• صفحه اصلی
  • طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118310 بازدید : 9894 صفحه: 55 - 70

20.1001.1.27170411.1395.8.30.5.7

نوع مقاله: پژوهشی