• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات غلامعلی منتظر

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی
    لیلا ساروخانی غلامعلی منتظر
    چکیده یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است.به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالی وبانکهاست. دراین مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص ر چکیده کامل
    چکیده یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است.به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالی وبانکهاست. دراین مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص رفتارهای مشکوک و غیرمعمول کاربران در سیستم بانکداری اینترنتی را امکان‌پذیر می‌سازد. از آنجا که رفتار کاربران مختلف همراه با ابهام و عدم قطعیت است این سیستم بر اساس نظریه فازی طراحی شده تا رفتار کاربران را شناسایی کرده و رفتارهای مشکوک با شدتهای مختلف را دسته‌بندی کند. مدل طراحی شده در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای برخط کشور آزمایش شده و نتایج آن نشان دهنده موفقیت سیستم در شناسایی رفتارهای مشکوک، با درجه صحت 93% ، است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تخصیص بهینه درس‌پار به کمک الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات
    غلامعلی منتظر
    یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافتهاند که تدریس خوب دارای چه ویژگیهایی است و با توجه به تجربه و حوزهی دانش خود درسپارهایی ایجاد کرده و در وب قرار میدهند. به همین دلیل بسیاری از یادگیرندگان نمیتوانند درسپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. به همین جهت بسی چکیده کامل
    یاددهندگان معمولاً به طور ذهنی دریافتهاند که تدریس خوب دارای چه ویژگیهایی است و با توجه به تجربه و حوزهی دانش خود درسپارهایی ایجاد کرده و در وب قرار میدهند. به همین دلیل بسیاری از یادگیرندگان نمیتوانند درسپارهای متناسب با نیازهای خود را پیدا کنند. به همین جهت بسیاری از پژوهشگران، تحقیقات خود را بر سامانههای یادگیری شخصی شده معطوف داشته‌اند که یکی از روش‌های شخصی‌سازی در محیط یادگیری الکترونیکی، تعیین توالی مناسب درس‌پارهاست. در این مقاله به بهینه‌سازی توالی درس‌پارها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات پرداخته شده است. معیارهای استفاده شده برای انجام این کار سبک یادگیری و توانایی یادگیرندگان بوده که به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌ی فلدر و سولومان و نظریه‌ی پرسش و پاسخ شناسایی شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، سامانه‌ی طراحی شده در محیط آموزشی وب‌بنیاد در حالت‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از «موفقیت تحصیلی»، «رضایت تحصیلی» و «زمان حضور در محیط» یادگیرندگان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج، کارامدی چشمگیر سامانه‌ی پیشنهادی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - گروه‌بندی همسان یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی به کمک روش خوشه¬بندی شورایی
    ملیحه کمرئی غلامعلی منتظر
    یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیری در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. اکثر سامانه¬های یادگیری الکترونیکی، صرف نظر از تفاوت¬های فردی یادگیرندگان محتوای آموزشی مشابهی را برای همة یادگیرندگان ارائه می¬دهند در حالی¬که در آموزش¬ه چکیده کامل
    یادگیری الکترونیکی به عنوان روشی نوین در امر آموزش و یادگیری در طی سالیان اخیر مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است. اکثر سامانه¬های یادگیری الکترونیکی، صرف نظر از تفاوت¬های فردی یادگیرندگان محتوای آموزشی مشابهی را برای همة یادگیرندگان ارائه می¬دهند در حالی¬که در آموزش¬های مبتنی بر وب، علاوه ¬بر¬افزایش فرصت یادگیری باید به ارتقای بازدهی یادگیری نیز توجه شود. سامانه¬های یادگیری تطبیقی برای ارائة محتوای تطبیق¬پذیر با هر ¬یادگیرنده، نیازمند گروه¬بندی یادگیرندگان با علایق مشابه است و برای تحقق این هدف، می¬توان از سبک¬های یادگیری یادگیرندگان بهره گرفت. گروه-بندی خودکار یادگیرندگان در این محیط به کمک روش¬های خوشه¬بندی امکان پذیر است. به دلیل متفاوت بودن نتایج روش¬های خوشه بندی در تکرارهای مختلف، در این پژوهـش از روش خوشه¬بندی شورایی برای ترکیـب نـتایج خوشـه¬بندی پنـج روش FCM، K-means، KNN , SVM و medoids-K برای گروه¬بندی یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. نتایج ارزیابی تجربی روش خوشه‌بندی پیشنهادی بر اساس سه شاخص «دیویس – بولدین»، « خلوص و تجمع» و « واریانس » نشان می‌دهد که این روش، کاهش هزینة محاسباتی و دقت و سرعت بیشتری نسبت به سایر روش‌های متداول در شناسایی گروه‌ها داشته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس
    سعید حیدری غلامعلی منتظر
    با توجه به اینکه دانشگاه­ها به عنوان پرچمدار پیشرفت و نوآوری در جامعه شناخته می­شوند انتظار از سطح بلوغ دولت الکترونیکی در دانشگاه­ها بیشتر از سایر سازمان­های دولتی است. دانشگاه­ها با عنایت به ظرفیت بالای سرمایه­­ی انسانی، قابلیت آن را دارند زودتر از سایر سازمان­ها خود چکیده کامل
    با توجه به اینکه دانشگاه­ها به عنوان پرچمدار پیشرفت و نوآوری در جامعه شناخته می­شوند انتظار از سطح بلوغ دولت الکترونیکی در دانشگاه­ها بیشتر از سایر سازمان­های دولتی است. دانشگاه­ها با عنایت به ظرفیت بالای سرمایه­­ی انسانی، قابلیت آن را دارند زودتر از سایر سازمان­ها خود را با دولت الکترونیکی تطبیق دهند. برای تحقق این انتظارات دولت الکترونیکیِ دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی باید به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله به منظور طراحی مدلی برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در سطح دانشگاه، مدلی استخراج شده که شامل شاخص­های «وابسته به دانشگاه» و شاخص­های «مستقل از دانشگاه» است، شاخص­های وابسته به دانشگاه عبارتند از: «اعتماد»، «سیاست اجرایی و قوانین»، «منابع انسانی»، «یکپارچگی»، «بودجه»، «زیرساخت­های فناورانّه»، «فرهنگ دیجیتالی» و« نظارت، پشتیبانی و هماهنگی»، همچنین شاخص «زیرساخت‌های ملّی» به عنوان شاخص مستقل از دانشگاه در نظر گرفته شده است. در ادامه در مطالعه­ی میدانی از مدل مذکور برای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرّس استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی سامانة یادگیری الکترونیکی شخصی شده با استفاده از ویژگی انگیزه یادگیرنده و پیاده¬سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی
    محمدحسن عباسی غلامعلی منتظر زهرا علیپور فاطمه قربانی
    در این مقاله سامانه¬ای شخصی شده بر اساس انگیزه یادگیرندگان و به کمک عناصر بازی پردازی برای محیط یادگیری الکترونیکی ‏پیاده سازی شده است. انگیزه یادگیرندگان در این سامانه توسط پرسشنامه ‏AMS‏ سنجیده شده و سپس با تناظر میان نوع انگیزه فرد ‏با سبک بازی وی، عناصر بازی پردازی چکیده کامل
    در این مقاله سامانه¬ای شخصی شده بر اساس انگیزه یادگیرندگان و به کمک عناصر بازی پردازی برای محیط یادگیری الکترونیکی ‏پیاده سازی شده است. انگیزه یادگیرندگان در این سامانه توسط پرسشنامه ‏AMS‏ سنجیده شده و سپس با تناظر میان نوع انگیزه فرد ‏با سبک بازی وی، عناصر بازی پردازی متناسب برای هر یادگیرنده انتخاب و به سامانه آموزشیاری وی اضافه می¬شود. برای پیاده سازی معماری ‏طراحی شده، سامانه آموزشیاری هوشمند در دوره آمادگی مسابقه ریاضی با 117 شرکت کننده ‏طراحی شده است. برای سنجش عملکرد سامانه طراحی شده، عملکرد تحصیلی و میزان استفاده از سامانه در دو گروه شاهد و آزمون، ‏پیش و پس از شخصی¬سازی مقایسه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد شخصی¬سازی بر اساس انگیزه فرد و با ساز و کار ‏بازی پردازی موجب می¬شود تا عملکرد تحصیلی یادگیرندگان نسبت به پیش از شخصی¬سازی و در مقایسه با گروه شاهد ‏به طور معناداری بهبود پیدا کند. ‏ پرونده مقاله