آخرین اخبار نشریه
  فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ( علمی پژوهشی )
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/4/23 ،به این نشریه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.
  در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .
   
  دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران یک نشریه دسترسی آزاد بوده که دوبار در سال منتشر می شود. حوزه های موضوعی آن فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. 

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارائه مدلی برای پیش بینی بقای بیماران مبتلا به ملانوم بر اساس الگوریتم های داده کاوی
   فریناز صناعی سید عبدالله امین موسوی عباس طلوعی اشلقی علی  رجب زاده قطری
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   مقدمه: ملانوم جزء شایعترین سرطان تشخیصي و دومین علت مرگ ناشي از سرطان در میان افراد است. تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. ملانوم، نادرترین و بدخیم ترین نوع سرطان پوست است.در شرایط پیشرفته توانایي انتشار به ارگانهاي داخلي را دارد و ميتواند منجر به مرگ شود. طبق ب چکیده کامل
   مقدمه: ملانوم جزء شایعترین سرطان تشخیصي و دومین علت مرگ ناشي از سرطان در میان افراد است. تعداد مبتلایان به آن در حال افزایش است. ملانوم، نادرترین و بدخیم ترین نوع سرطان پوست است.در شرایط پیشرفته توانایي انتشار به ارگانهاي داخلي را دارد و ميتواند منجر به مرگ شود. طبق برآوردهاي انجمن سرطان آمریکا براي ملانوم در ایالاتمتحده براي سال 2022 عبارتاند از: حدود 99،780 ز افراد مبتلابه ملانوم تشخیص داده شدند و حدود 7،650 نفر در اثر ملانوم جان خود را از دست ميدهند. لذا هدف از این مطالعه، طراحي بهبود دقت الگوریتم براي پیش بیني بقاي این بیماران است. روش پژوهش: روش حاضر کاربردي، توصیفي- تحلیلي و گذشتهنگر است. جامعه پژوهش را بیماران مبتلابه سرطان ملانوم پایگاه داده مرکز تحقیقات کشوري سرطان دانشگاه شهید بهشتي ) 1۳87 تا 1۳91 ( که تا 5 سال مورد پیگیري قرارگرفته بودند، تشکیل داده است. مدل پیشبیني بقاي ملانوم بر اساس شاخص هاي ارزیابي الگوریتم هاي داده کاوي انتخاب شد. یافته ها: الگوریتم هاي شبکه عصبي، بیز ساده، شبکه بیزي، ترکیب درخت تصمیم گیري با بیز ساده، رگرسیون لجستیک، J48 ، ID3 بهعنوان مدل هاي استفاده شده ي پایگاه داده کشور انتخاب شدند . عملکرد شبکه عصبي در همه شاخصهاي ارزیابي ازلحاظ آماري نسبت به سایر الگوریتم هاي منتخب بالاتر بود. نتیجه گیري: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شبکه عصبي با مقدار 97 / 0 ازلحاظ دقت پیش بیني عملکرد بهینه دارد. بنابراین مدل پیش بیني کننده بقاي ملانوم، هم ازلحاظ قدرت تمایز و هم ازلحاظ پایایي، عملکرد بهتري از خود نشان داد؛ بنابراین، این الگوریتم به عنوان مدل پیش بیني بقاي ملانوم پیشنهاد شد پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر یادگیری عمیق برای گذرگاه CAN
   فاطمه اصغریان محسن راجی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   در سال‏های اخیر، با پیشرفت الکترونیک خودرو و توسعه وسایل نقلیه مدرن با کمک سیستم‏ های نهفته و تجهیزات قابل حمل، شبکه ‏های درون-خودرویی مانند شبکه ناحیه کنترل کننده (CAN) با مخاطرات امنیتی جدیدی مواجه شده‏اند. از آنجا که گذرگاه CAN فاقد سیستم های امنیتی مانند تایید اعتبا چکیده کامل
   در سال‏های اخیر، با پیشرفت الکترونیک خودرو و توسعه وسایل نقلیه مدرن با کمک سیستم‏ های نهفته و تجهیزات قابل حمل، شبکه ‏های درون-خودرویی مانند شبکه ناحیه کنترل کننده (CAN) با مخاطرات امنیتی جدیدی مواجه شده‏اند. از آنجا که گذرگاه CAN فاقد سیستم های امنیتی مانند تایید اعتبار و رمزگذاری برای مقابله با حملات سایبری می‏باشد، نیاز به یک سیستم تشخیص نفوذ برای شناسایی حملات به گذرگاه CAN بسیار ضرروی به نظر می‏رسد. در این مقاله، یک شبکه عصبی پیچیده متخاصم عمیق (DACNN) برای تشخیص انواع نفوذهای امنیتی در گذرگاه‏های CAN پیشنهاد شده است. به این منظور، روش DACNN که گسترش یافته روش CNN با استفاده از یادگیری خصمانه است، در سه مرحله به تشخیص نفوذ می پردازد؛ در مرحله نخست، CNN به عنوان توصیفگر ویژگی ها عمل نموده و ویژگی‏های اصلی استخراج می‏شود و سپس، طبقه بندی کننده متمایزگر این ویژگی‏ها را طبقه‏بندی می کند و در نهایت، به کمک یادگیری خصمانه نفوذ تشخیص داده می‏شود. جهت بررسی کارآمدی روش پیشنهادی، یک مجموعه داده منبع باز واقعی مورد استفاده قرار گرفت که ترافیک شبکه CAN را بر روی یک وسیله نقلیه واقعی در حین انجام حملات تزریق پیام ضبط نموده است. نتایج به دست آمده نشان می‏دهد که روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‏های یادگیری ماشین در نرخ منفی کاذب و میزان خطا عملکرد بهتری دارد که این میزان برای DoS و حمله جعل دنده محرک و حمله جعل RPM کمتر از 0.1 % می باشد و این میزان برای حمله فازی کمتر از 0.5% می باشد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات بر مبنای روش نظریه بنیاد
   مهدی   عزیزی مهماندوست محمدرضا حسینی رضا  تقی‌پور مجتبی مازوچی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات می‌باشد. پژوهش دارای رویکردی تلفیقی (کیفی و کمی) بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، ا چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی برنامه کلان ملی شفافیت و آزادسازی اطلاعات می‌باشد. پژوهش دارای رویکردی تلفیقی (کیفی و کمی) بوده و از روش نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) به‌عنوان روش تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی با بررسی عمیق و اکتشافی قوانین و اسناد بالادستی، الگوها، نظریه‌ها، برنامه‌ها و اسناد کشورهای مختلف مرتبط با شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تحلیل داده‌ها تا حد اشباع نظری، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. به‌منظور دستیابی به ابعاد، مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های این الگو، 620 کد اولیه استخراج گردید که با حذف موارد مشترک و تکراری به 593 کد ثانویه تقلیل یافت و در ادامه 129 مفهوم استخراج شد. در نهایت، 24 مقوله فرعی، ذیل 5 مؤلفه اصلی بر اساس الگوی پارادایم قرار گرفتند. در بخش کمی، نتایج حاصل از تحلیل پرسش‌نامه نشان داد که از منظر روایی، ارزش کلی پرسش‌نامه در ابعاد مختلف بین اعداد 0.87 الی 0.92 و میزان ضریب اعتماد بین اعداد 0.73 الی 0.78 گزارش شد. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ایجاد نهاد فرا قوه‌ای راهبری شفافیت و آزادسازی اطلاعات، تعیین دقیق موارد استثنا، حکمرانی شبکه‌ای، مطالبه‌گری شفافیت، پایبندی به چارچوب‌ها، افشای حداکثری و حمایت از افشاگری مشروع و تأسیس مراکز حکمرانی داده از جمله مقوله‌های مورد تأکید در این الگو بود. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - پیش برنده ها، بازدارنده ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده ای ایران
   اعظم سادات  مرتضوی کهنگی پرویز ساکتی جواد محرابی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   هدف از این پژوهش شناسایی پیش‌برنده‌ها، بازدارنده‌ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی را 20 نفر از خبرگان این حوزه تشکیل دادند با استفاده از اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول چکیده کامل
   هدف از این پژوهش شناسایی پیش‌برنده‌ها، بازدارنده‌ها و پیامدهای كارآفرینی دیجیتال در صنعت حمل و نقل بار جاده‌ای ایران است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی را 20 نفر از خبرگان این حوزه تشکیل دادند با استفاده از اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای، 170 نفر از کارکنان این صنعت به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی و پایایی آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از مرور سیستماتیک ادبیات و کدگذاری و نرم‌افزار maxqda استفاده شد و در بخش کمی از آمار استنباطی و نرم‌افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. درنهایت 9 شاخص در 4 عامل پیش برنده، 11 شاخص در 3 عامل بازدارنده و 55 شاخص در 8 دسته پیامد استخراج شده و با استفاده از تحلیل عاملی، اولویت‌بندی شدند. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که مولفه سیاسی به عنوان پیش‌برنده با اولویت و موانع سیاسی به عنوان بازدارنده بااولویت است. لذا نقش دولت در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - WSTMOS: روشی جهت بهینه سازی توان عملیاتی، انرژی و تاخیر در زمانبندی جریان ‏های کاری ابری
   آرش  قربان نیا دلاور رضا اکرمی نژاد سحر مظفری
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   استفاده از رایانش ابری در مراکز داده مختلف در سراسر دنیا، منجر به تولید بیشتر گاز دی‌اکسیدکربن می‌شود، که در آن مسئله انرژی و توان یکی از مسائل مهم می‏باشد. الگوریتم آگاه به انرژی و توان عملیاتی برای زمان‌بندی جریان‏های کاری نمونه - فشرده اینترنت اشیا با پردازش دسته‌ای چکیده کامل
   استفاده از رایانش ابری در مراکز داده مختلف در سراسر دنیا، منجر به تولید بیشتر گاز دی‌اکسیدکربن می‌شود، که در آن مسئله انرژی و توان یکی از مسائل مهم می‏باشد. الگوریتم آگاه به انرژی و توان عملیاتی برای زمان‌بندی جریان‏های کاری نمونه - فشرده اینترنت اشیا با پردازش دسته‌ای در ابرها مورد مطالعه قرارگرفته و روشی جهت زمان‌بندی جریان‏های کاری ابری برای بهینه سازی انرژی، توان عملیاتی و تاخیر ارائه‌ شده است. در روش پیشنهادی نسبت به روش قبلی با ایجاد پارامترهای فاصله، دسته‌بندی ورودی‌ها و همچنین زمان اجرای واقعی، توان عملیاتی، انرژی و تاخیر را بهبود داده‌ایم. روش WSTMOS با درنظرگرفتن پارامترهای شاخص و زمان واقعی، به تابع صلاحیت بهینه‌ای دست یافته است. همچنین روش پیشنهادی پارامتر فاصله زمانی وظیفه، نسبت به ماشین‏های مجازی برای کاهش تعداد مهاجرت‌های ماشین‏های مجازی، استفاده ‌شده است. روش WSTMOS با دسته‌بندی ورودی‌های جریان کاری به گروه‏های کم، متوسط و پرحجم و همچنین توزیع بار مناسب بر روی سرورهای مناسب‌تر جهت آستانه پردازنده‏ها، میزان انرژی و هزینه را بهینه نموده و همچنین میزان مصرف انرژی به طور میانگین 4.8 درصد و هزینه 4.4 درصد، نسبت به روش مورد مطالعه کاهش یافته و درنهایت میانگین تأخیر، توان و بار کاری نسبت به روش‌های قبلی بهینه ‌شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارائه یک سیستم توصیه گر وب برای پیش بینی صفحات مورد علاقه کاربر با استفاده از الگوریتم خوشه بندی DBSCAN و روش SVM یادگیری ماشین
   رضا  مولایی فرد محمد مصلح
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   سیستم‌های توصیه گر می‌توانند درخواست‌های آینده کاربر را پیش‌بینی و سپس لیستی از صفحات موردعلاقه کاربر را تولید کند. به‌عبارت‌دیگر سیستم های توصیه گر می توانند نمایه ایی دقیق از رفتار کاربران را به دست آورده و صفحه ایی پیش‌بینی شود که کاربر درحرکت بعدی آن را انتخاب خواهد چکیده کامل
   سیستم‌های توصیه گر می‌توانند درخواست‌های آینده کاربر را پیش‌بینی و سپس لیستی از صفحات موردعلاقه کاربر را تولید کند. به‌عبارت‌دیگر سیستم های توصیه گر می توانند نمایه ایی دقیق از رفتار کاربران را به دست آورده و صفحه ایی پیش‌بینی شود که کاربر درحرکت بعدی آن را انتخاب خواهد کرد که این کار می‌تواند مشکل شروع سرد سیستم را حل و باعث کیفیت بخشیدن به جستجو شود. در این تحقیق به ارائه روش جدیدی به‌منظور بهبود سیستم‌های توصیه گر در زمینه وب پرداخته می‌شود که از الگوریتم خوشه‌بندی DBSCAN جهت خوشه‌بندی داده‌ها استفاده می‌شود که این الگوریتم امتیاز کارایی ۹۹٪ را به دست آورد. سپس با استفاده از الگوریتم Page rank، صفحات موردعلاقه کاربر وزن دهی می‌شوند. سپس با استفاده از روش SVM، داده‌ها را دسته‌بندی و جهت تولید پیش‌بینی به کاربر به یک سیستم توصیه گر ترکیبی داده می‌دهیم که درنهایت این سیستم توصیه گر لیستی از صفحات را در اختیار کاربر قرار خواهد داد که می‌تواند موردعلاقه وی باشند. ارزیابی نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از این روش پیشنهادی می‌تواند امتیاز ۹۵% را در قسمت فراخوانی و امتیاز ۹۹% را در قسمت دقت به دست آورد که این نتایج اثبات می‌کند که این سیستم توصیه گر تا بیش از ۹۰٪ می‌تواند صفحات موردنظر کاربر را به‌درستی تشخیص داده و تا حدود زیادی نقاط ضعف سایر سیستم های پیشین را برطرف سازد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تطبیق چهره و تشخیص زنده بودن مبتنی بر بازشناسی گفتار برای احراز هویت غیرحضوری
   احمد دولت خواه بهنام درستکار یاقوتی راهب هاشم پور
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   با گسترش فناوری بسیاری از خدمات نهادها و سازمان‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند، در بستر اینترنت ارائه می‌گردد. پلیس نیز به عنوان یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات به مردم و سایر نهاد‌ها، به دنبال هوشمندسازی خدمات خود می‌باشد. در همین راستا نیز سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مخت چکیده کامل
   با گسترش فناوری بسیاری از خدمات نهادها و سازمان‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند، در بستر اینترنت ارائه می‌گردد. پلیس نیز به عنوان یک نهاد ارائه‌دهنده خدمات به مردم و سایر نهاد‌ها، به دنبال هوشمندسازی خدمات خود می‌باشد. در همین راستا نیز سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مختلفی را ارائه کرده است. به دلیل عدم احراز هویت کاربران در این سامانه‌ها، بسیاری از خدماتی که می‌توانند به صورت غیرحضوری ارائه گردد، نیاز به مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ را دارند. محدودیت بودجه و تجهیزات برای پاسخگویی حضوری، محدودیت نیروهای پلیس و تمرکز آن‌ها بر روی موضوعات مهم، محدودیت تعداد دفاتر خدماتی در شهرستان‌ها و عدم دسترسی روستاها به این دفاتر، رشد روزافزون خدمات برخط و افزایش تقاضای مردم برای آن، به ویژه در شرایطی مانند بحران بیماری کرونا، سبب شده است تا نیاز به احراز هویت غیرحضوری بسیار مورد توجه قرار بگیرد. در این پژوهش، احراز هویت غیرحضوری و ضرورت استفاده از آن، روش‌های تشخیص زنده بودن و بازشناسی چهره که دو فناوری مهم در این حوزه است، مرور شده است. در ادامه یک روش کارآمد از مدل‌های یادگیری عمیق بازشناسی چهره برای تطبیق چهره و یک روش تشخیص زنده بودن تعاملی به وسیله‌ی بازشناسی گفتار فارسی ارائه شده است و در نهایت نتایج آزمایش این مدل‌ها بر روی داده‌های مربوط در این حوزه آورده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - برآورد ارزش سرریز هسته اقتصاد‌ دیجیتال در ايران
   نیلوفر مراد حاصل بیتا محبی خواه
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   زمینه و هدف: در اغلب مطالعات انجام شده آثار مستقیم بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)بررسی شده است و به آثار غیر مستقیم(سرریز) و نحوه سنجش آن پرداخته نشده است. این موضوع در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بدین منظور ضمن تعیین قلمرو اقتصاد دیجیتال، به برآورد ارزش سرریز چکیده کامل
   زمینه و هدف: در اغلب مطالعات انجام شده آثار مستقیم بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT)بررسی شده است و به آثار غیر مستقیم(سرریز) و نحوه سنجش آن پرداخته نشده است. این موضوع در دستور کار مقاله حاضر قرار دارد. بدین منظور ضمن تعیین قلمرو اقتصاد دیجیتال، به برآورد ارزش سرریز هسته اقتصاد دیجیتال کشور پرداخته شده است. روششناسی: در این مقاله با بهره گیری از مدل رشد سولو، اثرات سرریز هسته اقتصاد دیجیتال(ICT) برای دوره زمانی 1399-1383 برآورد شده است. یافتهها: نتايج نشان مي‌دهد كه در دوره مورد بررسی، با توجه به کشش بهره‌وری نیروی‌کار نسبت به سهم سرمایه بخش ICT به توليد ناخالص داخلي(در حدود 0.3)، اثرات سرریز هسته اقتصاد دیجیتال از ۲10 هزار میلیارد ریال در سال 1395 به رقم 279 هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش یافته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - به کارگیری یادگیری عمیق برای بهبود نتایج تحلیل احساسات نظرات فارسی فروشگاه‌های خرده‌فروشی آنلاین
   فائزه  فروتن محمد  ربیعی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   صنعت بازار خرده‌فروشی از جمله صنایع اثرگذار بر اقتصاد کشورها است که حیات آن وابسته به میزان رضایت و اعتماد مشتریان برای خرید از این بازارها می‌باشد. در چنین شرایطی صنعت بازار خرده‌فروشی در تلاش است تا بر اساس صفحات وب و پلتفرم‌های آنلاین شرایطی را برای ثبت نظرات و تعامل چکیده کامل
   صنعت بازار خرده‌فروشی از جمله صنایع اثرگذار بر اقتصاد کشورها است که حیات آن وابسته به میزان رضایت و اعتماد مشتریان برای خرید از این بازارها می‌باشد. در چنین شرایطی صنعت بازار خرده‌فروشی در تلاش است تا بر اساس صفحات وب و پلتفرم‌های آنلاین شرایطی را برای ثبت نظرات و تعامل مشتریان با خرده‌فروشان فراهم آورد. زیرا تحلیل نظرات منتشر شده نه تنها در تعیین میزان رضایت مشتریان بلکه در بهبود و ارتقا محصولات نقش دارند. از‌این‌رو در سال‌های اخیر تکنیک‌های تحلیل احساسات به منظور تحلیل و خلاصه‌سازی نظرات، مورد توجه پژوهشگران در حوزه‌های مختلف به‌ویژه صنعت بازار خرده‌فروشی قرار گرفته است. ازاینرو در این پژوهش با هدف بهبود در نتایج استخراج ویژگی‌ها از متن نظرات فارسی و افزایش دقت تحلیل احساسات فارسی، یک چارچوب جدید برای تحلیل احساسات در سطح جمله، بر اساس BERT، مدل استخراج ویژگی CNN-BiLSTM و مدل طبقه‌بندی XGBoost پیشنهاد شده است. در نهایت نتایج پژوهش دقت 93.74% را برای طبقه‌بندی احساسات متن نظرات فارسی؛ بر اساس چارچوب پیشنهادی نشان می‌دهد که بر اساس آن می‌توان اذعان داشت، CNN-BiLSTM از جمله روش‌های قدرتمند در استخراج ویژگی‌ها از متن فارسی است که ضمن استخراج دقیق ویژگی‌ها، باعث افزایش دقت تحلیل احساسات فارسی نیز می‌گردد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - نگاشت نقشه مصنوعات و تولیدکنندگان زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران بر مبنای گستره تحول‌آفرینی
   حامد اجاقی ایمان ظهوریان نادعلی فاطمه سلیمانی روزبهانی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   هوش مصنوعی به‌عنوان یک حوزه فناورانه نوظهور مورد توجه روزافزون شرکت‌ها و حکمرانان قرار گرفته است. توسعه هوش مصنوعی هم در سطح کسب‌وکار و هم در سطح سیاست‌های کلان کشور در گرو شناخت وضعیت موجود قرار دارد. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی مصنوعات ارائه شده در این حوزه و افراز آن چکیده کامل
   هوش مصنوعی به‌عنوان یک حوزه فناورانه نوظهور مورد توجه روزافزون شرکت‌ها و حکمرانان قرار گرفته است. توسعه هوش مصنوعی هم در سطح کسب‌وکار و هم در سطح سیاست‌های کلان کشور در گرو شناخت وضعیت موجود قرار دارد. پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی مصنوعات ارائه شده در این حوزه و افراز آن‌ها به سطوح تحول‌آفرینی از قبیل فردی، سازمانی، صنعتی و... است. این تحقیق از طریق قابلیت‌هایی که هوش مصنوعی می‌تواند ایجاد کند به شناسایی محصول/سرویس‌های عرضه‌شده در کشور و تولیدکنندگان آنها می‌پردازد. سپس برمبنای روش‌شناسی طبقه‌بندی و اتکا به مشخصه کلیدی دسته‌ها، گستره‌های تحول‌آفرینی مصنوعات زیست‌بوم هوش مصنوعی ایران را استخراج می‌نماید.562 محصول/سرویس دارای قابلیت هوش مصنوعی شناسایی گردید که توسط 112 شرکت عرضه شده‌اند. بینایی ماشین و پردازش زبان طبیعی به‌ترتیب با اختصاص 44 و 27 درصد از تولیدات به خود در صدر فناوری‌های مورد استفاده بوده‌اند. مصنوعات و تولیدکنندگان در هفت گستره تحول‌آفرینی شامل فردی، سازمانی، صنعت، تراشه الکترونیکی/سخت‌افزار، جامعه، پلتفرم، کد/الگوریتم/کتابخانه و زیرساخت دسته‌بندی شده‌اند. تولیدات هوش مصنوعی ایران به‌صورت متوازن رشد ننموده است. سه سطح پلتفرم، کد/الگوریتم/کتابخانه و زیرساخت به‌عنوان هسته اصلی مولد سایر محصول/سرویس‌های هوش مصنوعی کمترین میزان تولیدات را داشته‌اند. پیشنهاد شده یک بازارگاه تخصصی برای عرضه مشترک رابط‌های برنامه‌نویسی هوش مصنوعی به‌منظور تحریک شکل‌گیری زیست‌بوم در دستورکار قرار گیرد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - تحلیل نور: یک دادگان معیار برای ارزیابی روش‌های برچسب‌گذاری صرفی
   هدی الشهیب بهروز مینایی محمد ابراهیم شناسا Sayyed Ali Hossayni
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   زبان عربی ریخت‌‌شناسی بسیار غنی و پیچیده‌ای دارد که برای تحلیل زبان عربی و به ویژه در متون عربی سنتی مانند متون تاریخی و مذهبی بسیار مفید است و در فهم معنای متون کمک می‌کند. در مجموعه داده‌های ریخت‌شناسی تنوع برچسب و تعداد نمونه‌های دادگان به ارزیابی روش‌های ریخت‌شناسی چکیده کامل
   زبان عربی ریخت‌‌شناسی بسیار غنی و پیچیده‌ای دارد که برای تحلیل زبان عربی و به ویژه در متون عربی سنتی مانند متون تاریخی و مذهبی بسیار مفید است و در فهم معنای متون کمک می‌کند. در مجموعه داده‌های ریخت‌شناسی تنوع برچسب و تعداد نمونه‌های دادگان به ارزیابی روش‌های ریخت‌شناسی کمک بیشتری می‌کند، در این پژوهش مجموعه داده ریخت‌شناسی که ارائه می‌کنیم شامل حدود ۲۲۳۶۹۰ کلمه از كتاب شرائع الاسلام است که توسط متخصصین برچسب‌گذاری شده است که این مجموعه دادگان از نظر حجم و تنوع برچسب‌ها نسبت به سایر دادگان‌هایی که برای تحلیل ریخت‌شناسی عربی ارائه داده شده است برتر می‌باشد. برای ارزیابی دادگان، سامانه فراسه را بر روی متون اعمال کردیم و کیفیت حاشیه‌نویسی را از طريق چهار معيار بر روی سامانه فراسه گزارش می‌کنیم. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - بهبود سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء صنعتیِ مبتنی بر یادگیری عمیق با استفاده الگوریتم‌های فراابتکاری
   محمدرضا  زراعت‌کار مقدم مجید غیوری ثالث
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سامانه‌های اینترنت‌اشیاء صنعتی یکی از پرکابردترین مکانیزم‌های امنیتی، سیستم‌های تشخیص نفوذ در اینترنت‌اشیاء صنعتی می‌باشد. در این سیستم‌ها از تکنیک‌های یادگیری عمیق به‌طور فزآینده‌ای برای شناسایی حملات، ناهنجاری‌ها یا نفوذ استفاده م چکیده کامل
   با توجه به گسترش روز افزون استفاده از سامانه‌های اینترنت‌اشیاء صنعتی یکی از پرکابردترین مکانیزم‌های امنیتی، سیستم‌های تشخیص نفوذ در اینترنت‌اشیاء صنعتی می‌باشد. در این سیستم‌ها از تکنیک‌های یادگیری عمیق به‌طور فزآینده‌ای برای شناسایی حملات، ناهنجاری‌ها یا نفوذ استفاده می‌شود. در یادگیری عمیق مهم‌ترین چالش برای آموزش شبکه‌های عصبی، تعیین فراپارامترهای اولیه در این شبکه‌ها است. ما برای غلبه بر این چالش، به ارائه‌ی رویکردی ترکیبی برای خودکارسازی تنظیم فراپارامتر در معماری یادگیری عمیق با حذف عامل انسانی پرداخته‌ایم. در این مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ در اینترنت‌اشیاء صنعتی مبتنی بر شبکه‌های عصبی کانولوشن (CNN) و شبکه‌ عصبی بازگشتی مبتنی بر حافظه کوتاه مدت (LSTM) با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) و وال (WOA) ارائه شده است. این سیستم یک روش ترکیبی براساس شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های فراابتکاری برای بهبود عملکرد شبکه عصبی در راستای افزایش نرخ تشخیص و کاهش زمان آموزش شبکه‌های عصبی می‌باشد. در روش ما با درنظر گرفتن الگوریتم‌ PSO-WOA، فراپارامترهای شبکه عصبی بدون دخالت عامل انسانی و به‌صورت خودکار تعیین شده است. در این مقاله از مجموعه‌داده‌ی UNSW-NB15 برای آموزش و آزمایش استفاده شده است. در این پژوهش، الگوریتم‌ PSO-WOA با محدود کردن فضای جستجو، فراپارامترهای شبکه عصبی را بهینه‌ کرده و شبکه‌‌ عصبی CNN-LSTM با فراپارامترهای تعیین شده آموزش دیده است. نتایج پیاده‌سازی حکایت از آن دارد که علاوه‌ بر خودکارسازیِ تعیین فراپارامترهای شبکه‌ی عصبی، نرخ تشخیص روش ما 98.5 درصد بوده که در مقایسه با روش‌های دیگر بهبود مناسبی داشته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - بهبود توازن بار در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه سریع (R-SFLA )
   کیومرث سلیمی مهدی  ملامطلبی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   امروزه رایانش ابری به علت ارائه خدمات متنوع، کاربردهای زیادی دارد. از سوی دیگر، به علت رشد سریع، محدودیت منابع و هزینه نهایی، چالش‌های متعددی در رایانش ابری به وجود آمده است که یکی از این چالش‌ها، توازن بار است. منظور از توازن بار، چگونگی مدیریت توزیع بار در بین گره‌های چکیده کامل
   امروزه رایانش ابری به علت ارائه خدمات متنوع، کاربردهای زیادی دارد. از سوی دیگر، به علت رشد سریع، محدودیت منابع و هزینه نهایی، چالش‌های متعددی در رایانش ابری به وجود آمده است که یکی از این چالش‌ها، توازن بار است. منظور از توازن بار، چگونگی مدیریت توزیع بار در بین گره‌های پردازشی، به‌منظور استفاده بهینه از منابع و صرف کمترین زمان جهت پاسخ به درخواست کاربر است. روش‌های متعددی در خصوص برقراری توازن بار پیشنهاد شده‌اند که یکی از آن‌ها، الگوریتم‌ جهش قورباغه است که پویا، تکاملی و الهام گرفته از طبیعت می‌باشد. در این مقاله، بهبودی بر الگوریتم جهش قورباغه پیشنهاد شده است که باعث همگرایی سریع و بستن راه حلقه تکرار تکامل معیوب قورباغه‌ها،‌ می‌گردد. جهت ارزیابی، الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته پیشنهادی R-SFLA و الگوریتم SFLA و الگوریتم ASFLA در شبیه‌ساز کلودسیم تحت شرایط یکسان، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده از آزمایشات، بیانگر آن است که روش پیشنهادی نسبت به روشهای دیگر، از نظر هزینه کلی اجرا، زمان پاسخ و درجه توازن بار، کاراتر عمل نموده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - بررسی کارایی روش‌های درونیابی برای تخمین کانال‌های محوشونده در پخش تلویزیون دیجیتال
   علی پولادساده محمدعلی  سبقتی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   تغییرات کانال های مخابراتی یکی از چالش های ارتباطات بی سیم است که مسأله جبرانسازی اثر کانال به کمک تخمین مناسبی از پاسخ آن را مورد توجه قرار داده است. در سیستم پرکاربرد OFDM، می توان زیرحامل هایی را به عنوان پایلوت برای تخمین کانال لحاظ کرد. در روند تخمین کانال به کمک پ چکیده کامل
   تغییرات کانال های مخابراتی یکی از چالش های ارتباطات بی سیم است که مسأله جبرانسازی اثر کانال به کمک تخمین مناسبی از پاسخ آن را مورد توجه قرار داده است. در سیستم پرکاربرد OFDM، می توان زیرحامل هایی را به عنوان پایلوت برای تخمین کانال لحاظ کرد. در روند تخمین کانال به کمک پایلوت، درونیابی برای دستیابی به پاسخ کانال در زیرحامل های داده ضروری است. با توجه به تنوّع روش های درونیابی، یافتن بهترین روش موضوع تحقیقات مختلفی بوده است، زیرا یک روش درونیابی به عنوان بهترین درونیاب در تمام شرایط وجود ندارد و عملکرد درونیابی به محوشوندگی کانال، سیگنال به نویز و سربار پایلوت وابسته است. در این مقاله تأثیر روش های مختلف درونیابی روی کیفیت پخش تلویزیون دیجیتال طبق استاندارد DVB-T2 ارزیابی شده است. یک بستر شبیه سازی آماده شده است که مدلهای مختلف کانال طبق اندازه گیری های واقعی در آن تعریف می گردد. درونیابی به ازای نسبتهای پایلوت مختلف با پنج روش متداول (نزدیکترین همسایه، خطی، مکعبی، اسپلاین و ماکیما) انجام می شود. پس از جبرانسازی کانال با نتیجه درونیابی، نرخ خطای بیت که معیار اصلی برای ارزیابی و مقایسه است بدست می آید. با انجام آزمایش های مختلف، قواعدی برای انتخاب درونیاب مناسب در شرایط متفاوت ارائه شده است. نتایج نشان می دهد وقتی محوشوندگی کانال نزدیک محوشوندگی تخت و یا نسبت پایلوت زیاد است، استفاده از درونیاب های ساده مانند درونیابی خطی بهتر است؛ ولی در شرایط دشوار یعنی وقتی محوشوندگی کانال شدید و یا نسبت پایلوت کم است، استفاده از درونیاب های پیچیده تر مانند درونیابی مکعبی و اسپلاین نتیجه بهتری دارد. میزان بهبود و تفاوت درونیاب ها به طور کمّی استخراج شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - ارائه چارچوب معماری اعتماد الکترونیک در تجارت الکترونیک (بخش فروشگاه‌های آنلاین)
   امیر  محترمی اکبر امینی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   امروزه، تجارت ‌الکترونیکی بدلیل قابلیت‌های آن به شدت درحال گسترش‌است. مفهوم "اعتماد" عامل مهمی در سرعت گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می شود. هدف این ‌پژوهش استخراج ابعاد و معیارهایی برای فراهم ‌نمودن تمهیدات اعتماد الکترونیک در سرویس‌های تجارت الکترونیکی، بهبود فرآیندهای چکیده کامل
   امروزه، تجارت ‌الکترونیکی بدلیل قابلیت‌های آن به شدت درحال گسترش‌است. مفهوم "اعتماد" عامل مهمی در سرعت گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می شود. هدف این ‌پژوهش استخراج ابعاد و معیارهایی برای فراهم ‌نمودن تمهیدات اعتماد الکترونیک در سرویس‌های تجارت الکترونیکی، بهبود فرآیندهای‌داخلی محیط کسب و کار الکترونیک و همچنین تعیین اهمیت هریک از معیارها در تضمین اعتماد الکترونیک و رضایت مشتری می‌باشد. روش‌تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات، میدانی است و بدین منظور از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده‌است. جامعة‌ آماری‌ دربرگیرنده کلیه ‌مشتریان فروشگاه‌های‌آنلاین درحوزه کسب و کارهای اینترنتی تهران بوده،که ‌از میان آنان نمونه‌گیری ‌تصادفی بعمل آمده است. سوالات در چارچوب ابعاد و معیارهای تضمین‌کننده اعتماد الکترونیک در ارائه سرویس‌های الکترونیک و همچنین اولویت آنها مطرح و از طریق آمار استنباطی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج به دست آمده بصورت چارچوبی متشکل از 12 شاخص در سه‌ بُعد روانشناختی، فنی- امنیتی و حقوقی دسته بندی شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - بهبود مدیریت منابع در اینترنت اشیا با استفاده از محاسبات مه و الگوریتم بهینه‌سازی شیر مورچه
   پیام  شمس سیده لیلی میرطاهری رضا شهبازیان احسان آریانیان
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   در این مقاله مدلی مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری برای تخصیص بهینه منابعدر اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات مه پیشنهاد شده است. در مدل پیشنهادی، ابتدا درخواست کاربر به‌صورت یک جریان کاری به سیستم داده می‌شود؛ تا به‎ازای هر درخواست ابتدا نیازمندی‌های منابع (قدرت پردازش، حا چکیده کامل
   در این مقاله مدلی مبتنی بر الگوریتم‌های فراابتکاری برای تخصیص بهینه منابعدر اینترنت اشیا مبتنی بر محاسبات مه پیشنهاد شده است. در مدل پیشنهادی، ابتدا درخواست کاربر به‌صورت یک جریان کاری به سیستم داده می‌شود؛ تا به‎ازای هر درخواست ابتدا نیازمندی‌های منابع (قدرت پردازش، حافظه‌ی ذخیره‌سازی و پهنای باند) استخراج می‌گردد. این مؤلفه وضعیت ترافیک درخواستی برنامه را از لحاظ بلادرنگ بودن تعیین می‌کند. درصورتی‌که کاربرد مورد نظر بلادرنگ نباشد و در مقابل تأخیر تا حدودی مقاوم باشد، درخواست به محیط ابری ارجاع داده می‌شود، اما اگر برنامه کاربردی مورد نظر نیاز به پاسخگویی بلادرنگ داشته باشد و حساس به تأخیر باشد، به‌صورت محاسبات مه با آن برخورد خواهد شد و به یکی از کلودلت‌ها نگاشته خواهد شد. این این مرحله به منظور انتخاب بهترین راه حل در تخصیص منابع جهت سرویس‌دهی به کاربران محیط IoT، از الگوریتم بهینه‌سازی شیر مورچه استفاده شد. روش پیشنهادی در محیط نرم‌افزاری متلب شبیه‌سازی شده و برای ارزیابی عملکرد آن از پنج شاخص انرژی مصرفی سلول‌های مه، زمان پاسخگویی، درجه‌ی عدم تعادل سلول‌های مه، تأخیر و پهنای باند استفاده گردیده است. بررسی یافته‌ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی، میزان انرژی مصرفی، نرخ تأخیر را در سلول‌های مه، نرخ پهنای باند مصرفی، میزان تعادل بار و زمان پاسخگویی را در مقایسه با طرح پایه (ROUTER) به ترتیب 22، 18، 12، 22 و 47 درصد بهبود داده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - تأثیر هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی ارتباطات تیمی در پژوهشگا‌های ایران (مطالعه موردی: پروژه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
   منصوره  محمدنژاد فدردی احرام صفری
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   معمولا در انجام پروژه‌های پژوهشی یکی از مهمترین معیارهای واگذاری پروژه‌ها به مدیران پروژه داشتن قابلیت‌های فنی بوده و کمتر به مهارتهای ارتباطی مدیران پروژه چون دارا بودن هوش هیجانی پرداخته می‌شود. عدم توجه به این موضوع بنظر می‌رسد که باعث کاهش اثربخش ارتباطات تیمی و در چکیده کامل
   معمولا در انجام پروژه‌های پژوهشی یکی از مهمترین معیارهای واگذاری پروژه‌ها به مدیران پروژه داشتن قابلیت‌های فنی بوده و کمتر به مهارتهای ارتباطی مدیران پروژه چون دارا بودن هوش هیجانی پرداخته می‌شود. عدم توجه به این موضوع بنظر می‌رسد که باعث کاهش اثربخش ارتباطات تیمی و در نتیجه زمینه شکست پروژه‌ها را فراهم می‌آورد. پژوهش حاضر با هدف سنجش تأثیر ابعاد مختلف هوش هیجانی مدیران پروژه بر اثربخشی ارتباطات تیمی در پروژه-های پژوهشگاه‌های ایران انجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که جامعه آماری آن را مدیران پروژه و اعضای تیم های پروژه های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می دهند. جامعه آماری شامل 19 تیم پروژه است که به روش سرشماری انتخاب شده اند. ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه سینیور جهت بررسی اثربخشی ارتباطات تیم پروژه می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون-های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و رگرسیون با متغیر موهومی و نیز آزمون تی وابسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هوش هیجانی مدیران پروژه بر ارتباطات اثربخش در تیم‌ پروژه تأثیر دارد. با این حال، فقط مهارت های درون فردی، مهارت های میان فردی و سازگاری قادر به پیش بینی ارتباطات اثربخش در تیم پروژه هستند و ابعاد خلق و خوی عمومی و کنترل استرس تأثیری بر این روابط ندارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - تامین توان الکتریکی ایستگاه¬های مخابرات سلولی در ریزشبکه-های مجزا با اولویت بکارگیری منابع تجدیدپذیر و خودروهای الکتریکی با ارائه رویکرد برنامه¬ریزی غیرخطی مختلط با اعداد صحیح
   رضا   بحری سعید زینالی
   شماره 57 , دوره 15 , پاییز 1402
   این مقاله، موضوع تامین توان اقتصادی و زیست محیطی برای ایستگاه های مخابرات سلولی در یک ریزشبکه مجزای مستقر در مناطق صعب العبور را مورد بررسی قرار داده است. ریزشبکه، شامل ژنراتوردیزلی، سیستم فتوولتاییک و منبع ذخیره هیدروژنی است. امکان تبادل انرژی ریزشبکه با باتری خودرو ال چکیده کامل
   این مقاله، موضوع تامین توان اقتصادی و زیست محیطی برای ایستگاه های مخابرات سلولی در یک ریزشبکه مجزای مستقر در مناطق صعب العبور را مورد بررسی قرار داده است. ریزشبکه، شامل ژنراتوردیزلی، سیستم فتوولتاییک و منبع ذخیره هیدروژنی است. امکان تبادل انرژی ریزشبکه با باتری خودرو الکتریکی متصل شده به ریزشبکه، مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شارژ/دشارژ هوشمند خودروهای الکتریکی تامین توان المان های ریزشبکه، صورت گرفته شده و حداکثر استفاده از انرژی های پاک به عمل آمده است. مدل ریاضی مسئله فوق به عنوان یک برنامه ریزی غیرخطی مختلط با اعداد صحیح ارئه شد که ماهیت غیرخطی المان ها را مدلسازی می کند. در قالب بهینه سازی چندهدفه، بجز هزینه، گازهای گلخانه ای نیز از اهداف مسئله بوده و تعادلی بین این دو هدف متناقض در جبهه پارتو ایجاد شده است. در این مسئله، پارامتر های غیرقطعی، مانند تولید انرژی خورشیدی، الگو های رفتاری راننده ها (زمان رسیدن به ایستگاه شارژ، زمان خروج از ایستگاه شارژ، و مسافت روزانه طی شده، تولید) توسط سناریو های تصادفی مدلسازی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شارژ/دشارژ هوشمند خودروهای الکتریکی، سهم چشمگیری در کاهش ریسک عملیاتی ریزشبکه، هزینه ی کل و گازهای گلخانه ای دارد. به طوریکه، استفاده از روش برنامه ریزی اقتصادی/زیست-محیطی پیشنهاد شده، منجر به %60/18 کاهش در مقدار گازهای گلخانه ای می شود. پرونده مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
   علی حاجی غلام سریزدی علی  رجب زاده قطری علینقی  مشایخی علیرضا  حسن زاده
   شماره 37 , دوره 10 , پاییز-زمستان 1397
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوام چکیده کامل
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد. از آنجا که تامین مالی جمعی پدیده‌ای نو و جدید می‌باشد ضرورت دارد تا با روشی مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش، به افزایش آگاهی آن در جامعه پرداخت. روش مدل‌سازی جمعی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و وب 2 با هدف شناخت پدیده‌های جدید می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی جمعی به احصا عوامل موثر بر تامین مالی جمعی در ایران در راستای حمایت از شرکت‌های نوپا‌ی حوزه IT پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
   فاطمه دانشفر بصیر  علاقه‌بند وحید  شرفی
   شماره 17 , دوره 5 , بهار-تابستان
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص چکیده کامل
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مسعود شفیعی مصطفی  صادقی
   شماره 13 , دوره 4 , بهار
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی حوزه ICT بر اساس مدل پذیرش فناوری ITAIM
   شهرام علی یاری مسعود  موحدی سیروس کاظمیان
   شماره 41 , دوره 11 , پاییز-زمستان 1398
   امروزه ظهور و گسترش فناوری هایی که امکان ارتباط هر چه گسترده‌تر را فراهم کرده اند، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در هم زندگی خصوصی و هم زندگی حرفه ای افراد به وجود آورده‌ است. اجرای صحیح فناوری اطلاعات منشأ توسعه اقتصادی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق تبادل اطلاعات و چکیده کامل
   امروزه ظهور و گسترش فناوری هایی که امکان ارتباط هر چه گسترده‌تر را فراهم کرده اند، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای را در هم زندگی خصوصی و هم زندگی حرفه ای افراد به وجود آورده‌ است. اجرای صحیح فناوری اطلاعات منشأ توسعه اقتصادی و فرهنگی و ارتقای کیفیت زندگی از طریق تبادل اطلاعات و ارائه خدمات عمومی و خصوصی است. هدف از این پژوهش ارائه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه‌های فناوری اطلاعات مراکز تحقیقاتی ICT دانشگاهی ایران می‌باشد. در این مقاله به بررسی عوامل و پارامترهای مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در پروژه های ICT مراکز تحقیقاتی دانشگاهی حوزه فناوری اطلاعات پرداخته‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه‌ استاندارد مرتبط استفاده‌ شده است. جامعه آماری مورد نظر خبرگان شاغل در پروژه حوزه ICT مرکز تحقیقاتی دانشگاه بوده است که به دلیل انتخاب پروژه خاص در حوزه مذکور، نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس (30نفر) انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده نیز با استفاده از نرم‌افزارهای Spss 22 و Smart pls3 انجام شد. باتوجه به محاسبات انجام‌شده، می‌توان عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی را به چهار دسته شامل عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات، عوامل سازمانی، عوامل مرتبط با مدیر عالی اجرایی و عوامل فردی تقسیم نمود. نتایج تحقیق نشان می دهد، به ترتیب عوامل مدیریتی ( به میزان 497/0)، عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات (به میزان 460/0 ) و عوامل فردی ( به میزان457/0) بر پذیرش فردی فناوری اطلاعات و عوامل سازمانی ( به میزان 469/0) و عوامل فردی ( به میزان 459/0) تاثیرگذاری قابل توجهی بر پذیرش سازمانی فناوری اطلاعات دارند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - کنترل ماهواره با رویکرد کنترل پیش‌بین و با استفاده از توابع لاگر
   شکوفه جعفری فشارکی فرزاد توحیدخواه حیدرعلی  طالبی
   شماره 15 , دوره 5 , تابستان
   در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسب چکیده کامل
   در این مقاله یک کنترل‌کننده بر اساس کنترل پیش‌بین جهت هدایت و کنترل ماهواره پیشنهاد شده است. امروزه کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین یک روش عملی شناحته شده جهت کنترل سیستم‌های مختلف در صنعت به شمار می‌رود. یکی از چالش‌های موجود بر سر راه اعمال عملی این نوع کنترل‌کننده‌ها بار محاسباتی آن‌ها و زمان بر بودن عملیت کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. در این پژوهش برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده‌ی پیش‌بین استفاده از توابع لاگر پیشنهاد شده است. برای نشان دادن امکان پذیری و اعتبار کنترل‌کننده‌ی طراحی شده، نتایج شبیه سازی حاصل از اعمال آن روی یک مدل از ماهواره آورده شده است. همچنین مقایسه‌ای بین زمان محاسبات کنترل‌کننده با استفاده از توابع لاگر و در غیاب آن‌ها انجام گرفته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بهبود مسیریابی جهت کنترل ازدحام در شبکه¬هاب مبتنی بر نرم¬افزار با استفاده از کنترلرهای توزیع¬شده
   سعید بختیاری اردشیر آذرنژاد
   شماره 39 , دوره 11 , بهار-تابستان 1398
   شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) برای استفاده در تعیین مسیریابی ترافیک شبکه قابل انعطاف هستند، زیرا سطح داده ای و سطح کنترلی را از یکدیگر تفکیک می کنند. یکی از چالش های بزرگی که پیش روی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار قرار گرفته است، انتخاب مکان هایی مناسب برای قرار دادن و چکیده کامل
   شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN) برای استفاده در تعیین مسیریابی ترافیک شبکه قابل انعطاف هستند، زیرا سطح داده ای و سطح کنترلی را از یکدیگر تفکیک می کنند. یکی از چالش های بزرگی که پیش روی شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار قرار گرفته است، انتخاب مکان هایی مناسب برای قرار دادن و توزیع کنترلرها (کنترل کننده ها) است؛ به گونه‌ای که بتوان تأخیر بین کنترلرها و سوئیچ ها را در شبکه‌های گسترده کاهش داد. در همین راستا اغلب روش‌های ارائه شده بر روی کاهش تأخیر متمرکز بوده‌اند. ولی تأخیر تنها یکی از عواملی است که در کارائی شبکه و کاهش هزینه ی کلی بین کنترلرها و سوئیچ‌های مرتبط با آن‌ها نقش دارد. این مقاله به بررسی عوامل بیشتری برای کاهش هزینه بین کنترلر ها و سوئیچ ها نظیر ترافیک لینک های ارتباطی می پردازد. به همین منظور یک الگوریتم مبتنی برخوشه بندی برای بخش بندی شبکه ارائه می شود. با بهره گیری از این الگوریتم می‌توان تضمین کرد که هر بخش از شبکه می‌تواند حداکثر هزینه (شامل تأخیر و ترافیک موجود روی لینک ها) را در بین کنترلر و سوئیچ های مربوط به آن کاهش دهد. در این مقاله، با بکارگیری از Topology Zoo، شبیه‌سازی‌های گسترده‌ای تحت توپولوژی های واقعی شبکه انجام شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد در شرایطی که احتمال ازدحام در شبکه بالا می رود، الگوریتم پیشنهادی با شناسایی لینک های گلوگاه در مسیرهای ارتباطی هر گره با سایر گره ها، توانسته به خوبی ازدحام را در شبکه کنترل نماید. لذا، با در نظر گرفتن دو معیار تأخیر و میزان مشغول بودن لینک ها، فرآیند قرارگیری و توزیع کنترلر ها را در عمل خوشه-بندی با دقت بالاتری انجام می دهد. با این کار، میانگین حداکثر هزینه ی انتها به انتها بین هر کنترلر و سوئیچ های مربوط به آن به ترتیب در توپولوژی های Chinanet کشور چین، Uunet کشور آمریکا، DFN کشور آلمان، و Rediris کشور اسپانیا به اندازه ی 4694/41، 2853/29، 3805/21 و 4829/46 درصد کاهش یافته است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
   محمدرضا نیلی جمشید  حیدری حسین  مرادی مخلص
   شماره 21 , دوره 6 , بهار
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر ا چکیده کامل
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط­های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه­ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه­های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون­ ـ ­پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح  001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مصطفی  صادقی مسعود شفیعی
   شماره 14 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1391
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور
   مرضیه  رحمانی محمد فتحیان سعید یعقوبی
   شماره 30 , دوره 8 , پاییز-زمستان 1395
   این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافت چکیده کامل
   این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافته ای در بین خریداران سه فروشگاه اینترنتی توزیع می گردد. از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عامل اکتشافی جهت دسته بندی شاخص های فرعی و نیز تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه و متغیرها و شاخص های منتج از آنها استفاده می شود. سپس، عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در 37 شاخص فرعی و با روش دسته بندی تحلیل عاملی اکتشافی در 5 شاخص اصلی شامل: اعتماد، قابلیت اطمینان و برآورده سازی سفارش، مهندسی سایت، جذابیت و هیجان خرید و ارتباطات تعریف خواهد شد و میزان تاثیرگذاری هر کدام از شاخص های اصلی بر کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی می گردد. همچنین براساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده، مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به الویت بندی عوامل می پردازد. پرونده مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال
   امیرحسین  فروزان رضا  آقایی زاده ظروفی یوشی نبو  ساتو ماساتوشی هوری هوری
   شماره 13 , دوره 4 , بهار
   در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده‌است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه‌های تصویر به‌دست می-آوریم. برای ن چکیده کامل
   در این مقاله با ارائه توصیف جدیدی از ویژگی نقاط محور مرکزی ساختارهای لوله‌ای، روشی برای تقویت این ساختارها پیشنهاد شده‌است. در این روش، در یک چارچوب چندمقیاسی و با استفاده از بردارهای ویژه ماتریس هسین نقاط تصویر، فاصله هر نقطه را از لبه‌های تصویر به‌دست می-آوریم. برای نقاطی که روی محور مرکزی قرار دارند این فاصله از دوسر هر راستای دلخواه متقارن است. در این مرحله با نمونه‌برداری فاصله هر نقطه از لبه‌های تصویر در راستاهای مختلف، به نقاطی که تقارن بیشتری دارند مقدار بیشتری نسبت می‌دهیم. در مرحله بعد برای تقویت محور مرکزی لوله‌ها، از یک فیلتر براساس روش Pock استفاده می‌کنیم. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از تصاویر فانتوم دوبعدی و سه‌بعدی و داده-های پزشکی به صورت کیفی و کمی با معیارهای حداکثر خطای تعیین محور مرکزی و نرخ آشکارسازی انجام گرفته است که مزیت این روش را به روش‌های موجود نشان می‌دهد. پرونده مقاله
  مقالات در انتظار انتشار
 • صاحب امتیاز
  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
  مدير مسئول
  مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  سردبیر
  محمد شهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  مدیر داخلی
  محمدشهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  هیئت تحریریه
  حسین نظام‌آبادی‌پور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی) حسن رشیدی (دانشگاه علامه طباطبائی) علیرضا بهراد (دانشگاه شاهد) میر محسن پدرام (دانشگاه خوارزمی) فاطمه ثقفی (دانشگاه تهران) ميرهادي سيد عربي (دانشگاه تبريز) محمد حسام تدین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) محسن ابراهیمی مقدم (دانشگاه شهید بهشتی) صدف صالحی مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) محمدرضا عارف (دانشگاه صنعتي شريف) سیداحمد معتمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) سید احمدرضا شرافت (دانشگاه تربيت مدرس) رضا فرجي دانا (دانشگاه تهران) محمد تشنه لب (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي) محمد شهرام معین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) محمود کمره ای (دانشگاه تهران)
  شاپا: 2717-0411
  شاپای الکترونیکی:2783-2783

  دوره انتشار: دو فصلنامه
  پست الکترونیک
  jouraict@gmail.com
  نشانی
  تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612.
  تلفن
  021-66495433
  تلفكس
  66495433

  جستجو

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 14
  تعداد شماره ها 27
  مقالات چاپ شده 295
  تعداد نویسندگان 1532
  تعداد مشاهده مقاله 1234429
  تعداد دانلود مقاله 169828
  تعداد مقالات ارسال شده 1127
  تعداد مقالات رد شده 587
  تعداد مقالات پذیرفته شده 321
  درصد پذیرش 28 %
  زمان پذیرش(روز) 178
  تعداد داوران 402
  آخرین به روزرسانی 20/09/1402