دکتر مسعود شفیعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amirkabir University of Technology دانشگاه صنعتی امیرکبیر