• صفحه اصلی
  • ارائة چارچوبي متضمن شاخص¬هاي مرتبط براي ارزيابي آمادگي بانك¬هاي تجاري جهت استفاده از فناوري بلاك چين با روش فراترکیب

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062427316 بازدید : 1028 صفحه: 183 - 194

20.1001.1.27170414.1400.13.49.7.7

نوع مقاله: پژوهشی