• صفحه اصلی
  • اعتقادیابی متون فارسی بر اساس یادگیری عمیق با تفکیک احساس-کلمه
کد مقاله : 1402040743027 بازدید : 349 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی