• صفحه اصلی
  • تقویت محور مرکزی ساختارهای لوله¬ای و کاربرد آن در استخراج محور مرکزی سیاهرگ پورتال

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007088197 بازدید : 5765 صفحه: 57 - 66

20.1001.1.27170414.1391.4.14.4.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط