• صفحه اصلی
  • ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021010413590 بازدید : 1067 صفحه: 13 - 38

20.1001.1.27170414.1400.13.49.1.1

نوع مقاله: پژوهشی