• صفحه اصلی
  • بررسی نقش شخصیت و متغیرهای فردی بر نقض امنیت رمز عبور: یک مطالعه تجربی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062427317 بازدید : 1053 صفحه: 173 - 182

20.1001.1.27170414.1400.13.49.8.8

نوع مقاله: پژوهشی