محمد تشنه لب استاد
teshnehlab@eetd.kntu.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي