• صفحه اصلی
  • یک معماری دومسیره کارآمد مبتنی بر شبکه عصبی عمیق برای بازشناسی دروازه در ویدئوی بازی فوتبال

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400061224247 بازدید : 1103 صفحه: 103 - 114

20.1001.1.27170414.1400.13.49.5.5

نوع مقاله: پژوهشی