• صفحه اصلی
  • بکارگیری روش ترکیبی SPIHT-DCT با استفاده از مقیاس¬پذیری مکانی و مکانی– زمانی برای کد کردن تصاویر ویدئویی HDTV

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007088195 بازدید : 11163 صفحه: 25 - 36

20.1001.1.27170414.1391.4.14.3.0

نوع مقاله: پژوهشی