• صفحه اصلی
  • ارائه یک روش ترکیبی از DEA، DEMATEL و ANP جهت ارزیابی سیستم¬های ERP
کد مقاله : A-10-958-2 بازدید : 94 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط