• صفحه اصلی
  • بررسی اثر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مخارج خانوارهای ایرانی در حوزه انرژی(رويكرد استاني)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202012129868 بازدید : 1346 صفحه: 1 - 12

20.1001.1.27170414.1400.13.49.2.2

نوع مقاله: پژوهشی