دکتر علیرضا منصوری استادیار
amansuri@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات