• صفحه اصلی
  • مدلی برای ارزیابی استقرار و پیشرفت حکمرانی الکترونیک در دستگاه‏های اجرایی ایران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400062427315 بازدید : 950 صفحه: 135 - 150

20.1001.1.27170414.1400.13.49.6.6

نوع مقاله: پژوهشی