آخرین اخبار نشریه
 • شماره های پیشین

 • معرفي نشريه
  علمی

  بر اساس نامه شماره 3/4817 مورخ 1386/6/11 دفتر امور پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و بیانیه رای کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور در تاریخ 1386/4/23 ،به این نشریه درجه علمی-پژوهشی اعطا شده است.
  در راستای توسعه خدمات الکترونیک نشریات انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، پایگاه جدید نشریه راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .
   
  دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران یک نشریه دسترسی آزاد بوده که دوبار در سال منتشر می شود. حوزه های موضوعی آن فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. 

   


  آخرین مقالات منتشر شده

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مخارج خانوارهای ایرانی در حوزه انرژی(رويكرد استاني)
   الهام حسين زاده امیرحسین مزینی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   امروزه سرمایه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) امری اجتناب ناپذیر است، چرا که بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله اقتصاد اثر می¬گذارد. با توجه به افزایش سریع جمعیت، افزایش تقاضاي انرژي و محدودیت منابع انرژي یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در کشوره چکیده کامل
   امروزه سرمایه گذاري در فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) امری اجتناب ناپذیر است، چرا که بر ابعاد مختلف زندگی بشر از جمله اقتصاد اثر می¬گذارد. با توجه به افزایش سریع جمعیت، افزایش تقاضاي انرژي و محدودیت منابع انرژي یکی از اقدامات اساسی جهت دستیابی به توسعه پایدار در کشورها، بهینه سازي و اصلاح ساختارهاي مصرف انرژي می باشد. با توجه به اینکه بخش خانگی یکی از بخش هاي اصلی مصرف کننده ي انرژي است، یکی از رویکردهاي موثر در کاهش و مدیریت مخارج انرژي خانوارها بهره گیري از قابلیت هاي فاوا است. در این راستا در این مطالعه اثر گسترش فاوا بر مخارج انرژی خانوارهاي شهري ایران با استفاده از روش Panel Data و الگوي GLS طی دوره زمانی 1387-1394 و در قالب داده هاي استانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حکایت ازآن دارد که در برخی از مدل¬ها به صورت موردی اثر کاهشی فاوا بر مخارج انرژی دیده شد. لیکن در اکثر مدل¬های برآورد شده اثر کاهشی معناداری از فاوا بر مخارج انرژی خانوارها دیده نمی¬شود. به نظر می¬رسد عمده دلایل این امر ساختار یارانه¬ای حاکم بر قیمت انرژی، پایین بودن سهم انرژی در کل هزینه¬های مصرفی خانوار، نبود فرهنگ صحیح مصرف و... می¬باشند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - ارائه مدل ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی در کشور مبتنی بر زنجیره ارزش
   طاهره  میرسعیدقاضی معصومه صادقی ماندانا فرزانه سوگل   بابازاده خامنه محمود خراط نسرین دسترنج حمیرا مقدمی بهروز الیاسی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   حوزه محتواي الكترونيكي يكي از اثرگذارترين اركان تحول ديجيتال است. براي برنامه¬ريزي مناسب جهت توسعه يا اصلاح روند اثرگذاري¬هاي اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در روند تحول ديجيتال، لازم است تا ارزيابي مناسبي از جايگاه محتواي الكترونيكي و وضعيت آن ارائه نمود. باتوجه به مؤلفه‌ها چکیده کامل
   حوزه محتواي الكترونيكي يكي از اثرگذارترين اركان تحول ديجيتال است. براي برنامه¬ريزي مناسب جهت توسعه يا اصلاح روند اثرگذاري¬هاي اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي در روند تحول ديجيتال، لازم است تا ارزيابي مناسبي از جايگاه محتواي الكترونيكي و وضعيت آن ارائه نمود. باتوجه به مؤلفه‌هاي مختلف تشكيل دهنده محتواي الكترونيكي و همچنين حوزه هاي متأثر از آن، تعیین وضعیت محتوای الکترونیکی بومی در کشور نیازمند داشتن مدلی مناسب جهت پوشش کلیه ابعاد و در نتیجه ارزیابی آن است. هدف از اين مقاله ارائه مدلي مناسب و بومي براي ارزيابي محتواي الكترونيكي در كشور است كه ضمن لحاظ نمودن برنامه‎ها و سياست¬هاي مدنظر در اين حوزه، براساس زنجيره ارزش محتوای الکترونیکی، اثرگذاري شاخص¬هاي ارائه شده در مدل پيشنهادي براي بازیگران و ذينفعان مختلف قابل رهگيري باشد. در مدل ارزيابي پيشنهادي،‌ هسته اصلي مدل، زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي بوده، بطوريكه استفاده از زنجيره ارزش اين قابليت را به مدل ‌مي‌دهد كه به صورت عمومي و براي كشورهاي مختلف مورد استفاده قرارگيرد. لذا در راستاي بومي‌سازي و تطبيق با شرايط بومي، با مطالعه کتابخانه¬ای و بررسی اسناد بالادستي و قوانين و مقررات موجود در كشور در حوزه محتواي الكترونيكي، مورد مطالعه و بررسي قرارگرفت. در ادامه با شناسایی نقش¬های مختلف زنجيره ارزش محتواي الكترونيكي و بازيگران اصلي متناسب با آن نقش¬ها، حوزه¬های اصلی محتوایی احصا گردید و مدل اصلی تحقیق تدوین شد. در ادامه با استفاده از روش تحقیق مصاحبه و گروه کانونی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت نیز در قالب یک مدل اجرایی برای ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی، شاخص‌های ارزیابی محتوا متناسب با هر یک از حوزه¬های محتوایی و نقش¬های شناسایی شده از طریق مصاحبه با خبرگان تدوين شدند. مدل ارائه شده و روال اجرایی آن، برای قانونگذاران و سیاست¬گذاران حوزه محتوای الکترونیکی بومی این امکان را فراهم می¬سازد که بر مبنای نقش¬های مختلف بازیگران و هر یک از حوزه‌های محتوایی، نسبت به سنجش وضعیت محتوای الکترونیکی در کشور و بهبود آن اقدام نمایند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تحلیل یادگیری دانش آموزان از طریق ورزش صبحگاهی با استفاده از روش های داده کاوی
   بهزاد لک نرگس عباسی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   یکی از عوامل اصلی فرایند جامعه¬پذیری، مدرسه است که اهمیت آن در نظام آموزشی هر کشوری بیش از پیش احساس می¬شود. ارتقاء سطح یادگیری دانش¬آموزان، یک عامل مهم برای ارتقای کیفیت نظام آموزش در مدارس، می¬باشد. از آنجایی که ورزش کردن ثاثیر بسزایی در یادگیری دارد، هدف اصلی مقاله ا چکیده کامل
   یکی از عوامل اصلی فرایند جامعه¬پذیری، مدرسه است که اهمیت آن در نظام آموزشی هر کشوری بیش از پیش احساس می¬شود. ارتقاء سطح یادگیری دانش¬آموزان، یک عامل مهم برای ارتقای کیفیت نظام آموزش در مدارس، می¬باشد. از آنجایی که ورزش کردن ثاثیر بسزایی در یادگیری دارد، هدف اصلی مقاله ارائه روشی جهت تقویت روند یادگیری دانش¬آموزان از طریق ورزش صبحگاهی مبتنی بر تکنیک شبکه عصبی و الگوریتم بهینه¬سازی قطرات هوشمند آب است. رویکرد این پژوهش به صورت کمی بوده و از نظر هدف كاربردي و همچنین از نظر نوع روش، توصيفي- تحليلي است. جهت دستیابی به این هدف از تکنیک شبکه عصبی به منظور طبقه‌بندی و استخراج نتایج و از الگوریتم بهینه¬سازی قطرات هوشمند آب جهت انتخاب ویژگی استفاده می¬شود. برای شبکه عصبی از 11 نورون به عنوان تعداد نورون مناسب لایه مخفی و ترکیب دو تابع فعال¬سازي خطي و سيگموئيدي به عنوان توابع انتقال بین لایه‌ای و از یک تابع آموزش جهت آموزش شبکه و حداکثر تکرار الگوریتم آموزش بر روی مجموعه داده 3000 تعداد، پیشنهاد شده است. دقت روش پیشنهادی 68 درصد است که به نسبت روش پایه حدود 2/2 درصد بهبود داشته و این یعنی ورزش برروی یادگیری دانش‌آموزان تاثیر دارد. نتایج نشان داد طبقه¬بندی بهینه روی مجموعه داده با پارامترهای همگن، عملکرد مناسبی داشته و همچنین شبکه‌های عصبی مصنوعی نسبت به روش¬های جدید¬، عملکرد بهتری دارد. طبق نتایج به دست آمده روش پیشنهادی از نظر صحت خروجی می¬تواند بهبود مناسبی در تقویت روند یادگیری داشته باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه چارچوبی برای داده گان ملی با تمرکز بر توسعه حاکمیت داده
   نادر نقشینه فاطمه فهیم نیا حمیدرضا احمدیان چاشمی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای دادگان ملی با تمرکز بر حاکمیت داده می باشد تا بدین وسیله بتوان با درنظر گرفتن پارامترهای حکمرانی داده، الگوی موثر برای همه بخش های کشور در تعامل با دادگان ملی ایجاد نمود. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقق آن ترکیبی می باشد. برای این پژوهش چکیده کامل
   هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای دادگان ملی با تمرکز بر حاکمیت داده می باشد تا بدین وسیله بتوان با درنظر گرفتن پارامترهای حکمرانی داده، الگوی موثر برای همه بخش های کشور در تعامل با دادگان ملی ایجاد نمود. رویکرد این پژوهش کیفی و روش تحقق آن ترکیبی می باشد. برای این پژوهش ابتدا مقالات مرتبط با سازماندهی دادگان ملی و تسری حاکمیت داده استخراج گردید و پس از همانی سازی مقالات و مبتنی بر الگو طراحی اکوسیستم های فناوری، 10 مولفه کلیدی به عنوان ماژول های اصلی استخراج شد. در ادامه با بررسی مقالات و با استفاده از مصاحبه و تشکیل گروه های دلفی و تحلیل خبرگانی برای هر یک از ماژول ها ، شاخص و زیر شاخص ها احصاء گردید. با طراحی دو پرسشنامه با محور راهبردی-مدیریتی و فنی –حقوقی، 22 شاخص و 154 زیر شاخص با استفاده از تحلیل های همبستگی و آماری نهایی گردید. از این پژوهش می توان به عنوان یک مرجع علمی برای ایجاد خزانه داده ملی در کشور بهره برد. پیشنهاد می گردد توسعه زیرساخت های فنی و الگوهای حاکمیت داده در ابعاد ملی با توجه به ماژول ها و شاخص های احصا شده در این پژوهش بررسی گردد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارائه ی مدلی برای عقیده کاوی در سطح ویژگی برای نظرات کاربران هتل ها
   الهام  خلج شهریار  محمدی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   امروزه بررسی نظرات و عقاید کاربران در بستر اینترنت بخش مهمی از فرآیند تصمیم¬گیری مردم در رابطه با انتخاب یک محصول یا استفاده از خدمات ارایه شده را شامل می¬شود. با وجود بستر اینترنت و دسترسی ساده به وبلاگ های مربوط به نظرات در زمینه صنعت گردشگری و هتلداری، منابع غنی و ع چکیده کامل
   امروزه بررسی نظرات و عقاید کاربران در بستر اینترنت بخش مهمی از فرآیند تصمیم¬گیری مردم در رابطه با انتخاب یک محصول یا استفاده از خدمات ارایه شده را شامل می¬شود. با وجود بستر اینترنت و دسترسی ساده به وبلاگ های مربوط به نظرات در زمینه صنعت گردشگری و هتلداری، منابع غنی و عظیمی از عقاید بصورت متن موجود می¬باشد که افراد می‌توانند از روش¬های متن کاوی برای کشف عقاید دیگران استفاده کنند. با توجه به اهمیت نظر و عقاید کاربران در صنایع و بویژه صنعت گردشگری و هتلداری، مباحث عقیده‌کاوی و تحلیل احساسات و کاوش متون نوشته شده توسط کاربران مورد توجه متصدیان امور قرار گرفته است . در این مقاله یک روش ترکیبی و جدید بر اساس یک رویکرد رایج در تحلیل احساسات، استفاده از واژگان برای تولید ویژگی¬هایی برای طبقه¬بندی بار احساسی نظرات ارائه شده است. بدین صورت که دو روش ساخت فهرست واژگان یکی با استفاده از روش¬های آماری و دیگری با استفاده از الگوریتم ژنتیکی ارائه شده است. واژگان فوق الذکر با فرهنگ واژگان احساس عمومی و استاندارد لیو بینگ آمیخته می¬شوند تا دقت طبقه بندی افزایش یابد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - یک معماری دومسیره کارآمد مبتنی بر شبکه عصبی عمیق برای بازشناسی دروازه در ویدئوی بازی فوتبال
   امیرحسین  زنگنه مهدی جم پور کامران لایقی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   در این مقاله یک روش خودکار با استفاده از یک مدل معماری دومسیره یادگیری عمیق برای مساله تحلیل تصاویر ویدئویی ورزش فوتبال، با تاکید بر شناسایی دروازه به عنوان یکی از مهمترین عناصر رویداد گُل که مهمترین رویداد بازی فوتبال می¬باشد، ارائه کرده¬ایم. معماری پیشنهادی، شکل توسعه چکیده کامل
   در این مقاله یک روش خودکار با استفاده از یک مدل معماری دومسیره یادگیری عمیق برای مساله تحلیل تصاویر ویدئویی ورزش فوتبال، با تاکید بر شناسایی دروازه به عنوان یکی از مهمترین عناصر رویداد گُل که مهمترین رویداد بازی فوتبال می¬باشد، ارائه کرده¬ایم. معماری پیشنهادی، شکل توسعه یافته مدل VGG سیزده لایه می‌باشد که طی آن یک مدل معماری دو مسیره تعریف شده است. در مدل معماری پیشنهادی برای بازشناسی دروازه در مسیر اول، مدل با مجموعه داده آموزشی، آموزش داده می¬شود. اما در مسیر دوم، مجموعه داده¬های آموزشی ابتدا توسط یک سیستم غربال‌کننده مورد بررسی قرار گرفته و بهترین تصاویر که شامل ویژگی¬های متفاوتی با ویژگی¬های انتخاب شده توسط مسیر اول هستند، انتخاب می‌شوند. به عبارت دیگر در مسیر دوم، ویژگی‌هایی از شبکه‌ای مشابه مسیر اول، ولی پس از عبور از سیستم غربالگر تولید می‌شود.سپس بردارهای ویژگی¬ تولید شده در دو مسیر با یکدیگر ادغام شده و یک بردار ویژگی سراسری حاصل می¬شود و بدین ترتیب فضاهای متفاوتی از مساله بازشناسی دروازه تحت پوشش قرار گرفته است. ارزیابی‌های متنوعی بر روی روش ارائه شده انجام شده است. نتایج ارزیابی‌ها، حاکی از بهبود دقت بازشناسی دروازه به‌وسیله مدل معماری دومسیره ارائه شده نسبت به مدل پایه می‌باشد. همچنین مقایسه روش پیشنهادی با نتایج موجود نشان می‌دهد دقت روش پیشنهادی، بهتر از نتایج منتشر شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - تحلیل پایداری سیستم‌های کنترل شده تحت شبکه حین حملات محرومیت سرویس با تئوری سیستم‌های سوئیچنگ
   محمد صیاد حقیقی فائزه فریور
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   با رشد روز افزون استفاده از شبکه‌های کامپیوتری برای انتقال داده، سیستم‌های سایبری- فیزیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم¬های کنترل شده تحت شبکه ، از انواع صنعتی این سیستمها هستند که در آن سنسورها و عملگرها، از طریق شبکه اطلاعات را بین واحد های مختلف تبادل می¬کنن چکیده کامل
   با رشد روز افزون استفاده از شبکه‌های کامپیوتری برای انتقال داده، سیستم‌های سایبری- فیزیکی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. سیستم¬های کنترل شده تحت شبکه ، از انواع صنعتی این سیستمها هستند که در آن سنسورها و عملگرها، از طریق شبکه اطلاعات را بین واحد های مختلف تبادل می¬کنند. از دست رفتن داده در شبکه‌‌ بر عملکرد سیستم فیزیکی و پایداری آن تاثیرگذار است. از دست رفتن عمده داده می¬تواند بدلیل حمله محرومیت سرویس باشد. در این مقاله، به تحلیل پایداری سیستم‌های خطی کنترل‌شده تحت شبکه با احتمال از دست رفتن داده در مسیر پیشرو بدلیل حمله پرداخته شده است. سیستم کنترل شده تحت شبکه در حین حمله با یک سیستم سوییچینگ تصادفی با مدل پرش مارکوف دو وضعیته مدل شده است. در وضعیت شماره یک شبکه داده ارسالی کنترل‌کننده را به سیستم انتقال میدهد و در وضعیت شماره دو، داده از دست رفته و سیستم از داده دیگری مانند یک مقدار پیش فرض به عنوان ورودی استفاده می کند. در این مقاله پایداری سیستم فیزیکی کنترل شده تحت شبکه حین حملات محرومیت سرویس هم در حوزه زمان پیوسته و هم زمان گسسته مورد تحلیل قرارگرفته است که دستاورد آنها، معرفی شرایط پایداری لیاپانوف برای سیستم با توجه به زمانهای اقامت تصادفی در هر وضعیت است. همچنین با استفاده از نتایج تحلیل انجام شده، یک روش جدید برای پایداری سازی چنین سیستمهایی تحت حمله محرومیت از سرویس از طریق مدیریت مقدار پیش فرض پیشنهاد می شود. در نهایت، مطالعه انجام شده بر روی چند سیستم کنترلی نمونه شبیه‌سازی شده است. نتایج ضمن تایید تئوری استخراج شده، نشان می دهند که چگونه سیستمی تحت حمله که حدود 80% بسته کنترلی خود را از دست می دهد، با روش پیشنهادی پایدار نگاه داشته می شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‏های اجرایی ایران
   بهروز راعی وحید برادران
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفاهیم دولت و حکمرانی الکترونیک در مدیریت و اداره کشورها گسترش یافته است. دولت الکترونیک بر ارائه خدمات به ذینفعان به صورت مجازی و حکمرانی الکترونیکی بر تغییر شیوه‏های ارتباط دموکراتیک دولت با شهروندان تاکید دارند. لازمه موفقیت چکیده کامل
   همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفاهیم دولت و حکمرانی الکترونیک در مدیریت و اداره کشورها گسترش یافته است. دولت الکترونیک بر ارائه خدمات به ذینفعان به صورت مجازی و حکمرانی الکترونیکی بر تغییر شیوه‏های ارتباط دموکراتیک دولت با شهروندان تاکید دارند. لازمه موفقیت حکمرانی الکترونیک، اطمینان از اجرای موفق برنامه‌های توسعه حکمرانی الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت و همراستایی برنامه‌ها در تمامی بخش‌های وابسته به آن است. شناسایی زیرمولفه‌ها و مولفه‌های ارزیابی حکمرانی الکترونیک علاوه بر آنکه جنبه‌های حائز اهمیت برای توسعه حکمرانی الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند، ابزاری برای اطلاع از وضعیت پیشرفت اقدامات دستگاه‌های اجرایی در توسعه حکمرانی الکترونیک خواهد بود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی زیرمولفه‌ها و مولفه‌های ارزیابی پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در توسعه حکمرانی الکترونیک تحت عنوان مدل ارزیابی حکمرانی الکترونیک است. بر اساس مطالعه ادبیات و نظرات خبرگان، 27 زیرمولفه ارزیابی شناسایی شده است. با ابزار پرسشنامه، اهمیت هر یک از آنها در پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‌های اجرایی کشور ارزیابی شده و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، معیارها در شش مؤلفه اصلی دسته‌بندی شده‌اند: کیفیت حکمرانی الکترونیک، رهبری و انگیزش حکمرانی الکترونیک، بهره‌وری و تسهیل‏گری، پشتیبانی و حمایت، مدیریت خدمات الکترونیک و قانون‌گذاری الکترونیک. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - توصیه کاربر در پیام‌رسان تلگرام با تحلیل گراف و مدل‌سازی ریاضی رفتار کاربران
   داود کریم‌پور محمدعلی  زارع چاهوکی علی هاشمی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   سامانه‌های توصیه‌گر به‌منظور کاهش تولید و پردازش پرس‌وجو به‌وجود آمده‌اند. توصیه کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای کاربران عادی در یافتن دوست و برای بازاریابان جهت یافتن مشتریانی جدید، بسیار مفید است. در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، یافتن کاربران هدف بر چکیده کامل
   سامانه‌های توصیه‌گر به‌منظور کاهش تولید و پردازش پرس‌وجو به‌وجود آمده‌اند. توصیه کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای کاربران عادی در یافتن دوست و برای بازاریابان جهت یافتن مشتریانی جدید، بسیار مفید است. در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، یافتن کاربران هدف برای بازاریابی پیش‌بینی شده است؛ اما در پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام امکانی جهت یافتن جامعه هدف وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از گراف و مدل‌سازی رفتار کاربران و همچنین تعریف ویژگی‌هایی مرتبط با گروه‌ها، روشی جهت توصیه کاربران تلگرام، ارائه شده است. روش پیشنهادی دربردارنده هشت گام است و هر یک از گام‌ها، می‌توانند روشی جهت توصیه کاربر درنظر گرفته شوند. مهاجرت، روشی جدید جهت مدل‌سازی علایق کاربران، براساس سوابق عضویت آنان در گروه‌ها است. داده‌های این پژوهش، مجموعه داده‌ای واقعی شامل بیش از 900.000‌ سوپرگروه و 120‌میلیون کاربر تلگرامی است. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی بر روی 100گروه باکیفیت، حاکی از مؤثر بودن توصیه‌هایی برگرفته از سوابق کاربران و مدل‌سازی رفتار آنان نسبت به‌صرف استفاده از این اطلاعات است. رویکرد پیشنهادی با ارائه گام‌هایی در ادامه روش گروه‌های مشابه که جهت توصیه گروه در تلگرام ارائه شده بود، توانسته میانگین خطای RMSE را از 0.87 به 0.79 و میانگین خطای MAE را از 0.77 به 0.64 کاهش دهد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - بررسی نقش شخصیت و متغیرهای فردی بر نقض امنیت رمز عبور: یک مطالعه تجربی
   زهرا کریمی منیژه  کاوه رضوان صالحی میلاد ملتجی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   تفاوت‌های فردی کاربران فناوری اطلاعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است. در این راستا، این مطالعه، رابطه بین متغیرهای جنسیت، شخصیت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی کرده است. روش پژوهش ح چکیده کامل
   تفاوت‌های فردی کاربران فناوری اطلاعات در انتخاب رمز عبور و نگهداری از آن تأثیرگذار است. در این راستا، این مطالعه، رابطه بین متغیرهای جنسیت، شخصیت، میزان تحصیلات و رشته تحصیلی از یک طرف و نقض امنیت رمز عبور را از طرف دیگر در بین کاربران ایرانی بررسی کرده است. روش پژوهش حاضر، روش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه‌ای با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد که به پرســش‌نامه‌های پنج عامل بزرگ شخصيتی نئو، اطلاعات جمعیت شناختی و رفتارهای امنیت رمز عبور پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی‌دو، آنوا و تحلیل رگرسیون (برای 529 مورد پرسش‌نامه قابل قبول) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاربران مرد نسبت به کاربران زن؛ رمز عبورهای قوی‌تری انتخاب می‌کنند. رفتارهای نقض‌کننده امنیت رمز عبور در کاربران رشته‌های تحصیلی علوم ریاضی، حسابداری و کامپیوتر نسبت به کاربران در سایر رشته‌های تحصیلی بیشتر تکرار شده است. از بین ویژگی‌هاي شخصیت، روان‌نژندگرایی رابطه مثبت و معنادار، تجربه‌پذیری و توافق‌پذیری رابطه منفی و معنادار و وجدان‌گرایی رابطه دوگانه با ویژگی نقض امنیت رمز عبور دارد. این یافتهها با در نظر گرفتن تفاوت فردی در زمینه رفتارها و ادراکات امنیتی، به حوزه امنیت سایبری به‌ویژه در ایران کمک می‌‌‌‌کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - ارائة چارچوبي متضمن شاخص¬هاي مرتبط براي ارزيابي آمادگي بانك¬هاي تجاري جهت استفاده از فناوري بلاك چين با روش فراترکیب
   زهرا خلیلی مسعود کیماسی جواد عباسی محمدعلی شاه حسینی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   این پژوهش به ارائة چارچوبی در جهت شاخص¬های آمادگی بانک¬های تجاری در استفاده از فناوری بلاک¬چین پرداخته است. به این منظور، روش تحقیق فراترکیب مورد استفاده قرار گرفت. از 306 منبع یافت شده طی مراحل فراترکیب، 38 مقاله با معیارهای مورد پذیرش منطبق بودند. در نتیجه ترکیب یافته چکیده کامل
   این پژوهش به ارائة چارچوبی در جهت شاخص¬های آمادگی بانک¬های تجاری در استفاده از فناوری بلاک¬چین پرداخته است. به این منظور، روش تحقیق فراترکیب مورد استفاده قرار گرفت. از 306 منبع یافت شده طی مراحل فراترکیب، 38 مقاله با معیارهای مورد پذیرش منطبق بودند. در نتیجه ترکیب یافته¬ها 4 عامل سازمانی، فنی، فردی و محیطی به عنوان شاخص¬های آمادگی بانک¬های تجاری در استفاده از فناوری بلاک چین شناسایی گردید. شاخص¬های سازمانی شامل توسعه زیرساخت¬ها، مهارت¬های مدیران، توسعه منابع انسانی، اندازه شرکت یا سازمان، منابع مالی، فرهنگ سازمانی پذیرا، سیاست¬های سازمانی و پشتیبانی مدیریت عالی بودند. شاخص¬های فنی بدست آمده شامل پیچیدگی، امنیت فناوری، دسترسی به فناوری، بکارگیری فناوری و نیروی انسانی متخصص بودند. شاخص¬های فردی شامل نگرش نسبت به استفاده، سهولت استفاده، سودمندی درک شده و درک فناوری بلاک چین بودند و در نهایت شاخص-های محیطی شامل قوانین و مقررات، بلوغ فناوری، تبادل اطلاعات، سازگاری، پویایی بازار و حمایت¬های دولتی بودند. بانک¬های تجاری با استفاده از نتایج این پژوهش می¬توانند، آمادگی¬های لازم در جهت استفاده از فناوری بلاک¬چین را شناسایی کرده و منابع مورد نیاز خود را در راستای استفاده از این فناوری تدارک ببینند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - ارائه مدل ارزش آفرینی در اکوسیستم کارآفرینی فناوری اطلاعات و ارتباطات
   محسن پازری منیژه حقیقی نسب جمشید عدالتیان شهریاری
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه ف چکیده کامل
   فرایند کارآفرینی همواره با عدم قطعیت و ریسک پذیری همراه بوده است بنحویکه میتوان گفت خطرپذیری این فرایند بخشی پذیرفته شده از آن تلقی می شود. بکارگیری دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش این عدم قطعیت بسیار موثر است . هدف از این پژوهش ارائه مدل ارزش آفرینی در حوزه فاوا است بنحویکه فعالیت های اساسی ارزش آفرینی در اکوسیستم فاوا و بازیگران مرتبط با هر فعالیت تعیین گردد. براى اين منظور با بهره¬گيرى از ادبیات موضوع و تحلیل فراترکیب ، دو مولفه اکوسیستم کارآفرینی (فعالیتها و بازیگران) شناسایی و سپس با استفاده نظرسنجی خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتهای اصلی برگزیده شد. بر اساس نتايج اين تحليل یک مدل مفهومی براى تبیین فعالیتهای کارآفرینی ICT محور مشتمل بر 12 فرضيه طراحى گرديد. در گام بعدی این مدل با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری در جامعه آماری پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پارک سجاد) مورد آزمون قرار گرفت که منجر به شناسایی 10 مسیر با بیشترین ضریب بارعاملی شد. سپس سازه¬هاى نهایی مدل با روش تحليل عاملى تاییدی شامل 11 مرحله و 48 فعالیت استخراج شد. در مرحله نهایی ارتباط بازیگران و فعالیتها باتوجه به تحلیل فراترکیب در قالب نمودار پای رسم شد. جزييات مقاله
  پربازدیدترین مقالات

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - تعیین عوامل موثر بر تامین مالی جمعی شرکت‌های دانش بنیان IT
   علی حاجی غلام سریزدی علی  رجب زاده قطری علینقی  مشایخی علیرضا  حسن زاده
   شماره 37 , دوره 10 , پاییز-زمستان 1397
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوام چکیده کامل
   روش تامین مالی جمعی در دنیا بدلیل نیاز به تامین مالی در مراحل اولیه تاسیس کسب و کارهای نوپا و همچنین پیشرفت در فناوری اطلاعات بسرعت گسترش یافته است. در ایران نیز تاکنون چندین پلتفرم تامین مالی ایجاد شده است که بعضی موفق و بعضی ناموفق بوده اند. لذا نیاز است با بررسی عوامل موثر بر این روش به توسعه آن کمک کرد. از آنجا که تامین مالی جمعی پدیده‌ای نو و جدید می‌باشد ضرورت دارد تا با روشی مناسب ضمن تعیین عوامل موثر بر این روش، به افزایش آگاهی آن در جامعه پرداخت. روش مدل‌سازی جمعی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و وب 2 با هدف شناخت پدیده‌های جدید می‌باشد. لذا در این مقاله با استفاده از مدل‌سازی جمعی به احصا عوامل موثر بر تامین مالی جمعی در ایران در راستای حمایت از شرکت‌های نوپا‌ی حوزه IT پرداخته شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مصطفی  صادقی مسعود شفیعی
   شماره 14 , دوره 4 , پاییز-زمستان 1391
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر)
   مقصود فراستخواه مریم  فرهنگی
   شماره 21 , دوره 6 , بهار
   یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و چکیده کامل
   یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می‌تواند، دسترسی علاقه‌مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و مکان، افزایش دهد، بلکه می‌تواند موضوعاتی چون توسعه راهبردهای جدید یادگیری، ارائه بهترین مطالب درسی، استفاده از بهترین اعضای هیأت علمی، آموزش و یادگیری بر اساس توانایی افراد، افزایش اثربخشی، افزایش مسئولیت فردی در یادگیری (دانشجو محوری) و تحقق جامعه یادگیرندگان و تشکیل جوامع پژوهشی را تحقق بخشد. پیداست که در چنین نوع آموزش عالی، نقش استاد به مراتب پیچیده تر و کیفی تر می شود. در این پژوهش تلاش گردید تا شایستگی های اعضای هیأت علمی در محیط مجازی مورد بررسی قرار گیرد. با در نظر گرفتن روش توصیفی از نوع همبستگی، و ارایه مدل مفهومی چهار سوال برای آزمودن این مدل مورد استفاده قرار گرفتند که برای بررسی عملی نتایج مطالعات میدانی در دانشگاه مهر البرز اجرا شد..ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه است که روایی و پایایی آن سنجیده شدو نتایج حاصل از آنها در دو مرحله بررسی گردید. در مرحله نخست به کمک چک لیست، شایستگی هایی که بیشترین هماهنگی را با مدل فوق داشتند تعیین و به کمک سه مولفه مورد بحث در سه بخش دسته بندی گردید. در مرحله دوم با توجه به تفکیک شایستگی ها، پرسشنامه میان اعضای هیأت علمی توزیع گردید (تمامی این افراد در حوزه یادگیری الکترونیکی فعالیت دارند) و پس از تکمیل، برای تجزیه و تحلیل جمع آوری شد. نتایج ضریب همبستگی حاکی از وجود ارتباط معنادار میان مؤلفه‌های شایستگی اعضای هیأت‌علمی در محیط مجازی بود. همچنین ابعاد و مؤلفه‌های شایستگی از دو دیدگاه استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت و از این دو دیدگاه الویت بندی گردید. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - پردازش تصاویر ورق های فولادی به منظور آشکارسازی عیوب به کمک موجک گابور
   مسعود شفیعی مصطفی  صادقی
   شماره 13 , دوره 4 , بهار
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظو چکیده کامل
   در مراحل مختلف تولید فولاد، خرابی‌هایی متعددی بر سطح ورق ظاهر می‌شود. صرف نظر از دلایل ایجاد خرابی‌ها، تشخیص دقیق انواع آن‌ها به طبقه بندی صحیح ورق فولاد کمک می‌کند و در نتیجه در صد بالایی از فرآیند کنترل کیفیت را به خود اختصاص می‌دهد. کنترل کیفیت ورق‌های فولادی به‌منظور بهبود کیفیت محصول و حفظ بازار رقابتی از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی تکنیک‌های پردازش تصویر مورد استفاده، با به‌کارگیری پردازش تصویر به کمک موجک گابور دو بعدی راه حل سریع و با دقت بالا برای آشکار سازی عیوب بافتی ورق‌های فولادی ارائه شده است. در ابتدا با استفاده از موجک گابور ویژگی‌های بافتی قابل توجهی را از تصاویر استخراج می‌کند که هم دربرگیرنده‌ی جهات مختلف و هم فرکانس‌های مختلف می‌باشد. سپس با استفاده از روش آماری،تصاویری که دربردارنده ی عیوب به طور واضح‌تری هستند انتخاب شده و محل وقوع عیب تعیین می‌گردد. با ارائه‌ی نمونه‌های آزمایشی میزان دقت و سرعت عمل روش به‌کار گرفته شده نشان داده شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - آینده نگری تهدیدهای سایبری علیه ایران براساس وکتور حمله
   مهدی عمرانی مسعود شفیعی سیاوش خرسندی
   شماره 33 , دوره 9 , پاییز-زمستان 1396
   تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات چکیده کامل
   تهدیدات سایبری طی سالهای اخیر بسیار زیاد شده است. مهاجمان سایبری ، از جمله سازمان های دولتی یا هکرها ، در استفاده از ابزارهای مختلف برای حمله به سیستم های هدف در برخی از کشورها به ویژه جمهوری اسلامی ایران ، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. پیچیدگی تهدیدات سایبری و تأثیرات مخرب آن بر سیستم های مهم ، ضرورت پیش بینی تهدیدات سایبری را برجسته می کند. این تحقیق می تواند کشور را برای مقابله با تهدیدات سایبری براساس وکتورهای حمله موجود و بالقوه آماده کند. اول از همه ، 18 راننده اصلی تهدیدات سایبری بر اساس وکتورها از طریق بررسی منابع و مصاحبه با هفت نفر از متخصصان ، حمله کنندگان را شناسایی می کنند. ما برای نشان دادن عوامل اصلی تهدیدهای سایبری در آینده مانند مهندسی اجتماعی ، انکار سرویس ، باج افزارها ، جعل و کلاهبرداری و بازیگران غیر دولتی از روش تحلیل متقابل استفاده می کنیم. برای این مرحله از نرم افزار Mic Mac استفاده خواهد شد. سرانجام ، سناریوهای آینده تهدیدهای سایبری با استفاده از رویکرد مبتنی بر سناریو شناسایی شدند. از نرم افزار Scenario Wizard استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق شامل دو سناریوی قوی و 18 سناریوی احتمالی است که بر اساس قوی ترین سناریو ، باج افزار ، جعل اطلاعات ، کلاهبرداری ، مهندسی اجتماعی و محرومیت از خدمات به احتمال زیاد تهدیدات سایبری توسط بازیگران غیر دولتی در سطح محدود است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - بررسی اثر بخشی الگوی چند عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی
   محمدرضا نیلی جمشید  حیدری حسین  مرادی مخلص
   شماره 21 , دوره 6 , بهار
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر ا چکیده کامل
   در هزاره­ی سوم که افراد با مسائل متعدد، متنوع و پیچیده رو به رو هستند و امکان تسلط بر اطلاعاتی که به طور روزافزون در حال تولید و انباشته شدن هستند وجود ندارد، داشتنن مهارت تفکر انتقادی برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره­ی آنها بر اساس شواهد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر یک الگو با 7 عامل یا مؤلفه برای پرورش تفکر انتقادی در محیط‌های یادگیری الکترونیکی توسط پژوهشگر ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در محیط­های یادگیری الکترونیکی و دانشجویان همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی (آموزش سنتی) تشکیل می‌دهند که در سال تحصیلی 1391- 1390 در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. از بین جامعه­ی پژوهش، 47 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (23 نفر) و گروه گواه ( 24نفر) به صورت تصادفی جایگزین گردیدند. جهت آموزش گروه آزمایش از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی، در محیط های الکترونیکی در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده گردید. در گروه گواه از الگوی 7 عاملی پرورش تفکر انتقادی در محیط حضوری کلاس درس و به شیوه‌ی سخنرانی، در طی 15 جلسه و با درس علوم تجربی استفاده شد. عوامل و مولفه­های الگو شامل (چالش، بازنمایی، ایجاد فرصت، ایجاد انگیزش، تحلیل منطقی، تشویق، مسئولیت و تعهد) است. در این پژوهش از روش آزمایش و طرح پیش آزمون­ ـ ­پس آزمون با دو گروه آزمایشی که هر کدام برای دیگری حکم گروه گواه را داشتند استفاده شد. هر دوگروه در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون به پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر جواب دادند و از آزمون آماری تحلیل کوواریانس برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج تفاوت معنادار بین نمرات گروه آزمایش و گواه در پرورش تفکر انتقادی دانشجویان در مؤلفه‌های استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال منطقی در سطح  001/0 را نشان می‌دهد. به این صورت که در پرورش تفکر انتقادی، گروه آزمایش که در محیط یادگیری الکترونیکی آموزش دیده بودند، در مقایسه با گروه گواه که در محیط حضوری کلاس آموزش دیده بودند، نتایج بهتری را به دست دادند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - توصیه کاربر در پیام‌رسان تلگرام با تحلیل گراف و مدل‌سازی ریاضی رفتار کاربران
   داود کریم‌پور محمدعلی  زارع چاهوکی علی هاشمی
   شماره 49 , دوره 13 , پاییز-زمستان 1400
   سامانه‌های توصیه‌گر به‌منظور کاهش تولید و پردازش پرس‌وجو به‌وجود آمده‌اند. توصیه کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای کاربران عادی در یافتن دوست و برای بازاریابان جهت یافتن مشتریانی جدید، بسیار مفید است. در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، یافتن کاربران هدف بر چکیده کامل
   سامانه‌های توصیه‌گر به‌منظور کاهش تولید و پردازش پرس‌وجو به‌وجود آمده‌اند. توصیه کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برای کاربران عادی در یافتن دوست و برای بازاریابان جهت یافتن مشتریانی جدید، بسیار مفید است. در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، یافتن کاربران هدف برای بازاریابی پیش‌بینی شده است؛ اما در پیام‌رسان‌هایی همچون تلگرام امکانی جهت یافتن جامعه هدف وجود ندارد. در این مقاله با استفاده از گراف و مدل‌سازی رفتار کاربران و همچنین تعریف ویژگی‌هایی مرتبط با گروه‌ها، روشی جهت توصیه کاربران تلگرام، ارائه شده است. روش پیشنهادی دربردارنده هشت گام است و هر یک از گام‌ها، می‌توانند روشی جهت توصیه کاربر درنظر گرفته شوند. مهاجرت، روشی جدید جهت مدل‌سازی علایق کاربران، براساس سوابق عضویت آنان در گروه‌ها است. داده‌های این پژوهش، مجموعه داده‌ای واقعی شامل بیش از 900.000‌ سوپرگروه و 120‌میلیون کاربر تلگرامی است. نتایج ارزیابی روش پیشنهادی بر روی 100گروه باکیفیت، حاکی از مؤثر بودن توصیه‌هایی برگرفته از سوابق کاربران و مدل‌سازی رفتار آنان نسبت به‌صرف استفاده از این اطلاعات است. رویکرد پیشنهادی با ارائه گام‌هایی در ادامه روش گروه‌های مشابه که جهت توصیه گروه در تلگرام ارائه شده بود، توانسته میانگین خطای RMSE را از 0.87 به 0.79 و میانگین خطای MAE را از 0.77 به 0.64 کاهش دهد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارائه مدل تأثیر سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری در سازمان‌‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر
   جعفر باقری نژاد بهتاج  رسولی پشته
   شماره 15 , دوره 5 , تابستان
   در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شا چکیده کامل
   در تحقیق انجام شده که این مقاله نتایج آن‌را منعکس می‌سازد، مدلی برای تبیین رابطه میان سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و رضایت مشتری در سازمان‌ها ارائه شده است. در این پژوهش ضمن مرور جامع ادبیات موضوع سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و رضایت مشتری، مدل مفهومی با چهار معیار (شاخص‌های اقتصادی، آموزشی، نشر فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتباطات از راه دور ) و یک متغیر مکنون (شاخص رضایت مشتری)، طراحی شد. مدل مذکور از طریق نظرسنجی از خبرگان امر مورد اعتبارسنجی اولیه قرار گرفت. سپس در یک مطالعه میدانی در سازمان تحت بررسی، برای آزمون تایید کارکرد و اعتبار سنجی مدل، داده های لازم گردآوری شد. در ادامه با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نیز معادلات رگرسیونی تعاملی در قالب تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزار های اس پی اس اس و لیزرل به تبیین عوامل رابطه ای بین متغیر های مکنون و مشاهده گر پرداخته شد. یافته های تحقیق بیانگر رابطه مستقیم و معنی‌دار عوامل اقتصادی و آموزشی مربوط به سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات بر رضایت مشتریان در سازمان می‌باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
   فاطمه دانشفر بصیر  علاقه‌بند وحید  شرفی
   شماره 17 , دوره 5 , بهار-تابستان
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص چکیده کامل
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - کنترل مود لغزشي براي ازدحام در شبکه هاي TCP/IP
   روح اله  برزمینی مسعود شفیعی
   شماره 6 , دوره 2 , پاییز-زمستان 1389
   پديده ازدحام يكي از مشكلات مهم پيش روي طراحان شبكه هاي كامپيوتري است و در سالهاي اخير باعث كاهش كارايي شبكه‌ها شده است. تاكنون روش‌هاي مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل اين پديده پيشنهاد شده‌اند كه بر اساس تئوری کنترل مي‌باشند. بدین منظور ميتوان ساختار حلقه بسته فرايند ان چکیده کامل
   پديده ازدحام يكي از مشكلات مهم پيش روي طراحان شبكه هاي كامپيوتري است و در سالهاي اخير باعث كاهش كارايي شبكه‌ها شده است. تاكنون روش‌هاي مختلفي به منظور پيشگيري و كنترل اين پديده پيشنهاد شده‌اند كه بر اساس تئوری کنترل مي‌باشند. بدین منظور ميتوان ساختار حلقه بسته فرايند انتقال دادهها در شبكههاي كامپيوتري را بدين صورت در نظر گرفت كه در آن، كنترلكنندهاي از خانواده مديريت پوياي صف (AQM) به منظور پياده سازي در مسير يابهاي شبكه طراحي شده و بقيه شبكه از ديد مسير ياب، به عنوان سيستم هدف كنترل يا پلنت تعريف ميشود. در زمينهي طراحي كنترلكننده AQM، تحقيقات بسياري صورت گرفته است و كنترلكنندههاي متعددي طراحي شده است. در این مقاله کنترل مود لغزشی بعنوان كنترلكننده AQM معرفی شده است. کنترل مود لغزشي در مقابل نامعيني¬هاي مدل¬سازي و اغتشاشات وارد شده تا حدود زيادي مقاوم است. در کنترل مود لغزشي، مسيرهاي حالت بايد به يک سطح از پيش تعريف شده (سطح لغزش)، در يک مدت زمان محدود رسيده و در طول زمان در همان سطح باقي بماند. حرکت بر روي سطح لغزش، مستقل از نامعيني¬ها مي¬باشد؛ لذا اين تکنيک يکي از روش¬هاي کنترل مقاوم مي¬باشد. بعد از پیاده سازی کنترل مود لغزشی بر روی مدل شبکه، به کمک نرم افزار Matlab نحوه رفتار شبکه را در حضور این کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته شد و نتايج بدست آمده با نتايج حاصل از چند کنترل کننده ديگر مقايسه گرديد. جزييات مقاله
  مقالات در انتظار انتشار

  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - مقایسه سیستم های توصیه گر فیلم پالایش محتوا محور و پالایش اشتراکی بر اساس ضریب همبستگی
   فاطمه ثقفی نوذر ابراهیمی لامع مجید قلی پور
   سیستم های توصیه گر، به عنوان یکی از ابزارهای هوشمند سازی کسب و کار و با استفاده از داده های کلان و روش های داده کاوی، وظیفه راهنمایی و هدایت کاربر جهت انتخاب بهینه آیتم ها، مطابق با علائق و سلیقه های آنها را در کمترین زمان بر عهده دارند. علی رغم بیش از دو دهه سابقه تحقی چکیده کامل
   سیستم های توصیه گر، به عنوان یکی از ابزارهای هوشمند سازی کسب و کار و با استفاده از داده های کلان و روش های داده کاوی، وظیفه راهنمایی و هدایت کاربر جهت انتخاب بهینه آیتم ها، مطابق با علائق و سلیقه های آنها را در کمترین زمان بر عهده دارند. علی رغم بیش از دو دهه سابقه تحقیقات دانشگاهی بر روی سیستم های توصیه گر، ولی موضوع مذکور هنوز یکی از چالش های تحقیقاتی به روز می باشد. این سیستم ها با شخصی سازی پیشنهاد کالا یا خدمات به کاربران سایت ها، باعث افزایش صرفه جویی در وقت و افزایش رضایت کاربران و وفاداری آنها به سایت های فروش شده و منجر به توسعه تجارت الکترونیک می گردند. سیستم های توصیه گر دارای کاربردهای فراوان جهت پیشنهاد کتاب، فیلم، موزیک و سایر کالاها و سایر خدمات برای مشتریان می باشند و در سایت های معتبر خارجی مانند ای بی،آمازون و نتفلیکس و سایت های داخلی مانند دیجی کالا، دیوار و فیلیمو مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها از انواع روش های پالایش داده های کلان برای ارائه پیشنهادات مناسب استفاده می نمایند. مهم ترین و پرکاربردترین روش ها، دو روش پالایش محتوا محور و پالایش اشتراکی می باشند. در این مقاله نسبت به پیاده سازی و مقایسه نتایج دو نوع سیستم توصیه گر فیلم پالایش محتوا محور بر مبنای محاسبه ضریب همبستگی بین ژانرهای فیلم ها و روش پالایش اشتراکی بر مبنای محاسبه ضریب همبستگی بین کاربران پرداخته شده است. همچنین برای افزایش مقبولیت نتایج و رفع مشکل خالی بودن ماتریس امتیازات، از روش محبوب ترین فیلم ها استفاده شده است. به عنوان ورودی از مجموعه داده های تحقیقاتی مووی لنز با تعداد 9724 فیلم که تعداد 610 کاربر به آنها امتیاز داده اند، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد خروجی های حاصل از روش پالایش محتوا محور منجر به ارائه پیشنهاداتی متمرکز بر ژانر فیلم های مشاهده شده قبلی کاربر می باشد، در حالیکه نتایج روش فیلتر اشتراکی ضمن ارائه نتایجی منطبق بر سلیقه قبلی کاربر، دارای پیشنهادات با تنوع بیشتری از نظر ژانر فیلم ها می باشد. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بازاریابی داده محور در کسب و کارهای دیجیتال از دیدگاه قابلیت های پویا
   مائده  امینی ولاشانی ایوب محمدیان سید محمدباقر جعفری
   زمینه و هدف: علیرغم حجم بسیار زیاد داده و فوایدی که استفاده از آن می¬تواند برای فعالیت¬های بازاریابی داشته باشد، هنوز نحوه بکارگیری آن در ادبیات پژوهش بصورت روشن مشخص نبوده و مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام گرفته است. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با بهره گیری از نظر چکیده کامل
   زمینه و هدف: علیرغم حجم بسیار زیاد داده و فوایدی که استفاده از آن می¬تواند برای فعالیت¬های بازاریابی داشته باشد، هنوز نحوه بکارگیری آن در ادبیات پژوهش بصورت روشن مشخص نبوده و مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام گرفته است. در این راستا ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ با بهره گیری از نظریه قابلیت¬های پویا به شناسایی قابلیت¬های پویای بازاریابی داده محور به منظور محوریت دادن به داده در شکل گیری راهبردهای بازاریابی، انجام تصمیم گیری های اثربخش و بهبود کارایی در فرایندها و عملیات بازاریابی پرداخته است. روش‌شناسی: این پژوهش به روش ﮐﯿﻔﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي تحلیل مضمون و بهره¬¬گیری از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ با متخصصان این حوزه، اﻧﺠﺎم گرفته است. افراد مورد مطالعه ﭘﮋوﻫﺶ تعداد 18 متخصص حرفه ای در زمینه تحلیل داده و بازاریابی ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. یافته‌ها: ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي این مطالعه ﻧﺸﺎن می دهد قابلیت¬های پویای بازاریابی داده محور شامل؛ قابلیت جذب داده¬های بازاریابی، قابلیت تجمیع و تحلیل گری داده¬های بازاریابی، قابلیت تصمیم گیری داده محور، قابلیت بهبود تجربه داده محور با مشتری، قابلیت نوآوری داده محور، قابلیت شبکه سازی، قابلیت چابکی و قابلیت ایجاد تحول داده محور می باشند. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه می¬تواند¬ گامی در جهت تکامل تئوری قابلیت¬های پویا در حوزه بازاریابی با رویکرد داده محوری باشد. از این رو می¬تواند در آموزش و ایجاد قابلیت¬های جدید سازمانی به منظور بکارگیری کلان داده در فعالیت¬های بازاریابی سازمان¬ها و توسعه و بهبود محصولات و خدمات داده محور و بهبود تجربه مشتریان مورد استفاده قرار گیرد جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - شناسایی تاکتیک‏های معماری در کد منبع بر اساس یک رویکرد معنایی
   احسان شریفی احمد عبداله زاده بارفروش
   سامانه‏ های نرم ‏افزاری تا زمانی که قابلیت اعمال تغییرات را داشته باشند زنده هستند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. اعمال تغییرات در کد منبع بدون توجه به تأثیرات آن می‏ تواند باعث فرسایش معماری سامانه‏ ی نرم ‏افزاری شود. فرسایش معماری به‌مرور، امکان انجام تغییرات را چکیده کامل
   سامانه‏ های نرم ‏افزاری تا زمانی که قابلیت اعمال تغییرات را داشته باشند زنده هستند و امکان استفاده از آن‌ها وجود دارد. اعمال تغییرات در کد منبع بدون توجه به تأثیرات آن می‏ تواند باعث فرسایش معماری سامانه‏ ی نرم ‏افزاری شود. فرسایش معماری به‌مرور، امکان انجام تغییرات را غیرممکن می‏ نماید و سامانه‏ روبه‌زوال می‏ رود. تصمیمات معماری در کد منبع معمولاً توسط تاکتیک ‏های معماری محقق می‏ شوند. تاکتیک‏ ها تصمیمات ریزدانه‏ ای هستند که برای تحقق یک ویژگی کیفیتی خاص اتخاذ می‏ شوند. شناسایی تاکتیک‏ ها در کد منبع این امکان را برای توسعه ‏دهندگان فراهم می‏ کند که اعمال تغییرات در کد را با آگاهی از مکان پیاده‏ سازی این تصمیمات انجام دهند. لذا فرآیند فرسایش معماری کندتر شده و سامانه ‏ی نرم ‏افزاری دیرتر به سمت زوال حرکت می ‏نماید. بدین منظور، در این مقاله یک رویکرد بر مبنای وب معنایی به‌منظور شناسایی تاکتیک‏ های معماری در کد منبع معرفی می‏ شود. بر اساس این رویکرد، مفهوم جدیدی به نام ریز تاکتیک معرفی می‎‏ شود که امکان شناسایی تاکتیک ‏های معماری را با استفاده از یک رویکرد معنایی مبتنی بر وب معنایی و آنتولوژی ارتقاء می‏ بخشد. نتایج حاصل از ارزیابی رویکرد پیشنهادی نشان می‏ دهد که امکان شناسایی تاکتیک‏ها در این روش با دقت و کیفیت بهتری نسبت به روش ‏های مشابه انجام می ‏شود. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - ارائه روش جدید انرژی بهینه برای ردیابی اهداف متحرک در شبکه حسگر بی¬سیم با استفاده از الگوریتم جستجوی شکار
   شایسته طباطبائی حسن نصرتی ناهوک
   در این مقاله، به منظور افزایش دقت ردیابی هدف سعی در کاهش انرژی مصرفی حسگرها با یک الگوریتم جدید برای ردیابی هدف توزیع شده بنام الگوریتم جستجوی شکار دارد. روش پیشنهادی با پروتکل DCRRP و پروتکل NODIC مقایسه شده است که برای بررسی عملکرد این الگوریتمها از شبیه سازOPNET ور چکیده کامل
   در این مقاله، به منظور افزایش دقت ردیابی هدف سعی در کاهش انرژی مصرفی حسگرها با یک الگوریتم جدید برای ردیابی هدف توزیع شده بنام الگوریتم جستجوی شکار دارد. روش پیشنهادی با پروتکل DCRRP و پروتکل NODIC مقایسه شده است که برای بررسی عملکرد این الگوریتمها از شبیه سازOPNET ورژن ۱۱.۵ استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر مصرف انرژی، نرخ تحویل سالم داده و نرخ گذردهی نسبت به دو پروتکل دیگر بهتر عمل می¬کند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - دو الگوریتم نیروی مجازی فازی برای بهبود چیدمان حسگرها در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
   وحید کیانی
   پوشش حداکثری منطقه یک هدف مهم در چیدمان حسگرهای شبکه حسگر بی‌سیم است که تحقق آن به افزایش توان نظارتی شبکه کمک می‌کند. در بسیاری از کاربردها حسگرها ابتدا به صورت تصادفی در منطقه تحت نظارت توزیع می‌شوند، سپس چیدمان آن‌ها باید طوری اصلاح شود که پوشش شبکه حداکثر گردد. الگو چکیده کامل
   پوشش حداکثری منطقه یک هدف مهم در چیدمان حسگرهای شبکه حسگر بی‌سیم است که تحقق آن به افزایش توان نظارتی شبکه کمک می‌کند. در بسیاری از کاربردها حسگرها ابتدا به صورت تصادفی در منطقه تحت نظارت توزیع می‌شوند، سپس چیدمان آن‌ها باید طوری اصلاح شود که پوشش شبکه حداکثر گردد. الگوریتم نیروی مجازی (VFA) سعی می‌کند تا با در نظر گرفتن نیروهای دافعه و جاذبه بین حسگرها از یک چیدمان اولیه به یک چیدمان مطلوب‌تر برسد. در این مقاله از ترکیب سیستم فازی تاکاشی-سوگنو با الگوریتم نیروی مجازی برای دستیابی به چیدمان مجدد بهتری از حسگرها استفاده می‌شود. برای تنظیم وفقی پارامتر فاصله بهینه حسگرها در این مقاله دو روش فازی مطرح و اثر هر یک از آن‌ها بر افزایش کارآمدی الگوریتم نیروی مجازی بررسی خواهد شد. مقایسه عملکرد روش‌های پیشنهادی با روش‌های رقیب نشان می‌دهد که تنظیم هوشمندانه و وفقی فاصله بهینه به کمک سیستم فازی باعث دستیابی به نرخ پوشش بالاتر نسبت به الگوریتم نیروی مجازی سنتی (VFA)، الگوریتم نیروی مجازی بهبودیافته (IVFA)، الگوریتم توزیع مجدد فازی (FRED)، و روش‌های متاهیورستیک GA و PSO خواهد شد. همچنین، روش‌های پیشنهادی مبتنی بر نیروی مجازی نسبت به GA و PSO به زمان بسیار کمتری نیز برای حل مسئله نیاز دارند. جزييات مقاله

  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - سیاست‌گذاری دسترسی به داده‌های باز در داخل کشور از منظر صیانت از حریم خصوصی و مالکیت داده‌های شخصی
   تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فر چکیده کامل
   تقویت دسترسی به داده‌های باز تضمینی برای باروری امر پژوهش و نوآوری و توسعه راهکارهای مقابله با چالش‌های پیچیده اجتماعی در داخل کشور است. سیاست‌های پیشنهادی OECD و دیگر محافل علمی، تاکیدی بر این راهبرد است. اما پیاده‌سازی آن‌ها قطعاً نیازمند برپایی سیستم‌های حکمرانی، فرایندهای شفاف‌سازی، و تضمین اعتماد به حوزه‌های پژوهشی و کسب‌وکاری است. بخش عمده و مهمی از ارزشمندترین منابع داده‌ای ماهیت شخصی دارند و گردآوری، ذخیره و پردازش آنها در فضای مجازی منبع سرشار درآمدزایی برای کسب‌وکارهای داده‌محور محسوب می‌گردد. از جمله چالش‌های اصلی در مسئله اعتمادسازی، اتخاذ سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و تعیین حدود مالکیت این داده‌هاست. این مقاله با تبیین پیچیدگی مفهوم مالکیت در زیست‌بوم داده‌های شخصی، کارامدی سیاست‌های پیشنهادی همچون گزارشات OECD در زمینه تقویت دسترسی باز را به چالش می‌کشد. همچنین، به اجمال کاستی‌های موجود در قوانین تجارت الکترونیکی و جرائم رایانه‌ای کشور مطرح می‌شود. سپس، با هدف پیشنهاد یک سیاست دسترسی به داده‌های باز، عطف به حساسیت داده‌های شخصی، ابتدا نتایج تفصیلی یک مطالعه میدانی شامل معیارهای تحقق هدف و سیاست‌گذاری‌های ممکن به شیوه دلفی استخراج می‌گردند. پژوهش انجام شده حاکیست سطح آگاهی عمومی در کشور از قوانین حمایت‌کننده موجود در این زمینه، حتی در یک جامعه هدف متعالی، از وضع مطلوبی برخوردار نیست. همچنین، دیدگاه عمومی از امانتداری نسبت به داده‌های شخصی و امید به اجرای موثر قوانین در موارد تخلف رضایت‌بخش نیست. در انتها، با ارزیابی مجدد میدانی به شیوه FAHP ، گزینه‌های سیاست‌گذاری مورد سنجش و تحلیل قرار می‌گیرند و الزامات ضروری برای اجرای سیاست منتخب پیشنهاد می‌شوند. جزييات مقاله
 • صاحب امتیاز
  انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
  مدير مسئول
  مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
  سردبیر
  محمد شهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  مدیر داخلی
  محمدشهرام معین ( پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  هیئت تحریریه
  حسین نظام‌آبادی‌پور (دانشگاه شهید باهنر کرمان) رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی) حسن رشیدی (دانشگاه علامه طباطبائی) علیرضا بهراد (دانشگاه شاهد) میر محسن پدرام (دانشگاه خوارزمی) فاطمه ثقفی (دانشگاه تهران) ميرهادي سيد عربي (دانشگاه تبريز) محمد حسام تدین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) مسعود شفیعی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) محمدرضا عارف (دانشگاه صنعتي شريف) سیداحمد معتمدی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) سید احمدرضا شرافت (دانشگاه تربيت مدرس) رضا فرجي دانا (دانشگاه تهران) محمد تشنه لب (دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي) محمد شهرام معین (پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)
  شاپا: 2717-0411
  شاپا الکترونیکی:2783-2783
  پست الکترونیک
  jouraict@yahoo.com
  آدرس
  تهران، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه ششم، اتاق 612.
  تلفن
  021-66495433

  جستجو

  اخبار نشریه( آرشیو خبر )

  آمار مقالات

  تعداد دوره‌ها 13
  تعداد شماره ها 24
  مقالات چاپ شده 216
  تعداد نویسندگان 1172
  تعداد مشاهده مقاله 474453
  تعداد دانلود مقاله 91676
  تعداد مقالات ارسال شده 801
  تعداد مقالات رد شده 469
  تعداد مقالات پذیرفته شده 178
  درصد پذیرش 22 %
  زمان پذیرش(روز) 183
  تعداد داوران 347
  آخرین به روزرسانی 1401/04/13