• صفحه اصلی
  • تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006218176 بازدید : 13081 صفحه: 1 - 16

20.1001.1.27170411.1397.10.37.4.4

نوع مقاله: پژوهشی