• صفحه اصلی
  • ارتباط، اهمیت و وابستگی زیرساخت های حیاتی جمهوری اسلامی ایران از منظر سایبری
کد مقاله : 1402040442956 بازدید : 833 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی