• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مسیریابی وسایل نقلیه با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده فرد محور
    سهیلا  شفیع زاده زهرا   بهشتی
    مسأله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره‌ی تأمین است، زیرا تخصیص مطلوب وسایل نقلیه تأثیر زیادی بر کاهش هزینه‌ها دارد. این مسأله در دسته مسائل سخت قراردارد و الگوریتم های دقیق کارایی لازم را برای حل آن ندارند. از این رو، می توان از الگوریتم فرااب چکیده کامل
    مسأله‌ی مسیریابی وسایل نقلیه، یکی از مهم‌ترین مسائل مدیریت زنجیره‌ی تأمین است، زیرا تخصیص مطلوب وسایل نقلیه تأثیر زیادی بر کاهش هزینه‌ها دارد. این مسأله در دسته مسائل سخت قراردارد و الگوریتم های دقیق کارایی لازم را برای حل آن ندارند. از این رو، می توان از الگوریتم فراابتکاری استفاده کرد که راه حل های خوبی برای حل مسائل سخت ارائه می دهند. یکی از این الگوریتم ها، الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده است که از کارایی بالایی برخوردار است، اما در بعضی مواقع، تنوع جمعیت در آن به دلیل گروه-بندی قورباغه ها به سرعت کاهش می یابد، از این رو در دام بهینه های محلی گرفتار می آید. در این تحقیق، الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده فرد محور ارائه می گردد که از طریق تبادل اطلاعات سراسری و محلی، قابلیت اکتشاف و بهره برداری الگوریتم قورباغه را بهبود می دهد. به ‌منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، از مسائل مسیریابی در ابعاد مختلف استفاده می گردد و نتایج آن با چند الگوریتم بهبود یافته جهش قورباغه مخلوط شده، شبیه سازی تبرید و الگوریتم ژنتیک مقایسه می شود. نتایج نشان می دهند که الگوریتم پیشنهادی، از نظر طول مسیر طی شده برای بهترین نتایج، میانگینی برابر با 1130.442 دارد و الگوریتم بعدی شبیه سازی تبرید با میانگینی برابر 1228.725می باشد. سایر الگوریتم ها با اختلاف زیادی در رده های بعدی قرار دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - مدلی جدید برپایه معماری کدگذار-کدگشا و سازوکار توجه برای خلاصه‌سازی چکیده‌ای خودکار متون
    حسن علی اکبرپور محمدتقی  منظوری‌شلمانی امیرمسعود  رحمانی
    با گسترش وب و در دسترس قرار گرفتن حجم زیادی از اطلاعات در قالب اسناد متنی‌، توسعه سیستم‌های خودکار خلاصه‌سازی متون به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در پردازش زبان‌های طبیعی در مرکز توجه محققان قرار گرفته است. البته با معرفی روش‌های یادگیری عمیق در حوزه پردازش متن، خلاصه‌ساز چکیده کامل
    با گسترش وب و در دسترس قرار گرفتن حجم زیادی از اطلاعات در قالب اسناد متنی‌، توسعه سیستم‌های خودکار خلاصه‌سازی متون به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در پردازش زبان‌های طبیعی در مرکز توجه محققان قرار گرفته است. البته با معرفی روش‌های یادگیری عمیق در حوزه پردازش متن، خلاصه‌سازی متون نیز وارد فاز جدیدی از توسعه شده و در سال‌های اخیر نیز استخراج خلاصه‌ چکیده‌ای از متن با پیشرفت قابل‌توجهی مواجه شده است. اما می‌توان ادعا کرد که تاکنون از همه ظرفیت شبکه‌های عمیق برای این هدف استفاده نشده است و نیاز به پیشرفت در این حوزه توأمان با در نظر گرفتن ویژگی‌های شناختی همچنان احساس می‌شود. در این راستا، در این مقاله یک مدل دنباله‌ای مجهز به سازوکار توجه کمکی برای خلاصه‌سازی چکیده‌ای متون معرفی شده است که نه‌تنها از ترکیب ویژگی‌های زبانی و بردارهای تعبیه به‌عنوان ورودی مدل یادگیری بهره می‌برد بلکه برخلاف مطالعات پیشین که همواره از سازوکار توجه در بخش کد‌گذار استفاده می‌کردند، از سازوکار توجه کمکی در بخش کدگذار استفاده می‌کند. به کمک سازوکار توجه کمکی معرفی‌شده که از سازوکار ذهن انسان هنگام تولید خلاصه الهام می‌گیرد، بجای اینکه کل متن ورودی کدگذاری شود، تنها قسمت‌های مهم‌تر متن کدگذاری شده و در اختیار کدگشا برای تولید خلاصه قرار می‌گیرند. مدل پیشنهادی همچنین از یک سوئیچ به همراه یک حد آستانه در کدگشا برای غلبه بر مشکل با کلمات نادر بهره می‌برد. مدل پیشنهادی این مقاله روی دو مجموعه داده CNN/Daily Mail و DUC-2004 مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از آزمایش‌ها و معیار ارزیابی ROUGE، مدل پیشنهادی از دقت بالاتری نسبت به سایر روش‌های موجود برای تولید خلاصه چکیده‌ای روی هر دو مجموعه داده برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کاوش پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند با روی-آورد دلفی¬فازی
    سید عبدالرسول  حسینی محمد قاسمی نورمحمد یعقوبی حبیب الله سالارزهی
    زمینه: پژوهش حاضر به منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند از طریق رویکرد دلفی فازی انجام پذیرفت. روش : پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته در رهیافت قیاسی- استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ر چکیده کامل
    زمینه: پژوهش حاضر به منظور شناسایی پیشایندها و پسایندهای حکمرانی خوب هوشمند از طریق رویکرد دلفی فازی انجام پذیرفت. روش : پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته در رهیافت قیاسی- استقرایی است؛ که از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه فعالان حوزه حکمرانی تشکیل می دهند که 26 نفر از خبرگان آن ها براساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. علاوه براین در بخش کمی برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شد. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش شناسه گذاری تحلیل شد. همچنین در بخش کمی پژوهش، با استفاده از فن دلفی فازی اولویت بندی پیشایندها و پسایندها انجام پذیرفت. یافته ها و نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان پیشایندها به ترتیب فناوری و داده های هوشمند، تعامل الکترونیک و هوشمند، حاکمیت قانون، کارگزاران شایسته و متعهد، امنیت سایبری و هوشمند، جامعه و شهروند خوب هوشمند، مدیریت هوشمند و رهبری قوای اجرایی، معماری الکترونیک، دولت هوشمند و الکترونیک و کیفیت قوانین و مقررات، حکمرانی شفاف، زیرساخت دموکراتیک و هوشمند، راهبردها و ثبات سیاسی، و تقویت جامعه مدنی و ارشاد عمومی بالاترین اولویت را داشتند. و در میان پسایندها اثر بخشی و کارایی، کارآفرینی، ارتقاء کیفیت زندگی و توسعه پایدار، اخلاق و اخلاق مداری، برابری و عدالت فراگیر، کوچک سازی، مدیریت بحران موفق، پاسخ آنی به چالش ها، افزایش نزدیکی و عطوفت بین دولت و مردم، کاهش فساد، فهم فناوری، کاهش زمان انجام کار و پروسه های اداری، حذف بورواکراسی به ترتیب دارای بالاترین الویت بودند. نتایج پژوهش می تواند در تلاش جهت استقرار حکمرانی خوب هوشمند یاری رسان باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه رویکرد مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه برای مسئله تخصیص منبع در محیط رایانش ابری
    سعید بختیاری ماهان خسروشاهی
    در سال‌های اخیر، الگوی رایانش ابری به دلیل مقیاس‌پذیری بالا، قابلیت اطمینان، اشتراک اطلاعات و هزینه پایین نسبت به ماشین‌های مجزا، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. در محیط ابر، زمانبندی و تخصیص بهینه وظایف بر استفاده مؤثر از منابع سیستم اثر می‌گذارد. در حال حاضر روش‌های مت چکیده کامل
    در سال‌های اخیر، الگوی رایانش ابری به دلیل مقیاس‌پذیری بالا، قابلیت اطمینان، اشتراک اطلاعات و هزینه پایین نسبت به ماشین‌های مجزا، بسیار مورد توجه قرارگرفته است. در محیط ابر، زمانبندی و تخصیص بهینه وظایف بر استفاده مؤثر از منابع سیستم اثر می‌گذارد. در حال حاضر روش‌های متداول برای زمانبندی در محیط رایانش ابری با استفاده از روش‌های سنتی مانند حداقل-حداقل و روش‌های فرا ابتکاری مانند الگوریتم کلونی مورچه‌ها انجام می‌شود. روش‌های فوق بر بهینه سازی یک هدف متمرکز هستند و به طور همزمان چندین هدف را برآورد نمی‌کنند. هدف اصلی این تحقیق در نظر گرفتن چندین هدف (زمان اجرای کل، توافق‌نامه سطح سرویس، مهاجرت و انرژی مصرف شده) در مراکز داده ابری با زمانبندی و تخصیص بهینه وظایف می‌باشد. در این پژوهش الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه به دلیل ویژگی‌های ساختار ساده و پارامترهای قابل تنظیم کمتر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در روش پیشنهادی، رویکردی جدید مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی برای حل مسأله تخصیص در فضای ابری ارائه می‌شود که در رویکرد ارائه شده سعی می‌شود که بر اساس تابع سودمندی چندهدفه تعریف شده و در نظر گرفتن بردارهای جهش و تقاطع بتوانیم در بهبود بهره‌وری از منابع و در نظر گرفتن اهدافی چون زمان، مهاجرت و انرژی تأثیرگذار باشیم. روش پیشنهادی از طریق شبیه‌ساز کلودسیم با آزمایش بر روی حجم کار بیش از هزار ماشین مجازی بر روی داده‌ها‌ی Planet Lab ارزیابی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی توانسته است معیار مصرف انرژی را نسبت به الگوریتم‌های IqrMc، LrMmt و FA مقایسه شده به طور میانگین به میزان ۲۳ درصد، تعداد مهاجرت‌ها را به طور میانگین به میزان ۲۹ درصد، زمان اجرای کل را به طور میانگین به میزان ۲۹ درصد و نقص توافق‌نامه سطح سرویس را به طور میانگین به میزان ۱ درصد بهبود دهد. در این صورت استفاده از رویکرد پیشنهادی در مراکز ابری منجر به سرویس‌های بهتر و مناسب به مشتریان این مراکز در حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش، مهندسی، صنایع تولیدی، خدماتی و... خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - استفاده از تحلیل احساسات و ترکیب روش¬های یادگیری ماشین برای تشخیص هرزنامه در توییتر
    مهدی سالخورده حقیقی امین الله  کرمانی
    محبوبیت شبکه های اجتماعی بخصوص توییتر چالش جدیدی را روبروی محققان قرار داده است و آن چیزی نیست جز هرزنامه . روش های گوناگون زیادی برای مقابله با آنها ارائه شده است. بعضی از این روش ها اگرچه در ابتدا کارآمد بودند اما به مرور توسط تولید کنندگان هرزنامه دور زده شدند. در ای چکیده کامل
    محبوبیت شبکه های اجتماعی بخصوص توییتر چالش جدیدی را روبروی محققان قرار داده است و آن چیزی نیست جز هرزنامه . روش های گوناگون زیادی برای مقابله با آنها ارائه شده است. بعضی از این روش ها اگرچه در ابتدا کارآمد بودند اما به مرور توسط تولید کنندگان هرزنامه دور زده شدند. در این تحقیق تلاش داریم با استفاده از یکی از جدیدترین روش های تشخیص هرزنامه و ترکیب آن با تحلیل احساسات دقت تشخیص هرزنامه را افزایش دهیم. ما با استفاده از روش تعبیه سازی، کلمات متن توییت را به عنوان ورودی به یک معماری شبکه عصبی پیچشی داده و خروجی تشخیص دهنده متن هرزنامه یا متن عادی خواهد بود. هم زمان با استخراج ویژگی های مناسب در شبکه توییتر و اعمال روش های یادگیری ماشین بر روی آنها تشخیص هرزنامه بودن توییت را بصورت مجزا محاسبه می کنیم. در نهایت خروجی هر دو روش را به یک شبکه پیچشی تلفیقی وارد می کنیم تا خروجی آن تشخیص نهایی هرزنامه یا نرمال بودن متن توییت را تعیین کند. ما در این تحقیق از دو مجموعه داده متعادل و نامتعادل استفاده می کنیم تا تاثیر مدل پیشنهادی را بر روی دو نوع داده بررسی کنیم. نتایج پژوهش نشان دهنده بهبود کارایی روش پیشنهادی در هر دو مجموعه داده می باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل خاموشی و گذردهی شبکه‌های رله تقویت ‌و ‌ارسال رادیو‌‌‌ شناختی دوجهتی با انتقال توان بی‌سیم
    احسان سلیمانی نسب
    رادیو شناختی فناوری امیدبخشی است که هدف آن دست‌یابی به بهره‌برداری بهتر از طیف فرکانسی است. از طرف دیگر، برداشت انرژی بی‌سیم می‌تواند ملزومات انرژی بسیار زیاد گره‌ها را تامین کند. در این مقاله، دو سناریو در یک شبکه دوراهه فرض شده‌اند که در اولی رله انرژی مورد نیازش را ا چکیده کامل
    رادیو شناختی فناوری امیدبخشی است که هدف آن دست‌یابی به بهره‌برداری بهتر از طیف فرکانسی است. از طرف دیگر، برداشت انرژی بی‌سیم می‌تواند ملزومات انرژی بسیار زیاد گره‌ها را تامین کند. در این مقاله، دو سناریو در یک شبکه دوراهه فرض شده‌اند که در اولی رله انرژی مورد نیازش را از دو منبع شبکه ثانویه و در دومی هر دوی منابع، انرژی را از رله شبکه ثانویه برداشت می‌کنند. هر دوی محوشدگی ناکاگامی ناشی از انتشار سیگنال و تداخل روی رله ناشی از کاربران اولیه شبکه رادیو شناختی در نظر گرفته‌ می‌شوند. روابط به فرم بسته‌ای برای احتمال خاموشی و گذردهی شبکه رله تقویت و ارسال رادیو شناختی با بکارگیری روش‌های برداشت انرژی و انتقال توان بی‌سیم روی کانال‌های محوشدگی مستقل و ناهمسان ناکاگامی ارائه شده است. روابط تحلیلی با شبیه سازی مونت كارلو صحت سنجي شده‌اند و نشان داده شده است كه سناريوي اول همواره نسبت به دومي عملكرد بهتري دارد و هر دو سناريو عملكرد بهتري را نسبت به حالت بدون برداشت انرژي دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تبیین فرآیند پذیرش شبکه‌های نرم افزار محور (SDN) با استفاده از روش داده بنیاد و رویکرد سیستمی
    الهام  ضیایی پور علی  رجب زاده قطری علیرضا تقی زاده
    فناوری SDN یکی از فناوری‌هایی است که در تحول دیجیتال نقش برجسته‌ای ایفاء خواهد نمود. ساختار این فناوری به گونه‌ای است که بتواند خود را با ماهیت پویا و درحال تغییر شبکه‌های آینده و همچنین با نیازها و درخواست‌های کاربران سازگار و همگام سازد. تاثیر این فناوری در هوشمندسازی چکیده کامل
    فناوری SDN یکی از فناوری‌هایی است که در تحول دیجیتال نقش برجسته‌ای ایفاء خواهد نمود. ساختار این فناوری به گونه‌ای است که بتواند خود را با ماهیت پویا و درحال تغییر شبکه‌های آینده و همچنین با نیازها و درخواست‌های کاربران سازگار و همگام سازد. تاثیر این فناوری در هوشمندسازی، چابکی، مدیریت و کنترل تجهیزات، حوزه‌ها و فناوری‌های نوین ارتباطی دیگر، کاهش هزینه‌ها و ایجاد کسب و کارهای نوآورانه بسیارحائز اهمیت است. در این خصوص فراهم‌کنندگان خدمات، از طرفی علاقه زیادی به استقرار SDN، برای مهاجرت زیرساخت‌های خود از یک معماری ایستا به یک سیستم پویا و قابل برنامه‌ریزی دارند و از طرف دیگر آن را جزو اولویت‌های خود نمی‌دانند و این تصور را دارند که از طریق روش‌های سنتی، مدیریت شبکه را انجام دهند. لذا در این پژوهش تلاش شده است ضمن شناخت عوامل موثر بر پذیرش معماری SDN و بکارگیری آن توسط اپراتورهای مخابراتی، مدل پارادایمی موضوع با استفاده از رویکرد سیستمی و نظریه داده بنیاد (مدل اشتراوس و کوربین) استخراج شود. در ارائه مدل بیش از هزار کد اولیه تعیین و در مراحل بازنگری و براساس اشتراکات معانی، مجموعاً 210 کد مستقل احصاء گردید. در انتها با نظرخبرگان از این تعداد کد، مجموعا 73 کدنهایی، 12 کد محوری و 6 مقوله اصلی استخراج شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - رایانش با کارایی بالا: الزامات، نیازمندی‏های نسل‏های آتی و محورهای تحقیقاتی
    احسان آریانیان محمدمهدي اثني عشري فاطمه  احسانی بشلی شقایق سادات  حسینی بیان مسعود ده یادگاری بهنام  صمدی
    حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش با کارایی بالا، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این فناوری است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگ چکیده کامل
    حرکت فعلی جهان در جهت هرچه توانمندتر کردن سامانه‏های رایانش با کارایی بالا، نشان‏دهنده نیاز روزافزون به این فناوری است. بدیهی است که هرچه این نیاز افزایش یابد، این سامانه‏ها نیز لازم است که توانمندتر شوند تا بتوانند فعالیت‏های بیشتر و سنگین‏تری را اجرا نمایند. در یک نگاه کلان‏نگر، نسل‏های آتی رایانش با کارایی بالا در دو دسته کلی قرار می‏گیرند؛ نسل‏های رایانشی مبتنی بر فناوری‏های نوظهور نظیر نورومورفیک و کوآنتوم و نسل‏های رایانشی مرسوم که به سمت Exascale در حال حرکت هستند. با توجه به اینکه در آینده نزدیک، احتمال عملیاتی شدن کامل و استفاده در مقیاس وسیع از فناوری‏های نوظهور پایین است، در این مقاله، تمرکز بر نسل‏های رایانشی مرسوم قرار گرفته و سعی شده است الزامات و نیازمندی‏های آنها از جنبه‏های سخت‏افزاری و نرم‏افزاری مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، فناوری‏های هوش مصنوعی و رایانش ابری به عنوان موتورهای محرکه رایانش با کارایی بالا در جهان مورد بررسی قرار گرفته‏اند تا تاثیر متقابل آنها بر رایانش با کارایی بالا مشخص گردد. در نهایت، موضوعات و محورهای تحقیقاتی در سطح جهان که مورد توجه هستند بررسی و تدوین شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - کاهش بار شبکه با نگاشت برنامه کابردی در شبکه روی تراشه با استفاده از الگوریتم شاهین هریس گسسته
    الهام حاجبی وحید ستاری نائینی
    کاهش بار و مصرف انرژی در سیستم های شبکه روی تراشه از اهمیت بسیاری برخوردار است و يكي از مهم‌ترين مباحثي که برای افزايش کارايي شبكه روی تراشه مطرح است، موضوع نگاشت يک برنامه کاربردی در شبكه روی تراشه است. حل مسئله نگاشت برنامه کاربردی برای يافتن بهترين نگاشت، يک موضوع پي چکیده کامل
    کاهش بار و مصرف انرژی در سیستم های شبکه روی تراشه از اهمیت بسیاری برخوردار است و يكي از مهم‌ترين مباحثي که برای افزايش کارايي شبكه روی تراشه مطرح است، موضوع نگاشت يک برنامه کاربردی در شبكه روی تراشه است. حل مسئله نگاشت برنامه کاربردی برای يافتن بهترين نگاشت، يک موضوع پيچيده و زمانبر است و تاثير بسيار زيادی بر تأخير و انرژی مصرفي شبكه دارد. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم شاهین هریس توانسته ايم روشی را برای نگاشت هسته های پردازشي به روی شبكه روی تراشه ارائه کنيم تا بار روی شبکه و در نتیجه ازدحام در لینک ها را کاهش داده و عملکرد شبکه بهبود ببخشیم. نتايج شبيه‌سازی نشان می دهد که اين الگوريتم عملکرد بهتری در مقايسه با الگوريتم-های پايه دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - آسیب شناسی توسعه صادرات نرم افزار در ایران
    مریم  صالح گرگری محسن  گرامی وحید یزدانیان
    امروزه تحولات جديد اقتصاد جهاني از جمله نوسان شديد قيمت مواد اوليه، بالارفتن دستمزد نيروي انساني، افزايش هزينه حمل و نقل، انبارداري و ساير فاكتورهاي توليد، بسیاری از كشورهای در حال توسعه را به فكر واداشته است تا براي موفقيت بيشتر در رقابت‌هاي تجاري، وارد عرصه توليد و تج چکیده کامل
    امروزه تحولات جديد اقتصاد جهاني از جمله نوسان شديد قيمت مواد اوليه، بالارفتن دستمزد نيروي انساني، افزايش هزينه حمل و نقل، انبارداري و ساير فاكتورهاي توليد، بسیاری از كشورهای در حال توسعه را به فكر واداشته است تا براي موفقيت بيشتر در رقابت‌هاي تجاري، وارد عرصه توليد و تجارت كالاهاي شوند كه كمترين ميزان وابستگي به مولفه‌هاي پر ريسك اقتصادي را داشته باشند. صنعت نرم افزار یکی از این صنایع است. این صنعت علاوه بر دارا بودن ارزش افزوده بالا، کمترین نیاز به مواد اولیه و دیگر مؤلفه های هزینه زا را دارد. در واقع صنعت نرم افزار یک صنعت دانش بر و تمیز است و بر تحقیق و توسعه استوار است. کشور ما نیز می تواند به منظور دست یافتن به منافع حاصل از این صنعت، گام در راه صادرات نرم افزار بگذارد. با توجه به این امر، این تحقیق به آسیب شناسی توسعه صادرات نرم افزار پرداخته است. در این تحقیق که جامعه آماری آن شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشند، در مورد تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های صنعت نرم افزار و زیرساخت ها و عوامل درون شرکتی مورد بررسی و. نتايج حاصل از تحقيقات ما نشان ميدهد که مشکلات صادرات نرم افزار عدم وجود تقاضا و زیر ساخت نرم افزارها و عوامل درون شرکتی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - مسیریابی بهبودیافته برای توازن بار در شبکه حسگر بی‌سیم در بستر اینترنت اشیا بر پایه الگوریتم کلونی مورچگان چندگانه
    فرهنگ پدیداران مقدم حمید مقصودی
    یکی از مسائل مهم در شبکه‌های کامپیوتری پویا از قبیل شبکه‌های اینترنت اشیاء که در آن هزینه اتصالات به‌طور پی‌درپی تغییر می‌کند، ایجاد توازن بار ترافیکی و افزایش سرعت‌ انتقال بسته‌ها در شبکه است. بطوری که بسته‌های داده از مسیرهایی با حداقل تراکم به مقصد برسند؛ درنتیجه یکی چکیده کامل
    یکی از مسائل مهم در شبکه‌های کامپیوتری پویا از قبیل شبکه‌های اینترنت اشیاء که در آن هزینه اتصالات به‌طور پی‌درپی تغییر می‌کند، ایجاد توازن بار ترافیکی و افزایش سرعت‌ انتقال بسته‌ها در شبکه است. بطوری که بسته‌های داده از مسیرهایی با حداقل تراکم به مقصد برسند؛ درنتیجه یکی از روش‌های اصلی برای حل مسائل مسیریابی و توازن بار استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر مورچه است.با استفاده از روشی جدید مبتنی بر بهینه‌سازی کلونی مورچه چندگانه ، هدف این پژوهش ارائه یک الگوریتم مسیریابی مناسب در جهت کوتاه کردن و بهبود بخشیدن مسیر با توجه به پارامترهای تأخیر انتها به انتها ، نرخ اتلاف بسته ،پهنای باند و نرخ مصرف انرژی است تا داده ی حس شده در سیستم‌های اینترنت اشیاء به مقصد برسد. این روش در نرم‌افزار متلب پیاده‌سازی شده است . نتایج حاصل از آزمایش‌ها، بهبود در پارامترهای مذکور را نشان میدهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - دو الگوریتم نیروی مجازی فازی برای بهبود چیدمان حسگرها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
    وحید کیانی
    پوشش حداکثری منطقه یک هدف مهم در چیدمان حسگرهای شبکه حسگر بی‌سیم است که تحقق آن به افزایش توان نظارتی شبکه کمک می‌کند. در بسیاری از کاربردها حسگرها ابتدا به صورت تصادفی در منطقه تحت نظارت توزیع می‌شوند، سپس چیدمان آن‌ها باید طوری اصلاح شود که پوشش شبکه حداکثر گردد. الگو چکیده کامل
    پوشش حداکثری منطقه یک هدف مهم در چیدمان حسگرهای شبکه حسگر بی‌سیم است که تحقق آن به افزایش توان نظارتی شبکه کمک می‌کند. در بسیاری از کاربردها حسگرها ابتدا به صورت تصادفی در منطقه تحت نظارت توزیع می‌شوند، سپس چیدمان آن‌ها باید طوری اصلاح شود که پوشش شبکه حداکثر گردد. الگوریتم نیروی مجازی (VFA) سعی می‌کند تا با در نظر گرفتن نیروهای دافعه و جاذبه بین حسگرها از یک چیدمان اولیه به یک چیدمان مطلوب‌تر برسد. در این مقاله از ترکیب سیستم فازی تاکاشی-سوگنو با الگوریتم نیروی مجازی برای دستیابی به چیدمان مجدد بهتری از حسگرها استفاده می‌شود. برای تنظیم وفقی پارامتر فاصله بهینه حسگرها در این مقاله دو روش فازی مطرح و اثر هر یک از آن‌ها بر افزایش کارآمدی الگوریتم نیروی مجازی بررسی خواهد شد. مقایسه عملکرد روش‌های پیشنهادی با روش‌های رقیب نشان می‌دهد که تنظیم هوشمندانه و وفقی فاصله بهینه به کمک سیستم فازی باعث دستیابی به نرخ پوشش بالاتر نسبت به الگوریتم نیروی مجازی سنتی (VFA)، الگوریتم نیروی مجازی بهبودیافته (IVFA)، الگوریتم توزیع مجدد فازی (FRED)، و روش‌های متاهیورستیک GA و PSO خواهد شد. همچنین، روش‌های پیشنهادی مبتنی بر نیروی مجازی نسبت به GA و PSO به زمان بسیار کمتری نیز برای حل مسئله نیاز دارند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی
    بهروز الیاسی معصومه صادقی نسرین دسترنج مهدی حسین پور طاهره  میرسعیدقاضی
    تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فر چکیده کامل
    تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - ارائه روش جدید انرژی بهینه برای ردیابی اهداف متحرک در شبکه حسگر بی¬سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی شکار
    شایسته طباطبائی حسن نصرتی ناهوک
    در این مقاله، به منظور افزایش دقت ردیابی هدف سعی در کاهش انرژی مصرفی حسگرها با یک الگوریتم جدید برای ردیابی هدف توزیع شده بنام الگوریتم جستجوی شکار دارد. روش پیشنهادی با پروتکل DCRRP و پروتکل NODIC مقایسه شده است که برای بررسی عملکرد این الگوریتمها از شبیه سازOPNET ور چکیده کامل
    در این مقاله، به منظور افزایش دقت ردیابی هدف سعی در کاهش انرژی مصرفی حسگرها با یک الگوریتم جدید برای ردیابی هدف توزیع شده بنام الگوریتم جستجوی شکار دارد. روش پیشنهادی با پروتکل DCRRP و پروتکل NODIC مقایسه شده است که برای بررسی عملکرد این الگوریتمها از شبیه سازOPNET ورژن ۱۱.۵ استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر مصرف انرژی، نرخ تحویل سالم داده و نرخ گذردهی نسبت به دو پروتکل دیگر بهتر عمل می کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - سیستم توصیه گر فیلم فیلتر اشتراکی مبتنی بر ضریب همبستگی بین کاربران و محاسبه میانگین وزنی امتیازات با دقت بالا
    نوذر ابراهیمی لامع فاطمه ثقفی مجید قلی پور
    سیستم های توصیه گر، وظیفه راهنمایی و هدایت کاربر جهت انتخاب بهینه آیتم ها، مطابق با علائق و سلیقه های آنها را بر عهده دارند. علی رغم حدود سه دهه سابقه تحقیقات بر روی سیستم های توصیه گر، ولی موضوع مذکور هنوز یکی از چالش های تحقیقاتی به روز می باشد. این سیستم ها با شخصی س چکیده کامل
    سیستم های توصیه گر، وظیفه راهنمایی و هدایت کاربر جهت انتخاب بهینه آیتم ها، مطابق با علائق و سلیقه های آنها را بر عهده دارند. علی رغم حدود سه دهه سابقه تحقیقات بر روی سیستم های توصیه گر، ولی موضوع مذکور هنوز یکی از چالش های تحقیقاتی به روز می باشد. این سیستم ها با شخصی سازی پیشنهادات، باعث صرفه جویی در وقت و افزایش رضایت کاربران می گردند. این سیستم ها در اغلب سایت های معتبر خارجی و داخلی مورد استفاده قرار گرفته اند. در سیستم های توصیه گر، مهم ترین و پرکاربردترین روش پالایش داده ها، روش پالایش اشتراکی می باشد. در این مقاله نسبت به پیاده سازی سه سیستم توصیه گر فیلتر اشتراکی مبتنی بر محاسبه ضریب همبستگی بین کاربران، انتخاب تعداد بهینه همسایه ها و محاسبه امتیازات وزنی اقدام شده و بهترین روش با کمترین خطا به عنوان مدل مورد نظر انتخاب شده است. ورودی سیستم داده های تحقیقاتی مووی لنز با حدود 100 هزار امتیاز می باشد. روش بکار رفته نسبت به آخرین مقاله ای که از روش همبستگی ترکیبی استفاده کرده است 3/29 درصد مقدار خطای RMSE را بهبود می بخشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - شناسایی تاکتیک‏های معماری در کد منبع بر اساس یک رویکرد معنایی
    احسان شریفی احمد عبداله زاده بارفروش
    سامانه‏ های نرم ‏افزاری تا زمانی که قابلیت اعمال تغییرات را داشته باشند زنده هستند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. اعمال تغییرات در کد منبع بدون توجه به تأثیرات آن می‏ تواند باعث فرسایش معماری سامانه‏ ی نرم ‏افزاری شود. فرسایش معماری به‌مرور، امکان انجام تغییرات را چکیده کامل
    سامانه‏ های نرم ‏افزاری تا زمانی که قابلیت اعمال تغییرات را داشته باشند زنده هستند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. اعمال تغییرات در کد منبع بدون توجه به تأثیرات آن می‏ تواند باعث فرسایش معماری سامانه‏ ی نرم ‏افزاری شود. فرسایش معماری به‌مرور، امکان انجام تغییرات را غیرممکن می‏ نماید و سامانه‏ روبه‌زوال می‏ رود. تصمیمات معماری در کد منبع معمولاً توسط تاکتیک ‏های معماری محقق می‏ شوند. تاکتیک‏ ها تصمیمات ریزدانه‏ ای هستند که برای تحقق یک ویژگی کیفیتی خاص اتخاذ می‏ شوند. شناسایی تاکتیک‏ ها در کد منبع این امکان را برای توسعه ‏دهندگان فراهم می‏ کند که اعمال تغییرات در کد را با آگاهی از مکان پیاده‏ سازی این تصمیمات انجام دهند. لذا فرآیند فرسایش معماری کندتر شده و سامانه ‏ی نرم ‏افزاری دیرتر به سمت زوال حرکت می ‏نماید. بدین منظور، در این مقاله یک رویکرد بر مبنای وب معنایی به‌منظور شناسایی تاکتیک‏ های معماری در کد منبع معرفی می‏ شود. بر اساس این رویکرد، مفهوم جدیدی به نام ریز تاکتیک معرفی می‎‏ شود که امکان شناسایی تاکتیک ‏های معماری را با استفاده از یک رویکرد معنایی مبتنی بر وب معنایی و آنتولوژی ارتقاء می‏ بخشد. نتایج حاصل از ارزیابی رویکرد پیشنهادی نشان می‏ دهد که امکان شناسایی تاکتیک‏ها در این روش با دقت و کیفیت بهتری نسبت به روش ‏های مشابه انجام می ‏شود. پرونده مقاله