• صفحه اصلی
  • اولویت¬بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی: کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118307 بازدید : 7994 صفحه: 12 - 30

20.1001.1.27170411.1395.8.30.2.4

نوع مقاله: پژوهشی