محمد شهرام معین استادیار
moin@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات