• صفحه اصلی
  • زمانبندی کارها در محیط‌های ابری با استفاده از چارچوب نگاشت – کاهش و الگوریتم ژنتیک

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006218180 بازدید : 5321 صفحه: 71 - 84

20.1001.1.27170414.1397.10.37.2.7

نوع مقاله: پژوهشی