• صفحه اصلی
  • ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007188339 بازدید : 10386 صفحه: 73 - 90

20.1001.1.27170414.1398.11.39.4.0

نوع مقاله: پژوهشی