• صفحه اصلی
  • یک روش جدید حریصانه مبتنی بر مدل آبشاری برای محاسبه‌ی حداکثر سازی نفوذ در شبکه‌های اجتماعی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 202006218181 بازدید : 5337 صفحه: 85 - 98

20.1001.1.27170414.1397.10.37.3.8

نوع مقاله: پژوهشی