• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - محاسبه سريع انتگرالهای تشعشعی با روش FFT جهت کاربرد در تحليل آنتنهای بازتابنده شکل‌يافته
    ذاكر  حسين فيروزه ابوالقاسم  زيدآبادي نژاد حميد  ميرمحمد صادقي
    در اين مقاله، روشی سريع برای محاسبه پترن تشعشعی ميدان دور آنتنهای بازتابنده با تحريک دلخواه در محل تغذيه ارائه می‌گردد. آنتن بازتابنده با روش نور هندسی GO تحليل شده، سپس ميدانهای تشعشعی با روش ميدان دريچه AFM بدست آمده و انتگرالهای تشعشعی با تبديل فوريه دوبعدی FFT چکیده کامل
    در اين مقاله، روشی سريع برای محاسبه پترن تشعشعی ميدان دور آنتنهای بازتابنده با تحريک دلخواه در محل تغذيه ارائه می‌گردد. آنتن بازتابنده با روش نور هندسی GO تحليل شده، سپس ميدانهای تشعشعی با روش ميدان دريچه AFM بدست آمده و انتگرالهای تشعشعی با تبديل فوريه دوبعدی FFT مبتنی بر مش‌بندی بهينه دريچه محاسبه می‌شوند. براساس روش ارائه شده، نرم‌افزاري مبتنی بر MATLAB طراحي و پياده‌سازي شده است که قابليت شبيه‌سازي آنتنهاي بازتابنده شكل‌يافته با ابعاد بزرگ نسبت به طول موج و تغذيه جابجا شده از کانون را دارد. به عنوان نمونه، دو آنتن مورد استفاده در صنايع نظامی از جمله آنتن رادار مراقبت هوايی و رادار تاكتيكي TPS-43 تحليل شده و با نتايج شبيه‌سازی حاصل از نرم‌افزار FEKO و اندازه‌گيری مقايسه شده است. اين روش در عين سادگی، سرعت و دقت مناسبی در تحليل آنتنهاي بازتابنده شکل‌يافته دارد. لذا نرم‌افزار حاصل در طراحی آنتنهای بازتابنده با تغذيه جابجا شده، می‌تواند يک ابزار مناسب جهت تعيين اوليه کارآيی آنتن و مشخصات تشعشعی موردنياز باشد و در صورت حصول پارامترهای طراحی موردنظر، شبيه‌سازی دقيق‌تر با نرم‌افزارهايی نظير FEKO يا NEC انجام شود و بدين صورت زمان موردنياز در روند طراحی کمتر شود. پرونده مقاله