• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور)
    حسین بابایی محمود  صالح‌اصفهانی سیده فاطمه  نورانی
    کیفیت خدمات مفهومی است که به دلیل مشکلات در تعریف و اندازه‌گیری آن، بحث¬های قابل توجّهی را در ادبیات تحقیق، بدون هیچ اتفاق نظر کلی، برانگیخته است. اغلب، رضایت مشتری و کیفیت خدمات با هم به عنوان توابعی از ادراک و انتظارات مشتری هستند و تحقیقات نشان داده است که کیفیت بالا چکیده کامل
    کیفیت خدمات مفهومی است که به دلیل مشکلات در تعریف و اندازه‌گیری آن، بحث¬های قابل توجّهی را در ادبیات تحقیق، بدون هیچ اتفاق نظر کلی، برانگیخته است. اغلب، رضایت مشتری و کیفیت خدمات با هم به عنوان توابعی از ادراک و انتظارات مشتری هستند و تحقیقات نشان داده است که کیفیت بالای خدمات، نقش مهمی در سودآوری دارد. هدف از این مطالعه، ارائة چارچوبي براي شناسايي و رتبه¬بندی شاخص¬هاي ارزيابي کیفیت خدمات است. نتایج مطالعه نشان داد که از نظر كاربران، همة شاخص¬هاي کیفیت خدمات مهم هستند. زمان واكنش، مهم‌ترین شاخص در میان شاخص¬های دیگر است، بعد از آن اطمینان، كيفيت اطلاعات، سهولت استفاده، تعامل¬پذيري و طراحي به عنوان شاخص¬هاي مهم بعدي، نمره داده شده‌اند. همچنين كاربران از قابليت اعتماد و كيفيت اطلاعات رضايت دارند اما از تعامل‌پذيري رضايت ندارند و ميزان رضايت كاربران از زمان واكنش، سهولت استفاده و طراحي در حدّ متوسطي است. پرونده مقاله