• صفحه اصلی
  • ارائه روشی برای بخش‌بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118309 بازدید : 6783 صفحه: 41 - 54

نوع مقاله: پژوهشی