• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات شقایق  نادری

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - شناسایی برنامه از طریق طبقه بندی هوشمند ترافیک شبکه
    شقایق  نادری
    طبقه بندی و تحلیل ترافیک، یکی از چالش های بزرگ در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین است که نقش مهمی در تأمین امنیت، تضمین کیفیت و مدیریت شبکه دارد. امروزه حجم زیادی از ترافیک انتقالی در بستر شبكه‏ توسط پروتكلهای ارتباطي امن مانند HTTPS رمز می‌شوند. ترافیک رمز، امکان نظارت چکیده کامل
    طبقه بندی و تحلیل ترافیک، یکی از چالش های بزرگ در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین است که نقش مهمی در تأمین امنیت، تضمین کیفیت و مدیریت شبکه دارد. امروزه حجم زیادی از ترافیک انتقالی در بستر شبكه‏ توسط پروتكلهای ارتباطي امن مانند HTTPS رمز می‌شوند. ترافیک رمز، امکان نظارت و تشخیص ترافيک مشکوک و مخرب در زيرساخت‏هاي ارتباطي را (در قبال افزایش امنيت و حريم خصوصي کاربر) کاهش مي‏دهد و طبقه‌بندی آن بدون رمزگشايي ارتباطات شبكه‏اي كار دشواري است، چرا که اطلاعات payload از دست مي‏رود و تنها اطلاعات سرآيند كه بخشي از آن هم در نسخه‌هاي جدید پروتكلهاي ارتباطي شبكه (نظيرTLS1.03) رمز مي‏شود، قابل دسترس است. از اينرو رويكردهاي قدیمی تحلیل ترافیک مانند روشهاي مختلف مبتني بر پورت و Payload کارآمدی خود را از دست داده، و رویکردهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل ترافیک رمز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله پس از بررسی روش‌های تحلیل ترافیک، چارچوب معماري عملیاتی برای تحلیل و طبقه‌بندی هوشمند ترافیک طراحی شده است. سپس یک مدل هوشمند با رویکرد شناسایی ترافیک برنامه‌‌ها مبتنی بر معماری پیشنهادی ارائه گردیده و با استفاده از روشهای یادگیری ماشین روی پایگاه داده ترافیکی Kaggle141 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، علاوه بر قابلیت تفسیرپذیری بالا در مقایسه با روشهای یادگیری عمیق، توانسته است دقت بالایی در طبقه‌بندی هوشمند ترافیک (95 درصد) در مقایسه با سایر روشهای یادگیری ماشین ارائه دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - شناسایی برنامه با طبقه‌بندی هوشمند ترافیک شبکه
    شقایق  نادری
    طبقه‌بندی و تحلیل ترافیک، یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین است که نقش مهمی در تأمین امنیت، تضمین کیفیت و مدیریت شبکه دارد. امروزه حجم زیادی از ترافیک انتقالی در بستر شبكه‏ توسط پروتكلهای ارتباطي امن مانند HTTPS رمز می‌شوند. ترافیک رمز، امکان نظارت چکیده کامل
    طبقه‌بندی و تحلیل ترافیک، یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه داده کاوی و یادگیری ماشین است که نقش مهمی در تأمین امنیت، تضمین کیفیت و مدیریت شبکه دارد. امروزه حجم زیادی از ترافیک انتقالی در بستر شبكه‏ توسط پروتكلهای ارتباطي امن مانند HTTPS رمز می‌شوند. ترافیک رمز، امکان نظارت و تشخیص ترافيک مشکوک و مخرب در زيرساخت‏هاي ارتباطي را (در قبال افزایش امنيت و حريم خصوصي کاربر) کاهش مي‏دهد و طبقه‌بندی آن بدون رمزگشايي ارتباطات شبكه‏اي كار دشواري است، چرا که اطلاعات payload از دست مي‏رود و تنها اطلاعات سرآيند كه بخشي از آن هم در نسخه‌هاي جدید پروتكلهاي ارتباطي شبكه (نظيرTLS1.03) رمز مي‏شود، قابل دسترس است. از اينرو رويكردهاي قدیمی تحلیل ترافیک مانند روش‌هاي مختلف مبتني بر پورت و Payload کارآمدی خود را از دست داده، و رویکردهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحلیل ترافیک رمز مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله پس از بررسی روش‌های تحلیل ترافیک، چارچوب معماري عملیاتی برای تحلیل و طبقه‌بندی هوشمند ترافیک طراحی شده است. سپس یک مدل هوشمند با رویکرد شناسایی ترافیک برنامه‌‌ها مبتنی بر معماری پیشنهادی ارائه گردیده و با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین روی مجموعه داده ترافیکی Kaggle141 و مجموعه داده محلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، علاوه بر قابلیت تفسیرپذیری بالا در مقایسه با روش‌های یادگیری عمیق، توانسته است دقت بالایی در طبقه‌بندی هوشمند ترافیک (به ترتیب 95% و 97%) نسبت به سایر روش‌های یادگیری ماشین روی مجموعه داده Kaggle141 و ترافیک محلی ارائه دهد. پرونده مقاله