• صفحه اصلی
  • ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در دانشگاههای ایران موردکاوی: دانشگاه تربیت مدرّس

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202002098703 بازدید : 4583 صفحه: 1 - 26

10.52547/jict.12.43.1

20.1001.1.27170414.1399.12.43.2.3

نوع مقاله: پژوهشی