• صفحه اصلی
  • طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118310 بازدید : 7112 صفحه: 55 - 70

نوع مقاله: پژوهشی