• صفحه اصلی
  • تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007088194 بازدید : 6273 صفحه: 9 - 24

20.1001.1.27170414.1391.4.14.2.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط