فهرست مقالات برحسب موضوع فناوری اطلاعات و دانش


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - خوشه‌بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی
   مریم امیری حسن‌ ختن‌ لو
   داده‌کاوی که به عنوان استخراج دانش از پایگاه داده‌ها نیز شناخته می‌شود، روالی برای استخراج دانش ناشناخته از داده است. کاوش اسناد بر اساس روش‌های داده کاوی به استخراج اطلاعات و دانش از اسناد می‌پردازد. خوشه‌بندی اسناد یکی از مهمترین روش‌های کاوش اسناد است که دسته‌بندی ب چکیده کامل
   داده‌کاوی که به عنوان استخراج دانش از پایگاه داده‌ها نیز شناخته می‌شود، روالی برای استخراج دانش ناشناخته از داده است. کاوش اسناد بر اساس روش‌های داده کاوی به استخراج اطلاعات و دانش از اسناد می‌پردازد. خوشه‌بندی اسناد یکی از مهمترین روش‌های کاوش اسناد است که دسته‌بندی بدون سرپرست اسناد به گروه‌های مختلف می‌باشد. سیستم‌های رایج بازیابی اطلاعات و خوشه‌بندی اسناد بر کلمات کلیدی استوار می‌باشند. با توجه به اینکه کلمات کلیدی مختلف می‌توانند برای توصیف یک مفهوم استفاده شوند، این سیستم‌ها می‌توانند نتایج نادرست و ناقصی را ایجاد نمایند. همچنین روابط معنایی ممکن است بین کلمات موجود باشد که شناسایی آنها نیاز به استخراج دانش دامنه مورد نظر دارد. مهمترین گام‌ها در خوشه‌بندی اسناد نحوه‌ی نمایش اسناد و معیار اندازه‌گیری شباهت بین آنها است. این تحقیق بر بهبود کارایی خوشه‌بندی اسناد تمرکز دارد. الگوریتم خوشه‌بندی اسناد در سه گام پیشنهاد شده است: نمایش اسناد، اندازه‌گیری شباهت بین اسناد، سیستم استنتاج فازی به منظور اندازه‌گیری شباهت نهایی بین اسناد. در نهایت پس از انجام این سه گام، با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی پایین به بالا خوشه‌بندی اسناد صورت می‌پذیرد. در گام اول، اسناد بر اساس دانش دامنه به صورت یک گراف آنتولوژی نمایش داده می‌شوند. این روش بر خلاف روش مبتنی بر کلمات کلیدی، بر مفاهیم دامنه استوار می‌باشد و یک سند را بر اساس مفاهیم موجود در آن، به صورت زیرگرافی از آنتولوژی دامنه نمایش می‌دهد. مفاهیم استخراج شده گره‌های گراف را تشکیل می‌دهند. برای هر گره با توجه به فرکانس مفهوم، وزن محاسبه می‌گردد. روابط موجود بین مفاهیم سند، یال‌های گراف و میزان این ارتباط اوزان یال‌ها را مشخص می‌نماید. در گام دوم برای هر سند بر اساس نمایش گرافی استخراج شده از مرحله‌ی اول، مفاهیم کلی و جزئی و یال‌های اصلی مشخص می‌گردند. شباهت بین هر جفت از اسناد در سه مقدار و بر اساس این سه عامل محاسبه می‌شود. در گام سوم سیستم استنتاج فازی با سه ورودی و یک خروجی طراحی شده است. ورودی‌ها مفاهیم کلی، مفاهیم جزئی و یال‌های اصلی می‌باشند و خروجی میزان شباهت بین دو سند است. مجموعه‌ای از قوانین فازی برای موتور استنتاج فازی در نظر گرفته شده است که بر اساس سه شباهت ورودی مقدار شباهت نهایی را تخمین می‌زند. در نهایت بر اساس ماتریس شباهت اسناد، الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتبی پایین به بالا به منظور خوشه‌بندی اسناد اعمال می‌گردد. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، نتایج با نتایج حاصل از روش‌های naïve Bayes ، دو الگوریتم مبتنی بر هستان شناسی و یک الگوریتم آماری مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که روش پیشنهاد شده مقادیر F-measure و Accuracy را بهبود می‌دهد. همچنین مقادیر FP و Error به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - بررسی عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کرمانشاه
   حسین مومیوند
   چکیده در این تحقیق عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش به صورت مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان کرمانشاه طی انجام نظر سنجی‌های میدانی از کارکنان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش، رابطه بین هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی، نظام ف چکیده کامل
   چکیده در این تحقیق عوامل زمینه ساز استقرار مدیریت دانش به صورت مطالعه موردی در شرکت مخابرات استان کرمانشاه طی انجام نظر سنجی‌های میدانی از کارکنان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی عوامل زمینه ساز مدیریت دانش، رابطه بین هر یک از عوامل فرهنگ سازمانی، نظام فرآیندهای دانش نظام فناوری اطلاعات با مدیریت دانش ضمن استفاده از نتایج بدست آمده و با به کار گیری برنامه آماری SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرا گرفته است. شرکت مخابرات استان کرمانشاه دارای تعداد 370 نفر بوده که از بین این جامعه، نمونه آماری مورد بررسی 77 نفر می باشد. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که بین نظام فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، نظام فرآیندهای دانش با استقرار مدیریت دانش در حد قابل قبولی همبستگی وجود دارد که ضریب همبستگی (R) هر یک به ترتیب برابر 854/0، 915/0 و 812/0 می باشد. بین میزان تأثیر هر یک از متغیرهای نظام فرآیندهای دانش، فرهنگ سازمانی، نظام فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کرمانشاه تفاوت وجود دارد، طوری که به ترتیب نظام فرآیندهای دانش، نظام فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دراستقرار مدیریت دانش در رتبه اول، دوم و سوم قرار دارند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - طراحی اولین پایگاه داده کلمات دستنویس کردی برای سیستم های تشخیص تصویری کلمات
   فاطمه دانشفر بصیر  علاقه‌بند وحید  شرفی
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص چکیده کامل
   چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه داده دستنویس برای زبان کردی شرح داده شده است. از آنجا که تاکنون هیچ پایگاه داده ای مخصوص تشخیص تصویری کلمات، مربوط به زبان کردی طراحی نشده است بنابراین زمینه ای بکر و مستعد برای انجام تحقیق محسوب می گردد. همچنین با توجه به اینکه زبان کردی دارای دو رسم الخط مختلف لاتین و آرامی می باشد در این مقاله منحصرا به رسم الخط آرامی البته از نوع دستنویس آن پرداخته شده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - مدل بهبود خدمات بانکداری با استفاده از مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه و بررسی تاثیر آن بر وفاداری مشتری در بانک ملت
   نرگس رضایی ملک
   با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ م چکیده کامل
   با پیشرفت تکنولوژی های نوین ارتباطی، بهره گیری از فناوری اطلاعات به عنوان یک عامل موفقیت در سازمان های درحال توسعه مطرح شده است. از مهمترین صنایعی که باید خود را با تغییرات تکنولوژی هماهنگ نماید، صنعت بانکداری است. قابلیت های کاربردی برخی از بانکهای خصوصی در جذب و حفظ مشتری، آنها را در اولویت اول برای سرمایه گذاری قرار داده است. هدف از این تحقیق، بررسی اثر مدیریت دانش مشتری و بانکداری همراه بر بهبود خدمات بانکی و وفاداری مشتریان می باشد. بانک ملت با تعداد 180 کارشناس مدیریت خدمات به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از نمونه برداری تصادفی ساده، تعداد 130 پرسشنامه بین افراد نمونه پخش گردید. تعداد 120 پرسشنامه قابل قبول ارجاع داده شد. مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها انتخاب گردید. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و مستقیم مدیریت دانش و بانکداری همراه بر بهبود خدمات ارائه شده و وفاداری مشتریان دارد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان با استفاده از مدل RFM در شرایط عدم قطعیت
   عظیمه مظفری
   هدف از انجام این پژوهش ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان بانک بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت می‌باشد. در چارچوب پیشنهادی این پژوهش پس از تعیین مقادیر شاخص‌های مدل RFM شامل تازگی مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پولی مبادله (M) برای از بین بردن عدم قطعیت حاک چکیده کامل
   هدف از انجام این پژوهش ارائه روشی برای بخش‌بندی مشتریان بانک بر مبنای مدل RFM در شرایط عدم قطعیت می‌باشد. در چارچوب پیشنهادی این پژوهش پس از تعیین مقادیر شاخص‌های مدل RFM شامل تازگی مبادله (R)، تعداد دفعات مبادله (F) و ارزش پولی مبادله (M) برای از بین بردن عدم قطعیت حاکم بر آن‌ها، از تئوری اعداد خاکستری استفاده شده و با استفاده از یک روش متفاوت به بخش‌بندی مشتریان پرداخته شده است. به این ترتیب مشتریان بانک به سه بخش یا خوشه اصلی تحت عنوان مشتریان خوب، معمولی و بد تفکیک شده اند. پس از اعتبارسنجی خوشه‌ها با استفاده از شاخص‌های دان و دیویس بولدین، ویژگی‌های مشتریان در هر یک از بخش‌ها شناسایی شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت بهبود سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - ارائه روشی مبتنی بر هوش محاسباتی، برای بهبود افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم
   فائزه طالبیان حسن  ختن لو منصور  اسماعیل پور
   پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از چکیده کامل
   پیشرفت های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیم، توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت مناسب و کاربری های گوناگون داده است. ظرفیت محدود انرژی حسگرها، چالش بزرگی است که این شبکه ها را تحت تاثیر قرار می دهد. خوشه بندی به عنوان یکی از روش های شناخته شده برای مدیریت این چالش استفاده می شو. برای یافتن مکان مناسب سرخوشه ها از الگوریتم رقابت استعماری که یکی از شاخه های هوش محاسباتی می باشد استفاده شده است. سرخوشه ها توسط مدل سه سطحی در ارتباط هستند، تا سرخوشه هایی با ظرفیت انرژی کم و دور از ایستگاه به عنوان سطح سوم شناخته شده و به طور غیر مستقیم با ایستگاه پایه به تبادل اطلاعات بپردازد. این موضوع باعث افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم می شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - ارائه یک روش اولیه جهت تخمین پروژه های نرم افزاری مبتنی بر تراکنش منطقی
   مهرداد شهسواری
   اولین و اساسی‌ترین شرط برای ورود موفقیت‌آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می‌باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه‌های نرم‌افزاری و کم کردن پیچیدگی‌ فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می‌کنیم. این روش مناسب چکیده کامل
   اولین و اساسی‌ترین شرط برای ورود موفقیت‌آمیز به یک پروژه، داشتن یک تخمین واقع بینانه و مستدل می‌باشد. ما در این مقاله در راستای افزایش دقت تخمین پروژه‌های نرم‌افزاری و کم کردن پیچیدگی‌ فرایند تخمین، روشی را به نام "تخمین درجه تراکنش منطقی" پیشنهاد می‌کنیم. این روش مناسب نرم‌افزارهای تراکنشی می‌باشد. با استفاده از این روش می‌توان اندازه موارد کاربرد و کل نرم‌افزار را تخمین زد. در این مقاله اثبات گردیده است که روش پیشنهادی دقیق‌تر از روش‌های مشابه مانند روش درجه موردکاربرد بوده و بدلیل شفافیت و سادگی، به کارگیری آن راحت‌تر است. مبنای اصلی ما در ارائه این روش، روش تحلیل درجه عملکردی و روش تخمین درجه موردکاربرد می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - ارائه الگوریتمی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی در بازیابی اطلاعات
   آزاده شاکری الهام  قنبری
   یادگیری رتبه‌بندی که یکی از روش‌های یادگیری ماشین برای مدل کردن رتبه‌بندی است، امروزه کاربردهای بسیاری به خصوص در بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی و داده‌کاوی دارد. فعالیت یادگیری رتبه‌بندی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستم یادگیری مورد استفاده و دیگری سیستم ر چکیده کامل
   یادگیری رتبه‌بندی که یکی از روش‌های یادگیری ماشین برای مدل کردن رتبه‌بندی است، امروزه کاربردهای بسیاری به خصوص در بازیابی اطلاعات، پردازش زبان طبیعی و داده‌کاوی دارد. فعالیت یادگیری رتبه‌بندی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستم یادگیری مورد استفاده و دیگری سیستم رتبه‌بندی. در سیستم یادگیری، یک مدل رتبه‌بندی بر اساس داده‌های ورودی ساخته می‌شود. در بخش سیستم رتبه‌بندی، از این مدل ساخته شده برای پیش‌بینی رتبه‌بندی استفاده می‌شود. در این مقاله یک الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر یادگیری جمعی به منظور یادگیری رتبه‌بندی اسناد ارائه می‌شود که این الگوریتم به صورت تکراری یادگیرهای ضعیفی بر روی درصدی از داده‌های آموزشی که توزیع آنها بر اساس یادگیر قبلی عوض شده است، می‌سازد و جمعی از یادگیرهای ضعیف را برای رتبه بندی تولید می‌کند. این الگوریتم سعی می‌کند تا با ساختن رتبه‌بند بر روی درصدی از داده‌ها، سبب افزایش دقت و کاهش زمان شود. با ارزیابی بر روی مجموعه داده لتور 3 دیده می‌شود که بهتر از الگوریتم‌های دیگری در این زمینه که مبتنی بر یادگیری جمعی هستند، عمل می‌کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال در حالت برون‌خطی
   نفیسه شفیعی مهدی  شجری
   با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع مت چکیده کامل
   با گسترش کاربرد محتواهای دیجیتال در دنیای فناوری اطلاعات، نظارت و کنترل بر روی این داده‌ها و همچنین ممانعت از کپی‌برداری اسناد مورد توجه قرار گرفته است. در همین رابطه سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال مسئول توزیع امن محتوای دیجیتال هستند، و برای نیل به این مقصود از توابع متداول در زمینه‌ی رمزنگاری و نهان‌نگاری بهره می‌گیرند. از سوی دیگر مدیریت کلید در سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال بسیار حائز اهمیت است، و روش‌هایی همانند نهان‌نگاری در جلوگیری از کپی‌برداری فایل‌ها و اسناد دیجیتالی کارآمد نخواهند بود. در این مقاله، ما مدلی برای بهبود عملکرد سیستم‌های مدیریت حقوق دیجیتال پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش مبتنی بر رمزنگاری چند بخشی بوده و نه تنها بر انتشار و پخش اسناد نظارت و کنترل می‌کند، بلکه با بکارگیری داده‌های متمایز و یکتا در تولید کلید از کپی‌برداری نیز به طور جدی جلوگیری می‌نماید. وجه تمایز اصلی رویکرد پیشنهادی با سایر روش‌های به کارگرفته شده در این حوزه، استفاده از تکنیک مبهم‌سازی به منظور محافظت از الگوریتم تولید کلید در برابر حملات مهندسی معکوس می‌باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - پژوهشی مروری بر حوزه‌های پردازشی متون روایی
   سپیده برادران هزاوه بهروز مینایی بیدگلی محمد ابراهیم شناسا سید علی حسینی
   جهت سهولت و رسیدن به دقت بالاتر و زمان پردازش کمتر، ارزیابی صحت حدیث به روش‌های هوشمند توصیه می‌شود. با توجه به حجم قابل توجه متون روایی و مفاهیم و روابط پیچیده موجود در آنها، تاکنون پژوهش‌های فراوانی در حوزه پردازش خودکار حدیث انجام شده است. در این حوزه، عده‌ای از محقق چکیده کامل
   جهت سهولت و رسیدن به دقت بالاتر و زمان پردازش کمتر، ارزیابی صحت حدیث به روش‌های هوشمند توصیه می‌شود. با توجه به حجم قابل توجه متون روایی و مفاهیم و روابط پیچیده موجود در آنها، تاکنون پژوهش‌های فراوانی در حوزه پردازش خودکار حدیث انجام شده است. در این حوزه، عده‌ای از محققان در زمینه‌های پردازش متن و سند، شیوه‌های هوشمندی را آزمایش کرده‌اند، که با توجه به مرور تحقیقات پیشین، حدود 47% از آنان در خصوص پردازش متن احادیث و 46% در مورد پردازش سند احادیث و 7% در هر دو حوزه پژوهش نموده‌اند. با بررسی 97 پژوهش در حوزه پردازش احادیث، مشخص شد که احادیث در حوزه سنجش صحت متن یا سند یا هر دو مورد، ارزیابی شده‌اند. وظایف پردازش را می‌توان به دسته‌های مختلفی از جمله ساخت هستان‌شناسی، رده‌بندی متن حدیث، تشابهات حدیثی و اعتبارسنجی احادیث طبقه بندی نمود. پرکاربردترین روش پردازشی حدیث، روش بازیابی اطلاعات در حوزه پردازش متن حدیث بوده است. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - بررسی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات
   مریم  پیروزمند امیرحسین کیهانی پور علی معینی
   نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی ر چکیده کامل
   نظریه گراف بواسطه توانمندی در مدلسازی روابط پیچیده بین عناصر در مسائل مختلف، بصورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. از سوی دیگر، بازیابی اطلاعات یعنی استخراج اطلاعات مورد نیاز کاربر، به عنوان یکی از مسائل مهم در دنیای الگوریتم و محاسبات مطرح است. با توجه به کارآمدی راهکارهای مبتنی بر گراف در بازیابی اطلاعات، این مقاله، به بررسی تحلیلی و دسته‏ بندی کاربردهای نظریه گراف در بازیابی اطلاعات، می‏ پردازد. این راهکارها در سه دسته کلی، قابل تفکیک هستند؛ دسته نخست، شامل الگوریتم‏هایی می‏ باشد که در آنها از بازنمایی گرافی دادگان در فرآیند بازیابی اطلاعات، استفاده می‏ شود. دسته دوم پژوهش‏ها، به حل مسئله بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از نظریه گراف می‏ پردازند و نهایتا دسته سوم، مربوط به یادگیری رتبه‏ بندی با استفاده از نظریه گراف است. این سه دسته بصورت جزئی‏ تر در هشت زیردسته، دسته‏ بندی شده‏ اند. همچنین از منظر آماری، پژوهش‏های صورت گرفته در هر دسته‏ بر اساس تعداد و سال انتشار، بررسی شده‏ اند. از جمله یافته‏ های این مطالعه، این است که دسته سوم، هم از نظر تعداد پژوهش‏ها و نیز سال انتشار آنها، شاخه نوظهوری محسوب می‏ شود و می‏تواند حوزه تحقیقاتی جالب توجهی برای محققان محسوب ‏شود. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - تبیین نقش استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت
   بتول مهرشاد محمد مهرآیین محمد خوانساری سعید  مرتضوی
   مقدمه:با توجه به اهمیت به‌اشتراک گذاری داده در عصر دیجیتال و ملاحظات اصلی آن یعنی دو مقوله استانداردسازی و حفظ حریم خصوصی،در این مطالعه تلاش شده است تا به یک پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت نقش دارد؟ چکیده کامل
   مقدمه:با توجه به اهمیت به‌اشتراک گذاری داده در عصر دیجیتال و ملاحظات اصلی آن یعنی دو مقوله استانداردسازی و حفظ حریم خصوصی،در این مطالعه تلاش شده است تا به یک پرسش مهم پاسخ داده شود که آیا استانداردسازی در راه‌حلهای ارائه شده برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت نقش دارد؟ روش‌ها:مطالعۀ حاضر با روش مرور نظام‌یافته و با جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی مانند: Web of Sience، PubMed، SienceDirect، Springer، Magiran و SID و با محدودیت زمانی انجام شد. پس از اعمال معیارهای ورود و خروج و ارزیابی یافته‌ها،مطالعات مرتبط انتخاب شدند. یافته‌ها:مقالات حاوی موضوعات مرتبط با استانداردسازی و حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت با 5 شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.نیاز به استانداردسازی و نقش آن برای حفظ حریم خصوصی در داده‌های سلامت نیز با بررسی یافته‌ها تشریح و در مورد قوانین مختلف مرتبط با حفظ حریم خصوصی در حوزه سلامت و ارتباط آن با استانداردسازی بحث شده است.پس از بررسی مشخص شد با توجه به ساختار فنی نسل چهارم و پنجم مراقبت سلامت که استانداردپذیری را تسهیل کرده است، حفظ حریم خصوصی نیز از مسیر استانداردسازی قابل دستیابی است. در نهایت، جهت‌دهی برای تحقیقات آینده در این موضوع نیز انجام شده است. نتیجه‌گیری:نتایج این تحقیق نشان داد نسل چهارم و پنجم سیستم‌های مراقبت سلامت که فناوری محور هستند مبتنی بر استانداردها شکل می‌گیرند و استانداردها امکان قابل ارزیابی شدن آنها را فراهم می‌کند.بنابراین اگر قوانین مرتبط با حفظ حریم خصوصی،مبتنی بر استانداردها تدوین شود ضمانت اجرایی بالایی خواهد داشت.این موضوع نقش نهادهای توسعه‌دهنده استانداردها را در این زمینه پررنگ می‌کند. پرونده مقاله