• صفحه اصلی
  • ارائه ی مدلی برای عقیده کاوی در سطح ویژگی برای نظرات کاربران هتل ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021012314664 بازدید : 4195 صفحه: 85 - 102

20.1001.1.27170411.1400.13.49.6.1

نوع مقاله: پژوهشی