دکتر محمدحسام تدین دانشیار
tadayon@itrc.ac.ir دکترا
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات