• صفحه اصلی
  • استفاده از خوشه¬بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه-های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202007118308 بازدید : 6903 صفحه: 31 - 40

نوع مقاله: پژوهشی