• صفحه اصلی
  • استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118314 بازدید : 3043 صفحه: 37 - 46

نوع مقاله: پژوهشی