهای گفتگو در یک محیط یادگیری برخط ارائه کرده‌اند. همچنین آن‌ها روشی برای به‌کارگیری روابط استخراج شده در مکانیزم‌های گروه‌بندی یادگیرندگان ارائه نموده‌اند و کارآمدی آن را مورد ارزیابی قرار داده‌اند. بخش‌های مختلف این تحقیق در دوره‌های درسی مختلف در ترم‌های متوالی انجام شده است و دستاوردهای آن می‌تواند در راستای بهبود فعالیت‌های یادگیری همکارانه در محیط‌های یادگیری برخط و ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    44 - آموزش به سبک چندرسانه‌ای و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی
    سمیه آهاری
    چندرسانه‌ای های آموزشی باعث تحول در روش‌های سنتی آموزش شده‌اند. اما تأثیرگذاری آن‌ها نیازمند دقت در طراحی آن‌ها بر اساس اهداف درس و توانایی‌های کاربران آن‌ها می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مط چکیده کامل
    چندرسانه‌ای های آموزشی باعث تحول در روش‌های سنتی آموزش شده‌اند. اما تأثیرگذاری آن‌ها نیازمند دقت در طراحی آن‌ها بر اساس اهداف درس و توانایی‌های کاربران آن‌ها می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نرم افزاری محقق ساخته برای آموزش گرامر طراحی شد و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با کلاس‌های متداول مقایسه شد. جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران بودند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، ابتدا منطقه 8 به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس در یک مدرسه نمونه، دو گروه دانش‌آموز پایه اول راهنمایی، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه نیز به عنوان گروه گواه هر کدام مشتمل بر 55 دانش آموز انتخاب شدند. این پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. گروه گواه آموزش سنتی زبان را در کلاس درس گذراند و هم‌زمان، گروه آزمایش سه جلسه آموزش گرامر در سایت رایانه مدرسه با استفاده از نرم‌افزار محقق ساخته تجربه کرد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده افزایش یادگیری و یادداری ساختار دستوری در سطح 05/0 در گروه استفاده‌کننده از چندرسانه‌ای آموزشی در مقایسه با گروه کنترل بود که این یافته‌ها در نهایت تأثیر چندرسانه‌ای ‌ی را بر یادگیری و یادداری گرامر زبان انگلیسی را تایید می کند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    45 - ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1مطالعه موردی: آموزش عالی ایران
    سمیه آهاری
    هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 702 نفر از آنان انتخاب شدند چکیده کامل
    هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای 702 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد آموزش الکترونیکی (شامل امور سازمان و مدیریت، فناوری، جنبه های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی، و ملاحظات اخلاقی و حقوقی) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین دانشجویان نمونه توزیع و با استفاده از روش‌های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، داده های به دست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه «د» با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد، نسبت به سایر دانشگاه‌ها بهترین وضعیت را داشت و از بین سه دانشگاه دیگر؛ دانشگاه «ب» در پنج بعد و دانشگاه «ج» در دو بعد از ابعاد هفت‌گانه آموزش الکترونیکی برتر نشان دادند. ضمن اینکه بهینه کاوی می‌تواند از طریق بررسی و آزمایش فرایندها و مدل‌ها در دیگر دانشگاه‌ها و تطبیق تکنیک‌ها و رویکردهای آن‌ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    46 - سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور
    سمیه آهاری
    در این پژوهش به منظور سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوی ای-سروکوآل، شکاف برتری خدمات اندازه‌گیری شد. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و اسنادی و از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی- زمینه‌یابی بود. چکیده کامل
    در این پژوهش به منظور سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوی ای-سروکوآل، شکاف برتری خدمات اندازه‌گیری شد. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر هدف: کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و اسنادی و از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی- زمینه‌یابی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نور استان اردبیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-1389، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف با حجم تقریبی 20000 نفر تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری این پژوهش خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. که از بین مراکز دانشگاهی؛ دانشگاه پیام نور مرکز استان، یک مرکز دانشگاهی دیگر و یک واحد به شیوه‌ی تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه‌ی کلی بر اساس جدول کرجسی- مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α؛ و خوشه‌ای بودن روش نمونه‌گیری، قریب به 500 نفر در نظر گرفته شد که 476 پرسشنامه قابل تحلیل بود. جهت جمع-آوری ‌داده‌ها از پرسشنامه‌ی کیفیت خدمات الکترونیکی (ای-سروکوال با پایایی 97/0= α در سطح موجود و 95/0= α در سطح مطلوب) استفاده شد. نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف (704/0= z با 05/0< 703/0p=) نشان داد که توزیع داده‌ها نرمال است. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که وضعیت کیفیت خدمات الکترونیکی در تمامی مؤلفه‌های خدمات و ابعاد آن‌ها به گونه‌ی معنی‌داری پایین است. به بیان دیگر در خدمات الکترونیکی دانشگاه پیام نورشکاف برتری خدمات وجود داشته یعنی دانشجویان از کیفیت خدمات، اظهار نارضایتی نموده‌اند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    47 - ارتقاء مهارت‌های کارآفرینی سرمایه هستان‌نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی
    سمیه آهاری
    امروزه پرتال های سازمانی نقش کلیدی‌ای در تسری و تجری اطلاعات سازمانی در ابعاد و لایه های مختلف ایفا می‌کنند. در این میان پرتال های آموزشی به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت کاربران (و کارمندان) سازمانی در تحقق کسب و کار کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به گستردگی چکیده کامل
    امروزه پرتال های سازمانی نقش کلیدی‌ای در تسری و تجری اطلاعات سازمانی در ابعاد و لایه های مختلف ایفا می‌کنند. در این میان پرتال های آموزشی به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت کاربران (و کارمندان) سازمانی در تحقق کسب و کار کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به گستردگی بومی، تنوع مشاغل در حوزه کارآفرینی و نیز پارامترهایی که به نحوی در فرآیند طراحی این پرتال ها تأثیرگذارند، ایجاد سازوکاری که بتواند یک پرتال را از توانمندی قابل ملاحظه ای در ارتقاء مهارت کارآفرینی برخوردار سازد، از اولویت ویژه ای برخوردار است. این مهم ایجاب می‌نماید تا ویژگی‌های لازم برای طراحی موثر این قبیل پرتال ها مد نظر قرار گیرد. در این مقاله، رویکردی ارائه می‌شود که طبق آن ویژگی‌های مورد انتظار در طراحی یک پرتال آموزشی در قالب یک هستان نگار بازنمایی شده و متعاقباً توضیح داده می‌شود که این ویژگی‌ها چگونه می‌توانند به تحقق کسب و کار کارآفرینی از یکسو، و از سوی دیگر آموزش کارآفرینی منجر گردد. در پایان، قابلیت رویکرد پیشنهادی در قالب دو سناریوی عملی راه اندازی کسب‌وکار در حوزه کشاورزی و راهنمای نگارش طرح کسب و کار در همبافت آموزش کارآفرینی، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    48 - ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن‌کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی
    سمیه آهاری
    هنگامی‌که شبکه‌های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم زیادی از مستندات در دسترس قرار گرفتند. به همین منظور، برای استخراج اطلاعات مفید از روش‌های متن‌کاوی استفاده می‌شود. متن‌کاوی یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات، و حقایق جدید به‌وسیله استخراج اطل چکیده کامل
    هنگامی‌که شبکه‌های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم زیادی از مستندات در دسترس قرار گرفتند. به همین منظور، برای استخراج اطلاعات مفید از روش‌های متن‌کاوی استفاده می‌شود. متن‌کاوی یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات، و حقایق جدید به‌وسیله استخراج اطلاعات از اسناد مختلف است. همچنین متن‌کاوی آشکار کردن اطلاعات پنهان با استفاده از روشی است که در یک طرف توانایی مقابله با تعداد زیادی کلمات و ساختارهایی در زبان طبیعی را نشان می‌دهد و از طرف دیگر اجازه مدیریت ابهام و شک را می‌دهد. علاوه بر آن، متن‌کاوی به عنوان داده‌کاوی متن بیان می‌شود که معادل با تجزیه و تحلیل متون است و به فرایند استخراج اطلاعات از متن می‌پردازد و اطلاعات با کیفیت بالا را از میان الگوها و فرایندها استخراج می‌کند. همچنین به عنوان داده‌کاوی متن یا کشف دانش از پایگاه ‌داده‌های متنی شناخته می‌شود و به فرایند استخراج الگوها یا دانش از اسناد متنی بیان می‌شود. روش تحقیق در این کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی پژوهش‌های انجام شده در حوزه متن‌کاوی با تأکید بر روش‌ها و کاربردهای آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شد. در طی این مطالعات، پژوهش‌های مرتبط در حوزه آموزش الکترونیکی طبقه‌بندی گردیدند. پس از طبقه‌بندی پژوهش‌ها، مسائل و راهکارهای مرتبط با مسائل مطرح شده در آن کارها، استخراج شدند. در همین راستا، در این مقاله ابتدا به تعریف متن‌کاوی پرداخته می‌شود. سپس فرایند متن‌کاوی و حوزه‌های کاربرد متن‌کاوی در آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در ادامه روش‌های متن‌کاوی معرفی شده و تک تک این روش‌ها در حوزه آموزش الکترونیکی مطرح می‌گردد. در انتها ضمن استنتاج نکات مهم مطالعات انجام شده، مدلی جهت استخراج اطلاعات برای بهره‌برداری از روش‌های متن‌کاوی در یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    49 - رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها
    سمیه آهاری
    امروزه شاهد حرکت سریع جهان به سمت فضای مجازی هستیم. تجارت، درمان، آموزش و بسیاری از فعالیت‌هایی که روزگاری زمان و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می‌داد، امروزه با قرار گرفتن در فضای مجازی منافع بسیاری را به بشر رسانیده است. آموزش که جزء جدایی ناپذیر از انسان است به صورت چکیده کامل
    امروزه شاهد حرکت سریع جهان به سمت فضای مجازی هستیم. تجارت، درمان، آموزش و بسیاری از فعالیت‌هایی که روزگاری زمان و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می‌داد، امروزه با قرار گرفتن در فضای مجازی منافع بسیاری را به بشر رسانیده است. آموزش که جزء جدایی ناپذیر از انسان است به صورت الکترونیکی وارد جوامع شده است که افراد و سازمان‌ها رفته رفته در حال گرایش به این نوع آموزش هستند. در این تحقیق به رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه اول 0.76 و پرسشنامه دوم 0.83 می‌باشد که پایایی پرسشنامه‌ها را تایید می‌کند. برای آزمون روایی سؤالات از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک‌های استان البرز می‌باشد که تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی اسپریمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که در نهایت تمام فرضیه‌ها به اثبات رسیده و مشخص گردید دو متغیر خود انگیزشی و خودآگاهی، به عنوان متغیر های پیش بینی، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون، برای توضیح تغییرات میزان گرایش کارکنان به پذیرش آموزش الکترونیکی را دارند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    50 - استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران
    عاطفه السادات حقیقت حسینی عاطفه السادات  حقیقت حسینی حسین بوبرشاد هادی زارع
    امروزه ارائه خدمات هوشمند و سریع به بیماران و حرکت به سمت بیمارستان‌های نسل آینده، از ضروریات حوزه سلامت است. تهیه معماری اطلاعات برای بیمارستان‌ها مقدمه دستیابی به خدمات هوشمند و به تبع آن ارایه خدمات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر نسبت به سیستم‌های سنتی است. در این مقال چکیده کامل
    امروزه ارائه خدمات هوشمند و سریع به بیماران و حرکت به سمت بیمارستان‌های نسل آینده، از ضروریات حوزه سلامت است. تهیه معماری اطلاعات برای بیمارستان‌ها مقدمه دستیابی به خدمات هوشمند و به تبع آن ارایه خدمات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر نسبت به سیستم‌های سنتی است. در این مقاله هدف ارایه یک معماری اطلاعات بومی مبتنی بر معیارها و شاخص‌های مهم در بیمارستان‌های ایران بوده است. در این مقاله از معماری فناوری اطلاعات TOGAF استفاده و سپس این معماری متناسب با شرایط بومی ایران برای بیمارستان شریعتی بومی سازی شده است. برای این کار از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه 134 سوالی بهره گرفته  شده و بر اساس آزمون‌های مناسب آماری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله معماری فناوری اطلاعات در قالب یک مدل مفهومی دارای چهار ورودی و چهار لایه زیرساختی طراحی شد. نتایج نشان داد از میان 134 جزء معماری فناوری اطلاعات توگف، تعداد 104 جزء، توسط خبرگان برای کاربرد در بیمارستان مورد تایید قرار گرفت. این چارچوب اختصاصی‌سازی شده، معماری فناوری اطلاعات بیمارستان نامیده شد. معماری پیشنهادی که در هشت لایه و یازده جزء ترسیم شد و می‌تواند به عنوان یک معماری مرجع بومی برای اجرای معماری اطلاعات در بیمارستان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    51 - تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا
    بابک گودرزی رضا جاویدان محمد جواد دهقانی
    تحلیل بافت نقش مهمی را در پردازش تصویر ایفا می کند. با توجه به ظاهر فوق العاده بافتی تصاویر سونار، تکنیک های تحلیل بافت یک انتخاب مناسب برای تحلیل تصاویر آکوستیکی دریا هستند. اپراتور الگوی دودویی محلی یک توصیفگر بسیار موثر و چند رزولوشنی بافت است. این توصیفگر، اطلاعات م چکیده کامل
    تحلیل بافت نقش مهمی را در پردازش تصویر ایفا می کند. با توجه به ظاهر فوق العاده بافتی تصاویر سونار، تکنیک های تحلیل بافت یک انتخاب مناسب برای تحلیل تصاویر آکوستیکی دریا هستند. اپراتور الگوی دودویی محلی یک توصیفگر بسیار موثر و چند رزولوشنی بافت است. این توصیفگر، اطلاعات مناسب را از تغییر روشنایی و حالات تصویر بدست می آورد. با اینکه توسعه های زیادی از الگوی دودویی محلی ارائه شده است اما اپراتورهای الگوهای دودویی محلی موجود نسبت به نویز حساسند. همچنین گاهی اوقات منجر به توصیف الگوهای مختلف ساختاری با کد دودویی همگون می شوند که به ناچار قابلیت تمایز خود را کاهش می دهند. این تحقیق یک بررسی اجمالی پیرامون روش الگوی دودویی محلی را ارائه نموده که شامل چندین مورد از متغیرهای جدیدتر است. سپس برای غلبه بر ناکارآمدی های انواع الگوهای دودویی محلی، یک چارچوب قوی از الگوی دودویی بنام الگوی دودویی محلی تکمیل شده مقاوم ارائه شده که ارزش هر پیکسل مرکزی با میانگین مقادیر شدت خاکستری خانه ها از یک مربع سه در سه جایگزین می گردد. روش ارائه شده یک ابزار سریع با دقت بالا در طبقه بندی تصاویر بستر دریاست که مقایسه نتایج شبیه سازی با دیگر روش های مشهور، نشاندهنده کارآیی الگوریتم ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    52 - مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
    نفیسه شفیعی مهدی  شجری
    با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع مت چکیده کامل
    با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع متداول در زمینه‌ی رمزنگاری و نهان‌نگاری بهره می‌گیرند. از سوی دیگر مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، و روش‌هایی همانند نهان‌نگاری در جلوگیری از کپی‌برداری فایل‌ها و اسناد دیجیتالی کارآمد نخواهند بود. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید از کپی‌برداری نیز به طور جدی جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    53 - استفاده از خوشه بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه
    امین فیضی
    شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ بر چکیده کامل
    شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ برای مسیریابی محسوب می شود که برای مسیریابی در این شبکه ها، پروتکل های مسیریابی باید قوی و قابل‌اعتماد باشد. یکی از پروتکل های مسیریابی شناخته ‌شده در شبکه‌های بین خودرویی، پروتکل مسیریابی AODV است. اعمال این پروتکل مسیریابی بر روی شبکه های بین خودرویی نیز دارای مشکلاتی می‌باشد که با افزایش مقیاس شبکه و تعداد گره ها، تعداد پیام های کنترلی در شبکه افزایش می یابد. یکی از روش‌های کاهش سربار در پروتکل AODV، خوشه بندی کردن گره های شبکه است. در این مقاله برای خوشه بندی کردن گره ها از الگوریتم تغییریافته K-Means و برای انتخاب سر خوشه از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی باعث بهبود بار مسیریابی نرمال شده و افزایش نرخ تحویل بسته در مقایسه با پروتکل مسیریابی AODV شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    54 - ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور
    محمد فتحیان
    این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافت چکیده کامل
    این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافته ای در بین خریداران سه فروشگاه اینترنتی توزیع می گردد. از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عامل اکتشافی جهت دسته بندی شاخص- های فرعی و نیز تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه و متغیرها و شاخص های منتج از آنها استفاده می شود. سپس، عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در 37 شاخص فرعی و با روش دسته بندی تحلیل عاملی اکتشافی در 5 شاخص اصلی شامل: اعتماد، قابلیت اطمینان و برآورده سازی سفارش، مهندسی سایت، جذابیت و هیجان خرید و ارتباطات تعریف خواهد شد و میزان تاثیرگذاری هر کدام از شاخص های اصلی بر کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی می گردد. همچنین براساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده، مورد تحلیل قرار می گیرد.در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به الویت بندی عوامل می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    55 - طراحی، شبیه سازی و مقایسه عملکرد عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی
    ايمان  آريانيان غلامرضا  مرادي عبدالعلي  عبدي پور
    در این مقاله نقش عناصر تشعشعی گوناگون در عملکرد آنتن آرایه بازتابی مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن طراحی و شبیه سازی عملکرد هر کدام، پاسخ فاز آن‌ها با هم مقایسه شده است. همچنین روابط مورد نیاز به منظور طراحی آنتن آرایه بازتابی معرفی شده و بر اساس آن یک نمونه آنتن آرایه باز چکیده کامل
    در این مقاله نقش عناصر تشعشعی گوناگون در عملکرد آنتن آرایه بازتابی مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن طراحی و شبیه سازی عملکرد هر کدام، پاسخ فاز آن‌ها با هم مقایسه شده است. همچنین روابط مورد نیاز به منظور طراحی آنتن آرایه بازتابی معرفی شده و بر اساس آن یک نمونه آنتن آرایه بازتابی باند Ku طراحی و نتایج آن ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    56 - کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ)
    احسان  حبیب اللهیان حیدرعلی  طالبی مسعود شفیعی
    در این مقاله برای سیستم کنترل وضعیت یک میکرو ماهواره در مدار LEO، کنترل‌کننده‌ای مقاوم با روش سنتز μ طراحی شده و سپس با استفاده از شبیه سازی‌های خطی و غیر خطی دقیق در محیط SIMULINK، کنترل کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این ماهواره بعد از بررسی‌های لازم روش پاید چکیده کامل
    در این مقاله برای سیستم کنترل وضعیت یک میکرو ماهواره در مدار LEO، کنترل‌کننده‌ای مقاوم با روش سنتز μ طراحی شده و سپس با استفاده از شبیه سازی‌های خطی و غیر خطی دقیق در محیط SIMULINK، کنترل کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این ماهواره بعد از بررسی‌های لازم روش پایدارسازی سه محوره با استفاده از عملگرهای مغناطیسی و میله گرادیان جاذبه‌ای کمکی در نظر گرفته شده است و معادلات غیر خطی سمنتیکی و دینامیکی آن استخراج شده و سپس خطی سازی روی آن‌ها انجام گرفته است و در نهایت سیستم فوق به صورت یک سیستم خطی چند متغیره و متغیر با زمان تبدیل شده است. طراحی کنترل کننده برای این سیستم با مدل‌سازی سیستم متغیر با زمان کنترل وضعیت مغناطیسی به صورت سیستم دارای عدم قطعیت، انجام گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    57 - ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
    جعفر باقری نژاد بهتاج  رسولی پشته
    در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شا چکیده کامل
    در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، نشر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات از راه دور ) و یک متغیر مکنون (شاخص رضایت مشتری)، طراحی شد. مدل مذکور از طریق نظرسنجی از خبرگان امر مورد اعتبارسنجی اولیه قرار گرفت. سپس در یک مطالعه میدانی در سازمان تحت بررسی، برای آزمون تایید کارکرد و اعتبار سنجی مدل، داده های لازم گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل به تبیین عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر پرداخته شد. یافته های تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنی‌دار عوامل اقتصادی و آموزشی مربوط به سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان در سازمان می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    58 - افزایش گذردهی در کانال HF به وسیله همسانساز بازخور تصمیم با الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله و استخراج ضرایب در حالت داده
    یحیی  روایی محمد  مهدی نژاد نوری محمدحسین  مدنی
    در این مقاله به افزایش گذردهی کانال فیدینگ چند مسیری متغیر با زمان HF از طریق همسان‌سازی باز خور تصمیم پرداخته شده است. به این منظور استفاده از الگوریتم فیلترینگ وفقی QRD-RLS سریع چندکاناله به همراه ایده استخراج ضرایب در چند لحظه مشخص در حالت داده، پیشنهاد شده است. برای چکیده کامل
    در این مقاله به افزایش گذردهی کانال فیدینگ چند مسیری متغیر با زمان HF از طریق همسان‌سازی باز خور تصمیم پرداخته شده است. به این منظور استفاده از الگوریتم فیلترینگ وفقی QRD-RLS سریع چندکاناله به همراه ایده استخراج ضرایب در چند لحظه مشخص در حالت داده، پیشنهاد شده است. برای بررسی صحت عملکرد الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله کارایی آن با الگوریتم QRD-RLS معکوس مقایسه شده است. شبیه‌سازی تحت شرایط کانال با توجه به استاندارد MIL-STD-188-110B، انجام شده است. نتایج نشان می-دهد روش پیشنهادی می‌تواند طول داده ارسالی در یک فریم و لذا میزان گذردهی را به ازای حجم محاسبات قابل قبولی، افزایش مطلوبی دهد. همچنین میزان گذردهی حاصله مشابه با حالتی است که از الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله در همسان‌سازی به صورتFull-Iteration استفاده ‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    59 - طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاستگذاری ارتقای شاخصهای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
    حمبد هنرپروران
    در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای را در عرصه‌های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری‌های جدید و یا عالی یا چکیده کامل
    در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای را در عرصه‌های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری‌های جدید و یا عالی یاد می‌شود. از این رو توسعه شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف این تحقیق طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست‌گذاری ارتقای شاخص‌های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور پس از بررسی مدل‌های مختلف شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استخراج شاخصهای مذکور، حلقه‌های علت و معلولی و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که رفتار متغیرهای اساسی مورد مطالعه بعد از اعمال سیاست‌های افزایش رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی زیرساخت فاوا، رشد شاخصهای اجتماعی، فرهنگ‌سازی بهره-برداری از فاوا و ارتقای دانش فنی کاربران فاوا، بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    60 - بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر)
    مقصود فراستخواه مریم  فرهنگی
    یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و چکیده کامل
    یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و مکان، افزایش دهد، بلکه می‌تواند موضوعاتی چون توسعه راهبردهای جدید یادگیری، ارائه بهترین مطالب درسی، استفاده از بهترین اعضای هیأت علمی، آموزش و یادگیری بر اساس توانایی افراد، افزایش اثربخشی، افزایش مسئولیت فردی در یادگیری (دانشجو محوری) و تحقق جامعه یادگیرندگان و تشکیل جوامع پژوهشی را تحقق بخشد. پیداست که در چنین نوع آموزش عالی، نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفی تر می شود. در این پژوهش تلاش گردید تا شایستگی های اعضای هیأت علمی در محیط مجازی مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن روش توصیفی از نوع همبستگی، و ارایه مدل مفهومی چهار سوال برای آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که برای بررسی عملی نتایج مطالعات میدانی در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی و پایایی آن سنجیده شدو نتایج حاصل از آنها در دو مرحله بررسی گردید. در مرحله نخست به کمک چک لیست، شایستگی هایی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بندی گردید. در مرحله دوم با توجه به تفکیک شایستگی ها، پرسشنامه میان اعضای هیأت علمی توزیع گردید (تمامی این افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند) و پس از تکمیل، برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان مؤلفه‌های شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی بود. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندی گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    61 - تخصیص بهینه درس‌پار به کمک الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات
    غلامعلی منتظر
    یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافتهاند که تدریس خوب دارای چه ویژگیهایی است و با توجه به تجربه و حوزهی دانش خود درسپارهایی ایجاد کرده و در وب قرار میدهند. به همین دلیل بسیاری از یادگیرندگان نمیتوانند درسپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. به همین جهت بسی چکیده کامل
    یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافتهاند که تدریس خوب دارای چه ویژگیهایی است و با توجه به تجربه و حوزهی دانش خود درسپارهایی ایجاد کرده و در وب قرار میدهند. به همین دلیل بسیاری از یادگیرندگان نمیتوانند درسپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. به همین جهت بسیاری از پژوهشگران، تحقیقات خود را بر سامانههای یادگیری شخصی شده معطوف داشته‌اند که یکی از روش‌های شخصی‌سازی در محیط یادگیری الکترونیکی، تعیین توالی مناسب درس‌پارهاست. در این مقاله به بهینه‌سازی توالی درس‌پارها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات پرداخته شده است. معیارهای استفاده شده برای انجام این کار سبک یادگیری و توانایی یادگیرندگان بوده که به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌ی فلدر و سولومان و نظریه‌ی پرسش و پاسخ شناسایی شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، سامانه‌ی طراحی شده در محیط آموزشی وب‌بنیاد در حالت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از «موفقیت تحصیلی»، «رضایت تحصیلی» و «زمان حضور در محیط» یادگیرندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج، کارامدی چشمگیر سامانه‌ی پیشنهادی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    62 - بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)
    محبوبه  نریمانی بی بی عشرت زمانی عاطفه  عاصمی
    پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیات علمی آموزش‌های مجازی در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیأت علمی و دستیاران آنان و دانشجویان مجازی دان چکیده کامل
    پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیات علمی آموزش‌های مجازی در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه اعضای هیأت علمی و دستیاران آنان و دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان  و علوم پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 91-92 بود. برای انتخاب دانشجویان از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه تعداد 168 نفر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با چهار مولفه طراحی، تدریس، ارزشیابی و استفاده از فناوری‌ها است. پس از تائید روایی محتوای پرسشنامه، در یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از افراد جامعه که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند واریانس جامعه برآورد گردید، و برای پایایی آن آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر اعضای هیات علمی و دستیاران آنان میزان مولفه های اخلاق و شایستگی‌های حرفه ای در آموزش‌های مجازی در حد بالایی قرار دارد. اما از نظر دانشجویان این مولفه‌ها  پائین‌تر از میانگین مطلوب 3.5 می‌باشد.  نتایج  این پژوهش بیانگر وجود اختلاف بین ویژگیهای دو محیط سنتی و مجازی است  و اعضای هیات علمی در آموزش‌های مجازی باید با ویژگی‌های خاص این نوع از آموزش‌ها آشنا باشند بنابراین فراهم ساختن دوره های کارآموزی مناسب توسط مؤسسات آموزشی می‌تواند موجب پرورش مهارت های اعضای هیات علمی در زمینه کار با ابزارها و انجام صحیح نقش ها و وظایف آموزشی آنها گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    63 - بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
    محمدرضا نیلی جمشید  حیدری حسین  مرادی مخلص
    در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر ا چکیده کامل
    در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط­های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه­ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه­های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون­ ـ ­پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح  001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    64 - گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه ای آنان
    محمدصادق  رضایی غلامعلی  منتظر
    گروه‌بندی همگن یادگیرندگان از نظر مشابهت سبک یادگیری، موجب افزایش توانمندی سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در تطبیق یادگیری و ایجاد فضای مشارکتی میان یادگیرندگان می‌شود. در این مقاله سامانه‌ای تشریح شده است که با استفاده از اطلاعات مربوط به رفتار شبکه‌ای یادگیرندگان در مح چکیده کامل
    گروه‌بندی همگن یادگیرندگان از نظر مشابهت سبک یادگیری، موجب افزایش توانمندی سامانه‌های یادگیری الکترونیکی در تطبیق یادگیری و ایجاد فضای مشارکتی میان یادگیرندگان می‌شود. در این مقاله سامانه‌ای تشریح شده است که با استفاده از اطلاعات مربوط به رفتار شبکه‌ای یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی، گروه‌هایی از یادگیرندگان را که از منظر سبک یادگیری  مشابه هستند، شناسایی می‌کند. روش خوشه‌بندی ارائه شده برای تفکیک یادگیرندگان مبتنی بر ساختار شبکۀ عصبی ART و فرایند یادگیری شبکۀ عصبی Snap-Drift توسعه داده شده است. این شبکه امکان شناسایی گروه‌های یادگیرندگان را در فضای عدم قطعیت ویژگی‌های مؤثر بر تفکیک گروه‌ها، فراهم می‌سازد ضمن آنکه در این روش نیازی به دانستن تعداد مناسب گروه‌ها نیست. عملکرد این سامانه در شناسایی گروه‌های یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی بر اساس سبک یادگیری مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج ارزیابی بر اساس معیارهای ارزیابی دیبویس – بولدین و خلوص و تجمع نشان می‌دهد روش پیشنهادی به طور کلی گروه‌های مناسب‌تر و دقیق‌تری را نسبت به روش‌های دیگر ایجاد کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    65 - تعیین عوامل مؤثر برتوسعۀ آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم
    مریم السادات  میری فرزانه  علی¬پور
    پیشرفت روزافزون فنّاوری باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش الکترونیکی شده، بنا به عللی مشمولین آموزش مداوم از شیوه آموزش الکترونیک استقبال زیادی نکرده و به همان روش آموزش سنتی تمایل نشان میدهند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر و بررسی موانع موجود بر توسعه آموزش الکتر چکیده کامل
    پیشرفت روزافزون فنّاوری باعث تغییرات بسیاری در زمینه آموزش الکترونیکی شده، بنا به عللی مشمولین آموزش مداوم از شیوه آموزش الکترونیک استقبال زیادی نکرده و به همان روش آموزش سنتی تمایل نشان میدهند. هدف از این مطالعه تعیین عوامل مؤثر و بررسی موانع موجود بر توسعه آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم درسال 1390 است. بدین منظور مطالعه توصیفی مقطعی به صورت سرشماری انجام و از شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم ،درخواست شد به پرسشنامه ای استاندارد که حاوی  72 سوال در 7 حیطه و شامل اطلاعات دموگرافیک بود، پاسخ دهند. اطلاعات با نرم افزار آماریspss.17  تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از تعداد 976 نفر شرکت کننده در طرح، 8/59 % بیش از 5 سال و 2/40 % کمتر از 5 سال با کامپیوتر آشنایی داشته‌اند. در ارتباط با اولویت بندی عوامل مؤثر، بالاترین فراوانی با مقدار 3/22% متعلق به عوامل سازمانی بود. در بررسی نقش هرحیطه درروندآموزش الکترونیکی، به ترتیب سهم عوامل سازمانی 37/26٪، تکنولوژیکی 17/24٪، ذینفعان 83/24٪، سواد اطلاعاتی70/22٪، روش آموزش الکترونیکی 26/28٪ ، منابع 07/19٪ و محیطی 94/15٪ بود. در مجموع می‌توان گفت اکثر افراد  نقش عوامل سازمانی رادرآموزش الکترونیکی موثر می دانند و داشتن برنامه مدون مهمترین تأثیر را در این میان دارد. نقش برنامه ریزان در برگزاری این دوره ها بسیار مهم و بایستی دوره های باز آموزی  با توجه به نیاز شرکت کنندگان طراحی گردد . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    66 - ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات
    سید احمد طباطبایی سیدکمال چهارسوقی
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناو چکیده کامل
    امروزه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سازمان‌های فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، توجه بیش ‌از حد این سازمان‌ها به حوزه‌ی زیرساخت و فناوری است. این توجه تا بدان جا بوده است که بسیاری از مدیران و سازمان‌ها، وجود زیرساخت‌ها و فناوری‌های به‌روز را نشانه‌ای از بلوغ فناوری اطلاعات سازمان می‌دانند. اگرچه وجود امکانات فنی و زیرساختی مناسب مانند شبکه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و غیره برای ارائه خدمات مناسب و عملکرد مطلوب امری ضروری است، اما این ویژگی‌ها نمی‌تواند باعث ایجاد مزیت رقابتی و افزایش بلوغ سازمان شود. حلقه‌ی گم‌شده در این سازمان‌ها که متأسفانه کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است، چگونگی استفاده از این امکانات در جهت نیل به اهداف سازمانی است. در حوزه‌های مختلف، استانداردها و بهروش‌های متعددی برای تعریف و بهینه‌سازی فرآیندها وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مجموعه مدل‌هایی که بایستی در واحدهای فناوری اطلاعات مورد توجه قرار گیرند، مدل‌ها و چارچوب‌های مربوط به حاکمیت فناوری اطلاعات هستند. حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده‌سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به‌نحوی‌که نیازهای کسب‌وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه‌دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی مدل‌ها و چارچوب‌های مختلف حاکمیت فناوری اطلاعات است تا با الگو برداری از این چارچوب‌ها الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات استخراج گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    67 - مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی
    علی حکیم جوادی مهدی سپهری
    اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهوم چکیده کامل
    اکوسیستم دولت همراه از اکوسیستم‏های در حال شکل‏گیری در ایران است. هدف این مقاله شناخت و تحلیل ساختار و همچنین شناسایی نقش هر یک از بازیگران اصلی این اکوسیستم است. به منظور نیل به این هدف، ابتدا با استفاده از منابع پژوهش و بررسی مدل‏های ارائه شده در این منابع، مدلی مفهومی برای اکوسیستم دولت همراه ارائه می‏شود که در آن چهار بازیگر جدید: رویکردهای جدید در ارائه خدمات فراتر از انتظار، نوآوری و نوآوران‏، تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان و واسطه‏ها معرفی شده‌اند. سپس، با طراحی پرسشنامه‏ای جهت تأیید عوامل شناسایی شده در مدل و بررسی تأثیر آنها بر اکوسیستم دولت همراه، و توزیع آن با بهره‏گیری از یک نمونه تصادفی400 تایی، نگرش‏ها و نظرات 363 نفر از خبرگان و کارشناسان حوزه تلفن ‏همراه و دولت‏ همراه جمع‏آوری و بر پایه مدل معادلات ساختاری تحلیل شده ‏است. نتایج نشان می‏دهد به جز عامل تبلیغ و تبلیغ‏کنندگان، سه عامل جدید دیگر ضرایب معنی‏داری در مدل دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    68 - اولویت بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی : کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد
    الهام دهقانی
    چکیده تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می‌شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. "زیرساخت فنی " اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می شود. در این مقاله مدل جامعی چکیده کامل
    چکیده تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می‌شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. "زیرساخت فنی " اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می شود. در این مقاله مدل جامعی ارائه شده است که عوامل موثر در موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی را ارائه می دهد و نشان می دهد که چگونه با استفاده از مدل تحلیل اهمیت- عملکرد ، می توان فاکتورهای زیرساخت فنی نامطلوب که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در هر کسب وکار می شود را شناسایی و آنها را برای بهبود اولویت بندی کرد. و فاکتورهای زیرساخت فنی که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در صنایع کاشی و سرامیکِ شهرستان میبد، به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید کاشی جهان و مهمترین صادرکننده کاشی در ایران، شده است را با روش "تحلیل اهمیت‌‌-عملکرد" مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زیرساخت های داخلی این کارخانه ها و همچنین قابلیت های سخت‌‌‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای موجود در این کارخانه ها، در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و عواملی مثل عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی، زیرساخت‌ نامطلوب عمومی (اینترنت)، نداشتن تعدادکافی نیروی انسانی و نیز قابلیت نامطلوب وب سایت های کارخانه‌ها، به ترتیب از عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در این کارخانه‌ها در زیرساخت فنی محسوب می‌شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    69 - مسیریابی شبکه های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه
    محمد پورمحمود آقابابا
    با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبا چکیده کامل
    با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبانی از چنین برنامه هایی نیازمند ایجاد یک درخت  چندبخشی بهینه می باشیم،که نشان دهنده مسیرهای بهینه دستیابی ازیک منبع ارسال کننده به چندین مقصد مورد نظر است.دستیابی به یک درخت بهینه جهت مسیریابی ،از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی فراوانی می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه روشی برای مسیریابی در شبکه های   چندبخشی ،با توجه به پارامترهایی مانند هزینه و تأخیر می باشیم. همچنین این مقاله اهمیت ویژه ای به این موضوع داده است که هر یک از پارامترهای ذکر شده جهت مسیریابی، برای بسته‌های متفاوت دارای ارزش‌های متفاوت نیز می باشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها، درخت‌های مسیریابی چندبخشی بهینه‌ای ایجاد می شود. جهت دستیابی به این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولونی مورچه‌ها استفاده می‌شود.نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داده است که الگوریتم‌های ارائه شده با توجه به تناسب بسته‌ها،توانایی ایجاد درخت های چندبخشی بهینه ای را دارا می باشند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    70 - بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریسهای تنک بر روی پردازندههای گرافیکی
    فرشاد خون جوش
    ضرب برداری ماتریسهای تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامههای جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینههای بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به ت چکیده کامل
    ضرب برداری ماتریسهای تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامههای جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینههای بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاشهای بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازندهی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسیٔله پرداخته شده است. با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازندههای گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالبهای مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونهی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالبهای مختلف ذخیره سازی بر روی پردازندهی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونهای انتخاب شده است که در تمام نمونههای بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    71 - آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله
    مهدی عمرانی مسعود شفیعی سیاوش خرسندی
    تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات چکیده کامل
    تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات مخرب آن بر سیستم های مهم ، ضرورت پیش بینی تهدیدات سایبری را برجسته می کند. این تحقیق می تواند کشور را برای مقابله با تهدیدات سایبری براساس وکتورهای حمله موجود و بالقوه آماده کند. اول از همه ، 18 راننده اصلی تهدیدات سایبری بر اساس وکتورها از طریق بررسی منابع و مصاحبه با هفت نفر از متخصصان ، حمله کنندگان را شناسایی می کنند. ما برای نشان دادن عوامل اصلی تهدیدهای سایبری در آینده مانند مهندسی اجتماعی ، انکار سرویس ، باج افزارها ، جعل و کلاهبرداری و بازیگران غیر دولتی از روش تحلیل متقابل استفاده می کنیم. برای این مرحله از نرم افزار Mic Mac استفاده خواهد شد. سرانجام ، سناریوهای آینده تهدیدهای سایبری با استفاده از رویکرد مبتنی بر سناریو شناسایی شدند. از نرم افزار Scenario Wizard استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق شامل دو سناریوی قوی و 18 سناریوی احتمالی است که بر اساس قوی ترین سناریو ، باج افزار ، جعل اطلاعات ، کلاهبرداری ، مهندسی اجتماعی و محرومیت از خدمات به احتمال زیاد تهدیدات سایبری توسط بازیگران غیر دولتی در سطح محدود است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    72 - مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری
    شیما تاج الدینی حبیب اله  دانیالی محمدصادق  هل فروش یعقوب فاطمی
    بیماری آلزایمر (AD) یک بیماری پیشرونده و برگشت ناپذیر است که به تدریج باعث می شود بیماران نتوانند کارهای روزمره خود را انجام دهند. اگرچه روش های درمانی فعلی نمی توانند بیماری را به طور کامل درمان کنند ، اما تشخیص به موقع آن می تواند علائم را کاهش داده و کیفیت زندگی بیما چکیده کامل
    بیماری آلزایمر (AD) یک بیماری پیشرونده و برگشت ناپذیر است که به تدریج باعث می شود بیماران نتوانند کارهای روزمره خود را انجام دهند. اگرچه روش های درمانی فعلی نمی توانند بیماری را به طور کامل درمان کنند ، اما تشخیص به موقع آن می تواند علائم را کاهش داده و کیفیت زندگی بیماران را افزایش دهد. در ادبیات فعلی ، استفاده از بافت ماده خاکستری (GM) که به عنوان نشانگر زیستی مناسب شناخته می شود ، در تشخیص AD بسیار رایج است. با این حال ، به نظر می رسد دو بافت مغز دیگر معروف به مایع مغزی نخاعی (CSF) و ماده سفید (WM) اطلاعات مفیدی را درباره تغییرات مغزی بیماران نشان می دهند. هدف از مطالعه حاضر ایجاد یک سیستم اتوماتیک برای تشخیص زود هنگام بیماری آلزایمر از MRI ​​ساختاری با در نظر گرفتن همزمان ویژگی های مناسب از تمام بافت های GM ، CSF و WM است. یک طبقه بندی SVM-RBF بر روی پایگاه داده OASIS آموزش داده شده و مورد ارزیابی قرار می گیرد تا AD از افراد سالم کنترل شود. نتایج به دست آمده نشان دهنده دقت و حساسیت بالاتر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با روش مشابه است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    73 - تحلیل پارامتری یک آنتن مارپیچ پهنای باند Archimedean با حفره
    حامد نوروزی شاهرخ جم
    در این مقاله یک آنتن مارپیچ Archimedean طراحی و تحلیل شده است که عملکرد خوبی در کاربرد باند پهن دارد. با تجزیه و تحلیل این طرح ، تأثیراتی که پارامترهای مختلف بر عملکرد آنتن دارند مورد بررسی قرار می گیرد و راه های بهینه سازی پیدا می شود. تأثیر ارتفاع حفره و تعداد دور برا چکیده کامل
    در این مقاله یک آنتن مارپیچ Archimedean طراحی و تحلیل شده است که عملکرد خوبی در کاربرد باند پهن دارد. با تجزیه و تحلیل این طرح ، تأثیراتی که پارامترهای مختلف بر عملکرد آنتن دارند مورد بررسی قرار می گیرد و راه های بهینه سازی پیدا می شود. تأثیر ارتفاع حفره و تعداد دور برای بدست آوردن تطابق خوب و افزایش در یک بازه فرکانسی 4 تا 18 گیگاهرتز بحث خواهد شد. علاوه بر این ، با استفاده از دیواره حفره در اطراف آنتن ، لوب های کناری کاهش یا حذف می شوند. با مخروط زدن بازوها در مرکز تغذیه ، مطابقت بهتر حاصل می شود. برای بهتر شدن پهنای باند S11 می توان از افزایش ارتفاع حفره یا کاهش تعداد دور استفاده کرد. تغییر تعداد پیچ ها تأثیر قابل توجهی در سود ندارد. برای بهبود بهره آنتن ، باید ارتفاع حفره به گونه ای تنظیم شود که موج منعکس شده از حفره و موج تابش شده از بازوهای مارپیچی در حال ساخت باشد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    74 - بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن
    معصومه  شریفی نجمه نزهت احسان زارعیان جهرمی
    آنتن های شاخ به دلیل افزایش تدریجی اندازه دیافراگم می توانند منجر به تطابق امپدانس خوبی بین هدایت موج و فضای آزاد شوند. در این مقاله ، یک نانو شاخک شاخه ای پلاسمونیک جدید با استفاده از لنز در دیافراگم پیشنهاد شده است. بررسی شده است که علاوه بر بهبود ضریب ، ضریب بازتاب ن چکیده کامل
    آنتن های شاخ به دلیل افزایش تدریجی اندازه دیافراگم می توانند منجر به تطابق امپدانس خوبی بین هدایت موج و فضای آزاد شوند. در این مقاله ، یک نانو شاخک شاخه ای پلاسمونیک جدید با استفاده از لنز در دیافراگم پیشنهاد شده است. بررسی شده است که علاوه بر بهبود ضریب ، ضریب بازتاب نیز با استفاده از ساختار مناسب لنز کاهش می یابد. حداکثر بهبود جهت پذیری حدود 2 dBi در مقایسه با ساختار بدون لنز است. همچنین ، نشان داده شده است که می توان الگوی تابش را با استفاده از مواد الکترواپتیکی به عنوان لنز کنترل کرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    75 - بهبود حساسیت فله و FoM در آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک
    سمیرا امیری نجمه نزهت
    در این مقاله ، حساسیت آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک برای مواد مختلف فلز نانودیفل و بستر با تغییر ضریب شکست محیط اطراف محاسبه می شود. عملکرد آرایه پیشنهادی ما در دو طول موج 1310 و 1550 نانومتر ، طول موج پنجره های مخابراتی دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده ش چکیده کامل
    در این مقاله ، حساسیت آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک برای مواد مختلف فلز نانودیفل و بستر با تغییر ضریب شکست محیط اطراف محاسبه می شود. عملکرد آرایه پیشنهادی ما در دو طول موج 1310 و 1550 نانومتر ، طول موج پنجره های مخابراتی دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده شده است که با استفاده از نانوذرات نقره (Ag) به جای طلا (Au) ، حساسیت فله ساختار نانو بهبود می یابد. با جایگزینی ماده بستر از Si به SiO2 ، حساسیت به ترتیب در طول موجهای 1310 و 1550 نانومتر تا 1220 و 1150 نانومتر / RIU افزایش می یابد ، که برای کاربردهای سنجش بسیار مناسب است. علاوه بر این ، رقم شایستگی (FoM) حسگر پلاسمونیک برای هر دو لایه زیرین و مواد نانودیفلی محاسبه می شود. حداکثر مقدار FoM برای آرایه نانو آنتن با بستر SiO2 و نانودیفل Ag بدست می آید و برابر با 35/14 است. علاوه بر این ، نشان داده شده است که با افزایش ضخامت نانو قطب ، حساسیت ساختار نانو و FoM افزایش می یابد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    76 - تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه تلفن همراه با همپوشانی / لایه زیرین ارتباطات دستگاه به دستگاه
    حسین قوامی شهریار شیروانی مقدم
    به حداقل رساندن احتمال قطع و به حداکثر رساندن توان عملیاتی دو جنبه مهم در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) است که ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله ، ابتدا ، فرمول های دقیق احتمال قطع شدن ارتباطات D2D تحت شبکه یا همپوشانی شبکه تلفن همراه مشتق شده است که به طور م چکیده کامل
    به حداقل رساندن احتمال قطع و به حداکثر رساندن توان عملیاتی دو جنبه مهم در ارتباطات دستگاه به دستگاه (D2D) است که ارتباط زیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله ، ابتدا ، فرمول های دقیق احتمال قطع شدن ارتباطات D2D تحت شبکه یا همپوشانی شبکه تلفن همراه مشتق شده است که به طور مشترک تجربه Additive White Gaussian Noise (AWGN) و محو شدن چند راهی Rayleigh را دارند. سپس ، نتایج شبیه سازی فرمولهای دقیق و فرمولهای تقریبی مورد احترام قبلی در MATLAB برای سناریوهای زیرپوش و روکش مقایسه می شوند. نشان داده شده است که فرمول تقریبی در سناریوی زیرانداز برای یک دقیق تخمین زده می شود در حالی که فرمول تقریبی برای سناریوی همپوشانی زمانی تقریب خوبی است که میانگین فاصله بین گره های ارسال / دریافت جفت D2D کمتر از نیمی از حداکثر فاصله بین این باشد گره ها یا واریانس محو شدن چند راهی بیشتر از 1.5 است. علاوه بر این ، توابع چگالی احتمال سیگنال به تداخل به علاوه نسبت نویز (SINR) برای سناریوهای زیرپوش و همپوشانی یافت می شود. علاوه بر این ، یک سناریوی جدید ارائه شده است که به طور مشترک سناریوهای همپوشانی و زیر لایه را در نظر می گیرد. بعلاوه ، فرمولهای دقیق و تقریبی احتمال قطع و توان مصرفی کاربران D2D در سناریوی پیشنهادی استخراج شده است. سرانجام ، این فرمول ها در سه مورد خاص ، بارهای کم ، متوسط ​​و زیاد ترافیکی با سناریوهای زیرپوش و روکش مقایسه می شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    77 - طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S
    حامد نوروزی حسین چابک سمانه پاک نیت
    طرحی از مبدل حالت موجبر مستطیل شکل TM11 به TE10 ساختار جمع و جور ، ساخت آسان و قابل اجرا در این مقاله ارائه شده است. روش طراحی سازه پیشنهادی را می توان به ترتیب به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول به تبدیل از حالت TM11 به حالت TEM با استفاده از یک هادی مرکزی اختصاص دارد ، در چکیده کامل
    طرحی از مبدل حالت موجبر مستطیل شکل TM11 به TE10 ساختار جمع و جور ، ساخت آسان و قابل اجرا در این مقاله ارائه شده است. روش طراحی سازه پیشنهادی را می توان به ترتیب به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول به تبدیل از حالت TM11 به حالت TEM با استفاده از یک هادی مرکزی اختصاص دارد ، در حالی که قسمت دوم تبدیل از حالت TEM به TE10 با استفاده از یک موجبر بارگذاری شده با دی الکتریک است که 180 درجه تغییر فاز را انجام می دهد. ساختار پیشنهادی دارای مزیت بهره وری بالا بالای 90٪ است که در نتایج شبیه سازی نشان داده شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    78 - الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه
    پیمان معلم مهرداد صادقی حریری مهدی هاشمی
    علی رغم موفقیت الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در حل مسائل بهینه سازی، این الگوریتم کماکان از به دام افتادن مکرر در کمینه محلی و سرعت پایین همگرایی رنج می برد. در این مقاله، نسخۀ جدیدی از این الگوریتم، به نام رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده (COICA)، پیشنهاد می شود. چکیده کامل
    علی رغم موفقیت الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در حل مسائل بهینه سازی، این الگوریتم کماکان از به دام افتادن مکرر در کمینه محلی و سرعت پایین همگرایی رنج می برد. در این مقاله، نسخۀ جدیدی از این الگوریتم، به نام رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده (COICA)، پیشنهاد می شود. در سیاست جذب نسخه پیشنهادی، هرمستعمره از طریق تعریف بردار متعامد نوینی، فضای حرکت به سمت استعمارگر را جستجو می کند. همچنین احتمال انتخاب امپراطوری های قدرتمند، از طریق تابع توزیع بولتزمان تعریف شده و عمل انتخاب از طریق روش چرخ رولت انجام گرفته است. از الگوریتم پیشنهادی برای آموزش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) جهت طبقه بندی مجموعه داده های استاندارد، از جمله یونسفر و سونار استفاده شده است. برای ارزیابی عملکرد این الگوریتم و بررسی میزان تعمیم پذیری شبکه عصبی آموزش ديده با نسخه پيشنهادی، از روش اعتبارسنجی متقابل K-Fold استفاده شده است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی ها، کاهش خطای آموزش شبکه و همچنین بهبود تعمیم پذیری الگوریتم پیشنهادی را تایید می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    79 - مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری
    بهاره  اسدی میدیا  رشادی احمد خادم زاده مصطفی کرباسی
    تعداد زیادی از هسته های پردازشی که در داخل یک تراشه تجمیع شده اند سرعت رشد بالایی را دارند، شبکه های روی تراشه ی نوری یکی از روش های ساده برای حل مشکل آدرس دهی در بین شبکه های درون اتصالی حجیم می باشد به همین دلیل در آینده تراشه های چند پردازنده ای با کارآیی و پهنای بان چکیده کامل
    تعداد زیادی از هسته های پردازشی که در داخل یک تراشه تجمیع شده اند سرعت رشد بالایی را دارند، شبکه های روی تراشه ی نوری یکی از روش های ساده برای حل مشکل آدرس دهی در بین شبکه های درون اتصالی حجیم می باشد به همین دلیل در آینده تراشه های چند پردازنده ای با کارآیی و پهنای باند بالا نیاز خواهد بود. شبکه های روی تراشه ی نوری به عنوان نسل جدیدی از شبکه های روی تراشه مطرح شدند که تمامی محدودیت های این نوع از شبکه ها را رفع کرده و دارای مزایای زیادی از جمله پهنای باند ارتباطی بالا، تاخیر انتقال کم و توان مصرفی پایین می باشد. از طرفی شبکه های روی تراشه ی نوری دارای چالش هایی است که یکی از مهمترین آن ها مسیریابی داده های نوری در بستر لایه ی نوری است زیرا نحوه انتخاب مسیر بر روی عامل اتلاف نوری تاثیرگذار است. در این مقاله، الگوریتم های مسیریابی عاری از بن بست مدل های چرخشی تطابقی، سوئیچینگ مداری و الگوهای ترافیکی مختلف برای کاهش اتلاف نوری در لایه ی نوری با در نظر گرفتن مسیریاب بدون انسداد 5 درگاهه و همبندی دو بعدی توری یا مش ارائه خواهد شد. در آخر نتایج بدست آمده از شبیه سازی را با روش های مشابهی مانند الگوریتم مبتنی بر بعد XY مقایسه کرده و بهبودهای بدست آمده را بررسی می نماییم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    80 - ارائه چارچوبی برای ارتقاء امنیت خانه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماری مرجع IoT-A
    ستار هاشمی شهروز ستوده
    امروزه خانه‌ هوشمند به‌عنوان یکی از کاربردهای اصلی و رو به رشد اینترنت اشیاء محسوب می‌شود که راحتی، امنیت، کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های زندگی را به همراه دارد. در کنار مزایا و محاسنی که این فنّاوری به ارمغان آورده است مسئله امنیت و حریم خصوصی به یکی از نگرانی‌های عمده تب چکیده کامل
    امروزه خانه‌ هوشمند به‌عنوان یکی از کاربردهای اصلی و رو به رشد اینترنت اشیاء محسوب می‌شود که راحتی، امنیت، کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های زندگی را به همراه دارد. در کنار مزایا و محاسنی که این فنّاوری به ارمغان آورده است مسئله امنیت و حریم خصوصی به یکی از نگرانی‌های عمده تبدیل‌شده است که نیاز به توجه جدی دارد. معماری مرجع IoT-A باهدف بررسی پروتکل‌ها و منابع موجود‌، حصول اطمینان از سازگاری اشیاء و پروتکل‌های ارتباطی و همچنین ارائه راه‌‌کاری جامع برای کاربردهای مختلف اینترنت اشیا پایه‌گذاری شده است‌. این مقاله باهدف قرار دادن چالش امنیت در اینترنت اشیا و خانه‌های هوشمند، با استفاده از معماری مرجع IoT-A سعی در ارائه یک چارچوب کلی جهت بهبود امنیت در کلیه سطوح طراحی، اجرا و استفاده از تجهیزات و پروتکل‌ها دارد. در این مقاله از اصطلاح چارچوب امنیتی برای شناسایی مجموعه فناوری‌ها، سازوکارها، نرم‌افزارها و مؤلفه‌های موردنیاز برای تأمین مجموعه‌ای از نیازهای امنیتی استفاده‌شده است. این مقاله پس از بررسی و نگاشت آسیب‌پذیری‌ها و تهدیدات در مدل کاربردی معماری، یک چارچوب امنیتی بهبودیافته نسبت به چارچوب استاندارد معماری مرجع ارائه می‌کند. بر اساس ارزیابی نظری انجام‌شده، چارچوب جدید که با اضافه شدن دو مؤلفه مدیریت تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت زمینه و انجام برخی تغییرات در مؤلفه صدور مجوز شکل‌گرفته، الزامات امنیتی خانه‌ی هوشمند را تا حد قابل قبولی برآورده کرده و به میزان مناسبی درجه امنیت و حفظ حریم خصوصی خانه هوشمند مبتنی بر معماری اینترنت اشیاء IoT-A را ارتقاء ‌می‌بخشد‌. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    81 - سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق
    رضا  ملکی شهرام محمدی
    تشخیص دست‌نوشته از روی کاغذ، صفحه‌نمایش و یا در هوا از چالش‌هایی هستند که در بینایی ماشین وجود دارند. تشخیص نوشتار هوایی به خاطر سه‌بعدی بودن دارای چالش‌های زیادی است. در این کار تحقیقی تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مدنظر است که در آن، کاربر ارقام صفر تا نه را در مق چکیده کامل
    تشخیص دست‌نوشته از روی کاغذ، صفحه‌نمایش و یا در هوا از چالش‌هایی هستند که در بینایی ماشین وجود دارند. تشخیص نوشتار هوایی به خاطر سه‌بعدی بودن دارای چالش‌های زیادی است. در این کار تحقیقی تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مدنظر است که در آن، کاربر ارقام صفر تا نه را در مقابل حس‌گر کینکت در هوا می‌نویسد و سامانه با استفاده از اطلاعات عمق حس‌گر قادر به تشخیص ارقام فوق است. در سامانه پیشنهادی، برای جداسازی دست و نوک انگشت از پس‌زمینه از روش خوشه‌بندی خودکار k-means، برای استخراج ویژگی از روش تغییر علامت شیب‌خط پیشنهادی و جهت تشخیص ویژگی و تعیین رقم از دسته‌بند مدل مارکوف مخفی (HMM) استفاده‌شده است. دقت تشخیص سامانه پیشنهادی برای ارقام فارسی با دیتابیس محلی و بااعتبار سنجی متقابل 10 برابری 98 درصد است. سامانه پیشنهادی با نتایج چندین کار مشابه مقایسه گردید، این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که سامانه پیشنهادی به‌صورت نسبی بهتر از سامانه‌های تحت مقایسه کار می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    82 - شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان)
    اسدالله شاه بهرامی رامین رفیع زاده کاسانی حسین پوریوسفی درگاه
    اطلاعات و حفاظت از آن يكي از اركان مهم بقاي سازمان های امروزی است از اینرو دستاوردهای مطالعاتی سيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS )، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت وجامعیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعريف مي كند و بسياري از شكست هاي پ چکیده کامل
    اطلاعات و حفاظت از آن يكي از اركان مهم بقاي سازمان های امروزی است از اینرو دستاوردهای مطالعاتی سيستم مديريت امنيت اطلاعات ( ISMS )، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه بودن اطلاعات، صحت وجامعیت اطلاعات و در دسترس بودن اطلاعات تعريف مي كند و بسياري از شكست هاي پياده سازي ISMS را ريشه در مسائل سازماني و بي توجهي به وضعيت آمادگي سازمان قبل از پياده سازي آن می داند. لذا ارزیابی وضعيت و اولویت بندی مخاطرات امنيت اطلاعات و ایجاد ديد کلي و سلسله مراتبي از آن، در استقرار موفق سيستم امنيت اطلاعات حائز اهمیت است. اما به لحاظ ابعاد و آثار و علل متعدد مخاطرات امنیت و با توجه به تعدد شاخص ها و پارامترهای تاثیرگذار پیاده سازی ISMS، لزوم استفاده از مدل های تصمیم گیری چند شاخصه را در ارزیابی و رتبه بندی آنها مطرح می نماید. در اين پژوهش تلاش شده است عوامل موثر بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات را به دو گروه عوامل نرم و سخت طبقه‌بندي نموده و به منظور رتبه بندی دقیق و تمرکز بيشتر علی الخصوص در شرایط عدم قطعیت که در ذات اخذ تصمیمات انسانی است، به روش تحليل سلسله مراتبي فازی(FAHP) اقدام گردید. بر این اساس و به کمک پرسشنامه به جهت کمی نمودن نتایج از نظرات خبرگان فن شامل خبرگان دانشگاهي، مديران و کارکنان بخش فناوري اطلاعات شعب تامين اجتماعي استان گيلان به عنوان مطالعه موردي اين پژوهش استفاده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد، عوامل نرم شامل عوامل مديريتي و فرهنگي/ اجتماعي نسبت به عوامل سخت شامل عوامل مالي و فني/ فناورانه درسيستم مديريت امنيت اطلاعات از اهميت بيشتري برخوردار بوده و عوامل مديريتي نسبت به ساير عوامل نرم و همچنین عوامل فني/ فناورانه نسبت به سایر عوامل سخت داراي بيشترين اهميت هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    83 - کشف گزارش¬های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران
    نرگس نعمتی فرد محرم منصوری زاده مهدی سخائی نیا
    با توسعه وب 2 و شبکه های اجتماعی، مشتریان و کاربران نظرهای خود را درباره ی محصولات مختلف با یکدیگر به اشتراک می گذارند. این نظرها به عنوان یک منبع ارزشمند، جهت تعیین جایگاه کالا و موفقیت در بازاریابی، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. استخراج نواقص گزارش شده از میان حج چکیده کامل
    با توسعه وب 2 و شبکه های اجتماعی، مشتریان و کاربران نظرهای خود را درباره ی محصولات مختلف با یکدیگر به اشتراک می گذارند. این نظرها به عنوان یک منبع ارزشمند، جهت تعیین جایگاه کالا و موفقیت در بازاریابی، می تواند مورد استفاده قرار گیرد. استخراج نواقص گزارش شده از میان حجم زیاد نظرهایی که توسط کاربران تولید شده از مشکلات عمده این زمینه تحقیقاتی است. مشتریان و مصرف کنندگان با مقایسه محصولات تولیدکنندگان مختلف نقاط قوت و ضعف محصولات را در قالب نظرهای مثبت و منفی بیان می نمایند. طبقه بندی نظرات بر اساس واژگان حسی مثبت و منفی در متن نظر به اسناد حاوی گزارش نقص و فاقد آن نتیجه درست و دقیقی در پی ندارد. چون گزارش نواقص صرفاً در نظرات منفی صورت نمی گیرد. ممکن است که مشتری نسبت به یک کالا حس مثبتی داشته باشد و با این حال در نظر خود یک نقص را گزارش نماید. بنابراین چالش دیگر این زمینه تحقیقاتی طبقه بندی درست و دقیق نظرات است. برای حل این مشکلات و چالش ها، در این مقاله روشی موثر و کارا برای استخراج نظرهای حاوی گزارش نقص محصول از نظرهای آنلاین کاربران ارائه گردیده است. بدین منظور طبقه بند جنگل تصادفی برای تشخیص گزارش نقص و تکنیک بدون ناظر مدل سازی موضوعی تخصیص پنهان دیریکله را برای ارائه ی خلاصه ای از گزارش نقص بکار گرفته شدند. برای تحلیل و ارزیابی روش پیشنهادی از داده های وب سایت آمازون استفاده شده است. نتایج نشان داد جنگل تصادفی حتی با تعداد کم داده های آموزشی عملکرد قابل قبولی برای کشف گزارش نقص دارد. نتایج و خروجی های استخراج شده از اسناد حاوی گزارش نقص، شامل خلاصه ی گزارش نقص جهت سهولت در تصمیم گیری تولیدکنند-گان، یافتن الگوهای وجود گزارش نقص در متن به صورت خودکار و کشف جنبه هایی از محصول که بیشترین گزارش نقص مربوط به آنها می باشد، نشان دهنده توانایی روش تخصیص پنهان دیریکله است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    84 - استفاده از روش تركيبي PSO – GA جهت جايابي بهينة خازن در سیستم‌های توزيع
    محمدهادی  ورهرام امیر  محمدی
    در اين مقاله ، ما يك الگوريتم جديد پيشنهاد كرده‌ايم كه PSO و ژنتيك را به طريقي با هم تركيب می‌کند بگونه‌اي كه الگوريتم جديد مؤثرتر و كارآمدتر می‌شود. اين بدان معناست که سرعت رسيدن به پاسخ به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد و در عين حال دقّت پاسخ نيز به مراتب بالاتر چکیده کامل
    در اين مقاله ، ما يك الگوريتم جديد پيشنهاد كرده‌ايم كه PSO و ژنتيك را به طريقي با هم تركيب می‌کند بگونه‌اي كه الگوريتم جديد مؤثرتر و كارآمدتر می‌شود. اين بدان معناست که سرعت رسيدن به پاسخ به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش مي‌يابد و در عين حال دقّت پاسخ نيز به مراتب بالاتر است. خاصيت الگوريتم بهينه‌سازي تجمّع اين است که به سرعت همگرا مي‌شود ، اما در نزديكي‌هاي نقطة بهينه فرآيند جستجو به شدّت كند مي‌شود . از طرفی می‌دانیم که الگوريتم ژنتيك نيز به شرايط اوليه به شدت حساس است. در حقيقت طبيعت تصادفي عملگرهاي ژنتيك ، الگوريتم را به جمعیّت اوليّه حساس مي‌کند. اين وابستگي به شرايط اوليه به گونه‌اي است كه اگر جمعیّت اوليه خوب انتخاب نشود ، الگوريتم ممكن است همگرا نشود. در اين مقاله با استفاده از اين الگوريتم تركيبي GA- PSO، مكان و اندازة بهينة خازن در يك سيستم توزيع نمونه بدست آمده است . همچنين جايابي بهينة خازن با الگوريتم هاي PSO و GA بطور جداگانه بدست و نتايج با هم مقايسه شده‌اند .نتايج نشان می‌دهند که الگوريتم جديد مي‌تواند سريع‌تر به پاسخ برسد و به جمعیّت اوليه وابسته نيست و پاسخ‌هاي دقيق‌تري را پيدا می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    85 - ارائة مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی با بهره‌گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری
    شعبان الهی احمد  قدس‌الهی حمیدرضا  ناجی
    بانکداری صنعت ویژه‌ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری است که حوزة تحقیقاتی پویایی را در مطالعات مدیریت به خود اختصاص داده است. در این پژوهش یک سیستم ترکیبی ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می‌شود، که از یادگیری جمع چکیده کامل
    بانکداری صنعت ویژه‌ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه است. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری است که حوزة تحقیقاتی پویایی را در مطالعات مدیریت به خود اختصاص داده است. در این پژوهش یک سیستم ترکیبی ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می‌شود، که از یادگیری جمعی برای تصمیم‌گیری در مورد اعطای اعتبار به فرد متقاضی استفاده می‌کند. ترکیب تکنیک‌های دسته‌بندی و خوشه‌بندی در این پژوهش، منجر به بهبود عملکرد سیستم می‌شود. برای آموزش شبکه‌های عصبی از مجموعة داده‌های واقعی، از نمونه‌های تقاضای اعتبار در بانکی در آلمان استفاده شده است. مدل پژوهش در قالب یک سیستم چند عاملی ارزیابی ریسک‌اعتباری طراحی شد و نتایج نشان داد که این سیستم صحتّی بالاتر، عملکردی برتر و هزینة کم‌تری، در دسته‌بندی متقاضیان اعتبار نسبت به دیگر روش‌های مشابه حاصل می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    86 - مطالعه‌ای بر رمز‌نگاری بصری و ارائة‌ روش پیشنهادی برای رمزنگاری تصاویر رنگی
    شهریار  محمدی نغمه محمدی
    رمز نگاری بصری روشی است که از ویژگی‌های دید انسان استفاده مینماید و به دانش رمزنگاری و محاسبات پیچیده نیاز ندارد و پیاده‌سازی آن ساده است. مدل‌کاهشی، مدلی است که در آن، رنگ‌ها با استفاده از ترکیبی از پرتو‌های منعکس شده از اجسام نمایش داده میشوند، با مخلوط فیروزه‌ای،سر چکیده کامل
    رمز نگاری بصری روشی است که از ویژگی‌های دید انسان استفاده مینماید و به دانش رمزنگاری و محاسبات پیچیده نیاز ندارد و پیاده‌سازی آن ساده است. مدل‌کاهشی، مدلی است که در آن، رنگ‌ها با استفاده از ترکیبی از پرتو‌های منعکس شده از اجسام نمایش داده میشوند، با مخلوط فیروزه‌ای،سرخابی و زرد طیف گسترده‌ای از رنگ‌ها ایجاد می‌شود. واقعیت آن است که باوجود معرفی روش‌ها و الگوریتم‌های گوناگون در زمینة رمزنگاری، این روش‌ها همچنان نتواسته‌اند تا حدّ قابل قبولی رضایت کاربران را از امنیت سیستم‌ها فراهم آورند. . این مقاله بر آن است که در عین مرور روش‌های گوناگون رمز‌نگاری بصری، روش‌های رمزنگاری بصری پیشنهادی خود را برای تصاویر رنگی ارائه نماید که تصویر رنگی را بعد از تبدیل به تصاویر هالفتون بر اساس رمزنگاری بصری سیاه و سفید به بخش‌هایی تقسیم می‌نماید و قوانین آن طبق مدل‌کاهشی ‌رنگ‌ها است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    87 - چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور)
    حسین بابایی محمود  صالح‌اصفهانی سیده فاطمه  نورانی
    کیفیت خدمات مفهومی است که به دلیل مشکلات در تعریف و اندازه‌گیری آن، بحث های قابل توجّهی را در ادبیات تحقیق، بدون هیچ اتفاق نظر کلی، برانگیخته است. اغلب، رضایت مشتری و کیفیت خدمات با هم به عنوان توابعی از ادراک و انتظارات مشتری هستند و تحقیقات نشان داده است که کیفیت بالا چکیده کامل
    کیفیت خدمات مفهومی است که به دلیل مشکلات در تعریف و اندازه‌گیری آن، بحث های قابل توجّهی را در ادبیات تحقیق، بدون هیچ اتفاق نظر کلی، برانگیخته است. اغلب، رضایت مشتری و کیفیت خدمات با هم به عنوان توابعی از ادراک و انتظارات مشتری هستند و تحقیقات نشان داده است که کیفیت بالای خدمات، نقش مهمی در سودآوری دارد. هدف از این مطالعه، ارائة چارچوبي براي شناسايي و رتبه بندی شاخص هاي ارزيابي کیفیت خدمات است. نتایج مطالعه نشان داد که از نظر كاربران، همة شاخص هاي کیفیت خدمات مهم هستند. زمان واكنش، مهم‌ترین شاخص در میان شاخص های دیگر است، بعد از آن اطمینان، كيفيت اطلاعات، سهولت استفاده، تعامل پذيري و طراحي به عنوان شاخص هاي مهم بعدي، نمره داده شده‌اند. همچنين كاربران از قابليت اعتماد و كيفيت اطلاعات رضايت دارند اما از تعامل‌پذيري رضايت ندارند و ميزان رضايت كاربران از زمان واكنش، سهولت استفاده و طراحي در حدّ متوسطي است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    88 - الگوریتم¬های ابتکاری برای شبه مثلث¬بندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه
    منا  نقده فروشها فهیمه  طاهرخانی علی  نوراله
    يافتن الگوريتم هايي براي مسائل متنوع مطرح شده در هندسه محاسباتی از جمله مسئله شبه مثلث بندي مجموعه نقاط در صفحه جزو موضوعات علمی است كه تاكنون زمينه فكري دانشمندان علم كامپيوتر را به خود اختصاص داده است. شبه مثلث بندي S که مجموعه-ای از n نقطه در صفحه است، افراز پوسته ي چکیده کامل
    يافتن الگوريتم هايي براي مسائل متنوع مطرح شده در هندسه محاسباتی از جمله مسئله شبه مثلث بندي مجموعه نقاط در صفحه جزو موضوعات علمی است كه تاكنون زمينه فكري دانشمندان علم كامپيوتر را به خود اختصاص داده است. شبه مثلث بندي S که مجموعه-ای از n نقطه در صفحه است، افراز پوسته ي محدب اين مجموعه نقاط از طريق اتصال چندين يال به تعدادي شبه مثلث مي باشد كه همه نقاط را در بر مي گيرد. براي شبه مثلث بندي معيارهاي بهينگي گوناگوني بررسي شده است كه اغلب براساس وزن يال ها و گوشه ها بوده كه در آن شبه مثلث بندي مجموعه نقاط با كمترين وزن يال ها جزو مسائل باز م&#x