• صفحه اصلی
  • تشخيص موضع به زبان فارسي مبتني بر طبقه¬بندهاي چندگانه
کد مقاله : 1401091440328 بازدید : 699 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی