• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه یک مدل مفهومی جهت شناسایی کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه¬های اینترنتی کشور
    مرضیه  رحمانی محمد فتحیان سعید یعقوبی
    این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافت چکیده کامل
    این پژوهش با تبیین شکاف موجود در خصوص مطالعات علمی در حوزه بومی سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در فروشگاه های اینترنتی کشور، به ارائه یک مدل مفهومی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری می پردازد. این مطالعه از نوع کمی-پیمایشی است که در آن پرسشنامه ساختاریافته ای در بین خریداران سه فروشگاه اینترنتی توزیع می گردد. از آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عامل اکتشافی جهت دسته بندی شاخص های فرعی و نیز تحلیل عامل تاییدی برای بررسی روایی سازه و متغیرها و شاخص های منتج از آنها استفاده می شود. سپس، عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی در 37 شاخص فرعی و با روش دسته بندی تحلیل عاملی اکتشافی در 5 شاخص اصلی شامل: اعتماد، قابلیت اطمینان و برآورده سازی سفارش، مهندسی سایت، جذابیت و هیجان خرید و ارتباطات تعریف خواهد شد و میزان تاثیرگذاری هر کدام از شاخص های اصلی بر کیفیت خدمات الکترونیکی بررسی می گردد. همچنین براساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با داده های گردآوری شده، مورد تحلیل قرار می گیرد. در نهایت با استفاده از آزمون فریدمن به الویت بندی عوامل می پردازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - اولویت¬بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی: کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد
    الهام دهقانی امیر  مانیان حسنعلی  نعمتی
    تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می‌شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. "زیرساخت فنی" اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می‌شود. در این مقاله مدل جامعی ارائه شد چکیده کامل
    تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می‌شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. "زیرساخت فنی" اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می‌شود. در این مقاله مدل جامعی ارائه شده است که عوامل موثر در موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی را ارائه می‌دهد و نشان می دهد که چگونه با استفاده از مدل تحلیل اهمیت- عملکرد، می‌توان فاکتورهای زیرساخت فنی نامطلوب که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در هر کسب وکار می‌شود را شناسایی و آنها را برای بهبود اولویت بندی کرد و فاکتورهای زیرساخت فنی که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در صنایع کاشی و سرامیکِ شهرستان میبد، به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید کاشی جهان و مهمترین صادرکننده کاشی در ایران، شده است را با روش "تحلیل اهمیت‌‌- عملکرد" مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زیرساخت های داخلی این کارخانه ها و همچنین قابلیت های سخت‌‌‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای موجود در این کارخانه ها، در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و عواملی مثل عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی، زیرساخت‌ نامطلوب عمومی (اینترنت)، نداشتن تعدادکافی نیروی انسانی و نیز قابلیت نامطلوب وب سایت های کارخانه‌ها، به ترتیب از عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در این کارخانه‌ها در زیرساخت فنی محسوب می‌شود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - استفاده از خوشه¬بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه-های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه
    امین فیضی وحید ستاری نائینی مجید  محمدی
    شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزر چکیده کامل
    شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ برای مسیریابی محسوب می شود که برای مسیریابی در این شبکه ها، پروتکل های مسیریابی باید قوی و قابل‌اعتماد باشد. یکی از پروتکل های مسیریابی شناخته ‌شده در شبکه‌های بین خودرویی، پروتکل مسیریابیAODV است. اعمال این پروتکل مسیریابی بر روی شبکه های بین خودرویی نیز دارای مشکلاتی می‌باشد که با افزایش مقیاس شبکه و تعداد گره ها، تعداد پیام های کنترلی در شبکه افزایش می یابد. یکی از روش‌های کاهش سربار در پروتکل AODV، خوشه بندی کردن گره های شبکه است. در این مقاله برای خوشه بندی کردن گره ها از الگوریتم تغییریافته K-Means و برای انتخاب سر خوشه از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی باعث بهبود بار مسیریابی نرمال شده و افزایش نرخ تحویل بسته در مقایسه با پروتکل مسیریابی AODV شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارائه روشی برای بخش‌بندي مشتريان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت
    محمدرضا غلامیان عظیمه مظفری
    هدف از انجام اين پژوهش ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان یکی از بانک‌های خصوصی شهر شیراز بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت داده‌های مربوط به مشتریان است. در چارچوب پيشنهادي اين پژوهش ابتدا مقادير شاخص‌هاي مدل RFM شامل تازگي مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پول چکیده کامل
    هدف از انجام اين پژوهش ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان یکی از بانک‌های خصوصی شهر شیراز بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت داده‌های مربوط به مشتریان است. در چارچوب پيشنهادي اين پژوهش ابتدا مقادير شاخص‌هاي مدل RFM شامل تازگي مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پولي مبادله (M) از پایگاه داده مشتریان استخراج و پیش‌پردازش شدند. با توجه به گستردگی دامنه داده‌های مذکور، برای تعیین وضعیت خوب یا بد بودن مشتری نمی‌توان عدد دقیقی تعیین نمود؛ لذا برای از بین بردن این عدم قطعیت، از تئوری اعداد خاکستری استفاده شد که وضعیت مشتری را به صورت یک بازه در نظر می‌گیرد. به این ترتیب با استفاده از یک روش متفاوت به بخش‌بندی مشتريان بانک پرداخته شد که طبق نتایج، مشتریان به سه بخش یا خوشه اصلی تحت عنوان مشتریان خوب، معمولی و بد تفکیک شدند. پس از اعتبارسنجی خوشه‌ها با استفاده از شاخص‌های دان و دیویس بولدین، ویژگی‌های مشتریان در هر یک از بخش‌ها شناسایی شد و در پایان نيز پيشنهادهايي جهت بهبود سيستم مديريت ارتباط با مشتري ارائه گردید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست¬گذاری ارتقای شاخص¬های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
    علی نقی مصلح شیرازی علی محمدی حبیب الله  رعنایی حمبد هنرپروران
    در سال های اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری های جدید و یا عالی ی چکیده کامل
    در سال های اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری های جدید و یا عالی یاد می شود. از این رو توسعه شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف این تحقیق طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست گذاری ارتقای شاخص های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور پس از بررسی مدل های مختلف شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استخراج شاخص های مذکور، حلقه های علت و معلولی و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که رفتار متغیرهای اساسی مورد مطالعه بعد از اعمال سیاست های افزایش رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی زیرساخت فاوا، رشد شاخص های اجتماعی، فرهنگ سازی بهره برداری از فاوا و ارتقای دانش فنی کاربران فاوا، بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تشخیص درب مبتنی بر بینایی ماشین در صحنه‎های بیرونی
    عباس  وفایی مهدی طالبی سید امیرحسن منجمی
    درب‎ها نشانه‌ی مهمی جهت ورود و خروج از ساختمان برای افراد نابینا و ربات‎ها میباشند. تشخیص درب در محیط‎های بیرونی به یکی از مسایل دشوار در بینایی کامپیوتر تبدیل شده است؛ زیرا معمولا̎ در درب‎های محیط‎های بیرونی، ویژگی‎های یک درب ساده مانند دستگیره، گوشه‎ها و فضای خالی بین چکیده کامل
    درب‎ها نشانه‌ی مهمی جهت ورود و خروج از ساختمان برای افراد نابینا و ربات‎ها میباشند. تشخیص درب در محیط‎های بیرونی به یکی از مسایل دشوار در بینایی کامپیوتر تبدیل شده است؛ زیرا معمولا̎ در درب‎های محیط‎های بیرونی، ویژگی‎های یک درب ساده مانند دستگیره، گوشه‎ها و فضای خالی بین درب و زمین آشکار نیستند. در این مقاله، روشی برای تشخیص درب در محیط‎های بیرونی ارائه می شود. پس از استخراج خطوط و حذف خطوط اضافی، ناحیه‌ ی بین خطوط عمودی تشکیل می‎شود و ویژگی‎های هر ناحیه شامل ارتفاع، عرض، محل، رنگ، بافت و تعداد خطوط داخل ناحیه استخراج می گردند. سپس از دانش اضافی مانند وجود درب در پایین تصویر، ارتفاع و عرض معقول درب و اختلاف رنگ و بافت درب با ناحیه‌ی اطراف، برای تصمیم‎‎گیری وجود درب استفاده می‎ شود. این روش بر روی مجموعه تصاویر eTRIMS و مجموعه تصاویر خودمان شامل درب‎های منازل، آپارتمان‎ها و فروشگاه‎ها امتحان شده است و نتایج ارائه‌شده، برتری روش پیشنهادی نسبت به روش‌های پیشین را نشان می‌دهد. پرونده مقاله