دکتر محمد شهرام معین دانشیار
moin@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات