• صفحه اصلی
  • طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007112502 بازدید : 1879 صفحه: 45 - 48

نوع مقاله: پژوهشی