• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بهبود دقت مدل GMM در قالب سیستم GMM-VSM در کاربرد تشخیص زبان گفتاری
    فهیمه  قاسمیان محمدمهدی  همایون¬پور
    مدل GMM یکی از پرکاربردترین و موفق ترین مدل ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-GMM(AW-GMM) ارائه شده است. این مدل مشابه GMM است با این تفاوت که وزن مولفه های آن در قالب سیستم GMM-VSM بر اساس قدرت مولفه ها در تمایز یک زبان از چکیده کامل
    مدل GMM یکی از پرکاربردترین و موفق ترین مدل ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-GMM(AW-GMM) ارائه شده است. این مدل مشابه GMM است با این تفاوت که وزن مولفه های آن در قالب سیستم GMM-VSM بر اساس قدرت مولفه ها در تمایز یک زبان از سایر زبان ها تعیین می گردد. همچنین با توجه به پیچیدگی محاسباتی که در سیستم GMM-VSM در حالتی که توالی 2تایی مولفه ها در نظر گرفته شود، وجود دارد، تکنیکی برای ساخت توالی 2تایی مولفه ها ارائه شده است که می توان از آن برای ساخت توالی های از مرتبه بالاتر نیز استفاده نمود. ارزیابی های صورت گرفته بر روی 4 زبان انگلیسی، فارسی، فرانسوی و آلمانی از دادگان OGI کارایی تکنیک های ارائه شده را نشان می دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحي سيستم خبره فازی براي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري فناوري اطلاعات
    ناديا  کلانتري نادیا کلانتری علیرضا  حسن زاده شعبان الهی
    افزايش پيچيدگي و هزينه سيستم‌هاي فناوري‌اطلاعات مشكلات زیادی براي شركت‌ها در زمينه‌ زيرساخت و نيروي انساني ايجاد نموده كه با استفاده از برونسپاري اين موارد كاهش يافته است. همه سازمان ها سعی دارند از راه هاي مختلف احتمال موفقيت پروژه هاي برونسپاري خود را افزايش دهند. يکي چکیده کامل
    افزايش پيچيدگي و هزينه سيستم‌هاي فناوري‌اطلاعات مشكلات زیادی براي شركت‌ها در زمينه‌ زيرساخت و نيروي انساني ايجاد نموده كه با استفاده از برونسپاري اين موارد كاهش يافته است. همه سازمان ها سعی دارند از راه هاي مختلف احتمال موفقيت پروژه هاي برونسپاري خود را افزايش دهند. يکي از دلايل شکست اين پروژه ها خصوصا در زمينه فناوري اطلاعات به دليل نقش مهم آن درکسب مزیت رقابتي انتخاب پیمانکار نامناسب مي‌باشد که این انتخاب به دليل وجود معيارهاي متعدد و متناقض پيچيده است. هدف اين پژوهش يافتن معيارهاي مهم جهت انتخاب پیمانکار و ارائه چارچوب آن و مشخص نمودن اهميت معیارها و در نهايت طراحي سيستم خبره فازي انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاري درون مرزي فناوري اطلاعات مي‌باشد. روش اخذ دانش از خبرگان که شامل متخصصان و مدیران فناوری-اطلاعات می باشند پرسشنامه است و جهت اعتبارسنجي سيستم به استفاده از آن در یک شرکت فناوری اطلاعات پرداخته شده است و نتايج حاصل حاکي از عملکرد مطلوب سيستم مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - یک الگوریتم سیلآسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکههای موردی سیار
    فاطمه نورآذر مسعود صبائی
    الگوريتم سيل آسا، يکی از مهمترين عمليات اوليه و زيربنايي برای پروتکل های مسيريابی در شبکه های موردی سيار است. اما، از آن جايي که اين الگوريتم پيغام های اضافی زيادی توليد می کند، بسيار پرهزينه بوده، باعث اتلاف پهنای باند شبکه، مصرف بيش از نياز انرژی گره ها شده که در نهاي چکیده کامل
    الگوريتم سيل آسا، يکی از مهمترين عمليات اوليه و زيربنايي برای پروتکل های مسيريابی در شبکه های موردی سيار است. اما، از آن جايي که اين الگوريتم پيغام های اضافی زيادی توليد می کند، بسيار پرهزينه بوده، باعث اتلاف پهنای باند شبکه، مصرف بيش از نياز انرژی گره ها شده که در نهايت ممکن است موجب طوفان همه پخشی شود. روش های زيادی برای بهبود الگوريتم سيل آسا پيشنهاد شده است که عمدتاً به دو دسته روش های قطعی و احتمالی تقسيم می شوند که دستة دوم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اما اين روش ها عمدتاً باعث افزايش تأخير و عدم پوشش کامل می شوند. در اين مقاله، ما يک روش جديد برای بهبود عملکرد الگوريتم سيل-آسا پيشنهاد کرده ايم. اساس کار اين روش بازپخش احتمالی بر مبنای مشاهدات محلی می باشد. در اين روش جديد احتمال بازپخش پيغام توسط هر گره، تابعی از مشاهدات محلی می-باشد. نتايج شبيه سازی نشان داده است که روش پيشنهادی در مقايسه با روش های مشابه ضمن کاهش قابل توجه تأخير تحويل بسته ها با سربار پيغام قابل قبول پوشش کامل شبکه را فراهم می کند پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌هاي زرنیک
    کامبیز  رهبر کریم فائز
    کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی از قبیل ابیرایی لنز، خطای رقمی سازی و خطای مونتاژ سامانه می باشد. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیرایی لنز پرداخته و نقص ابیرایی آن را اصلاح و جبران نماید. برای این منظور مومنت‌های زرنیک جهت م چکیده کامل
    کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی از قبیل ابیرایی لنز، خطای رقمی سازی و خطای مونتاژ سامانه می باشد. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیرایی لنز پرداخته و نقص ابیرایی آن را اصلاح و جبران نماید. برای این منظور مومنت‌های زرنیک جهت مدل سازی ابیرایی معرفی شده و ضرایب آن جهت تخمین در دو کلاس متقارن و نامتقارن دسته بندی می‌شوند. سپس این ضرایب با بهره‌گیری از آنالیز چند طیفی تخمین زده می‌شوند. جهت این مهم در تخمین ضرایب جملات متقارن از آنالیز tri-coherence و برای ضرایب جملات نامتقارن از آنالیز bi-coherence استفاده شده است. با مد نظر قرار دادن دقت نتایج حاصله در مقام قیاس با نتایج تخمین ابیرایی با بهره‌گیری از آنالیز چند طیفی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند به دقت 1/0 پیکسل دست یابد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده¬سازی تصاویر با استفاده از روش GSA
    مريم  ده‌باشيان سيدحميد  ظهيري
    یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده است، در این میان شبکه های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده اند. متداول ترین روش آموزشی شبکه های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرايي کند و توق چکیده کامل
    یکی از حوزه های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده است، در این میان شبکه های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده اند. متداول ترین روش آموزشی شبکه های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرايي کند و توقف در بهينه های محلي از مهمترین نقاط ضعف آن محسوب می شوند . رویکرد جدید محققین، استفاده از الگوریتم های ابتکاری در فرایند آموزش شبکه های عصبی است. در این مقاله، روش آموزشی نوینی مبتنی بر روش جستجوي گرانشي (GSA) معرفی می شود. روش جستجوي گرانشي آخرين و جديدترين نسخه از انواع روش هاي جستجو و بهينه سازي هوش جمعي است. در اين روش پاسخ هاي كانديد در فضاي جستجو اجرامي هستند كه توسط نيروي گرانش بر يكديگر اثر گذاشته و موقعيتشان تغيير مي كند. به تدریج اجرام با برازندگي بهتر داراي جرم بيشتري می شوند و بر اجرام ديگر تاثير بيشتري می گذارند. در تحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم GSA یک شبکه عصبی MLP به منظور فشرده سازی تصاویر آموزش داده می شود. ▪ نویسنده عهده‌دار مکاتبات (m.dehbashian@gmail.com) برای ارزیابی کارایی فشرده ساز ارائه شده عملکرد آن با الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات و روش متداول پس انتشار خطا در فشرده سازی چهار تصویر استاندارد مقایسه می شود. نتايج نهایی گویای قابلیت چشمگیر روش GSA در آموزش شبکه های عصبی MLP می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته
    مرتضی  مخلوقی حبیب الله  دانیالی فردین  اخلاقیان
    با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات و گسترش اینترنت و افزایش چشمگیر جعل و کپی غیر مجاز داده ها، روز به روز بر ارزش نشانه گذاری افزوده می شود. در این مقاله یک روش جدید نیمه کور نشانه گذاری با استفاده از تبدیل مقدار منحصر به فرد تجزیه (Singular Value Decomposition) در حوزه چکیده کامل
    با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات و گسترش اینترنت و افزایش چشمگیر جعل و کپی غیر مجاز داده ها، روز به روز بر ارزش نشانه گذاری افزوده می شود. در این مقاله یک روش جدید نیمه کور نشانه گذاری با استفاده از تبدیل مقدار منحصر به فرد تجزیه (Singular Value Decomposition) در حوزه تبدیل موجک گسسته برای حفاظت از حق مالکیت ارائه شده است. در روش پیشنهادی ابتدا به تصویر اصلی K مرحله تبدیل موجک گسسته اعمال می شود پایین ترین زیر باند فرکانسی آن به عنوان تصویر مرجع انتخاب می گردد. سپس با اعمال یک مرحله تبدیل موجک گسسته به تصویر مرجع و تصویر نشانه، مقادیر منحصربه فرد تجزیه زیر باندهای فرکانسی تصویر تبدیل یافته نشانه در مقادیر منحصربه فرد تجزیه زیر باند های متناظر تصویر تبدیل یافته مرجع تعبیه می-شود. از آنجا که در این روش برای بازیابی نشانه به تصویر مرجع نیاز می باشد و نیازی به تصویر اصلی نیست لذا یک روش نیمه کور Sem-Blind)) نامیده می‌شود. مقاومت روش پیشنهادی در برابر هجومهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که روش پیشنهادی در برابر هجومهای مختلف بسیار مقاوم تر از کارهای مشابه بوده و درعین حال تصویر نشانه گذاری شده از شفافیت بیشتری برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP
    روح اله  برزمینی مسعود شفیعی
    پديده ازدحام يكي از مشكلات مهم پيش روي طراحان شبكه هاي كامپيوتري است و در سالهاي اخير باعث كاهش كارايي شبكه‌ها شده است. تاكنون روش‌هاي مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل اين پديده پيشنهاد شده‌اند كه بر اساس تئوری کنترل مي‌باشند. بدین منظور ميتوان ساختار حلقه بسته فرايند ان چکیده کامل
    پديده ازدحام يكي از مشكلات مهم پيش روي طراحان شبكه هاي كامپيوتري است و در سالهاي اخير باعث كاهش كارايي شبكه‌ها شده است. تاكنون روش‌هاي مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل اين پديده پيشنهاد شده‌اند كه بر اساس تئوری کنترل مي‌باشند. بدین منظور ميتوان ساختار حلقه بسته فرايند انتقال دادهها در شبكههاي كامپيوتري را بدين صورت در نظر گرفت كه در آن، كنترلكنندهاي از خانواده مديريت پوياي صف (AQM) به منظور پياده سازي در مسير يابهاي شبكه طراحي شده و بقيه شبكه از ديد مسير ياب، به عنوان سيستم هدف كنترل يا پلنت تعريف ميشود. در زمينهي طراحي كنترلكننده AQM، تحقيقات بسياري صورت گرفته است و كنترلكنندههاي متعددي طراحي شده است. در این مقاله کنترل مود لغزشی بعنوان كنترلكننده AQM معرفی شده است. کنترل مود لغزشي در مقابل نامعيني هاي مدل سازي و اغتشاشات وارد شده تا حدود زيادي مقاوم است. در کنترل مود لغزشي، مسيرهاي حالت بايد به يک سطح از پيش تعريف شده (سطح لغزش)، در يک مدت زمان محدود رسيده و در طول زمان در همان سطح باقي بماند. حرکت بر روي سطح لغزش، مستقل از نامعيني ها مي باشد؛ لذا اين تکنيک يکي از روش هاي کنترل مقاوم مي باشد. بعد از پیاده سازی کنترل مود لغزشی بر روی مدل شبکه، به کمک نرم افزار Matlab نحوه رفتار شبکه را در حضور این کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته شد و نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از چند کنترل کننده ديگر مقايسه گرديد. پرونده مقاله