• صفحه اصلی
  • تشخیص و شناسایی خطا در سیستم‌های فتوولتائیک با استفاده از شبکه عصبی عمیق VGG16
کد مقاله : 1401122141551 بازدید : 146 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی