• صفحه اصلی
  • بررسی ملاحظات پیاده‌سازی سخت‌افزاری انواع کوانتیزاسیون ممیزثابت در شتاب‌دهنده‌های شبکه‌های عصبی عمیق
کد مقاله : 1402050443395 بازدید : 267 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی