• صفحه اصلی
  • هستان‌شناسی سازمانی مبتنی بر عامل‌های هوشمند؛ مورد‌مطالعه: بازیگران صادرات دانش‌بنیان
کد مقاله : 1401121341455 بازدید : 126 PDF XML

نوع مقاله: پژوهشی