• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بهبود استخراج جنبه های متن با استفاده از دانش دامنه و گراف کلمات
    محمدرضا شمس احمد براآنی مهدی هاشمی
    با گسترش روزافزون علم و فناوري، تحلیل نظرات کاربران و تعیین نحوه نگرش کاربر به موضوعهاي مختلف به یک امر مهم تبدیل شده است. نظرکاوي فرایند استخراج نگرش افراد از روي نظرات نوشته شده است که در سه سطح سند، جمله و جنبه قابل انجام است. در سطح جنبه، نظر افراد در خصوص جنبههاي م چکیده کامل
    با گسترش روزافزون علم و فناوري، تحلیل نظرات کاربران و تعیین نحوه نگرش کاربر به موضوعهاي مختلف به یک امر مهم تبدیل شده است. نظرکاوي فرایند استخراج نگرش افراد از روي نظرات نوشته شده است که در سه سطح سند، جمله و جنبه قابل انجام است. در سطح جنبه، نظر افراد در خصوص جنبههاي مختلف یک موضوع بررسي ميشود. مهمترین زیر بخش نظرکاوي جنبهگرا، استخراج جنبه است که موضوع اصلي این پژوهش ميباشد. در بسیاري از روشهاي ارائه شده براي استخراج جنبه، راه حل مورد نظر نیاز به مجموعه یادگیري اولیه و یا منابع زباني وسیع دارند که تهیه چنین دادههایي بسیار زمانبر و پرهزینه است. در این مقاله، رویکردي بدون نظارت براي استخراج جنبه مبتني بر مدل موضوعي و بردار کلمات پیشنهاد ميشود که از ایجاد گراف کلمات براي ادغام اطلاعات معنایي و دانش دامنه استفاده ميکند. نتایج ارزیابيها نشان از این دارد که روش پیشنهادي نه تنها باعث بهبود دقت استخراج جنبه در مقایسه با سایر روشهاي پیشین شده است، بلکه تمامي مراحل به صورت خودکار و بدون دخالت کاربر انجام ميشود و بدلیل عدم وابستگي به منابع زباني، در زبانهاي مختلف قابل اجرا ميباشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - فناوری های نوظهور در نسل های آتی رایانش فوق سریع: معرفی، دسته بندی و فرصت های تحقیقاتی پیش رو
    محمود نعمت اله زاده احسان آریانیان مسعود  حایری خیاوی نيلوفر قلي پور عبدالله  سپهوند
    با توجه به رشد سریع و همه جانبه زندگي بشري و وابستگي بیش از پیش آن به فناوريهاي دیجیتال، نیاز ما به انجام رایانشهاي فوق سریع روز به روز در حال افزایش است. تاکنون عمده پاسخگویي به نیازهاي رایانش فوق سریع در دنیا مبتني بر فناوريهاي متعارف سیلیکوني بوده است، این در حالي چکیده کامل
    با توجه به رشد سریع و همه جانبه زندگي بشري و وابستگي بیش از پیش آن به فناوريهاي دیجیتال، نیاز ما به انجام رایانشهاي فوق سریع روز به روز در حال افزایش است. تاکنون عمده پاسخگویي به نیازهاي رایانش فوق سریع در دنیا مبتني بر فناوريهاي متعارف سیلیکوني بوده است، این در حالي است که با توجه به پیش بیني گوردون مور، پایان عصر فناوريهاي مبتني بر سیلیکون )عصر مور( نزدیک است. این واقعیت دانشمندان را به سمت استفاده از فناوريهاي نوظهوري همانند: رایانش کوانتومي، رایانش مولکولي، رایانش زیستي، رایانش نوري، رایانش نانو، رایانش حافظه اي و اقسام مشابه آن سوق داده است. در این مقاله، ضمن معرفي اجمالي این فناوريها و نحوه مشارکت آنها در حوزه رایانهها، به بررسي وضعیت حال و آینده آنها پرداخته شده و چالشهاي موجود در آنها مورد بررسي قرار ميگیرد. همچنین، با ارائه دستهبندي مربوط به هرکدام از این فناوري ها، از جنبه رایانشي، موضوعات و چالشهاي تحقیقاتي موجود در آنها ارائه ميگردد که ميتواند چراغ راه تحقیق و پژوهش آتي در حوزههاي مختلف مربوط به آنها باشد. در انتهاي مقاله نیز به مقایسه میزان اقبال به این فناوریها در مراجع علمي و تحقیقاتي از طریق بررسي آمار چاپ مقالات و کتابها در حوزههاي مذکور از سال 2017 تا 2021 پرداخته شده است و اینکه کدام یک از این فناوريها قابلیت ارایه مدل محاسباتي نوین در رایانه هاي فوق سریع آینده را خواهند داشت. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارزش گذاری سرویس های دیجیتال در ایران: شواهد آزمایشی برای گوگل و اینستاگرام
    فرهاد اصغری استیار امیر محمدزاده ابراهیم عباسی
    این مقاله به بررسي ارزش پایه سیستم هاي مبتني بر دیجیتال )داراي پلت فرم دیجیتال( مانند اینستاگرام و گوگل در ایران ميپردازد. علي رغم ماهیت تحول تکنولوژي هاي دیجیتال، ارزش گذاري سرویسهاي دیجیتال، با توجه به اینکه استفاده از آنها رایگان است چالش برانگیز ميباشد. در این مقا چکیده کامل
    این مقاله به بررسي ارزش پایه سیستم هاي مبتني بر دیجیتال )داراي پلت فرم دیجیتال( مانند اینستاگرام و گوگل در ایران ميپردازد. علي رغم ماهیت تحول تکنولوژي هاي دیجیتال، ارزش گذاري سرویسهاي دیجیتال، با توجه به اینکه استفاده از آنها رایگان است چالش برانگیز ميباشد. در این مقاله سعي شده با استفاده از ترکیب روش آزمایشهاي انتخابي گسسته با روش نظرسنجي، داده اصلي را فراهم و ارزش کالا و خدمات دیجیتالي را مشخص نماییم. براي اولین بار، داده هاي مربوط به تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش، همراه با متغیرهاي اجتماعي و اقتصادي بدست آمده و تحلیل شده است. ارزش از نگاه مشتري براي خدمات دیجیتال رایگان در ایران در بهمن ماه 1400 به طور متوسط براي سرویسهاي مختلف گوگل 9 / 4 میلیون ریال در هفته و براي برنامه اینستاگرام 27 / 3 میلیون ریال بدست آمده است. این آغازي بر ارزش گذاري سرویس هاي رایگان مانند شاد، روبیکا، ذره بین و ... در ایران مي باشد که از آغاز پاندمي کووید 19 نقش بسزایي در صنعت ارتباطات بخود اختصاص داده است و در بحث شبکه ملي اطلاعات و تعیین مدلي براي ارزشگذاري دارایيهاي نامشهود فناوري ودیجیتال و نیز ارزش بازار شرکتهاي ارائه دهنده این سرویس ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - یک الگوریتم فراابتکاری پیوسته جدید و گسسته سازی آن جهت بیشینه سازی نفوذ در شبکه های پیچیده
    وحیده سحرگاهی وحید  مجیدنژاد Saeed  Taghavi Afshord باقر جعفری
    طبق نظریه ناهار مجاني (NFL) هیچ الگوریتم فرا اکتشافي موجود قادر به حل همه نوع مسائل به طور کارآمد نیست، بنابراین هر ساله الگوریتمهاي جدیدي جهت تنوع بخشي پیشنهاد ميشوند. در این مقاله، الگوریتم فراابتکاري جدیدي به نام IWOGSA ، براي مسائل بهینهسازي پیوسته پیشنهاد شده است ک چکیده کامل
    طبق نظریه ناهار مجاني (NFL) هیچ الگوریتم فرا اکتشافي موجود قادر به حل همه نوع مسائل به طور کارآمد نیست، بنابراین هر ساله الگوریتمهاي جدیدي جهت تنوع بخشي پیشنهاد ميشوند. در این مقاله، الگوریتم فراابتکاري جدیدي به نام IWOGSA ، براي مسائل بهینهسازي پیوسته پیشنهاد شده است که ترکیبي از الگوریتمهاي بهینهسازي علفهاي هرز و جستجوي گرانشي است. در IWOGSA والدها به دو صورت تکثیر مي شوند و از هر دسته نمونههایي براي انتقال به نسل جدید انتخاب ميگردد. بخشي از تکثیر با توزیع نرمال صورت ميگیرد و بخشي دیگر بر مبناي روابط سرعت و شتاب حرکت سیارات در الگوریتم جستجوي گرانشي انجام ميشوند. یک مدل گسسته جدید از IWOGSA به نام DIWOGSA براي حل مسألههاي بهینهسازي گسسته پیشنهاد شده است و کارایي آن بر روي یک چالش حیاتي تحت عنوان بیشینهسازي نفوذ ارزیابي شده است. در DIWOGSA از رویکرد هوشمندانهاي براي مقداردهي اولیه جمعیت استفاده شده و براي همگرایي سریعتر الگوریتم، یک عملگر جستجوي محلي پیشنهاد شده است. در حالت پیوسته الگوریتم IWOGSA با توابع بنچمارک استاندارد و کامپوزیت و 3 مساله مهندسي رایج ارزیابي شده است. نتایج پیادهسازي ثابت ميکند که الگوریتم IWOGSA در مقایسه با روشهاي اخیر و متداول بسیار رقابتي بوده و با توجه به نتایج رتبهبندي آزمون فریدمن، توانسته است رتبه اول را کسب نماید. در حالت گسسته نیز الگوریتم DIWOGSA با در نظر گرفتن شبکههاي مختلف ارتباطاتي بین محققان براي مساله بیشینهسازي نفوذ مورد ارزیابي قرار گرفته و در مقایسه با الگوریتمهاي رایج در این زمینه از نظر میزان نفوذ و زمان اجرا نتایج قابل قبولي را کسب کرده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - خوشه بندی فازی چندهسته ای کلان داده ها در چارچوب نگاشت کاهش هدوپ
    سیدامید  آذرکسب سید حسین خواسته مصطفی امیری
    یک راهحل منطقي براي لحاظکردن همپوشاني خوشهها، انتساب مجموعهاي از درجه عضویت به هر داده است. بهدلیل کمشدن افرازها و کوچکشدن فضايجستجو، خوشهبندي فازي عموما داراي سربار محاسباتي کمتري بوده، تشخیص و مدیریت دادههاي مبهم، نویزدار و دادههايپرت نیز در آن بهسهولت انجام ميگیرد. ا چکیده کامل
    یک راهحل منطقي براي لحاظکردن همپوشاني خوشهها، انتساب مجموعهاي از درجه عضویت به هر داده است. بهدلیل کمشدن افرازها و کوچکشدن فضايجستجو، خوشهبندي فازي عموما داراي سربار محاسباتي کمتري بوده، تشخیص و مدیریت دادههاي مبهم، نویزدار و دادههايپرت نیز در آن بهسهولت انجام ميگیرد. ازاینرو خوشهبندي فازي از نوع پیشرفته روشهاي خوشهبندي به شمار ميرود. اما روشهاي خوشهبندي فازي در مواجه با روابط غیرخطي دادهها ناتوانند. روش پیشنهادي این مقاله ميکوشد تا مبتني بر ایدههاي امکان پذیري، از یادگیري چندهستهاي در چارچوب نگاشتکاهش هدوپ براي تشخیص خوشههاي خطيجدایيناپذیر با ساختار کلاندادههاي پیچیده، استفاده کند. مدل یادگیري چندهستهاي قادر به کشف روابط پیچیده بین دادهاي بوده و در عین حال هدوپ ما را قادر خواهد ساخت تا به جاي تعامل با سیستم عامل و پردازنده، با یک کلاستر منطقي از پردازشها و گرههاي انباره داده تعامل داشته باشیم و عمده کار را بر عهده فریمورک بیندازیم. به طور خلاصه مدلسازي روابط غیرخطي دادهها با استفاده از مدل یادگیري چندهستهاي، تعیین مقادیر مناسب براي پارامترهاي فازيسازي و امکانپذیري، و ارائه الگوریتم در مدل نگاشتکاهش هدوپ از دستاوردهاي کلیدي مقاله حاضر ميباشد. آزمایشها برروي یکي از مجموعه دادههاي پر استفاده مخزن یادگیري UCI و همچنین برروي دیتاست شبیهساز CloudSim پیاده سازي شده است و نتایج قابل قبولي به دست آمده است. طبق مطالعات منتشر شده، مخزن یادگیري UCI براي مقاصد رگرسیون و خوشهبندي کلان داده، و مجموعه داده CloudSim براي شبیهسازي موارد مربوط به رایانش ابري، محاسبه تأخیرهاي زماني و زمانبندي انجام وظایف معرفي شدهاند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - مطالعه ی پدیدارشناسانه تجربه زیسته مدیران در اجرای موفق استراتژی فناوری اطلاعات: طراحی چارچوبی یکپارچه از پیشران ها، فرایند و پیامدها
    مونا جامی پور شهناز  اکبری امامی صفورا فیروزه
    استراتژ ي فناوري اطلاعات عامل کليدي در بهبود فرآیند و عملکرد شرکت ها در بکارگيري فناوري اطلاعات ميباشد . از اینرو، بس ياري از شرکت ها داراي فرآیند برنامهریزي راهبردي ه ستند اما فقط تعداد اندک ي از آنها موفق به اجراي کارآمد ا ستراتژ يها مي شوند . لذا، هدف پژوهش حا ضر طرا چکیده کامل
    استراتژ ي فناوري اطلاعات عامل کليدي در بهبود فرآیند و عملکرد شرکت ها در بکارگيري فناوري اطلاعات ميباشد . از اینرو، بس ياري از شرکت ها داراي فرآیند برنامهریزي راهبردي ه ستند اما فقط تعداد اندک ي از آنها موفق به اجراي کارآمد ا ستراتژ يها مي شوند . لذا، هدف پژوهش حا ضر طراح ي چارچوب فرآیندي اجراي ا ستراتژ ي فناوري اطلاعات ميبا شد؛ تا پي شران ها، فرآیندها پيامدهاي اجراي اس تراتژي فناوري اطلاعات در سازمان ها شناسا یي نماید. پژوهش حاضر پژوهش ک يفي با رویکرد پدیدارشناسانه محسوب م يشود و به منظور گردآوري دادهها، با استفاده از نمونه گيري نظري با 10 خبره وکارشناس حوزه فناور ي اطلاعات مصاحبه هاي باز و عميق صورت گرفت و دادههاي حاصل با رویکرد پدیدارشللناسللي در چارچوب ورودي- فرایند- پيامد مورد تحليل قرار گرفتند. نتایح تحليل نشان ميدهد، وروديها تحت عنوان پيشللرانهاي اجراي اسللتراتژي فناوري اطلاعات شللامل الزامات محيطي تداوم کسللو وکار، انسلل ام سلاختاري- لليلتمي، منابع انساني فناور محور، رهبري اسلراتژیك فناوري اطلاعات، نيازمنديهاي مهارتي و ارزشهاي مشلتر ميباشد. وجه دوم مدل اجراي اسللتراتژي فناوري اطلاعات ابعاد پایش و ابلاغ برنامه فناوري اطلاعات، تناسلو سللاختار ي، توسعه سيا ست هاي پ شت يبان، بودجهبندي و تخ ص يص منابع، آموزشهاي متنا سو و تو سعه فرهنگ ان ام کار را شامل م ي شود . در نهایت پيامدهاي اجراي استراتژ ي فناوري اطلاعات شامل پ يامدهاي مرتبط با مالي، فرآیند داخلي، مشتر ي و رشد و یادگيري ميباشد، دس ته بندي شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تشخیص خودکار بیماری های ریوی با استفاده از ویژگی های مبتنی بر تبدیل کسینوسی گسسته در تصاویر رادیوگرافی
    شمیم یوسفی صمد نجارقابل
    استفاده از نتایج خام رادیوگرافي در تشخیص بیماريهاي ریوي عملکرد قابلقبولي ندارد. یادگیري ماشین ميتواند به تشخیص دقیقتر بیماريها کمک کند. مطالعات گستردهاي در حوزه تشخیص خودکار بیماريها با کمک یادگیري ماشین کلاسیک و عمیق انجام شده؛ اما این روشها دقت و کارایي قابلقبولي ندار چکیده کامل
    استفاده از نتایج خام رادیوگرافي در تشخیص بیماريهاي ریوي عملکرد قابلقبولي ندارد. یادگیري ماشین ميتواند به تشخیص دقیقتر بیماريها کمک کند. مطالعات گستردهاي در حوزه تشخیص خودکار بیماريها با کمک یادگیري ماشین کلاسیک و عمیق انجام شده؛ اما این روشها دقت و کارایي قابلقبولي ندارند یا به دادههاي یادگیري زیادي نیاز دارند. براي مقابله با این چالشها، در این مقاله، روش جدیدي براي تشخیص خودکار بیماريهاي ریوي بینابیني در تصاویر رادیوگرافي ارائه ميشود. در گام اول، اطلاعات بیمار از تصاویر حذف شده؛ سپس، پیکسلهاي باقیمانده، جهت پردازشهاي دقیقتر، استانداردسازي ميشوند. در گام دوم، پایایي روش پیشنهادي با کمک تبدیل رادان بهبود یافته، دادههاي اضافي با استفاده از فیلتر Top-hat حذف شده و نرخ تشخیص با بهرهبرداري از تبدیل موجک گسسته و تبدیل کسینوسي گسسته افزایش ميیابد. سپس، تعداد ویژگيهاي نهایي با کمک آنالیز تشخیصي حساس به مکان کاهش ميیابد. در گام سوم، تصاویر پردازششده به دو دسته یادگیري و تست تقسیم ميشوند؛ با استفاده از دادههاي یادگیري، مدلهاي مختلفي ایجاد شده و با کمک دادههاي تست، بهترین مدل انتخاب ميشود. نتایج شبیهسازيها بر روي مجموعه داده NIH نشان ميدهد که روش پیشنهادي مبتني بر درخت تصمیم با بهبود میانگین هارمونیک حساسیت و صحت تا 08 / 1 برابر، دقیقترین مدل را ارائه ميدهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - مولفه های اصلی ارزیابی اعتبار کاربران با توجه به اهداف سازمانی در چرخۀ حیات کلان داده
    سوگند  دهقان شهریار  محمدی روجیار پیرمحمدیانی
    شبکههاي اجتماعي بهدلیل سرعت انتشار رویدادها و نیز حجم زیاد اطلاعات، به یکي از مهمترین منابع تصمیمگیري در سازمانها تبدیل شدهاند. ولي پیش از استفاده، صحت، قابلیت اطمینان و ارزش اطلاعات تولید شده توسط آنها، باید مورد ارزیابي قرار گیرد. به این منظور، بررسي اعتبار اطلاعات با چکیده کامل
    شبکههاي اجتماعي بهدلیل سرعت انتشار رویدادها و نیز حجم زیاد اطلاعات، به یکي از مهمترین منابع تصمیمگیري در سازمانها تبدیل شدهاند. ولي پیش از استفاده، صحت، قابلیت اطمینان و ارزش اطلاعات تولید شده توسط آنها، باید مورد ارزیابي قرار گیرد. به این منظور، بررسي اعتبار اطلاعات با توجه به ویژگيهاي شبکههاي اجتماعي در سه سطح کاربر، محتوا و رویداد امکانپذیر ميباشد. سطح کاربر، قابل اطمینانترین سطح این حوزه ميباشد، زیرا کاربر معتبر، معمولا اقدام به انتشار محتواي معتبر مينماید. از این رو، ارزیابي سطح کاربر مورد توجه این پژوهش ميباشد. بیشتر مقالات مرتبط به حوزۀ ارزیابي اعتبار کاربران شبکههاي اجتماعي به ارزیابي اعتبار کاربران در حالت کلي پرداختهاند و از اهداف سازماني مانند ارزیابي اعتبار کاربران به منظور یافتن افراد خلاق چشم پوشي نمودهاند. همچنین چرخه حیات کلان داده و مولفههاي مهم در فرآیند ارزیابي اعتبار کاربران کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. از این رو، این تحقیق با بررسي 50 مقاله مهم در این حوزه، مولفههاي مهم را به سه مولفه اصلي )تعیین موضوع محتوا، انتخاب ویژگيها و ارزیابي اعتبار( دسته بندي مينماید و روشها و ویژگيهاي مربوط به هر یک را مورد بحث قرار ميدهد. نهایتا یک چارچوب اولیه ارزیابي اعتبار کاربران شبکههاي اجتماعي با توجه به اهداف سازماني و چرخه حیات کلان داده ارائه گردید. هدف این چارچوب، ارائه یک راهنما مناسب به سازمانها، براي محاسبۀ میزان اعتبار کاربران در فرآیند تصمیمگیري ميباشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - پیش بینی بار کاری ماشین های مجازی به منظور کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از ترکیب مدل های یادگیری ژرف
    زینب خداوردیان خداوردیان حسین صدر مژده نظری سلیماندارابی سید احمد عدالت پناه
    افزایش تقاضا براي کاربردهاي مبتني بر ابر و استفاده ناکارآمد از منابع، موجب مصرف بيرویه انرژي در مراکز داده ابري شده است. مدیریت پویاي منابع در مراکز داده با هدف کاهش مصرف انرژي، از طریق پیشبیني بار کاري ماشین مجازي امکانپذیر است. پیشبیني بار کاري ماشین مجازي این امکان چکیده کامل
    افزایش تقاضا براي کاربردهاي مبتني بر ابر و استفاده ناکارآمد از منابع، موجب مصرف بيرویه انرژي در مراکز داده ابري شده است. مدیریت پویاي منابع در مراکز داده با هدف کاهش مصرف انرژي، از طریق پیشبیني بار کاري ماشین مجازي امکانپذیر است. پیشبیني بار کاري ماشین مجازي این امکان را ميدهد که ماشین مجازي متناسب با درخواست کاربران در زمان مناسب مهاجرت کند و در مصرف انرژي موثر باشد و منابع را به کارآمدترین روش تخصیص دهد. پیشبیني بار کاري ماشین مجازي ميتواند بر اساس الگوي درخواست کاربران باشد براي این منظور ميتوان ماشینهاي مجازي را بر اساس پیشبیني مصرف منابع )به عنوان مثال میانگین مصرف پردازنده( در کلاسهاي حساس یا غیر حساس به تأخیر دستهبندي کرد و سپس، ماشینهاي مجازي متناسب با در خواست کاربران را به آنها اختصاص داد. در واقع پیشبیني بار کاري و تحلیل پیشبیني به عنوان یک فرآیند اولیه براي مدیریت منابع )مانند کاهش تعداد مهاجرت در ادغام پویاي ماشین مجازي( باشد. از این رو در این مقاله از ترکیب شبکه عصبي پیچشي و واحد برگشتي دروازهدار بهمنظور پیشبیني بار کاري ماشینهاي مجازي مایکروسافت آزور استفادهشده است. مجموعه داده آزور یک مجموعه داده داراي برچسب است و بار کاري ماشینهاي مجازي در این مجموعه داده در دو برچسب حساس یا غیر حساس به تأخیر قرار دارند. در این مجموعه داده اکثر ماشینهاي مجازي داراي برچسب غیر حساس به تأخیر ميباشند؛ بنابراین بنابراین توزیع نمونهها در این مجموعه داده به صورت نامتوازن است از ین رو براي رفع این چالش از افزایش تصادفي نمونههاي کلاس اقلیت استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از آزمایشها، روش پیشنهادي داراي دقت 42 / 94 است که نشاندهنده برتري مدل پیشنهادي نسبت به سایر مدلهاي پیشین است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - بررسی اثر پیاده سازی اینترنت اشیاء بر صنعت حمل ریلی بار با رویکرد آینده پژوهی
    نورالدین  طراز منفرد علی شایان علی  رجب زاده قطری
    صنعتحملریليِ بار در ایران با چالش هایي روبروستکه عملکرد آنرا تحت تاثیرقرار داده است؛ به گونهايکه هر سال سهم بیشتري از حمل بار به نفعِ حملِ جاده اياز دست ميرود. یکي از راهکارهاي مدیریت این چالش ها در سایرکشورها، پیاده- سازيِ اینترنت اشیاء استکهدر ایران تاکنونکاربردهاي مح چکیده کامل
    صنعتحملریليِ بار در ایران با چالش هایي روبروستکه عملکرد آنرا تحت تاثیرقرار داده است؛ به گونهايکه هر سال سهم بیشتري از حمل بار به نفعِ حملِ جاده اياز دست ميرود. یکي از راهکارهاي مدیریت این چالش ها در سایرکشورها، پیاده- سازيِ اینترنت اشیاء استکهدر ایران تاکنونکاربردهاي محدوديداشته و پژوهشينیز درباره اثراتپیادهسازي این فناوري بر عملکرد حمل ریلي بار درکشور یافت نشد. در پژوهش حاضر پس از مرور مباني نظري و پیشینهو روش تحقیق، مولفههاي مرتبط،شناسایيو دسته بندي و تناسب آنها برايسنجش اثر پیاده سازي اینترنت اشیاء بررسيو نتایج در قالبکارت امتیازي- متوازن مدلسازي شده است. جهتگردآوري دانشخبرگان از روشدلفيو براي انتخاب نمونهايمتشکل از بیست نفر از - تکنیکگلوله برفياستفاده شد. در تحلیلیافتهها از آزمونهاي دامنهبین چارکي، دوجمله اي، میانگین و سایرآزمون هاي متداول ستفاده شد. مولفههاي شناسائي شده به درجات متفاوت، بر ابعاد مختلفکارت امتیازي متوازن اثرگذارند.کمترین میزان اثرگذاري اینترنت اشیاء بهبعدِ ماليو بیشترین میزان آن به بعدِ فرایندهايارزشآفریناختصاص دارند. همچنین اثرگذاريِ اینترنت اشیاء بر مولفه هاي بهبود فرایندها، سیاست گذاريو رقابتپذیري از بالاترین اجماع خبرگان و اثرگذاريِ آنبر مولفه هاي نیرويانسانيو مخاطرات فني ازکمترین اجماعخبرگانبرخوردار هستند.نتایجپژوهشدر برنامهریزي استراتژیکصنعت حملریلي بار با به کارگیريعمليدستاوردهاي فناوري اطلاعات قابل استفاده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی کنترل کنند ه ي اجماع توزیع شده مبتنی بر رویت گر براي سیستم هاي چندعاملی سینگولار رهبر-پیرو در حضور عیب حسگر
    سعید پورمیرزایی حمیدرضا احمدزاده مسعود شفیعی
    در این مقاله براي نخستین بار، مسئله ي تخمین ع یب حسگر و طراحی یک سیستم کنترل تحم لپذ یر ع یب توزیع شده به منظور اجماع رهبر پ - یرو در سیستمهاي چندعالم ی سینگولار همگن مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا، یک مدل الحاقی براي سیستم مورد مطالعه پیشنهاد م یشود. نشان داده شده است ک چکیده کامل
    در این مقاله براي نخستین بار، مسئله ي تخمین ع یب حسگر و طراحی یک سیستم کنترل تحم لپذ یر ع یب توزیع شده به منظور اجماع رهبر پ - یرو در سیستمهاي چندعالم ی سینگولار همگن مورد بررسی قرار میگیرد. ابتدا، یک مدل الحاقی براي سیستم مورد مطالعه پیشنهاد م یشود. نشان داده شده است که مدل الحاقی پیشنهادشده در این مقاله بر خلاف برخی کارهاي تحقیقاتی مشابه منظم و بدون ضربه است . بر اساس این مدل، متغیرهاي حالت سیستم و ع یب حسگر با طراحی یک رویتگر سینگولار توزیع شده به صورت همزمان تخمین زده م یشوند. رویتگر پ یشنهادشده قابلیت تخمین ع یبهاي متغیر با زمان را نیز دارا میباشد . سپس، یک کنتر لکنندهي توزیعشده به منظور اجماع رهبر پ - یرو با استفاده از تخمین حال ت هاي سیستم و تخمین ع یب حسگر انجام شده؛ طراحی میشود . شروط کافی براي پایداري دینامیک خطاي تخمین حالت و دینامیک خطاي عدم توافق بر حسب ترمهاي نامساوي ماتریسی خطی بدست میآید و با حل آنها، ماتریسهاي بهره رویتگر و کنتر لکننده بدست میآیند. همه نامساويهاي خطی ماتریسی موجود MATLAB در مقاله با استفاده از نرمافزار حل شده است. در نهایت، صحتسنجی و کارایی سیستم کنترل پیشنهادي به منظور اجماع رهبر پ - یرو سیستم هاي چندعاملی سینگولار در معرض عیب حسگر با استفاده از شبیه سازي رایانهاي نشان داده میشود. نتایج شبی هسازي نشان میدهد که استراتژي کنترل پیشنهادي در مقابله با اثر عیب سنسور در سیستمهاي سینگولار چندعاملی کارا میباش . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - الگوي بومي تجاري سازي فناوري هاي پيچيده مبتني بر مشارکت در بخش فاوا
    مهدی فردی نیا فاطمه ثقفی جلال  حقیقت منفرد
    صنعت فاوا جزو صنایع پیچیده و داراي فناوريهاي برتراست. رشد پایدار شرکت ها در این صنعت با تجاريسازي موفق تضمین ميشود که با توجه به پیچیدگي حوزه، مشارکت دانشي بین شرکت ها ضروري است. بررسي دقیق ادبیات نشان داد الگویي براي چگونگي موفقیت در تجاري سازي و ارتباط آن با مشارکت ب چکیده کامل
    صنعت فاوا جزو صنایع پیچیده و داراي فناوريهاي برتراست. رشد پایدار شرکت ها در این صنعت با تجاريسازي موفق تضمین ميشود که با توجه به پیچیدگي حوزه، مشارکت دانشي بین شرکت ها ضروري است. بررسي دقیق ادبیات نشان داد الگویي براي چگونگي موفقیت در تجاري سازي و ارتباط آن با مشارکت بین سازماني در بخش فاوا وجود ندارد. لذا این موضوع به عنوان هدف تحقیق تعیین شد. با مرورپیشینه تحقیق؛ عوامل اثرگذار بر موفقیت تجاريسازي مبتني بر مشارکت شامل محرکهاي داخلي و خارجي، مشارکت، منابع، قابلیتهاي پویا، سازوکارهاي اجرایي و عملکرد استخراج و در قالب یک مدل مفهومي ترسیم شد.در ادامه با مطالعه چند موردي 4 پروژه فناورانه پژوهشگاه فاوا شامل )آنتيویروس پادویش، طرح جویشگر بومي، مرکز عملیات بومي SOC ، تجهیزات ارتباطي (POTN و تحلیل مضمون، مضامین اصلي و فرعي الگو، استخراج شد. سپس با استفاده از گروه کانوني متشکل از خبرگان، نتایج، اعتبارسنجي شده و 29 مضمون)گزاره( تأیید شد. ارتباط بین مولفهها نیز در پنل خبرگان مورد تایید قرار گرفت. الگوي نهایي، ترکیبي از این عوامل است که طبق تجارب بومي کشور ایران باعث موفقیت تجاري سازي شده است و مي تواند مبناي سیاستگذاري براي تولیدات دانش بنیان موفق قرار گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - بهبود مصرف انرژي در اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم بهینه سازي گروه میگوها و چاهک متحرک
    شایسته طباطبائی
    فناوري اینترنت اشیا ) IoT ( شامل تعداد زیادي گرههاي حسگر است که حجم انبوهي از داده تولید ميکنند. مصرف بهینه انرژي گرههاي حسگر یک چالش اساسي در این نوع از شبکههاست. خوشهبندي گرههاي حسگر در دستههاي مجزا و تبادل اطلاعات از طریق سرخوشهها، یکي از راهکارهاي بهبود مصرف انرژي ا چکیده کامل
    فناوري اینترنت اشیا ) IoT ( شامل تعداد زیادي گرههاي حسگر است که حجم انبوهي از داده تولید ميکنند. مصرف بهینه انرژي گرههاي حسگر یک چالش اساسي در این نوع از شبکههاست. خوشهبندي گرههاي حسگر در دستههاي مجزا و تبادل اطلاعات از طریق سرخوشهها، یکي از راهکارهاي بهبود مصرف انرژي است. این مقاله یک پروتکل مسیریابي مبتني بر خوشهبندي جدید به نام 1KHCMSBA را ارائه ميدهد. پروتکل پیشنهادي بطور بیولوژیکي از ویژگيهاي جستجوي سریع و مؤثر الهام گرفته بر اساس رفتار غذایابي میگوها در الگوریتم بهینهسازي گروه میگوها براي خوشهبندي گرههاي حسگر استفاده ميکند. در پروتکل پیشنهادي همچنین از چاهک متحرک براي جلوگیري از مشکل نقطه داغ استفاده مي شود. فرآیند خوشهبندي در ایستگاه پایه با یک الگوریتم کنترل متمرکز انجام ميشود که از سطوح انرژي و موقعیت قرارگیري گرههاي حسگر آگاه است. بر خلاف سایر پروتکلهاي موجود در سایر تحقیقات، KHCMSBA مدل انرژي واقع بینانهاي را در شبکه در نظر ميگیرد که در شبیه ساز Opnet عملکرد آن مورد آزمایش قرار ميگیرد و نتایج حاصل از شبیه سازي با پروتکل ( Artifical Fish Swarm Routing Protocol) AFSRP مقایسه ميشوند. نتایج حاصل از شبیه سازي حاکي از عملکرد بهتر روش پیشنهادي از نظر انرژي مصرفي به میزان 71 / 12 درصد، نرخ گذردهي به میزان 22 / 14 درصد، تأخیر انتها به انتها به میزان 07 / 76 درصد، نسبت سیگنال به نویز به میزان 82 / 46 درصد نسبت به پروتکل AFSRP است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - پیش بینی ریسک نقدینگی با استفاده از تحلیل تمایلات خبری
    حامد میرشک امیر البدوی مهرداد کارگری محمد علی رستگار محمد طالبی
    یکي از م شکلات ا سا س ي بانکهاي ایراني نبود فرآیند مدیریت ری سک با رویکردي آیندهنگر ا ست . از مهمترین این ری سک ها در بانک، ميتوان به ری سک نقدینگي ا شاره کرد ؛ بنابراین پيشبيني ری سک نقدینگي به مو ضوع ي مهم براي بانکها تبدیل شده ا س ت. روشهاي مرسوم اندازه گيري ریسک ن چکیده کامل
    یکي از م شکلات ا سا س ي بانکهاي ایراني نبود فرآیند مدیریت ری سک با رویکردي آیندهنگر ا ست . از مهمترین این ری سک ها در بانک، ميتوان به ری سک نقدینگي ا شاره کرد ؛ بنابراین پيشبيني ری سک نقدینگي به مو ضوع ي مهم براي بانکها تبدیل شده ا س ت. روشهاي مرسوم اندازه گيري ریسک نقدینگي پيچيده، زمانبر و پرهزینه هستند که پيشبيني آن را نيز غير قابل دسترس نموده اس ت. پيشبيني ریسک نقدینگي در زمان مناسب ميتواند از بروز مشکلات یا بحرانهاي جدي در بانک جلوگيري نماید. در این مطالعه سعي شده است تا راهحلي نوآورانه براي پيشبيني ریسک نقدینگي بانک و سناریوهاي پيشرو با استفاده از رویکرد تحليل تمایلات خبري ارائه شود . از رویکرد تحليل تمایل اخبار پيرامون یکي از بانکهاي ایراني در را ستاي شنا سایي متغيرهاي کيفي پ ویا و مؤثر در ریسککک نقدینگي بهره برده شده تا روشي سادهتر و با کارایي بالاتر براي پيشبيني روند ریسک نقدینگي ارائه نماید. روش پيشنهادي سناریوهاي عملي را براي تص ميمگيرندگان ریسک بانکي در دنياي واقعي فراهم ميکند. س کناریوهاي ریسک نقدینگي به د ست آمده در مقای سه با سنار یوهاي رخ داده در بانک طبق د ستورالعمل کم يته بازل و نظر کار شنا سان بانک ي ارزیابي مي شوند تا از صحت پ يشبينيها و همسو یي آن اطمينان حاصل شود. نتيجه ارزیابي سنار یوهاي موردمطالعه بهصورت دورهاي حاکي از دقت نسبتاً بالا است. معيار دقت 1 پيشبيني در سککناریوهاي محتمل اسککتاراش شده از کميته بازل، 95.5 % و در سککناریوهاي برگرفته از نظرات خبرگان، 75 % است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - شناسایی و تحلیل نقاط تصمیم و بازیگران کلیدی در فرایند تامین شرکت های EPC
    سیده مطهره  حسینی محمد اقدسی
    تصممیمات درسمت و بهموقع تاثیر بسمزایي در عملكرد و دسمتیابي شمرکت به اهداو ود دارد بهبیانيدیگر مدیریت فرایندهاي کس وکار، به اتخاذ و اجراي تصممیمات منطقي وابسته اسمت با افزای یكپارچه سمایي سمیسمتمهاي اطلاعاتي در سمایمانها و با اسمتفاده ای ابزارهایي مانند فرایندکاوي، بسممت چکیده کامل
    تصممیمات درسمت و بهموقع تاثیر بسمزایي در عملكرد و دسمتیابي شمرکت به اهداو ود دارد بهبیانيدیگر مدیریت فرایندهاي کس وکار، به اتخاذ و اجراي تصممیمات منطقي وابسته اسمت با افزای یكپارچه سمایي سمیسمتمهاي اطلاعاتي در سمایمانها و با اسمتفاده ای ابزارهایي مانند فرایندکاوي، بسممتري جهت اسممتفاده ای رویكردهاي جدید تحلید داده و تحلید بهتر تصمممیمات فراهم شمده و مدیران ميتوانند در تصمیم گیريها به صورت چالاک عمد نمایند انتخاب تامینکننده در فرایند رید در پروژههاي پیچیده، یكي ای تصمیمات اثرگذار در کیفیت، هزینه و عملكرد پروژه اسممت در این مقاله با دیدگاه فرایندي، نقات تصمممیم در فرایند رید در یو پروژه سما ت پیچیده در یو شمرکت EPC کشم و با تحلید شمبكه اجتماعي باییگران کلیدي در اجراي فرایند شمناسمایي و بررسمي شده اسمت نتای حاصمد ای این تحقی به بررسمي جایگاه نقات تصممیم در جریان فرایندي، عملكرد نقات تصممیم و نیز شمناسمایي افراد کلیدي در اتخاذ تصمیمات منجر شده که ميتواند در بهبود عملكرد آتي شرکت مورد استفاده قرار گیرد پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - بهبود تشخیص وبگاه های جعل شده با استفاده از طبقه بندی کننده شبکه عصبی مصنوعی چند لایه با الگوریتم بهینه سازی شیرمورچه
    فرهنگ پدیداران مقدم مهشید صادقی باجگیران
    در حملات فیشینگ یک وبگاه جعلي از روي وبگاه اصلي جعل ميگردد که ظاهر بسیار شبیه به وبگاه اصلي دارد. فیشر یا سارق آنلاین براي هدایت کاربران به این وبگاهها، معمولا لینکهاي جعلي را در ایمیل قرار داده و براي قربانیان خود ارسال نموده و با روشهاي مهندسي اجتماعي سعي در فریب کارب چکیده کامل
    در حملات فیشینگ یک وبگاه جعلي از روي وبگاه اصلي جعل ميگردد که ظاهر بسیار شبیه به وبگاه اصلي دارد. فیشر یا سارق آنلاین براي هدایت کاربران به این وبگاهها، معمولا لینکهاي جعلي را در ایمیل قرار داده و براي قربانیان خود ارسال نموده و با روشهاي مهندسي اجتماعي سعي در فریب کاربران و مجاب نمودن آنها براي کلیک روي لینکهاي جعلي دارد. حملات فیشینگ زیان مالي قابل توجهاي دارند و بیشتر روي بانکها و درگاههاي مالي متمرکز هستند. روشهاي یادگیري ماشین یک روش موثر براي تشخیص حملات فیشینگ است اما این مشروط به انتخاب بهینه ویژگي است. انتخاب ویژگي باعث ميشود فقط ویژگيهاي مهم به عنوان ورودي یادگیري در نظر گرفته شوند و خطاي تشخیص حملات فیشینگ کاهش داده شود. در روش پیشنهادي براي کاهش دادن خطاي تشخیص حملات فیشینگ یک طبقهبندي کننده شبکه عصبي مصنوعي چند لایه استفاده شده که فاز انتخاب ویژگي آن با الگوریتم بهینهسازي شیرمورچه انجام ميشود. ارزیابي و آزمایشها روي مجموعه داده Rami که مرتبط با فیشینگ است نشان ميدهد روش پیشنهادي داراي دقتي در حدود 98.53 % است و نسبت به شبکه عصبي مصنوعي چند لایه خطاي کمتري دارد. روش پیشنهادي در تشخیص حملات فیشینگ از روشهاي یادگیري BPNN ، SVM ، NB ، C4.5 ، RF و kNN با سازوکار انتخاب ویژگي توسط الگوریتم PSO دقت بیشتري دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - استخراج راهبردها و الزامات نوآوری برای شرکت های مخابراتی: مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت
    علیرضا اسماعیلی علیرضا اصغریان تکاوش بحرینی نسرین دسترنج مهشید غفارزادگان کلثوم عباسی شاهکوه ماندانا فرزانه حمیرا مقدمی
    هدف این مطالعه، شناسایي راهبردهاي نوآوري موثر براي یک شرکت دولتي و ماموریتمحور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. ویژگیهاي شرکت مورد مطالعه عبارتند از: دولتيبودن، برخورداري از بازار انحصاري، اقدامات پراکنده در حوزه نوآوري، برخورداري از مدیران علاقهمند به نوآوري سازم چکیده کامل
    هدف این مطالعه، شناسایي راهبردهاي نوآوري موثر براي یک شرکت دولتي و ماموریتمحور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات است. ویژگیهاي شرکت مورد مطالعه عبارتند از: دولتيبودن، برخورداري از بازار انحصاري، اقدامات پراکنده در حوزه نوآوري، برخورداري از مدیران علاقهمند به نوآوري سازماني و داراي راهبرد و ساختار مشخص و بهروز. در این مقاله با مطالعه شرکتهاي بینالمللي مشابه، راهبردهاي دمرسوم نوآوري جمعآوري شد. سپس با استفاده از روش تجزیه و تحلیل تماتیک بر روي دادههاي حاصل از مصاحبههاي نیمه ساختاریافته در شرکت ارتباطات زیرساخت، قوتها و ضعفهاي مرتبط با موضوع نوآوري شرکت، شناسایي شدند. با مطابقت این دو دسته اطلاعات، تعدادي از راهبردهاي مناسب براي این شرکت پیشنهاد شده و ملاحظات اجرایيسازي آنها نیز بر اساس ویژگیهاي خاص این شرکت، بیان شده است. بر همین اساس پیشنهادهایي براي پژوهشهاي آتي این شرکت ارائه شده است تا با استفاده از آنها، روشهاي مناسب اجرا و پیادهسازي نوآوري سازماني را در شرایط مشابه شناسایي کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - بکارگیری حافظه ای محدود برای نگهداری برترین کنش اخیردر سیستم های طبقه بندی کننده یادگیر XCS در مسائل هزارتو
    علی   یوسفی کامبیز بدیع محمد مهدی عبادزاده آرش شریفی
    امروزه، سیستمهاي طبقهبندي کننده یادگیر درکاربردهاي متنوع در رباتیک مانند رباتهاي حسي، رباتهاي انساننما، سامانه هاي امداد و جات هوشمند وکنترل ربانهاي فیزیکي در محیطهاي گسسته و پیوسته، مورد توجه قرار گرفته است. معمولا از ترکیب یک الگوریتم تکاملي یا روشهاي شهودي با یک فرا چکیده کامل
    امروزه، سیستمهاي طبقهبندي کننده یادگیر درکاربردهاي متنوع در رباتیک مانند رباتهاي حسي، رباتهاي انساننما، سامانه هاي امداد و جات هوشمند وکنترل ربانهاي فیزیکي در محیطهاي گسسته و پیوسته، مورد توجه قرار گرفته است. معمولا از ترکیب یک الگوریتم تکاملي یا روشهاي شهودي با یک فرایند یادگیري براي جستجو در فضاي قوانین موجود در انتساب کنش مناسب یک دستهبند استفاده مي شود. چالش مهم براي بالا بردن سرعت و دقت در رسیدن به هدف در مسائل هزار تو، بکارگیري و انتخاب کنشي است که محرک بجاي برخورد تکراري به موانع اطراف، در مسیر درست قرار گیرد. بدین منظور در این مقاله یک الگوریتم طبقه بندي کننده یادگیر هوشمند سیستمهاي طبقه بند یادگیر مبتني بر دقت) XCS ( مبتني بر حافظه محدود بکار گرفته شده است که با توجه به ورودي و کنشهاي اعمال شده به محیط و عکس العمل محرک، قوانین بهینه شناسایي شده و در اولویت انتخاب با احتمال بیشتري در مراحل بعدي، به عنوان مجموعه دستهبند جدید به الگوریتم سیستمهاي طبقه بند یادگیر مبتني بر دقت (XCS) اضافه گردد. از جمله دستاوردهاي این روش مي توان به کاهش تعداد مراحل لازم و افزایش سرعت در رسیدن محرک به هدف در مقایسه با الگوریتم سیستمهاي طبقه بند یادگیر مبتني بر دقت (XCS) پایه داشت . پرونده مقاله