• صفحه اصلی
  • ارائه روشی جدید مبتنی بر مدل کوکومو بمنظور افزایش دقت تخمین تلاش در پروژه های نرم افزاری
کد مقاله : A-10-2269-1 بازدید : 56 صفحه: -

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط