ا

 • ابراهیمی.سیدمحمد ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • ابراهیمی.منصور تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه¬بندی با شبکه عصبی کانولوشنی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • احسن.رضا تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه¬بندی با شبکه عصبی کانولوشنی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • احمدی بنی.حمید یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • اخلاقیان.فردین نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • اخلاقیان.فردین نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • ادیبی.ژینوس ارائه مدل تلفیقی برای ارزيابي آمادگي سازمان ها جهت پیاده سازی سیستم انباره داده با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • ازهری.وحید ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • اسدی.بهاره مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اسدی.سعید آموزش به سبک چندرسانه¬ای و تأثیر آن بر يادگيري و يادداري ساختار دستوری زبان انگليسي [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • اسکویی‌زاده.رضا اثر جایگاه منو بر توجه بصری کاریران وب سایت‌ها [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • اسماعیل پور.منصور ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • اسماعیل¬پور.منصور ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • اسمعیلی.عارفه استفاده از شبکه مولد متخاصم شرطی برای تولید داده با هدف بهبود کلاس¬بندی کاربران منتشرکننده اخبار جعلی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اکبری.احمد ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • اکبری.محسن درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • اکبری.محسن درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • الهی.شعبان طراحي سيستم خبره فازی براي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • الهی.شعبان ارائة مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی با بهره‌گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • الهی.شعبان طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • امرالهی.میلاد سيستم توصيه گر زمينه آگاه سفر با بهرهگيری از اطلاعات عکسهای برچسبدار جغرافيايی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • امیری آرا.حمید بهینه‌سازی توأم اختصاص توان در یک شبکه‌ مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امیری.سمیرا بهبود حساسیت فله و FoM در آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • امیری.مریم خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • امین طوسی.محمود الگوریتم ژنتیکِ آگاه از بهترین عضو با کاربرد در رنگ آمیزي و بعدمتریک گراف [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امینی.امیر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • امینی.امیر تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • امینی.امیر ارائه یک روش ترکیبی از DEA، DEMATEL و ANP جهت ارزیابی سیستم¬های ERP [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اناری نژاد.عباس ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • ایاغ.زهرا درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • ایاغ.زهرا درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]

آ

 • آذرنژاد.اردشیر بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه¬هاب مبتنی بر نرم¬افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع¬شده [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • آريانيان.ايمان طراحی، شبیه سازی و مقایسه عملکرد عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • آزادی.کیانوش یک چارچوب بهبودیافته برای بهبود کیفیت و امنیت در شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از زنجیره بلوکی و قدرت پردازشی لایه مه [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • آقایی زاده ظروفی.رضا تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • آقایی زاده ظروفی.رضا تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله¬ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • آهاری.سمیه تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه آموزش به سبک چندرسانه‌ای و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه ارتقاء مهارت‌های کارآفرینی سرمایه هستان‌نگار با استفاده از پرتال آموزش کارآفرینی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن‌کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]
 • آهاری.سمیه رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها [ دوره4, شماره 11 - پاییز سال ]

ب

 • بابادی.سیما ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • بابایی.حسین چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور) [ دوره5, شماره 18 , 19 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • بارخدا.سید وفا بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه¬های حسگر بی¬سیم گرید سه¬بعدی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • باقری نژاد.جعفر ارائه مدل تلفیقی برای ارزيابي آمادگي سازمان ها جهت پیاده سازی سیستم انباره داده با استفاده ازتحلیل سلسله مراتبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • باقری نژاد.جعفر ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • باقری.علیرضا تعبیه¬ی هندسی درخت درنقاط داخل یک چندضلعی با حداقل تعداد خم [ دوره2, شماره 4 , 5 - بهار - تابستان سال 1389]
 • باقری.مسعود به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • بختیاری.سعید بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه¬هاب مبتنی بر نرم¬افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع¬شده [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • برزمینی.روح اله کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • برزمینی.روح اله کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • برنا.کیوان به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • بصیری.محمد احسان انتخاب ويژگي براي شناسايي نويسنده در متون کوتاه برخط فارسي [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بوبرشاد.حسین استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • بوبرشاد.حسین استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • بویر.عسگرعلی یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • بهادرانی باغبادرانی.امین مسیریابی شبکه¬های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • بهادری فرد.رضا بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ، چابکی و اثربخشی سازمانی در سازمان‏های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بهارلو.مهدیه بهبود روش شناسایی وب سایت فیشینگ با استفاده از داده‌کاوی روی صفحات وب [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بهشتی نژاد.راحله بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]

پ

 • پارسا.سعید به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • پاک نیت.سمانه طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • پالهنگ.مازیار دسته‌بندی داده‌های دو رده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • پالهنگ.مازیار دسته‌بندی داده‌های دورده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • پوراسد.یعقوب مدل‌سازی و شبیه‌سازی مولد مرکزی الگو جهت تولید حرکات منحنی-خطی در ربات مار [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • پورمحمود آقابابا.محمد مسیریابی شبکه¬های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • پورمحمود آقابابا.محمد مسیریابی شبکه های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]
 • پوریوسفی درگاه.حسین شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • پیران.محمد جواد یک مدل کنترل دسترسی برای شبکه اجتماعی آنلاین از طریق ارتباطات کاربربه‌کاربر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پیرمحمدیانی.روجیار معیارهای ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران رسانه های اجتماعی- چارچوبی براساس کاوش رسانه های اجتماعی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • پیوست.مهتاب ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]

ت

 • تاج الدینی.شیما مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • تحیری.هومان تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • تحیری.هومان یک روش چند عاملی جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شکل‌دهی ترافیک و تخصیص حافظه بافر در روترها [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • تحیری.هومان طراحی لایه- متقاطع برای کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی در شبکه‌های بی‌سیم ad-hocبا در نظر‌گرفتن توان الکتریکی گره‌ها [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • تحیری.هومان ارائه مدلی برای بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از اعداد فاصله¬ای [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ترخان.مرتضی ارایه یک مدل هوشمند به‌منظور تشخیص چندوجهی شخصیت کاربران با استفاده از روش‌های یادگیری ژرف [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تقوی فرد.محمدتقی شناسایی عوامل و شاخص های مدل سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تقی یاره.فتانه تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • توحیدخواه.فرزاد کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • تیموری.مهدی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • تیموری.مهدی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]

ث

 • ثقفی.فاطمه مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ثقفی.فاطمه مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • ثقفي.فاطمه مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]

ج

 • جامی¬پور.مونا ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جاویدان.رضا تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه¬بندی و قسمت¬بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • جاویدان.رضا تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • جبرئیل جمالی.محمد علی طراحی پردازنده مبتنی بر FPGA برای الگوریتم‌های رمزنگاری سری SHA-2 [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفری فشارکی.شکوفه کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • جعفری نویمی پور.نیما زمانبندی کارها در محیط‌های ابری با استفاده از چارچوب نگاشت – کاهش و الگوریتم ژنتیک [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفری نویمی پور.نیما استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستم‌های مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جعفری.سید محمدباقر ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • جعفری.مهدی الگوریتم جدید انتخاب مُد داخل فریمی سریع در استاندارد کدگذاری ویدیویی H.264/AVC [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • جم.شاهرخ تحلیل پارامتری یک آنتن مارپیچ پهنای باند Archimedean با حفره [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • جهانبخش.مجتبی ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]

چ

 • چابک.حسین طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • چهارسوق.سید کمال ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • چهارسوقی.سیدکمال ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]

ح

 • حاجی غلام سریزدی.علی تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حاجی محسنی.صادق دسته¬بندی و پیاده¬سازی تروجان¬های سخت¬افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن¬ها [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حبیب اللهیان.احسان کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ) [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • حسن زاده.علیرضا طراحي سيستم خبره فازی براي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • حسن زاده.علیرضا طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • حسن زاده.علیرضا تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • حسني.حديثه سادات تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • حسني.حديثه سادات تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • حسين فيروزه.ذاكر محاسبه سريع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهای بازتابنده شکل‌يافته [ دوره1, شماره 2 , 3 - پاییز - زمستان سال 1387]
 • حشمتی.زینب الهدی مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حشمتی.زینب الهدی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حشمتی.زینب الهدی مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • حشمتی.زینب الهدی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • حضرتقلی زاده.رحیم ارائه روشی مناسب برای دسته¬بندی نامه¬های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • حضرتقلی زاده.رحیم ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • حقیقت حسینی.عاطفه السادات استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • حقیقت حسینی.عاطفه السادات استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • حقیقت حسینی.عاطفه السادات استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • حکاک.محمد ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حکیم جوادی.علی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • حکیم جوادی.علی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • حمزه.علی بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حیدری.جمشید بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • حیدری.سعید ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حیدری.محسن واکاوی وضعیت موجود فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی در کشور (کاربرد روش دلفای) [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]

خ

 • خادم زاده.احمد مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • خاشعی.وحید نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ختن‌ لو.حسن‌ خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • ختن لو.حسن ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • ختن¬لو.حسن ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • خراط.محمود ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • خراطی.احسان افزایش مقدار داده جمع‌آوری شده و کاهش مصرف انرژی با استفاده از کدگذاری شبکه و سینک‌های متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خرد.مهدی ترکیب دوگانه سیستم استنتاج فازی با الگوریتم بهینه‌‌سازی ازدحام ذرات در پیش‌بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل یادگیری عمیق [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • خرسندی.سیاوش آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • خضر.سید نیما زمانبندی کارها در محیط‌های ابری با استفاده از چارچوب نگاشت – کاهش و الگوریتم ژنتیک [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • خطیبی بردسیری.عمید ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خطیبی بردسیری.وحید ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خلیلی.علی ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • خواسته.سید حسین بهبود کارائی و دقت یافتن یال‌های پرتکرار در خلاصه سازی gMatrix از جریان گراف [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خوانساری.محمد یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر RPL برای داده‌های چندرسانه‌ای در ‌اینترنت اشیاء [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • خون جوش.فرشاد بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • خون جوش.فرشاد بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریسهای تنک بر روی پردازندههای گرافیکی [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]

د

 • داعی.محمدحسن بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتنی برکاوش به کمک دسته-بندی: ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکه¬های بی¬سیم محلی پرسرعت [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دانش پرور.میترا نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دانشفر.فاطمه طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • دانیالی.حبیب الله نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • دانیالی.حبیب الله نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • دانیالی.حبیب اله مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • دایی.امیر به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • دستغیبی فرد.غلامحسین ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم¬های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • دستغیبی فرد.غلامحسین ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • دوستاری.محمدعلی دسته¬بندی و پیاده¬سازی تروجان¬های سخت¬افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن¬ها [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • ده‌باشيان.مريم آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده¬سازی تصاویر با استفاده از روش GSA [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • ده‌باشيان.مريم آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده‌سازی تصاویر با استفاده از روش GSA [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • دهدشتی شاهرخ.زهره نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دهقانی.الهام اولویت¬بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی: کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • دهقانی.الهام اولویت بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی : کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال ]
 • دهقانی.محمد جواد تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه¬بندی و قسمت¬بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • دهقانی.محمد جواد تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • دی پیر.محمود یک مدل کنترل دسترسی برای شبکه اجتماعی آنلاین از طریق ارتباطات کاربربه‌کاربر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دیانت.روح الله تبدیل توالی پروتئین به تصویر جهت طبقه¬بندی با شبکه عصبی کانولوشنی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]

ذ

 • ذهابی.محمدرضا بهینه‌سازی توأم اختصاص توان در یک شبکه‌ مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]

ر

 • راجی.محسن یک الگوریتم زمان‌بندی وظیفه چندهدفه بر اساس الگوریتم ژنتیک برای طراحی سیستم‌های نهفته [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • راستي.جواد بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • راستي.جواد بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • راضی.علی مدل سازی معماری سازمانی چابک: ارزیابی کاربردپذیری شش استاندارد مدل سازی بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ربانی.فاطمه نمودار قطبی نقاط با قطب متحرک [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • رجا.مهدی ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم¬های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • رجا.مهدی ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • رجب زاده قطری.علی تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • رجبی.جان محمد به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • رحمانی.مرضیه ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رخصتی.حمیدرضا بهبود کارائی و دقت یافتن یال‌های پرتکرار در خلاصه سازی gMatrix از جریان گراف [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رسولی پشته.بهتاج ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • رسولی.رضا بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ، چابکی و اثربخشی سازمانی در سازمان‏های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رشادی.میدیا مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • رشیدی.حسن یک سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر نظریه مجموعه‌های ناهموار برای برنامه ریزی بنگاه‌ها در شرایط عدم قطعیت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رضایی ملک.نرگس مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]
 • رضایی.رضا مدل سازی معماری سازمانی چابک: ارزیابی کاربردپذیری شش استاندارد مدل سازی بر مبنای چارچوب ملی معماری سازمانی ایران [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رضایی.محمدصادق گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه ای آنان [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • رضایی.مهران تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش‌بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رضائی ملک.محمد مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رضائی ملک.نرگس مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رعنایی.حبیب الله طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • رفیع زاده کاسانی.رامین شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • رمحمدحسنی اسفندقه.یحیی ل ارائه مکانیزم پاداش‌دهی مشوق برای مشارکت‌کنندگان در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ بر اساس نظریه بازی‌ها [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • روانمهر.رضا سيستم توصيه گر زمينه آگاه سفر با بهرهگيری از اطلاعات عکسهای برچسبدار جغرافيايی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • روایی.یحیی افزایش گذردهی در کانال HF به وسیله همسانساز بازخور تصمیم با الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله و استخراج ضرایب در حالت داده [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • روزمند.امید انتخاب ويژگي براي شناسايي نويسنده در متون کوتاه برخط فارسي [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • رهبر.کامبیز اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • رهبر.کامبیز اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌هاي زرنیک [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • رهبر.کامبیز اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌های زرنیک [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • رئيس صفري.مجتبي چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران) [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]

ز

 • زارع.هادی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زارع.هادی استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • زارع.هادی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • زارع.هادی استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • زارعیان جهرمی.احسان بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • زاهد بابلان.عادل سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام¬نور [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • زاهدفر.کامران درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • زاهدفر.کامران درک اعتماد اولیه کاربران به شبکه¬های اجتماعی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • زرکش زاده.مهدی ارائۀ روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • زرکش زاده.مهدی ارائه روشی بهینه در اعزام آمبولانس مبتنی برشبکه‌های پیچیده و هوش مصنوعی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • زمانی فر. کارمران ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر انتشار برچسب و رویکرد بهینه سازی ماژولاریتی برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی پویا [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زمانی.بهاره تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • زمانی.بی بی عشرت بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • زنوزی.سیدجعفر بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی¬های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان شورایی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زيدآبادي نژاد.ابوالقاسم محاسبه سريع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهای بازتابنده شکل‌يافته [ دوره1, شماره 2 , 3 - پاییز - زمستان سال 1387]

س

 • ساتو.یوشی نبو تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • ساتو.یوشی¬نبو تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله¬ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • ساروخانی.لیلا طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • ساعدی.عبداله ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • سالاری.مهدیه ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سالخورده حقیقی.مهدی ارائه روشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در تشخیص موضع افراد جامعه در رسانه‌های خبری و اجتماعی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • سبطی.علی ارائه یک روش سریع و دقیق برای شناسایی رانش مفهوم با تحلیل سابقه‌ی رویدادها [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سپهری.اکرم تعبیه¬ی هندسی درخت درنقاط داخل یک چندضلعی با حداقل تعداد خم [ دوره2, شماره 4 , 5 - بهار - تابستان سال 1389]
 • سپهری.محمدمهدی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • سپهری.مهدی مدل اکوسیستم دولت همراه ایران، تحلیل و شناخت بازیگران اصلی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • سپهوند.رضا ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • ستاری نائینی.وحید استفاده از خوشه¬بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه-های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • ستاری.محمد ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر انتشار برچسب و رویکرد بهینه سازی ماژولاریتی برای تشخیص جوامع در شبکه های اجتماعی پویا [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ستوده.شهروز ارائه چارچوبی برای ارتقاء امنیت خانه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماری مرجع IoT-A [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سخائی نیا.مهدی کشف گزارش¬های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • سخائی نیا.مهدی بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتنی برکاوش به کمک دسته-بندی: ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکه¬های بی¬سیم محلی پرسرعت [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سعیدی.زینب اندازه¬گیری میزان تشابه مسیرهای جهت¬دار بر روی داده¬های هندسی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمان¬پور¬مقدم.محدثه بیشینه¬سازی طول عمر شبکه¬های حسگر صوتی زیر¬آبی با جایگذاری بهینه گره¬های رله [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سمیع.محمد ابراهیم بهبود سیستم‌های توصیه¬گر با کمک وب معنایی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • سندسی.گلشن یک روش پیش‌بینی پیوند مبتنی بر همسایه برای شبکه دوبخشی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سیف.فاطمه اثر جایگاه منو بر توجه بصری کاریران وب سایت‌ها [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]

ش

 • شادمهر.مجتبی مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • شاکری.آزاده ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی در بازیابی اطلاعات [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • شاه بهرامی.اسدالله شناسایی و اولويت¬بندی پارامترهای تاثیرگذار بر سيستم مديريت امنيت اطلاعات (مطالعه موردی: شعب تامین¬اجتماعی استان گیلان) [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شاه بهرامی.اسدالله بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • شاهمیری.امیرشهاب تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • شجری.مهدی مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • شرفی.وحید طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • شریفی.معصومه بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شفقی زاده.سمیه تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • شفقی¬زاده.سمیه تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • شفیعی.مسعود آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شفیعی.مسعود کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • شفیعی.مسعود طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • شفیعی.مسعود کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • شفیعی.مسعود پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • شفیعی.مسعود کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ) [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • شفیعی.مسعود پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • شفیعی.نفیسه مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • شفیعی.نفیسه مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • شمس‌الهی.سارا طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • شهسواری.مهرداد ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه‌هاي نرم‌افزاري مبتنی بر تراکنش منطقی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • شهسواری.مهرداد ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژه های نرم افزاری مبتنی بر تراکنش منطقی [ دوره9, شماره 31 - بهار - تابستان سال ]
 • شیخان.محمدتقی یک چارچوب بهبودیافته برای بهبود کیفیت و امنیت در شبکه اینترنت اشیاء با استفاده از زنجیره بلوکی و قدرت پردازشی لایه مه [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شیخی.همت بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه¬های حسگر بی¬سیم گرید سه¬بعدی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شیروانی مقدم.شهریار تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه تلفن همراه با همپوشانی / لایه زیرین ارتباطات دستگاه به دستگاه [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • شیری.سعید تولید نام‌های زیبا و معنادار ایرانی به‌کمک الگوریتم ژنتیک با تابع برازندگی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]

ص

 • صابري.نفيسه شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی به کمک توصیه گر فازی مبتنی برتلفیق سبک یادگیری و سبک شناختی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • صادقی بی غم.بهرام نمودار قطبی نقاط با قطب متحرک [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • صادقی حریری.مهرداد الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • صادقی.مصطفی پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • صادقی.مصطفی پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صالح‌اصفهانی.محمود چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور) [ دوره5, شماره 18 , 19 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • صائبی.علیرضا یک روش پیش‌بینی پیوند مبتنی بر همسایه برای شبکه دوبخشی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صبائی.مسعود یک الگوریتم سیلآسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکههای موردی سیار [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • صبائی.مسعود یک الگوریتم سیل‌آسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه‌های موردی سیار [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • صدر.حسین ارایه یک مدل هوشمند به‌منظور تشخیص چندوجهی شخصیت کاربران با استفاده از روش‌های یادگیری ژرف [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • صدق اهرابی.ندا طراحی پردازنده مبتنی بر FPGA برای الگوریتم‌های رمزنگاری سری SHA-2 [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • صفوی.علی اکبر ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • صمدزادگان.فرهاد تعیین ماشین‌های بردار پشتیبان بهینه در طبقه‌بندی تصاویر فرا طیفی بر مبنای الگوریتم ژنتیک [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • صمدزادگان.فرهاد تعيين ماشين¬هاي بردار پشتيبان بهينه در طبقه¬بندي تصاوير فرا طیفی بر مبناي الگوريتم ژنتيک [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صیرفیان.وحید رضا بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • صیرفیان.وحید رضا بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]

ط

 • طالبی.حیدرعلی کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • طالبی.حیدرعلی کنترل سه محوره وضعیت یک میکرو ماهواره با عملگرهای مغناطیسی به روش مقاوم(سنتز µ) [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • طالبی.سیامک بیشینه¬سازی طول عمر شبکه¬های حسگر صوتی زیر¬آبی با جایگذاری بهینه گره¬های رله [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • طالبی.سیامک بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • طالبی.سیامک بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • طالبی.مهدی تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • طالبیان.فائزه ارائۀ روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود مصرف انرژی در شبکه¬های هوشمند حسگر بی¬سیم [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • طالبیان.فائزه ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • طاهرخانی.فهیمه الگوریتم¬های ابتکاری برای شبه مثلث¬بندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه [ دوره5, شماره 16 , 17 - بهار - تابستان سال 1392]
 • طایفه محمودی.مریم ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • طباطبایی.سید احمد ارائۀ الگويي براي ارزيابي خدمات فناوري اطلاعات برمبناي رويكردي براساس مدل‌هاي حاكميت فناوري اطلاعات [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • طباطبایی.سید احمد ارائه الگویی برای ارزیابی خدمات فناوری اطلاعات برمبنای رویکردی براساس مدل‌های حاکمیت فناوری اطلاعات [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]
 • طبقچی میلان.سارا استفاده از یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه برای تخصیص کارها در سیستم‌های مبتنی بر ابر با هدف کاهش انرژی مصرفی [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]

ظ

 • ظهيري.سيدحميد آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده¬سازی تصاویر با استفاده از روش GSA [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • ظهيري.سيدحميد آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده‌سازی تصاویر با استفاده از روش GSA [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]

ع

 • عارفی.سمیه انتخاب ويژگي براي شناسايي نويسنده در متون کوتاه برخط فارسي [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عاشوری.مینا بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت¬افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریس¬های تنک بر روی پردازنده¬های گرافیکی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • عاصمی.عاطفه بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • عبادتی.امید مهدی به‌کارگیری وب‌کاوی در پیش‌بینی جهت قیمت سهام گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عباس پور.جواد اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • عباس پور.جواد اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • عباسپور.محمد علی شناسایی عوامل و شاخص های مدل سنجش کیفیت خدمات صنعت بازی‌های رایانه‌ای بر بستر ابر [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عباسی.محمدحسن طراحی سامانة یادگیری الکترونیکی شخصی شده با استفاده از ویژگی انگیزه یادگیرنده و پیاده¬سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عباسی¬مقدم.داریوش بیشینه¬سازی طول عمر شبکه¬های حسگر صوتی زیر¬آبی با جایگذاری بهینه گره¬های رله [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عبدالرزاق نژاد.مجید ترکیب دوگانه سیستم استنتاج فازی با الگوریتم بهینه‌‌سازی ازدحام ذرات در پیش‌بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با مدل یادگیری عمیق [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • عبدی پور.عبدالعلی تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • عبدی پور.عبدالعلی طراحی، شبیه سازی و مقایسه عملکرد عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • عرب سرخی.ابوذر روشی نوین برای کاهش تغيير روشنايي در تصاویر غيراخلاقي بر پایه شبکه عصبی عمیق فازی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • عروجی.فاطمه تحلیل محتوایی و ساختاری تالارهای گفتگوی برخط به منظور استخراج روابط اجتماعی کاربران و به‌کارگیری آن‌ها در مکانیزم‌های گروه بندی [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • عزتی.هاشم الگوریتم ژنتیکِ آگاه از بهترین عضو با کاربرد در رنگ آمیزي و بعدمتریک گراف [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عزیز‌خانی.علی‌اکبر به کارگیری الگوریتم ژنتیک جهت شناسایی خودکار سرویس ها با توجه به معیارهای کیفی سرویس [ دوره6, شماره 19 - پاییز سال ]
 • عزیزیها.حسینعلی رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها مورد مطالعه:کارکنان بانک‌های استان البرز [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • عطاران کاخکی.ابراهیم اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • علاقه‌بند.بصیر طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • علی نژاد.علی تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • علی نژاد.علی رضا تلفیق مدل تحلیل پوششی داده¬ها و درخت تصمیم به منظور ارزیابی واحدهای مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • علی نژاد.علیرضا ارائه یک روش ترکیبی از DEA، DEMATEL و ANP جهت ارزیابی سیستم¬های ERP [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علی یاری.شهرام ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • علی¬پور.فرزانه تعیین عوامل مؤثر برتوسعۀ آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • علیپور.زهرا طراحی سامانة یادگیری الکترونیکی شخصی شده با استفاده از ویژگی انگیزه یادگیرنده و پیاده¬سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • عمرانی.مهدی آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]

غ

 • غزنوی قوشچی.محمدباقر دسته¬بندی و پیاده¬سازی تروجان¬های سخت¬افزاری و ارائه راهی نوین برای کشف آن¬ها [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • غضنفری.مهدي چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران) [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • غلامیان.محمدرضا ارائه روشی برای بخش‌بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • غیوری ثالث.مجید ارائه مکانیزم پاداش‌دهی مشوق برای مشارکت‌کنندگان در سیستم محاسبات انسانی تشخیص نفوذ بر اساس نظریه بازی‌ها [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]

ف

 • فاطمی.یعقوب مشارکت سه بافت مغزی در تشخیص بیماری آلزایمر از MRI ساختاری [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • فائز.کریم اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌هاي زرنیک [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • فائز.کریم اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌های زرنیک [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • فائز.کریم اصلاح توام نقص ابیراهی لنز دوربین و خطای خروج از مرکز تصویر با بهره‌گیری از مدل اصلاح شده زرنیک [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • فتحیان.محمد ارائه روشی مناسب برای دسته¬بندی نامه¬های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • فتحیان.محمد ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فتحیان.محمد چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران) [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • فتحیان.محمد ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • فتحیان.محمد ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال ]
 • فراستخواه.مقصود بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • فرشی.محمد اندازه¬گیری میزان تشابه مسیرهای جهت¬دار بر روی داده¬های هندسی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فرضی.سعید استفاده از شبکه مولد متخاصم شرطی برای تولید داده با هدف بهبود کلاس¬بندی کاربران منتشرکننده اخبار جعلی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فروزان.امیرحسین تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • فروزان.امیرحسین تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله¬ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • فرهنگی.مریم بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • فرهودی.مژگان ارائه یک مدل مفهومی جدید برای حوزه کلان¬داده¬ها و تحلیل کسب¬وکارهای داده¬محور در ایران برمبنای مدل ارائه¬شده [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • فسنقری.مهدی مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • فیضی.امین استفاده از خوشه¬بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه-های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • فیضی.امین استفاده از خوشه بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال ]

ق

 • قاسمیان.فهیمه بهبود دقت مدل GMM در قالب سیستم GMM-VSM در کاربرد تشخیص زبان گفتاری [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • قاسمیان.فهیمه در کاربرد تشخیص زبان گفتاری GMM-VSM در قالب سیستم GMM [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • قالیباف.علی بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتنی برکاوش به کمک دسته-بندی: ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکه¬های بی¬سیم محلی پرسرعت [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قبادي.الهام آموزش به سبک چندرسانه¬ای و تأثیر آن بر يادگيري و يادداري ساختار دستوری زبان انگليسي [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • قدس‌الهی.احمد ارائة مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی با بهره‌گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • قربانی فرد.بنام رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها مورد مطالعه:کارکنان بانک‌های استان البرز [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • قربانی.فاطمه طراحی سامانة یادگیری الکترونیکی شخصی شده با استفاده از ویژگی انگیزه یادگیرنده و پیاده¬سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قنبری.الهام ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی در بازیابی اطلاعات [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • قوامی.حسین تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه تلفن همراه با همپوشانی / لایه زیرین ارتباطات دستگاه به دستگاه [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • قهرمانی.فرزاد ارائه مدلی برای بازیابی اطلاعات متنی با استفاده از اعداد فاصله¬ای [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]

ک

 • کاردان.احمدآقا ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن¬کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • کاظمی.مسعود بهبود کارائی و دقت یافتن یال‌های پرتکرار در خلاصه سازی gMatrix از جریان گراف [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کاظمیان.سیروس ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کاوش تهرانی.مسعود اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • کاوش تهرانی.مسعود اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • کائدی.مرجان تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش‌بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کرباسی.سهیلا ارائه یک روش سریع و دقیق برای شناسایی رانش مفهوم با تحلیل سابقه‌ی رویدادها [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کرباسی.مصطفی مدل¬های چرخشی تطابقی و الگوهای ترافیکی جهت کاهش اتلاف نوری در شبکه¬های روی تراشه¬ی¬¬ نوری [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کرمی زاده.ساسان روشی نوین برای کاهش تغيير روشنايي در تصاویر غيراخلاقي بر پایه شبکه عصبی عمیق فازی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • کريمي دهکردي.کيوان تاثیر ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکهای [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • کلانتری هرمزی.رضوان ارائه یک مدل مفهومی جدید برای حوزه کلان¬داده¬ها و تحلیل کسب¬وکارهای داده¬محور در ایران برمبنای مدل ارائه¬شده [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • کلانتري.ناديا طراحي سيستم خبره فازی براي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • کلانتري.ناديا طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • کمرئی.ملیحه گروه‌بندی همسان یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی به کمک روش خوشه¬بندی شورایی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کیهانی پور.امیرحسین یادگیری رتبه ‏بندی محتوای فارسی وب بر مبنای برنامه‏ نویسی ژنتیک چند لایه [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • کیهانی نژاد.مینا ارائه مدلی برای استخراج اطلاعات از مستندات متنی، مبتنی بر متن¬کاوی در حوزه یادگیری الکترونیکی [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]

گ

 • گلشنی روستا.مهرابعلی طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • گلشنی‌روستا.مهرابعلی طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • گودرزی.بابک تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه¬بندی و قسمت¬بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • گودرزی.بابک تغییرات جدید الگوی دودویی محلی و طبقه بندی و قسمت بندی تصاویر بافتی بستر دریا [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]

ل

 • لایقی.کامران تحلیل احساسات برای پیش¬بینی بازار بورس با شبکه عصبی ژرف: مطالعه موردی برای پایگاه داده سهام شرکت¬های بین-المللی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]

م

 • مانیان.امیر اولویت¬بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی: کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • محدث دیلمی.فاطمه ارایه یک مدل هوشمند به‌منظور تشخیص چندوجهی شخصیت کاربران با استفاده از روش‌های یادگیری ژرف [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محسنی.مهدیه ارتقاء مهارت‌های كارآفريني سرمایه هستان¬نگار با استفاده از پرتال آموزش كارآفريني [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • محمدرضایی لرکی.رضوان سيستم توصيه گر زمينه آگاه سفر با بهرهگيری از اطلاعات عکسهای برچسبدار جغرافيايی [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • محمدی.امیر استفاده از روش تركيبي PSO – GA جهت جايابي بهينة خازن در سیستم‌های توزيع [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • محمدی.زهرا بیشینه¬سازی طول عمر شبکه¬های حسگر صوتی زیر¬آبی با جایگذاری بهینه گره¬های رله [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی.سودابه بهبود الگوریتم رقابت استعماری برای حل مسئله جایگذاری نودها در شبکه¬های حسگر بی¬سیم گرید سه¬بعدی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی.شهرام سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محمدی.شهریار مطالعه‌ای بر رمز‌نگاری بصری و ارائة‌ روش پیشنهادی برای رمزنگاری تصاویر رنگی [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • محمدی.شهریار تاثیر ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکهای [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • محمدی.شهریار ایجاد نیمه خودکار مشاپ های سازمانی با استفاده از توصیفات معنایی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]
 • محمدی.شهریار معیارهای ارزیابی ارزش اثرگذاری کاربران رسانه های اجتماعی- چارچوبی براساس کاوش رسانه های اجتماعی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمدی.عباس تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • محمدی.علی طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • محمدی.مجید الگوریتم جدید انتخاب مُد داخل فریمی سریع در استاندارد کدگذاری ویدیویی H.264/AVC [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • محمدی.مجید استفاده از خوشه¬بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه-های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • محمدی.نغمه مطالعه‌ای بر رمز‌نگاری بصری و ارائة‌ روش پیشنهادی برای رمزنگاری تصاویر رنگی [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • مخلوقی.مرتضی نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • مخلوقی.مرتضی نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • مدنی.محمدحسین افزایش گذردهی در کانال HF به وسیله همسانساز بازخور تصمیم با الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله و استخراج ضرایب در حالت داده [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • مرادی مخلص.حسین بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • مرادی.فرشاد ارزشیابی آموزش الکترونیکی با رویکرد بهینه کاوی 1 مطالعه موردی: آموزش عالی ایران [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • مرادی.محمود بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • مرادي.غلامرضا طراحی، شبیه سازی و مقایسه عملکرد عناصر تشعشعی آنتن آرایه بازتابی [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • مرتضوی.فرزانه یک الگوریتم مسیریابی مبتنی بر RPL برای داده‌های چندرسانه‌ای در ‌اینترنت اشیاء [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مسرور.محمدباقر بهینه‌سازی توأم اختصاص توان در یک شبکه‌ مخابرات همکارانه با استفاده از دسترسی چندگانه غیرمتعامد [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مشایخی.علینقی تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • مصلح شیرازی.علی نقی طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مصلحی.زهرا دسته‌بندی داده‌های دو رده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • مصلحی.زهرا دسته‌بندی داده‌های دورده‌ای با ابرمستطیل موازی محورهای مختصات [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • مصممی.شیلا بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی [ دوره5, شماره 17 - بهار - تابستان سال ]
 • مظفری.عظیمه ارائه روشی برای بخش‌بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • مظفری.عظیمه ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت [ دوره8, شماره 29 - تابستان سال ]
 • معلم.پیمان الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • معلم.پیمان اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • معلم.پیمان اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • معمارمقدم.عليرضا اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 13 - بهار سال ]
 • معمارمقدم.عليرضا اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • معینی کیا.مهدی سنجش وضعیت شکاف برتری خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام¬نور [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • ملکی.رضا سامانه تشخیص ارقام فارسی در نوشتار هوایی مبتنی بر تصویر عمق [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • ممتازی.سعیده تحلیل احساسات برای پیش¬بینی بازار بورس با شبکه عصبی ژرف: مطالعه موردی برای پایگاه داده سهام شرکت¬های بین-المللی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • منتظر.غلامعلی طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی [ دوره1, شماره 1 - بهار سال ]
 • منتظر.غلامعلی تخصیص بهینه درس‌پار به کمک الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرّات [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • منتظر.غلامعلی گروه‌بندی همسان یادگیرندگان در محیط یادگیری الکترونیکی به کمک روش خوشه¬بندی شورایی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • منتظر.غلامعلی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • منتظر.غلامعلی طراحی سامانة یادگیری الکترونیکی شخصی شده با استفاده از ویژگی انگیزه یادگیرنده و پیاده¬سازی آن به کمک عناصر بازی پردازی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • منتظر.غلامعلی گروه‌بندی همگن یادگیرندگان الکترونیکی بر اساس رفتار شبکه ای آنان [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • منجمی.سید امیرحسن تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • منجمی.سید امیرحسن بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • منجمی.سید امیرحسن بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • منصور.حکیمه تحلیل احساسات برای پیش¬بینی بازار بورس با شبکه عصبی ژرف: مطالعه موردی برای پایگاه داده سهام شرکت¬های بین-المللی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • منصوری زاده.محرم کشف گزارش¬های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • منصوری.بیژن ارائه یک معماری جدید برای سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مدیریت خرید و فروش سهام مبتنی بر ترکیبی از شاخص های مالی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • منصوری.مسعود ارائه یک معماری جدید برای سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مدیریت خرید و فروش سهام مبتنی بر ترکیبی از شاخص های مالی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • موحدی.مسعود ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM [ دوره11, شماره 41 , 42 - پاییز - زمستان سال 1398]
 • موسوی.سید شهاب رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها مورد مطالعه:کارکنان بانک‌های استان البرز [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • موسوی.سید نجم الدین ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مومیوند.حسین بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کرمانشاه [ دوره7, شماره 25 - بهار - تابستان سال ]
 • مهجور.علی ارائه يك روش اوليه جهت تخمين پروژه‌هاي نرم‌افزاري مبتنی بر تراکنش منطقی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مهدی نژاد نوری.محمد افزایش گذردهی در کانال HF به وسیله همسانساز بازخور تصمیم با الگوریتم QRD-RLS سریع چندکاناله و استخراج ضرایب در حالت داده [ دوره5, شماره 15 - تابستان سال ]
 • میری.مریم السادات تعیین عوامل مؤثر برتوسعۀ آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی جهرم [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • میلانی.فرزانه بررسی تاثیر استفاده از انواع استراتژی¬های بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی بر جلب اعتماد مشتریان شورایی [ دوره11, شماره 39 , 40 - بهار - تابستان سال 1398]
 • مینوفام.سید امیرهادی یک سیستم پشتیبانی تصمیم مبتنی بر نظریه مجموعه‌های ناهموار برای برنامه ریزی بنگاه‌ها در شرایط عدم قطعیت [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ميرمحمد صادقي.حميد محاسبه سريع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهای بازتابنده شکل‌يافته [ دوره1, شماره 2 , 3 - پاییز - زمستان سال 1387]

ن

 • ناجی.حمیدرضا ارائة مدل ترکیبی شبکه‌های عصبی با بهره‌گیری از یادگیری جمعی به منظور ارزیابی ریسک اعتباری [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • ناصحی فر.وحید نقش آفرینی عوامل سازمانی بر رفتار خرید مصرف کننده در شبکه¬های اجتماعی [ دوره12, شماره 45 , 46 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نریمانی.محبوبه بررسی میزان کاربست اخلاق و شایستگی‌های حرفه‌ای توسط اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی(مورد کاوی: دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • نزهت.نجمه بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نزهت.نجمه بهبود حساسیت فله و FoM در آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نژادعلی.مهناز الگوریتم جدید انتخاب مُد داخل فریمی سریع در استاندارد کدگذاری ویدیویی H.264/AVC [ دوره7, شماره 26 , 27 - پاییز - زمستان سال 1394]
 • نصراللهی.مرضیه ارائه متدولوژی انتخاب استراتژی مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات [ دوره10, شماره 37 , 38 - پاییز - زمستان سال 1397]
 • نصیری.محمد بهبود کارایی سازوکارهای کنترل نرخ مبتنی برکاوش به کمک دسته-بندی: ارزیابی بر روی بستر آزمایشی شبکه¬های بی¬سیم محلی پرسرعت [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نظارات.امین ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم¬های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 , 28 - بهار - تابستان سال 1395]
 • نظارات.امین ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی [ دوره8, شماره 27 - بهار سال ]
 • نعمتی فرد.نرگس کشف گزارش¬های نقص محصول از متن نظرات آنلاین کاربران [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • نعمتی.حسنعلی اولویت¬بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی: کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • نقده فروشها.منا الگوریتم¬های ابتکاری برای شبه مثلث¬بندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه [ دوره5, شماره 16 , 17 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نوراله.علی الگوریتم¬های ابتکاری برای شبه مثلث¬بندی مجموعه نقاط تصادفی در صفحه [ دوره5, شماره 16 , 17 - بهار - تابستان سال 1392]
 • نورانی.سیده فاطمه چارچوبي براي شناسايي و رتبه‌بندي شاخص‌های ارزيابي كيفيت خدمات الكترونيك(مورد كاوي: وب سايت گلستان دانشگاه پيام‌نور) [ دوره5, شماره 18 , 19 - پاییز - زمستان سال 1392]
 • نورآذر.فاطمه یک الگوریتم سیلآسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکههای موردی سیار [ دوره2, شماره 6 , 7 - پاییز - زمستان سال 1389]
 • نورآذر.فاطمه یک الگوریتم سیل‌آسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه‌های موردی سیار [ دوره2, شماره 5 - بهار - تابستان سال ]
 • نوروزی.حامد تحلیل پارامتری یک آنتن مارپیچ پهنای باند Archimedean با حفره [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نوروزی.حامد طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S [ دوره9, شماره 33 , 34 - پاییز - زمستان سال 1396]
 • نیک سرشت.محدثه یک الگوریتم زمان‌بندی وظیفه چندهدفه بر اساس الگوریتم ژنتیک برای طراحی سیستم‌های نهفته [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • نیلی.محمدرضا بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال ]
 • نيكخو.محمد طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی [ دوره2, شماره 3 - تابستان سال ]

و

 • واثق.مرتضی مدل‌سازی و شبیه‌سازی مولد مرکزی الگو جهت تولید حرکات منحنی-خطی در ربات مار [ دوره12, شماره 43 , 44 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ورهرام.محمدهادی استفاده از روش تركيبي PSO – GA جهت جايابي بهينة خازن در سیستم‌های توزيع [ دوره6, شماره 20 , 21 - بهار - تابستان سال 1393]
 • وفایی.عباس تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی [ دوره8, شماره 30 , 31 - پاییز - زمستان سال 1395]
 • وفایی.عباس بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • وفایی.عباس بخش‌بندي تصاوير رنگي بيروني به هدف تشخيص اشياء به كمك هيستوگرام با دقت دوگانه [ دوره4, شماره 14 , 15 - پاییز - زمستان سال 1391]
 • ویسی.هادی مدل‌سازی بهينۀ رضایتمندی بیمار از پزشک مبتني بر روش¬هاي يادگیری ماشین [ دوره7, شماره 24 , 25 - بهار - تابستان سال 1394]
 • ویسی.هادی مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین [ دوره7, شماره 23 - تابستان سال ]

ه

 • هاشم نیا.شهرام رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان‌ها مورد مطالعه:کارکنان بانک‌های استان البرز [ دوره4, شماره 12 , 13 - بهار - تابستان سال 1391]
 • هاشمی گلپایگانی.سید علیرضا ارائه یک معماری جدید برای سیستم پشتیبانی تصمیم جهت مدیریت خرید و فروش سهام مبتنی بر ترکیبی از شاخص های مالی [ دوره9, شماره 31 , 32 - بهار - تابستان سال 1396]
 • هاشمی گلپایگانی.سید علیرضا یک روش پیش‌بینی پیوند مبتنی بر همسایه برای شبکه دوبخشی [ دوره13, شماره 47 , 48 - بهار - تابستان سال 1400]
 • هاشمی.ستار ارائه چارچوبی برای ارتقاء امنیت خانه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با استفاده از معماری مرجع IoT-A [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • هاشمی.مهدی الگوریتم رقابت استعماری آشوبی متعامد اصلاح شده و بکارگیری آن در بهبود بازشناسی الگو در شبکۀ عصبی پرسپترون¬های چند لایه [ دوره10, شماره 35 , 36 - بهار - تابستان سال 1397]
 • هاشمی.میثم تحلیل متنی خبرهای بانک مرکزی در پیش‌بینی بلندمدت شاخص بورس اوراق بهادار تهران [ دوره12, شماره 43 , 4