لیست مقالات موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - طراحی چارچوب معماری اطلاعاتی برای به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران
   مهرابعلی گلشنی روستا مهرابعلی  گلشنی‌روستا
   با توجه به افزایش کاربرد شبکه‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزش، امروزه مدیریت آن به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. معماری سازمانی، با توصیفی کل‌نگر و جامع از کارکردهای فنّاوری اطلاعات در سازمان‌ها سعی می‌کند که پیچیدگی استفاده از انواع فنّاوری‌ها را کاهش د چکیده کامل
   با توجه به افزایش کاربرد شبکه‌های اجتماعی در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزش، امروزه مدیریت آن به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است. معماری سازمانی، با توصیفی کل‌نگر و جامع از کارکردهای فنّاوری اطلاعات در سازمان‌ها سعی می‌کند که پیچیدگی استفاده از انواع فنّاوری‌ها را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر آنها در راستای نیل به‌اهداف سازمانی شود. از آنجا که به‌کارگیری شبکه‌های اجتماعی در آموزش در اکثر کشورهای جهان هنوز مراحل مقدماتی خود را سپری می‌کند، بنابراین چارچوب و مدل استانداردی برای این منظور وجود ندارد. در این مقاله سعی شده است که با ارائه چارچوب معماری مناسب، زمینه استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی ایران فراهم شود. بدین منظور در این مقاله ابتدا مفهوم شبکه‌های اجتماعی و کاربردهای آن در محیط آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با تبیین مفهوم معماری سازمانی و چارچوب معماری اطلاعاتی، چارچوب زکمن به‌عنوان ابزار اصلی تحقیق برگزیده شده و آنگاه با استفاده از ابزار پرسشنامه عناصر سطر و ستون ماتریس « چارچوب معماری تحقق شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی» از دید متخصصان شناسایی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهندۀ مهمترین دلایل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش عالی (راهبرد)، مهمترین نقش آفرینان این حوزه (انسان)، مهمترین زیرساختهای مورد نیاز برای تحقق شبکۀ اجتماعی آموزش (زیرساخت)، مهمترین داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز در این محیط (داده)و نیز مهمترین فرایندهای مورد نیاز برای تحقق شبکه اجتماعی آموزش در ایران (فرایند)است. نکته مهم در این مقاله آن است که طراحی چارچوب و شناسایی براساس اقتضائات بومی ایران است و با توجه به اینکه نظام آموزشی ایران در ابتدای راه استفاده از این فنّاوری است می‌تواند چارچوبی مناسبی را برای استفاده بهینه از این افزار به‌دست دهد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تأثیر عدم توازنIQ برنرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در سیستم‌های MIMO
   هومان تحیری عباس محمدی عبدالعلي  عبدي پور
   در این مقاله تاثیر عدم توازن IQ[2] بر مدولاسیون تطبیقی MQAM در سیستم‌های MIMO با گیرنده تبدیل مستقیم[3]، بررسی می‌شود. مدولاسیون تطبیقی توان-پیوسته نرخ-گسسته در سیستم‌های MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال[4] در فرستنده و گیرنده، در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم تطبیق انتخاب چکیده کامل
   در این مقاله تاثیر عدم توازن IQ[2] بر مدولاسیون تطبیقی MQAM در سیستم‌های MIMO با گیرنده تبدیل مستقیم[3]، بررسی می‌شود. مدولاسیون تطبیقی توان-پیوسته نرخ-گسسته در سیستم‌های MIMO به همراه اطلاعات کامل کانال[4] در فرستنده و گیرنده، در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم تطبیق انتخاب شده به این صورت است که توان ارسالی و منظومه[5] ارسالی تحت محدودیت‌های توان ارسالی متوسط و احتمال خطای بیت[6] (BER) لحظه‌ای، تغییر داده می‌شود تا بازده طیفی متوسط[7] ماکزیمم شود. در ابتدا رابطه بسته­ای برای احتمال خطای بیت مدولاسیون MQAM تحت تاثیر عدم توازن IQ معرفی می‌شود سپس تاثیر عدم توازن IQ، بر اساس روابط تحلیلی، بر نرخ خطای بیت مدولاسیون تطبیقی در MIMO بررسی می‌شود. همچنین میزان این تاثیر به ازاء تعداد مختلف آنتن فرستنده و گیرنده مشاهده خواهد شد. نتایج روابط تحلیلی حاصل از این مقاله با نتایج شبیه‌سازی مونت کارلو نیز مقایسه می­شوند تا میزان صحت این روابط بررسی شود جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند شناسایی رفتار مشکوک در بانکداری اینترنتی به کمک نظریه مجموعه‌های فازی
   لیلا ساروخانی غلامعلی منتظر
   چکیده یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است.به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالی وبانکهاست. دراین مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص ر چکیده کامل
   چکیده یکی از مهمترین موانع برای استفاده از بانکداری اینترنتی عدم امنیت تراکنشها و برخی سوءاستفاده‌ها در مسیر انجام مبادلات مالی است.به همین دلیل جلوگیری از نفوذ غیرمجاز و تشخیص جرم از مسائل مهم در مؤسسات مالی وبانکهاست. دراین مقاله سیستمی هوشمندی طرح شده است که تشخیص رفتارهای مشکوک و غیرمعمول کاربران در سیستم بانکداری اینترنتی را امکان‌پذیر می‌سازد. از آنجا که رفتار کاربران مختلف همراه با ابهام و عدم قطعیت است این سیستم بر اساس نظریه فازی طراحی شده تا رفتار کاربران را شناسایی کرده و رفتارهای مشکوک با شدتهای مختلف را دسته‌بندی کند. مدل طراحی شده در سیستم بانکداری اینترنتی بانک ملت به عنوان یکی از بزرگترین بانکهای برخط کشور آزمایش شده و نتایج آن نشان دهنده موفقیت سیستم در شناسایی رفتارهای مشکوک، با درجه صحت 93% ، است . جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   4 - یک روش چند عاملی جدید مبتنی بر یادگیری تقویتی برای شکل‌دهی ترافیک و تخصیص حافظه بافر در روترها
   هومان تحیری
   چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه‌های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت‌های زمانی که در الگوریتم‌های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم‌های چند عاملی و تکنیک‌های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روتره چکیده کامل
   چکیده دراین مقاله با توجه به ساختار توزیع شده شبکه‌های کامپیوتری و رفتار تصادفی موجود در آنها و از طرف دیگر محدودیت‌های زمانی که در الگوریتم‌های کنترلی برای اینگونه سیستمها وجود دارد، از مفاهیم سیستم‌های چند عاملی و تکنیک‌های یادگیری تقویتی برای شکل دهی ترافیک در روترها و تخصیص دینامیک حافظه بافر بین پورت های مختلف یک روتر استفاده شده است. در واقع با استفاده از این مفاهیم شکل دهنده ترافیک جدیدی بر مبنای یک الگوریتم سطل نشانه‌دار توسعه داده شده است که در آن به جای آنکه نرخ تولید نشانه‌ها به طور استاتیک تخصیص داده شود به طور دینامیک و هوشمند و بر مبنای وضعیت شبکه مشخص می‌شود. این پیاده‌سازی علاوه بر آنکه به استفاده بهینه و منطقی از پهنای باند منجر می‌شود باعث می‌گردد ترافیک در دیگر نقاط شبکه نیز کاهش یابد. همچنین از این مفاهیم استفاده می‌شود تا یک روش جدید برای تخصیص هوشمند و دینامیک حافظه بافر برای پورت‌های یک روتر توسعه داده شود. این پیاده‌سازی نیز باعث می‌گردد تا نرخ افت بسته‌ها در کل شبکه به وی‍‍‍‍‍‍‍ژه در شرایطی که بار شبکه افزایش می‌یابد کاهش داده شود. نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده کار آمدی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   5 - ارزیابی پیکربندی‌های مختلف شبکه سیگنالینگ SIP با استفاده از اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت برقراری تماس
   مجتبی جهانبخش وحید ازهری مریم  همایونی احمد اکبری
   گستردگی و تنوع سرویس­های فراهم شده توسط شبکه­های IP[2] باعث شده تا انواع مختلف شبکه­های دسترسی به سمت استفاده از این پروتکل حرکت کنند که این خود می­تواند به مجتمع‌سازی شبکه­های دسترسی مختلف کمک نماید. پروتکل SIP[3] با توجه به امکاناتی چون متنی بودن، برقراری تماس انتها­ب چکیده کامل
   گستردگی و تنوع سرویس­های فراهم شده توسط شبکه­های IP[2] باعث شده تا انواع مختلف شبکه­های دسترسی به سمت استفاده از این پروتکل حرکت کنند که این خود می­تواند به مجتمع‌سازی شبکه­های دسترسی مختلف کمک نماید. پروتکل SIP[3] با توجه به امکاناتی چون متنی بودن، برقراری تماس انتها­به­انتها، استقلال از نوع داده انتقالی و مهمتر از همه پشتیبانی از انواع جابجایی[4]، انتخاب مناسبی برای پروتکل سیگنالینگ جهت برقراری ارتباط بین دو کاربر شبکه IP است. این مزایا موجب شده تا SIP به­عنوان پروتکل سیگنالینگ درIMS [5]، که بستر سیگنالینگ پیشنهادی برای شبکه­های نسل آینده است، درنظرگرفته شود. با همه این مزایا، عملکرد دقیق این پروتکل در صورتی که توسط کاربران میلیونی شبکه مورد استفاده گسترده قرارگیرد، مشخص نیست. در این مقاله با استفاده از بستر تست توسعه داده شده، کارایی پروتکل SIP مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته شده است و پارامترهایی چون تأخیر برقراری تماس، نرخ تماس­های ناموفق و بار پردازشی پروکسی[6] در قالب هشت پیکربندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اثر نوع پروتکل لایه انتقال TCP و UDP روی کارایی SIP تحلیل شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می­دهد که استفاده از SIP در شبکه­های بزرگ مستلزم بکارگیری تکنیک­هایی جهت متعادل نمودن بار پروکسی­ها و همچنین جلوگیری از اضافه بارهای موقت می‌باشد جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   6 - چارچوب COBIT ابزاری مناسب برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در سازمانها (مطالعه موردی بانکهای دولتی در ایران)
   مجتبي رئيس صفري مهدي  غضنفری محمد فتحیان
   امروزه فنّاوری اطلاعات یک بخش مهم واستراتژیک در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها می‌باشد و حاکمیت فنّاوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکهاست. نقش کلیدی فنّاوری اطلاعات در رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه که لازم است با دقت مورد توجه قرار چکیده کامل
   امروزه فنّاوری اطلاعات یک بخش مهم واستراتژیک در توسعه کسب وکار و افزایش قدرت رقابتی بانکها می‌باشد و حاکمیت فنّاوری اطلاعات بخش مهمی از حاکمیت در بانکهاست. نقش کلیدی فنّاوری اطلاعات در رشد و توسعه بانکها بر مدیران ارشد ،پوشیده نیست آنچه که لازم است با دقت مورد توجه قرار گیرد همسویی استراتژیک فنّاوری اطلاعات و کسب وکار دربانکها ست که هدف اولیه حاکمیت فنّاوری اطلاعات می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که میانگین بلوغ حاکمیت فنّاوری اطلاعات در بانکهای دولتی (1،60) است. میزان بلوغ یافتگی دربکارگیری موثر فنّاوری اطلاعات و تطبیق استراتژی‌های کسب کار با استراتژی‌های فنّاوری اطلاعات در بانکهای دولتی از شرایط مناسبی برخوردار نمی‌باشد. نوع حاکمیت در بانکهای دولتی به سبب غیر رقابتی بودن صنعت بانکی در ایران و اعمال قوانین دستوری بر نظام بانکی باعث شده است بانکهای دولتی به ضرورت بکارگیری تجارت الکترونیک در فضای کسب وکار خود به عنوان یک ابزار استراتژیک توجه معطوفی نکنند جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   7 - طراحی لایه- متقاطع برای کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی در شبکه‌های بی‌سیم ad-hocبا در نظر‌گرفتن توان الکتریکی گره‌ها
   هومان تحیری
   شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc متشکل از مجموعه ای از گره‌های بی‌سیم هستند که از طریق امواج رادیویی در ارتباطند. در شبکه-بندی در محیط بی‌سیم، چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین این چالش‌ها مکانیزم نگهداری و حفظ اتصال برای مصرف توان است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه چندم چکیده کامل
   شبکه‌های بی‌سیم Ad-hoc متشکل از مجموعه ای از گره‌های بی‌سیم هستند که از طریق امواج رادیویی در ارتباطند. در شبکه-بندی در محیط بی‌سیم، چالش های متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین این چالش‌ها مکانیزم نگهداری و حفظ اتصال برای مصرف توان است. در این مقاله یک الگوریتم بهینه چندمنظوره برای شبکه‌های بی‌سیم ad-hoc طراحی شده است که اثر توان الکتریکی گره‌ها بر کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی لایه- متقاطع را نشان می‌دهد. ابتدا محدودیت‌های نرخ و زمان‌بندی فرمول‌بندی می‌شود. در این راه، متغیرهای جریان چند‌کالایی استفاده شده‌اند. سپس تخصیص منابع در شبکه با کانال بی‌سیم ثابت و تجهیزات تک‌نرخی فرموله شده است. از آنجایی که اثر توان الکتریکی گره‌ها به عنوان موضوع جدید در این مقاله در نظر‌گرفته شده است، مسئله تخصیص منابع به صورت تابع سود‌مندی و هزینه به طور همزمان در مسئله ماکزیمم‌سازی با توجه به محدودیت-های مذکور در نظر گرفته شده است. مسئله تخصیص منابع بوسیله تجزیه دوگان به سه زیر مسئله کنترل ازدحام، مسیریابی و زمان‌بندی تجزیه شده است که با یکدیگر از طریق هزینه ازدحام و هزینه لینک در تعامل هستند. یک مثال به منظور نشان دادن کارایی الگوریتم ارائه شده در پایان آورده شده است جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   8 - تاثیر ویترینگردی در بهبود عملکرد بازاریابی ویروسی و بازاریابی شبکهای
   شهریار  محمدی کيوان  کريمي دهکردي
   تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از چکیده کامل
   تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است. از تکنیکهای نوین بازاریابی می توان “بازاریابی ویروسی” و بازاریابی شبکهای را نام برد. بازاریابی ویروسی به گونه ای از بازاریابی اطلاق میشود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه، همانند یک ویروس، باشد. بازاریابی شبکهای شکل دیگری از بازاریابی ویروسی است که با تشویق خریداران، پیغام بازاریابی خود را به طور ویروسی منتشر مینماید. مطالعه حاضر به بررسی و مرور استراتژی- های مختلف و نکات کلیدی بازاریابی ویروسی و شبکهای اختصاص یافته است. در مقوله بازاریابی، ویترینگردی یکی از مهمترین مسائل مطرح به منظور انجام معاملات تجاری میباشد. در این تحقیق، ویترینگردی به معنی پرس و جو در مورد کالاها و خدمات، بدون اقدام به خرید آنها میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر پدیده اجتماعی ویترینگردی بر استراتژیهای بازاریابی ویروسی میباشد. روش تحقیق در تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم قرون بیست و بیست و یکم مطرح گردیده است. این امر به خاطر دلایل بسیار منحصر به فردی از قبیل اینکه تجارت الکترونیکی، ترکیبی از فناوری، کسب و کار، بازاریابی و طراحی میباشد، مطرح شده است. بازاریابی نیز همانند دیگر موارد فوق از تاریخچه طولانی برخوردار است. با این وجود، طلوع اینترنت و تجارت الکترونیکی، کاربرد و عملکرد آنرا به شکلی نوین تغییر داده است. از تکنیکهای نوین بازاریابی می توان “بازاریابی ویروسی” و بازاریابی شبکهای را نام برد. بازاریابی ویروسی به گونه ای از بازاریابی اطلاق میشود که مبتنی بر پخش پیغام بازاریابی از طریق افراد جامعه، همانند یک ویروس، باشد. بازاریابی شبکهای شکل دیگری از بازاریابی ویروسی است که با تشویق خریداران، پیغام بازاریابی خود را به طور ویروسی منتشر مینماید. مطالعه حاضر به بررسی و مرور استراتژی- های مختلف و نکات کلیدی بازاریابی ویروسی و شبکهای اختصاص یافته است. در مقوله بازاریابی، ویترینگردی یکی از مهمترین مسائل مطرح به منظور انجام معاملات تجاری میباشد. در این تحقیق، ویترینگردی به معنی پرس و جو در مورد کالاها و خدمات، بدون اقدام به خرید آنها میباشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر پدیده اجتماعی ویترینگردی بر استراتژیهای بازاریابی ویروسی میباشد. روش تحقیق در جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   9 - مدل جامع تعاملی بلوغ دولت همراه
   فاطمه  ثقفي مهدی فسنقری
   پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هد چکیده کامل
   پیشرفت روز افزون فناوریهای بی سیم با ویژگی ممتاز استقلال مکانی این فناوری و وسعت نفوذ آن در میان مردم، باعث حرکت دولتها به سمت استفاده از این فناوری در ارائه خدمات و تعاملات دولتی شده است. اندازه گیری میزان رشد دولت در ارائه این خدمات، نیازمند مدل بلوغ دولت سیار است. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی برای بلوغ دولت سیار است که در آن نقاط ضعف مدلهای موجود مرتفع و سیار بودن فناوری نیز لحاظ شود. تا کنون مدلهای بلوغ فراوانی برای دولت الکترونیکی ارائه شده، ولی مدلی برای بلوغ دولت سیار ارائه نشده است. تنها دو مدل بلوغ برای ارائه خدمات سیار وجود دارد. در این مقاله، مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی و دولت سیار بررسی و تحلیل شد. سپس عناصر اصلی مدل بلوغ دولت سیار با استفاده از روش فراتلفیق و بررسی الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی دولت سیار بر پایه تجربیات سایر کشورها تعیین شد و با پرسشنامه و نظرسنجی از خبرگان و استفاده از آزمونهای مناسب اعتبار سنجی و تایید شد. مراحل این مدل عبارتند از: اعلام حضور و انتشار اطلاعات، تعامل، تراکنش، یکپارچه سازی عمودی، یکپارچه سازی افقی، پرتال، شخصی سازی، بهینه سازی و نوآوری خدمات. سه مرحله شفافیت، پاسخگویی و دموکراسی نیز در این مدل وجود دارد که به موازات مراحل قبلی قابل اجرا است. اجرای این سه مرحله نقش واقعی دولت در تعامل با شهروندان را روشن می سازد. در صورتی که در 8 بخش قبلی شهروندان به عنوان دریافت کنندگان خدمات مدنظر بودند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   10 - طراحی سیستم مخابراتی امن با استفاده از سنکرونکردن سیستمهای آشوبی
   محمد  نيكخو مسعود شفیعی كوروش  كياني
   در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح چکیده کامل
   در این مقاله ابتدا مفهوم سنکرونکردن امن سیستمهای آشوبی با استفاده از تکنیکهای کنترل تطبیقی و مقاوم مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه یک طرح مخابراتی امن جدید بر مبنای سنکرونکردن امن یک کلاس عمومی از سیستمهای آشوبی به نام سیستم لورنز تعمیم یافته ارائه گردیده است. این طرح مخابراتی ترکیبی از روشهای رمزنگاری مرسوم و روش مدولاسیون آشوبی است. نتایج تحلیلهای تئوریک و شبیهسازی با استفاده از سیگنال سینوسی و سیگنال صوتی و با وجود تاخیر انتشار ثابت نامشخص بین فرستنده و گیرنده بررسی شده است. همچنین مقاومت این طرح در برابر نویز گوسی کانال با واریانس 10^ -3 نیز بررسی شده و آنالیز امنیت این سیستم مخابراتی از نقطه نظر جستجوی بروت- فورس مورد ارزیابی قرار گرفته است. با استفاده از این طرح مخابراتی طول کلید بسیار مناسبی حاصل شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   11 - شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی به کمک توصیه گر فازی مبتنی برتلفیق سبک یادگیری و سبک شناختی
   نفيسه  صابري  
   شناسایی اولویتها و ویژگیهای یادگیرندگان امری ضروری در شخصی سازی محیط آموزش الکترونیکی است به طوری که بدون شناخت ویژگیهای ذهنی یادگیرنده از یک طرف و رویکردهای یادگیری از طرف دیگر شخصی سازی تحقق نمییابد. هرچه این شناخت کاملتر و با دقت بیشتری انجام پذیرد، مدل یادگیرنده مبت چکیده کامل
   شناسایی اولویتها و ویژگیهای یادگیرندگان امری ضروری در شخصی سازی محیط آموزش الکترونیکی است به طوری که بدون شناخت ویژگیهای ذهنی یادگیرنده از یک طرف و رویکردهای یادگیری از طرف دیگر شخصی سازی تحقق نمییابد. هرچه این شناخت کاملتر و با دقت بیشتری انجام پذیرد، مدل یادگیرنده مبتنی بر این شناخت از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است. دراین تحقیق تلاش شده تا از تلفیق نظریات مؤثر در شناسایی رویکردهای یادگیری مانند سبک یادگیری و سبک شناختی استفاده شود. برای کاهش عدم قطعیت در بیان نظریات یادگیرندگان، از منطق فازی بهره بردهایم. این تحقیق در قالب سیستم توصیه گر فازی در بطن سامانه آموزشیار هوشمند در یک نیمسال تحصیلی بر روی تعدادی از دانشجویان دوره های آموزش الکترونیکی در رشته مهندسی در دو مرحله اجرا شد؛ بدین ترتیب که در گام اول و بر روی نیمی از درس پارها از توصیه های مبتنی بر سبک یادگیری و در گام بعد و بر روی نیمه دوم درس پارها، از هم افزایی توصیههای مبتنی بر سبک یادگیری و سبک شناختی با هم استفاده شد. در تمامی مراحل ارائه دروس، توانمندی یادگیرندگان بر اساس نظریه پرسش -پاسخ فازی پایش و ارزیابی میشود. بعد از تلفیق توصیهها بهبود چشمگیری در معیارهای سنجش سامانه - های آموزشیار هوشمند ملاحظه میگردد که بیانگر دقت بالای توصیههای ارائه شده در زمان مناسب است، بهطوریکه زمان یادگیری مؤثر و میزان ارجاع به آموزشیار(استاد) کاهش یافته و نگرش نسبت به محیط آموزش الکترونیکی که به صورت افزایش میزان رضایت و موفقیت تحصیلی تعریف میشود رشد داشته است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   12 - در کاربرد تشخیص زبان گفتاری GMM-VSM در قالب سیستم GMM
   فهیمه  قاسمیان محمدمهدی همایون پور
   مدل GMM یکی از پرکاربردترین و موفق‌ترین مدل‌ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-GMM(AW-GMM) ارائه شده است. این مدل مشابه GMM است با این تفاوت که وزن مولفه‌های آن در قالب سیستم GMM-VSM بر اساس قدرت مولفه‌ها در تمایز یک زبان از چکیده کامل
   مدل GMM یکی از پرکاربردترین و موفق‌ترین مدل‌ها در زمینه تشخیص خودکار زبان است. در این مقاله مدلی جدید با نام Adapted Weight-GMM(AW-GMM) ارائه شده است. این مدل مشابه GMM است با این تفاوت که وزن مولفه‌های آن در قالب سیستم GMM-VSM بر اساس قدرت مولفه‌ها در تمایز یک زبان از سایر زبان‌ها تعیین می‌گردد. همچنین با توجه به پیچیدگی محاسباتی که در سیستم GMM-VSM در حالتی که توالی 2تایی مولفه‌ها در نظر گرفته شود، وجود دارد، تکنیکی برای ساخت توالی 2تایی مولفه‌ها ارائه شده است که می‌توان از آن برای ساخت توالی‌های از مرتبه بالاتر نیز استفاده نمود. ارزیابی‌های صورت گرفته بر روی 4 زبان انگلیسی، فارسی، فرانسوی و آلمانی از دادگان OGI کارایی تکنیک‌های ارائه شده را نشان می‌دهد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   13 - طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری فناوری اطلاعات
   شعبان الهی ناديا  کلانتري علیرضا  حسن زاده سارا  شمس‌الهی
   افزایش پیچیدگی و هزینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات مشکلات زیادی برای شرکت‌ها در زمینه‌ زیرساخت و نیروی انسانی ایجاد نموده که با استفاده از برونسپاری این موارد کاهش یافته است. همه سازمان‌ها سعی دارند از راه‌های مختلف احتمال موفقیت پروژه‌های برونسپاری خود را افزایش دهند. یکی چکیده کامل
   افزایش پیچیدگی و هزینه سیستم‌های فناوری‌اطلاعات مشکلات زیادی برای شرکت‌ها در زمینه‌ زیرساخت و نیروی انسانی ایجاد نموده که با استفاده از برونسپاری این موارد کاهش یافته است. همه سازمان‌ها سعی دارند از راه‌های مختلف احتمال موفقیت پروژه‌های برونسپاری خود را افزایش دهند. یکی از دلایل شکست این پروژه‌ها خصوصا در زمینه فناوری‌اطلاعات به دلیل نقش مهم آن درکسب مزیت رقابتی انتخاب پیمانکار نامناسب می‌باشد که این انتخاب به دلیل وجود معیارهای متعدد و متناقض پیچیده است. هدف این پژوهش یافتن معیارهای مهم جهت انتخاب پیمانکار و ارائه چارچوب آن و مشخص نمودن اهمیت معیارها و در نهایت طراحی سیستم خبره فازی انتخاب پیمانکار مناسب در برونسپاری درون مرزی فناوری‌اطلاعات می‌باشد. روش اخذ دانش از خبرگان که شامل متخصصان و مدیران فناوری-اطلاعات می باشند پرسشنامه است و جهت اعتبارسنجی سیستم به استفاده از آن در یک شرکت فناوری‌اطلاعات پرداخته شده است و نتایج حاصل حاکی از عملکرد مطلوب سیستم می‌باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   14 - یک الگوریتم سیل‌آسای مبتنی بر احتمال تطابقی برای شبکه‌های موردی سیار
   فاطمه نورآذر مسعود صبائی
   الگوریتم سیل‌آسا، یکی از مهمترین عملیات اولیه و زیربنایی برای پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی سیار است. اما، از آن‌جایی که این الگوریتم پیغام‌های اضافی زیادی تولید می‌کند، بسیار پرهزینه بوده، باعث اتلاف پهنای باند شبکه، مصرف بیش از نیاز انرژی گره‌ها شده که در نهای چکیده کامل
   الگوریتم سیل‌آسا، یکی از مهمترین عملیات اولیه و زیربنایی برای پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های موردی سیار است. اما، از آن‌جایی که این الگوریتم پیغام‌های اضافی زیادی تولید می‌کند، بسیار پرهزینه بوده، باعث اتلاف پهنای باند شبکه، مصرف بیش از نیاز انرژی گره‌ها شده که در نهایت ممکن است موجب طوفان همه پخشی شود. روش‌های زیادی برای بهبود الگوریتم سیل‌آسا پیشنهاد شده است که عمدتاً به دو دسته روش‌های قطعی و احتمالی تقسیم می‌شوند که دسته دوم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اما این روش‌ها عمدتاً باعث افزایش تأخیر و عدم پوشش کامل می‌شوند. در این مقاله، ما یک روش جدید برای بهبود عملکرد الگوریتم سیل‌آسا پیشنهاد کرده‌ایم. اساس کار این روش بازپخش احتمالی بر مبنای مشاهدات محلی می‌باشد. در این روش جدید احتمال بازپخش پیغام توسط هر گره، تابعی از مشاهدات محلی می‌باشد. نتایج شبیه‌سازی نشان داده است که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های مشابه ضمن کاهش قابل توجه تأخیر تحویل بسته‌ها با سربار پیغام قابل قبول پوشش کامل شبکه را فراهم می‌کند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   15 - اصلاح نقص ابیراهی لنز دوربین با بهره‌گیری از مومنت‌های زرنیک
   کامبیز  رهبر کریم فائز
   کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی از قبیل ابیرایی لنز، خطای رقمی سازی و خطای مونتاژ سامانه می باشد. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیرایی لنز پرداخته و نقص ابیرایی آن را اصلاح و جبران نماید. برای این منظور مومنت‌های زرنیک جهت م چکیده کامل
   کاهش کیفیت تصویر در یک سامانه اپتیکی تابع پارامتر‌های متفاوتی از قبیل ابیرایی لنز، خطای رقمی سازی و خطای مونتاژ سامانه می باشد. از این میان مقاله حاضر قصد دارد تا به مطالعه ابیرایی لنز پرداخته و نقص ابیرایی آن را اصلاح و جبران نماید. برای این منظور مومنت‌های زرنیک جهت مدل سازی ابیرایی معرفی شده و ضرایب آن جهت تخمین در دو کلاس متقارن و نامتقارن دسته بندی می‌شوند. سپس این ضرایب با بهره‌گیری از آنالیز چند طیفی تخمین زده می‌شوند. جهت این مهم در تخمین ضرایب جملات متقارن از آنالیز tri-coherence و برای ضرایب جملات نامتقارن از آنالیز bi-coherence استفاده شده است. با مد نظر قرار دادن دقت نتایج حاصله در مقام قیاس با نتایج تخمین ابیرایی با بهره‌گیری از آنالیز چند طیفی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی می‌تواند به دقت 1/0 پیکسل دست یابد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   16 - آموزش شبکه عصبی MLP در فشرده‌سازی تصاویر با استفاده از روش GSA
   مريم  ده‌باشيان سيدحميد  ظهيري
   یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش‌های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده‌است، در این میان شبکه‌های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده‌اند. متداول‌ترین روش آموزشی شبکه‌های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرایی کند و توق چکیده کامل
   یکی از حوزه‌های تحقیقاتی مهم در پردازش تصویر، فشرده-سازی تصاویر است. تاکنون روش‌های مختلفی برای فشرده-سازی تصویر ارائه شده‌است، در این میان شبکه‌های عصبی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرده‌اند. متداول‌ترین روش آموزشی شبکه‌های عصبی، روش پس انتشار خطاست که همگرایی کند و توقف در بهینه‌های محلی از مهمترین نقاط ضعف آن محسوب می‌شوند . رویکرد جدید محققین، استفاده از الگوریتم‌های ابتکاری در فرایند آموزش شبکه‌های عصبی است. در این مقاله، روش آموزشی نوینی مبتنی بر روش جستجوی گرانشی (GSA) معرفی می‌شود. روش جستجوی گرانشی آخرین و جدیدترین نسخه از انواع روش‌های جستجو و بهینه‌سازی هوش جمعی است. در این روش پاسخ‌های کاندید در فضای جستجو اجرامی هستند که توسط نیروی گرانش بر یکدیگر اثر گذاشته و موقعیتشان تغییر می-کند. به تدریج اجرام با برازندگی بهتر دارای جرم بیشتری می-شوند و بر اجرام دیگر تاثیر بیشتری می‌گذارند. در تحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم GSA یک شبکه عصبی MLP به منظور فشرده سازی تصاویر آموزش داده می-شود. برای ارزیابی کارایی فشرده‌ساز ارائه شده عملکرد آن با الگوریتم بهینه‌سازی گروه ذرات و روش متداول پس انتشار خطا در فشرده‌سازی چهار تصویر استاندارد مقایسه می‌شود. نتایج نهایی گویای قابلیت چشمگیر روش GSA در آموزش شبکه‌های عصبی MLP می‌باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   17 - نشانه‌گذاری نیمه‌کور تصاویر با استفاده از SVD در حوزه تبدیل موجک گسسته
   حبیب الله  دانیالی فردین  اخلاقیان مرتضی  مخلوقی
   با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات و گسترش اینترنت و افزایش چشمگیر جعل و کپی غیر مجاز داده‌ها، روز به روز بر ارزش نشانه‌گذاری افزوده می‌شود. در این مقاله یک روش جدید نیمه‌کور نشانه‌گذاری با استفاده از تبدیل مقدار منحصر به فرد تجزیه (Singular Value Decomposition) در حوزه چکیده کامل
   با پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات و گسترش اینترنت و افزایش چشمگیر جعل و کپی غیر مجاز داده‌ها، روز به روز بر ارزش نشانه‌گذاری افزوده می‌شود. در این مقاله یک روش جدید نیمه‌کور نشانه‌گذاری با استفاده از تبدیل مقدار منحصر به فرد تجزیه (Singular Value Decomposition) در حوزه تبدیل موجک گسسته برای حفاظت از حق مالکیت ارائه شده است. در روش پیشنهادی ابتدا به تصویر اصلی K مرحله تبدیل موجک گسسته اعمال می شود پایین ترین زیر باند فرکانسی آن به عنوان تصویر مرجع انتخاب می‌گردد. سپس با اعمال یک مرحله تبدیل موجک گسسته به تصویر مرجع و تصویر نشانه، مقادیر منحصربه فرد تجزیه زیر باندهای فرکانسی تصویر تبدیل یافته نشانه در مقادیر منحصربه فرد تجزیه زیر باند های متناظر تصویر تبدیل یافته مرجع تعبیه می‌شود. از آنجا که در این روش برای بازیابی نشانه به تصویر مرجع نیاز می‌باشد و نیازی به تصویر اصلی نیست لذا یک روش نیمه کور Sem-Blind)) نامیده می‌شود. مقاومت روش پیشنهادی در برابر هجومهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در برابر هجومهای مختلف بسیار مقاوم تر از کارهای مشابه بوده و درعین حال تصویر نشانه‌گذاری شده از شفافیت بیشتری برخوردار است جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   18 - کنترل مود لغزشی برای ازدحام در شبکه های TCP/IP
   روح اله  برزمینی مسعود شفیعی
   پدیده ازدحام یکی از مشکلات مهم پیش روی طراحان شبکه های کامپیوتری است و در سالهای اخیر باعث کاهش کارایی شبکه‌ها شده است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور پیشگیری و کنترل این پدیده پیشنهاد شده‌اند که بر اساس تئوری کنترل می‌باشند. بدین منظور میتوان ساختار حلقه بسته فرایند ان چکیده کامل
   پدیده ازدحام یکی از مشکلات مهم پیش روی طراحان شبکه های کامپیوتری است و در سالهای اخیر باعث کاهش کارایی شبکه‌ها شده است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور پیشگیری و کنترل این پدیده پیشنهاد شده‌اند که بر اساس تئوری کنترل می‌باشند. بدین منظور میتوان ساختار حلقه بسته فرایند انتقال دادهها در شبکههای کامپیوتری را بدین صورت در نظر گرفت که در آن، کنترلکنندهای از خانواده مدیریت پویای صف (AQM) به منظور پیاده سازی در مسیر یابهای شبکه طراحی شده و بقیه شبکه از دید مسیر یاب، به عنوان سیستم هدف کنترل یا پلنت تعریف میشود. در زمینهی طراحی کنترلکننده AQM، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است و کنترلکنندههای متعددی طراحی شده است. در این مقاله کنترل مود لغزشی بعنوان کنترلکننده AQM معرفی شده است. کنترل مود لغزشی در مقابل نامعینی‌های مدل‌سازی و اغتشاشات وارد شده تا حدود زیادی مقاوم است. در کنترل مود لغزشی، مسیرهای حالت باید به یک سطح از پیش تعریف شده (سطح لغزش)، در یک مدت زمان محدود رسیده و در طول زمان در همان سطح باقی بماند. حرکت بر روی سطح لغزش، مستقل از نامعینی‌ها می‌باشد؛ لذا این تکنیک یکی از روش‌های کنترل مقاوم می‌باشد. بعد از پیاده سازی کنترل مود لغزشی بر روی مدل شبکه، به کمک نرم افزار Matlab نحوه رفتار شبکه را در حضور این کنترل کننده مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از چند کنترل کننده دیگر مقایسه گردید. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   19 - بررسی عوامل موثر بر موفقیت تجارت الکترونیک B2C از دیدگاه مدیریتی
   شیلا مصممی محمود مرادی اسدالله شاه بهرامی
   امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطال چکیده کامل
   امروزه تجارت الکترونیک یکی از کانالهای فعال و مهم تجارت جهانی شده است چرا که سهولت و سرعت ارائه شده در این تجارت، رقیبی سر سخت برای تجارتهای سنتی است و نه تنها اشخاص و شرکتها بلکه دولتمردان نیز حضوری ناگزیر در این سیستم داشته اند. بر اساس پژوهشهای صورت گرفته در این مطالعه، موفقیت یک سیستم تجارت الکترونیک بنگاه- مصرف کننده ، متاثر از عوامل متفاوتی من جمله فاکتورهای فنی- تکنیکی، فاکتورهای روانشناختی- اجتماعی و نیز فاکتورهای مدیریتی بوده که در این مقاله به بررسی و تحلیل عوامل مدیریتی پرداخته شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 344 نفر از دانشجویان دانشگاه گیلان بوده که رفتار خرید آنان با استفاده از پرسشنامه های دستی و آنلاین در بازه ی زمانی محدود، جمع آوری شده است که متعاقبا، در خصوص دانش استخراج شده از این پایگاه داده، بحث نموده و پیشنهادات خود را جهت مطالعات بیشتر در این زمینه ارائه خواهیم کرد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   20 - واکاوی وضعیت موجود فناوری اطلاعات وارتباطات روستایی در کشور (کاربرد روش دلفای)
   محسن حیدری
   فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری‌ترین ابزار مدیریت و اداره کشورهای جهان درآمده است. توسعه این فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در صورت داشتن برنامه‌ریزی دقیق و صحیح متناسب با با نیازهای جامعه روستایی می‌تواند مسیر توسعه روستایی را تسهیل نماید. در کشور چکیده کامل
   فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری‌ترین ابزار مدیریت و اداره کشورهای جهان درآمده است. توسعه این فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در صورت داشتن برنامه‌ریزی دقیق و صحیح متناسب با با نیازهای جامعه روستایی می‌تواند مسیر توسعه روستایی را تسهیل نماید. در کشور ما با توجه به حجم 40 درصدی جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور و نقشی که توسعه روستایی به ویژه به لحاظ اقتصادی در توسعه ملی دارد و عدم دسترسی روستاییان به امکانات و خدمات شهری، لازم است به دنبال راهکارهایی برای توسعه و استفاده موثر و متناسب با شرایط موجود روستاها، از خدمات ICT باشیم. هدف اصلی از این مطالعه بررسی مشکلات و چالش‌های وضعیت موجود ICT روستایی در کشور می‌باشد. برای این کار از تکنیک دلفای استفاده شده است. گروه متخصص در این تحقیق 30 نفر از اعضای هیئت علمی رشته توسعه کشاورزی، برنامه‌ریزی روستایی، فناوری اطلاعات و همچنین مطلعان ICT روستایی می‌باشد. بر اساس نتایج حاصل، به ترتیب پنج مشکل کلی بر سر راه توسعه ICT روستایی در کشور وجود دارد که عبارتند از مشکلات زیربنایی، آموزشی، حمایتی، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی و فرهنگی و اجتماعی. با توجه به اینکه مشکلات زیربنایی و آموزشی از مهم‌ترین مشکلات در زمینه توسعه ICT روستایی در کشور می‌باشد. لذا از سیاستگذاران و برنامه‌ریزان توسعه روستایی انتظار می‌رود که در جهت برطرف کردن مشکلات زیربنایی ICT روستایی در کشور اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین برای روستاییان دوره‌های آشنایی با کامپیوتر و اینترنت در روستاها برگزار گردد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   21 - ارائه مدلی جهت استفاده ازعاملهای متحرک در سیستم های تشخیص نفوذ توزیع شده مبتنی بر تئوری بازی
   امین نظارات مهدی  رجا غلامحسین دستغیبی فرد
   سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه ، ابزارهایی هستند که به منظور محافظت از منابع شبکه در مقابل حملات استفاده می شوند. با توجه به گستردگی حملات در فضای اینترنت و تغییر در شکل و نوع حملات از حالت متمرکز به توزیع شده ، معماری اینگونه سیستم ها نیز به سمت توزیع شدگی حرکت می کند. د چکیده کامل
   سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه ، ابزارهایی هستند که به منظور محافظت از منابع شبکه در مقابل حملات استفاده می شوند. با توجه به گستردگی حملات در فضای اینترنت و تغییر در شکل و نوع حملات از حالت متمرکز به توزیع شده ، معماری اینگونه سیستم ها نیز به سمت توزیع شدگی حرکت می کند. در این مقاله روشی مبتنی برعاملهای متحرک که به عنوان سنسورهای تشخیص دهنده حرکات غیر معتبر عمل می کنند پیشنهاد شده است. عاملهای متحرک تشخیص دهنده حمله به صورت پراکنده در شبکه در حال جابجایی از یک گره به گره دیگر می باشند و در هر زمان یک شبکه فوقانی امنیتی را ساخته و با استفاده از نوعی بازی همکارانه و برقراری ارتباط با یکدیگر ، پس از رسیدن به مقدار شیپلی می توانند میزان و منشاء حمله را تشخیص و گزارش دهند. در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که WGA در یک بازی غیرهمکارانه با عنصر مهاجم سعی در برقراری یک ارتباط مکاشفه ای جهت محاسبه مقدار نش و رسیدن به حداکثر سودمندی را دارد تا بتواند ضمن تفکیک حملات و یا درخواستهای واقعی،میزان و شدت حمله را با کمک سایر WGA بدست آورد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   22 - ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران
   رحیم حضرتقلی زاده محمد فتحیان
   به طور کلی، تعریف هرزنامه در ارتباط با رضایت یا عدم رضایت گیرنده است نه محتوای نامه الکترونیکی. بر طبق این تعریف، مشکلاتی در دسته بندی نامه های الکترونیکی در بازاریابی و تبلیغات مطرح می شود. برای مثال امکان دارد بعضی از نامه های الکترونیکی تبلیغاتی، برای عده ای از کاربر چکیده کامل
   به طور کلی، تعریف هرزنامه در ارتباط با رضایت یا عدم رضایت گیرنده است نه محتوای نامه الکترونیکی. بر طبق این تعریف، مشکلاتی در دسته بندی نامه های الکترونیکی در بازاریابی و تبلیغات مطرح می شود. برای مثال امکان دارد بعضی از نامه های الکترونیکی تبلیغاتی، برای عده ای از کاربران هرزنامه و برای عده ای دیگر هرزنامه نباشد. برای مقابله با این مشکل با توجه به پروفایل و رفتار کاربران، ضد هرزنامه های شخصی طراحی می شود .به طور عادی برای دسته بندی هرزنامه‌ها، روشهای یادگیری ماشینی با دقت خوب به کار می رود. اما در هر حال یک روش منحصر به فرد موفق بر مبنای دیدگاه تجارت الکترونیک وجود ندارد. در این مقاله ابتدا پروفایل جدیدی برای شبیه سازی بهتر رفتار کاربران ، تهیه می شود .سپس این پروفایل همراه با نامه های الکترونیکی به دانشجویان ارائه شده و پاسخ آنها جمع آوری می گردد . در ادامه برای دسته بندی نامه های الکترونیکی، روشهای مشهور به ازای مجموعه داده های مختلف آزمایش می شود .سرانجام ، با مقایسه معیارهای ارزیابی داده کاوی ،شبکه عصبی به عنوان بهترین روش با دقت بالا ، تعیین می گردد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   23 - مدل‌سازی بهینه رضایت‌مندی بیمار از پزشک مبتی بر روشهای یادگیری ماشین
   فاطمه ثقفی مجتبی  شادمهر زینب الهدی حشمتی هادی ویسی
   رویکرد بیمار محور در حوزه سلامت به تازگی در حوزه نظام پزشکی کشور ما مطرح شده است ولی تا کنون در زمینه عوامل رضایت بیمار از پزشک تحقیق علمی منتشر شده ای وجود ندارد. مقاله حاضر قصد دارد خلاء بیان شده را با ارزیابی علمی مبتنی بر اطلاعات واقعی کسب شده از مطالعه میدانی پوشش چکیده کامل
   رویکرد بیمار محور در حوزه سلامت به تازگی در حوزه نظام پزشکی کشور ما مطرح شده است ولی تا کنون در زمینه عوامل رضایت بیمار از پزشک تحقیق علمی منتشر شده ای وجود ندارد. مقاله حاضر قصد دارد خلاء بیان شده را با ارزیابی علمی مبتنی بر اطلاعات واقعی کسب شده از مطالعه میدانی پوشش دهد.در این راستا با مرور ادبیات و مدلهای حوزه ارائه خدمات؛ پرسشنامه ای برای حوزه سلامت طراحی و با نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. به منظور کسب نظر بیماران پرسشنامه بین 500 نفر از افرادی که عمل جراحی زیبایی بینی در تهران انجام دادند، توزیع شد و 395 پرسشنامه جمع آوری شد. تعداد برای تحلیل داده ها، از سه روش درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی، استفاده شد. تحلیل نتایج بر حسب معیار صحت نشان داد که کاراترین روش، در اولویت اهمیت عوامل موثر بر رضایت بیمار؛ روش شبکه عصبی بوده است. نتایج تحلیل با این روش حاکی از آن است که موثرترین ویژگی در رضایت‌مندی بیمار از پزشک، اطلاعاتی است که بیمار انتظار دارد پزشک در اختیارش قرار دهد. نتایج رتبه بندی عوامل در مقایسه با سایر مطالعاتی که تنها از روشهای آماری برای تحلیل استفاده شده بودنشان داد که نتایج نسبتا مشابه بوده و یکدیگر را تایید می‌کردند. ولی توامندیهایی که روش شبکه عصبی در مدلسازی دارد نقطه قوت این روش نسبت به مطالعات مذکور است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   24 - اصلاح ردیاب انتقال متوسط برای ردگیری هدف با الگوی تابشی متغیر
   پیمان معلم جواد  عباس پور عليرضا  معمارمقدم مسعود  کاوش تهرانی
   یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش د چکیده کامل
   یکی از روش‌های مرسوم در زمینه‌ی ردیابی تصویری اهداف غیرصلب، استفاده از روالی تکراری به نام انتقال متوسط در تعیین موقعیت مد مرکزی هدف است. نمایش هدف در ردیاب انتقال متوسط برپایه‌ی هیستوگرام ویژگی بانقاب‌گذاری مکانی با یک کرنل مستقل از جهت انجام می‌شود. بحرانی‌ترین چالش در ردیاب انتقال متوسط، تنظیم مقیاس کرنل است. تاکنون هیچ روش کارامد و بی عیب و نقصی برای تنظیم و یا وفق دهی ابعاد کرنل، زمانی که ابعاد هدف تغییرمی کند، ارائه نشده است. مشکل دیگر ردیاب انتقال متوسط در رویارویی با هدف با الگوی تابشی متغیر پیش می آید. در این مقاله با رویکرد حل این مشکلات، الگوریتم ردیابی انتقال متوسط همراه با اندازه بندی وفقی قوی ارائه می‌گردد، ضمن این که مشکل الگوریتم انتقال متوسط را در مواجهه با تغییرات الگوی تابشی هدف با وفق دهی مدل هدف در هر قاب حل می کند. در روش پیشنهادی، ابتدا با استفاده از روش محاسبه ی توان ناشی از مشتقات مکان- زمانی شدت پیکسل های تصویر، ابعاد پنجره در قاب بعد تنظیم می شود. سپس نتایج حاصل از اندازه بندی پنجره در قاب بعد، در ردیاب انتقال متوسط اعمال می شود. نتایج نشان می ‌دهند که استفاده از الگوریتم پیشنهادی ضمن اینکه به کاهش خطای موقعیت یابی هدف در مقایسه با الگوریتم انتقال متوسط استاندارد می ‌انجامد، در برابر تغییرات تباین2 و الگوی تابشی هدف نیز کارایی قابل توجهی از خود نشان می دهد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   25 - آموزش به سبک چندرسانه‌ای و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری زبان انگلیسی
   سمیه آهاری
   چندرسانه‌ای های آموزشی باعث تحول در روش‌های سنتی آموزش شده‌اند. اما تأثیرگذاری آن‌ها نیازمند دقت در طراحی آن‌ها بر اساس اهداف درس و توانایی‌های کاربران آن‌ها می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مط چکیده کامل
   چندرسانه‌ای های آموزشی باعث تحول در روش‌های سنتی آموزش شده‌اند. اما تأثیرگذاری آن‌ها نیازمند دقت در طراحی آن‌ها بر اساس اهداف درس و توانایی‌های کاربران آن‌ها می‌باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نرم افزاری محقق ساخته برای آموزش گرامر طراحی شد و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با کلاس‌های متداول مقایسه شد. جامعه آماری، دانش‌آموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران بودند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، ابتدا منطقه 8 به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس در یک مدرسه نمونه، دو گروه دانش‌آموز پایه اول راهنمایی، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه نیز به عنوان گروه گواه هر کدام مشتمل بر 55 دانش آموز انتخاب شدند. این پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. گروه گواه آموزش سنتی زبان را در کلاس درس گذراند و هم‌زمان، گروه آزمایش سه جلسه آموزش گرامر در سایت رایانه مدرسه با استفاده از نرم‌افزار محقق ساخته تجربه کرد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده افزایش یادگیری و یادداری ساختار دستوری در سطح 05/0 در گروه استفاده‌کننده از چندرسانه‌ای آموزشی در مقایسه با گروه کنترل بود که این یافته‌ها در نهایت تأثیر چندرسانه‌ای ‌ی را بر یادگیری و یادداری گرامر زبان انگلیسی را تایید می کند جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   26 - استخراج معماری فناوری اطلاعات بیمارستان با رویکرد قابلیت پیاده سازی در ایران
   عاطفه السادات حقیقت حسینی عاطفه السادات  حقیقت حسینی حسین بوبرشاد هادی زارع
   امروزه ارائه خدمات هوشمند و سریع به بیماران و حرکت به سمت بیمارستان‌های نسل آینده، از ضروریات حوزه سلامت است. تهیه معماری اطلاعات برای بیمارستان‌ها مقدمه دستیابی به خدمات هوشمند و به تبع آن ارایه خدمات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر نسبت به سیستم‌های سنتی است. در این مقال چکیده کامل
   امروزه ارائه خدمات هوشمند و سریع به بیماران و حرکت به سمت بیمارستان‌های نسل آینده، از ضروریات حوزه سلامت است. تهیه معماری اطلاعات برای بیمارستان‌ها مقدمه دستیابی به خدمات هوشمند و به تبع آن ارایه خدمات با سرعت و کیفیت بسیار بالاتر نسبت به سیستم‌های سنتی است. در این مقاله هدف ارایه یک معماری اطلاعات بومی مبتنی بر معیارها و شاخص‌های مهم در بیمارستان‌های ایران بوده است. در این مقاله از معماری فناوری اطلاعات TOGAF استفاده و سپس این معماری متناسب با شرایط بومی ایران برای بیمارستان شریعتی بومی سازی شده است. برای این کار از نظر خبرگان و ابزار پرسشنامه 134 سوالی بهره گرفته  شده و بر اساس آزمون‌های مناسب آماری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله معماری فناوری اطلاعات در قالب یک مدل مفهومی دارای چهار ورودی و چهار لایه زیرساختی طراحی شد. نتایج نشان داد از میان 134 جزء معماری فناوری اطلاعات توگف، تعداد 104 جزء، توسط خبرگان برای کاربرد در بیمارستان مورد تایید قرار گرفت. این چارچوب اختصاصی‌سازی شده، معماری فناوری اطلاعات بیمارستان نامیده شد. معماری پیشنهادی که در هشت لایه و یازده جزء ترسیم شد و می‌تواند به عنوان یک معماری مرجع بومی برای اجرای معماری اطلاعات در بیمارستان‌های ایران مورد استفاده قرار گیرد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   27 - استفاده از خوشه بندی در پروتکل مسیریابی AODV برای شبکه های بین خودرویی بر روی سناریوی بزرگراه
   امین فیضی
   شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ بر چکیده کامل
   شبکه های بین خودرویی زیرمجموعه‌ای از شبکه های سیار موردی می باشد که در آن خودروها به عنوان گره های شبکه محسوب می شوند. تفاوت اصلی آن با شبکه های سیار موردی در تحرک سریع گره ها است که باعث تغییر سریع توپولوژی در این شبکه می شود. تغییرات سریع توپولوژی شبکه یک چالش بزرگ برای مسیریابی محسوب می شود که برای مسیریابی در این شبکه ها، پروتکل های مسیریابی باید قوی و قابل‌اعتماد باشد. یکی از پروتکل های مسیریابی شناخته ‌شده در شبکه‌های بین خودرویی، پروتکل مسیریابی AODV است. اعمال این پروتکل مسیریابی بر روی شبکه های بین خودرویی نیز دارای مشکلاتی می‌باشد که با افزایش مقیاس شبکه و تعداد گره ها، تعداد پیام های کنترلی در شبکه افزایش می یابد. یکی از روش‌های کاهش سربار در پروتکل AODV، خوشه بندی کردن گره های شبکه است. در این مقاله برای خوشه بندی کردن گره ها از الگوریتم تغییریافته K-Means و برای انتخاب سر خوشه از الگوریتم ازدحام ذرات استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی باعث بهبود بار مسیریابی نرمال شده و افزایش نرخ تحویل بسته در مقایسه با پروتکل مسیریابی AODV شده است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   28 - طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاستگذاری ارتقای شاخصهای شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
   حمبد هنرپروران
   در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای را در عرصه‌های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری‌های جدید و یا عالی یا چکیده کامل
   در سالهای اخیر بروز تحولات گسترده در زمینه اطلاعات و ارتباطات، تغییرات عمده‌ای را در عرصه‌های متفاوت به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوری‌های جدید و یا عالی یاد می‌شود. از این رو توسعه شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اهمیت قابل توجهی یافته است. هدف این تحقیق طراحی مدل پویاشناسی سیستم جهت سیاست‌گذاری ارتقای شاخص‌های شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور پس از بررسی مدل‌های مختلف شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و استخراج شاخصهای مذکور، حلقه‌های علت و معلولی و نمودار جریان با استفاده از روش پویاشناسی سیستم ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که رفتار متغیرهای اساسی مورد مطالعه بعد از اعمال سیاست‌های افزایش رشد اقتصادی، بهبود کمی و کیفی زیرساخت فاوا، رشد شاخصهای اجتماعی، فرهنگ‌سازی بهره-برداری از فاوا و ارتقای دانش فنی کاربران فاوا، بهبود یافته و روند رشد آنها تسریع یافته است. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   29 - اولویت بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی : کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد
   الهام دهقانی
   چکیده تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می‌شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. "زیرساخت فنی " اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می شود. در این مقاله مدل جامعی چکیده کامل
   چکیده تجارت الکترونیک یکی از راهکارهای حفظ مزیت رقابتی در شرکت ها محسوب می‌شود. برای داشتن تجارت الکترونیک موفق در هر کسب وکار ملزومات و زیرساخت هایی از قبل لازم است. "زیرساخت فنی " اساسی ترین و مهمترین زیرساخت برای تجارت الکترونیک محسوب می شود. در این مقاله مدل جامعی ارائه شده است که عوامل موثر در موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی را ارائه می دهد و نشان می دهد که چگونه با استفاده از مدل تحلیل اهمیت- عملکرد ، می توان فاکتورهای زیرساخت فنی نامطلوب که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در هر کسب وکار می شود را شناسایی و آنها را برای بهبود اولویت بندی کرد. و فاکتورهای زیرساخت فنی که باعث عدم موفقیت تجارت الکترونیک در صنایع کاشی و سرامیکِ شهرستان میبد، به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید کاشی جهان و مهمترین صادرکننده کاشی در ایران، شده است را با روش "تحلیل اهمیت‌‌-عملکرد" مورد ارزیابی قرار می‌دهد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زیرساخت های داخلی این کارخانه ها و همچنین قابلیت های سخت‌‌‌افزار‌ها و نرم‌افزارهای موجود در این کارخانه ها، در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و عواملی مثل عدم استفاده از پرداخت الکترونیکی، زیرساخت‌ نامطلوب عمومی (اینترنت)، نداشتن تعدادکافی نیروی انسانی و نیز قابلیت نامطلوب وب سایت های کارخانه‌ها، به ترتیب از عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در این کارخانه‌ها در زیرساخت فنی محسوب می‌شود جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   30 - مسیریابی شبکه های کامپیوتری چندبخشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و کولونی مورچه
   محمد پورمحمود آقابابا
   با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبا چکیده کامل
   با توجه به رشد و توسعه شبکه های کامپیوتری،اهمیت موضوع مسیریابی پیش از گذشته شده است.اهمیت استفاده از شبکه های چندبخشی را امروزه نمی توان نادیده گرفت.بسیاری از برنامه های چندرسانه ای نیاز به ارسال یک بسته از یک منبع به چندین مقصد،از طریق یک شبکه ارتباطی دارند.برای پشتیبانی از چنین برنامه هایی نیازمند ایجاد یک درخت  چندبخشی بهینه می باشیم،که نشان دهنده مسیرهای بهینه دستیابی ازیک منبع ارسال کننده به چندین مقصد مورد نظر است.دستیابی به یک درخت بهینه جهت مسیریابی ،از جمله مسائلی است که دارای پیچیدگی فراوانی می باشد. در این مقاله به دنبال ارائه روشی برای مسیریابی در شبکه های   چندبخشی ،با توجه به پارامترهایی مانند هزینه و تأخیر می باشیم. همچنین این مقاله اهمیت ویژه ای به این موضوع داده است که هر یک از پارامترهای ذکر شده جهت مسیریابی، برای بسته‌های متفاوت دارای ارزش‌های متفاوت نیز می باشند و به تناسب ارزش هریک از این پارامترها، درخت‌های مسیریابی چندبخشی بهینه‌ای ایجاد می شود. جهت دستیابی به این هدف ازدو الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کولونی مورچه‌ها استفاده می‌شود.نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان داده است که الگوریتم‌های ارائه شده با توجه به تناسب بسته‌ها،توانایی ایجاد درخت های چندبخشی بهینه ای را دارا می باشند. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   31 - بررسی تاثیر تنظیمات پارامترهای سخت افزاری بر انرژی مصرفی در الگوریتم ضرب برداری ماتریسهای تنک بر روی پردازندههای گرافیکی
   فرشاد خون جوش
   ضرب برداری ماتریسهای تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامههای جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینههای بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به ت چکیده کامل
   ضرب برداری ماتریسهای تنک الگوریتمی ساده اما بخش بسیار مهمی از برنامههای جبر خطی و علمی در حوزهی ریاضی و فیزیک است و به دلیل طبیعت قابل موازی سازی آن، پردازنده- های گرافیکی یکی از گزینههای بسیار مناسب و مهم برای انتخاب بستر اجرایی آن است. در طی سالهای اخیر با توجه به تاکید محققان برای در نظر گرفتن انرژی مصرفی به عنوان یکی از اهداف اصلی طراحی در کنار کارآیی، تلاشهای بسیار کمی جهت بهبود انرژی مصرفی این الگوریتم بر روی پردازندهی گرافیکی انجام شده است. در این مقاله از منظر بهینگی مصرف انرژی در کارآیی به دست آمده، به این مسیٔله پرداخته شده است. با بهره وری از قابلیت تنظیم پیکربندی که در پردازندههای گرافیکی مدرن معرفی شده است، با بررسی آماری رفتار این الگوریتم هنگام استفاده از قالبهای مختلف ذخیره سازی ماتریس تنک و تنظیمات مختلف سخت افزاری برای بیش از 200 ماتریس نمونهی تنک، بهترین تنظیمات پیکربندی برای الگوریتم ضرب برداری ماتریس تنک با قالبهای مختلف ذخیره سازی بر روی پردازندهی گرافیکی به دست آمده است. این پیکربندی برای هر قالب ذخیره سازی، به گونهای انتخاب شده است که در تمام نمونههای بررسی شده به عنوان بهترین پیکربندی نتیجه داده باشد. جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   32 - بهبود هدایت نانو آنتن شاخدار پلاسمونیک با استفاده از لنز در دیافراگم آن
   معصومه  شریفی نجمه نزهت احسان زارعیان جهرمی
   آنتن های شاخ به دلیل افزایش تدریجی اندازه دیافراگم می توانند منجر به تطابق امپدانس خوبی بین هدایت موج و فضای آزاد شوند. در این مقاله ، یک نانو شاخک شاخه ای پلاسمونیک جدید با استفاده از لنز در دیافراگم پیشنهاد شده است. بررسی شده است که علاوه بر بهبود ضریب ، ضریب بازتاب ن چکیده کامل
   آنتن های شاخ به دلیل افزایش تدریجی اندازه دیافراگم می توانند منجر به تطابق امپدانس خوبی بین هدایت موج و فضای آزاد شوند. در این مقاله ، یک نانو شاخک شاخه ای پلاسمونیک جدید با استفاده از لنز در دیافراگم پیشنهاد شده است. بررسی شده است که علاوه بر بهبود ضریب ، ضریب بازتاب نیز با استفاده از ساختار مناسب لنز کاهش می یابد. حداکثر بهبود جهت پذیری حدود 2 dBi در مقایسه با ساختار بدون لنز است. همچنین ، نشان داده شده است که می توان الگوی تابش را با استفاده از مواد الکترواپتیکی به عنوان لنز کنترل کرد جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   33 - بهبود حساسیت فله و FoM در آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک
   سمیرا امیری نجمه نزهت
   در این مقاله ، حساسیت آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک برای مواد مختلف فلز نانودیفل و بستر با تغییر ضریب شکست محیط اطراف محاسبه می شود. عملکرد آرایه پیشنهادی ما در دو طول موج 1310 و 1550 نانومتر ، طول موج پنجره های مخابراتی دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده ش چکیده کامل
   در این مقاله ، حساسیت آرایه آنتن نانودیپل پلاسمونیک برای مواد مختلف فلز نانودیفل و بستر با تغییر ضریب شکست محیط اطراف محاسبه می شود. عملکرد آرایه پیشنهادی ما در دو طول موج 1310 و 1550 نانومتر ، طول موج پنجره های مخابراتی دوم و سوم مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده شده است که با استفاده از نانوذرات نقره (Ag) به جای طلا (Au) ، حساسیت فله ساختار نانو بهبود می یابد. با جایگزینی ماده بستر از Si به SiO2 ، حساسیت به ترتیب در طول موجهای 1310 و 1550 نانومتر تا 1220 و 1150 نانومتر / RIU افزایش می یابد ، که برای کاربردهای سنجش بسیار مناسب است. علاوه بر این ، رقم شایستگی (FoM) حسگر پلاسمونیک برای هر دو لایه زیرین و مواد نانودیفلی محاسبه می شود. حداکثر مقدار FoM برای آرایه نانو آنتن با بستر SiO2 و نانودیفل Ag بدست می آید و برابر با 35/14 است. علاوه بر این ، نشان داده شده است که با افزایش ضخامت نانو قطب ، حساسیت ساختار نانو و FoM افزایش می یابد جزييات مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   34 - طراحی مبدل حالت مستطیلی Waveguide TM11 به TE10 برای برنامه های باند S
   حامد نوروزی حسین چابک سمانه پاک نیت
   طرحی از مبدل حالت موجبر مستطیل شکل TM11 به TE10 ساختار جمع و جور ، ساخت آسان و قابل اجرا در این مقاله ارائه شده است. روش طراحی سازه پیشنهادی را می توان به ترتیب به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول به تبدیل از حالت TM11 به حالت TEM با استفاده از یک هادی مرکزی اختصاص دارد ، در چکیده کامل
   طرحی از مبدل حالت موجبر مستطیل شکل TM11 به TE10 ساختار جمع و جور ، ساخت آسان و قابل اجرا در این مقاله ارائه شده است. روش طراحی سازه پیشنهادی را می توان به ترتیب به دو قسمت تقسیم کرد. قسمت اول به تبدیل از حالت TM11 به حالت TEM با استفاده از یک هادی مرکزی اختصاص دارد ، در حالی که قسمت دوم تبدیل از حالت TEM به TE10 با استفاده از یک موجبر بارگذاری شده با دی الکتریک است که 180 درجه تغییر فاز را انجام می دهد. ساختار پیشنهادی دارای مزیت بهره وری بالا بالای 90٪ است که در نتایج شبیه سازی نشان داده شده است جزييات مقاله