دکتر سیداحمد معتمدی استاد
motamedi@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر