• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات امیرحسین کیهانی پور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - یادگیری رتبه ‏بندی محتوای فارسی وب بر مبنای برنامه‏ نویسی ژنتیک چند لایه
    امیرحسین کیهانی پور
    یادگیری رتبه‏بندی، یک رویکرد نو ظهور به منظور رفع چالش‏های موجود و بهبود عملکرد جویشگرهای وب، بسیار امید بخش و کارآمد است. در عین حال عدم توجه جدی به سوابق تعاملات کاربران با جویشگر طی فرآیند جستجو و ارزیابی نتایج بدست آمده، یکی از معضلات جدی آن بشمار می‏رود. در عین حال چکیده کامل
    یادگیری رتبه‏بندی، یک رویکرد نو ظهور به منظور رفع چالش‏های موجود و بهبود عملکرد جویشگرهای وب، بسیار امید بخش و کارآمد است. در عین حال عدم توجه جدی به سوابق تعاملات کاربران با جویشگر طی فرآیند جستجو و ارزیابی نتایج بدست آمده، یکی از معضلات جدی آن بشمار می‏رود. در عین حال حجم بسیار زیاد ویژگی‏های مورد نیاز از اسناد و پرس‏وجوهای کاربران نیز کاربردی بودن این رویکرد را در شرایط واقعی با ابهام مواجه ساخته است. استفاده از مدل اطلاعات کلیک از گذر داده‏ها و تولید ویژگی‏های کلیک از گذر داده، راهکار نوینی است که بر مبنای آن و با بکارگیری مدل برنامه‏نویسی ژنتیک چند لایه، مدل رتبه‏بندی مناسبی تحت عنوان MGP-Rank برای بازیابی اطلاعات انگلیسی وب، عرضه شده است. در این پژوهش این، با عنایت به ویژگی‏های خاص زبان فارسی، از طریق ارائه سناریوهای مناسب برای ایجاد ویژگی‏های کلیک از گذر داده این الگوریتم، این الگوریتم بومی‏سازی شده است. نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد این الگوریتم در حوزه زبان فارسی با استفاده از مجموعه داده dotIR، حاکی از توانمندی قابل ملاحظه آن نسبت به روش‏های مرجع رتبه‏بندی اطلاعات است. این بهبود عملکرد، بخصوص در بخش ابتدایی فهرست نتایج جستجو که غالباً بیشتر مورد مراجعه کاربران است، قابل توجه است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات
    مریم  پیروزمند امیرحسین کیهانی پور علی معینی
    نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی ر چکیده کامل
    نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی راهکارهای مبتنی بر گراف در بازیابی اطلاعات، این مقاله، به بررسی تحلیلی و دسته‏ بندی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات، می‏ پردازد. این راهکارها در سه دسته کلی، قابل تفکیک هستند؛ دسته نخست، شامل الگوریتم‏هایی می‏ باشد که در آنها از بازنمایی گرافی دادگان در فرآیند بازیابی اطلاعات، استفاده می‏ شود. دسته دوم پژوهش‏ها، به حل مسئله بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از نظریه گراف می‏ پردازند و نهایتا دسته سوم، مربوط به یادگیری رتبه‏ بندی با استفاده از نظریه گراف است. این سه دسته بصورت جزئی‏ تر در هشت زیردسته، دسته‏ بندی شده‏ اند. همچنین از منظر آماری، پژوهش‏های صورت گرفته در هر دسته‏ بر اساس تعداد و سال انتشار، بررسی شده‏ اند. از جمله یافته‏ های این مطالعه، این است که دسته سوم، هم از نظر تعداد پژوهش‏ها و نیز سال انتشار آنها، شاخه نوظهوری محسوب می‏ شود و می‏تواند حوزه تحقیقاتی جالب توجهی برای محققان محسوب ‏شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بررسی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات
    مریم  پیروزمند امیرحسین کیهانی پور علی معینی
    نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی ر چکیده کامل
    نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی راهکارهای مبتنی بر گراف در بازیابی اطلاعات، این مقاله، به بررسی تحلیلی و دسته‏بندی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات، می‏پردازد. این راهکارها در سه دسته کلی، قابل تفکیک هستند؛ دسته نخست، شامل الگوریتم‏هایی می‏باشد که در آنها از بازنمایی گرافی دادگان در فرآیند بازیابی اطلاعات، استفاده می‏شود. دسته دوم پژوهش‏ها، به حل مسئله بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از نظریه گراف می‏پردازند و نهایتا دسته سوم، مربوط به یادگیری رتبه‏بندی با استفاده از نظریه گراف است. این سه دسته بصورت جزئی‏تر در هشت زیردسته، دسته‏بندی شده‏اند. همچنین از منظر آماری، پژوهش‏های صورت گرفته در هر دسته‏ بر اساس تعداد و سال انتشار، بررسی شده‏اند. از جمله یافته‏های این مطالعه، این است که دسته سوم، هم از نظر تعداد پژوهش‏ها و نیز سال انتشار آنها، شاخه نوظهوری محسوب می‏شود و می‏تواند حوزه تحقیقاتی جالب توجهی برای محققان محسوب ‏شود. پرونده مقاله